Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Súčasný výskum

Názov projektu - Vyrovnávanie nerovnováh: prehodnotenie pohľadu na makroekonomické nerovnováhy v európskom rámci riadenia

Project title: Balancing out the imbalances: redifining the view on macroeconomic imbalances under the european governance framework

Číslo projektu: APVV-17-0551

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc.

Riešitelia za FSEV UK: prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD., Ing. Veronika Miťková, PhD., Ing. Tomáš Domonkos, PhD., Ing. Karol Zeleňák, PhD.

Doba riešenia: 2018 - 2022

Anotácia:

Hlavným cieľom predkladaného projektu je rozšíriť súčasný stav teoretického poznania v oblasti predikcie krízových udalostí v rámci systému Procedúry makroekonomických nerovnováh (MIP). Vychádzame z kritiky systému MIP, ktorá bola reakciou na úvodné roky jej implementácie v EÚ a plánujeme navrhnúť jej budúce rozšírenie a zlepšenie. Hlavné zistenia budú zovšeobecnené tak, aby boli aplikovateľné na ľubovoľný systém včasného varovania. Projekt je rozdelený na tri pracovné činnosti pokrývajúce aktivity akými sú definícia krízových udalostí a identifikácia makroekonomických nerovnováh, revidovanie hodnotiacej tabuľky MIP a analýza potenciálneho priestoru pre politické rozhodovanie – nástroje hospodárskej politiky dostupné na národnej úrovni. Najdôležitejšími očakávanými výstupmi projektu sú (i) matica kombinujúca informáciu o efektivite nástrojov pri prevencii/zmierňovaní kríz a informáciu o miere kontroly členských štátov nad týmito nástrojmi, (ii) odhady medzery bežného účtu a reálneho efektívneho výmenného kurzu pre jednotlivé krajiny, (iii) odhady vonkajších nerovnováh zohľadňujúcich priestorové väzby, (iv) odhady vnútorných nerovnováh zohľadňujúcich finančný sektor, (v) výsledné zoradenie indikátorov (kompozitné aj individuálne) s čo najlepšou možnou predikčnou schopnosťou s ohľadom na typ predikovanej krízovej udalosti.

Annotation:

The proposed research project aims to expand the current state-of-the-art theoretical knowledge in crisis prediction under the scope of the Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP). We build on the critiques of the MIP, which have been articulated during the first few years of its application in the EU, and plan to propose its further improvement. The key findings will be generalized and, thus will also be applicable to any arbitrary early warning system. The project is divided in three interconnected work packages covering issues of definition of crisis events (i.e. identifying macroeconomic imbalances), MIP scoreboard re-evaluation, and possible room for policy action (i.e. what crisis prevention policies lie within the authority of the nation states). The most important deliverables of the project are (i) a matrix combining information on the ability of policy tools to prevent/mitigate crises and the degree of national sovereignty over these tools, (ii) estimates of internal disequilibria with financial sector included, (iii) estimates of current account and REER gaps for individual countries, (iv) estimates of external disequilibria with spatial linkages included and (v) a final ranking of variables (including composite and individual) linked to specific types of crisis events with reliable predicting capabilities.

Ročné správy a výstupy projektu

Názov projektu - Modelovanie Pareto optimálnych interakcií finančného a podnikového sektora v adaptačných procesoch

Program: APVV-14-0020

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD.

Riešitelia za FSEV UK: doc. Ing. Milan Horniaček, CSc., doc. RNDr. Eduard Hozlár, CSc., Ing. Veronika Miťková, PhD., doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc.,

Doba riešenia: 2015 - 2019

Anotácia projektu:

Interakcie finančného a podnikového sektora sú kľúčové z hľadiska fungovania každej ekonomiky. Nedávna kríza jasne potvrdila, že problémy vo finančnom sektore sa rýchlo prelievajú do podnikového sektora a následne vedú k závažným sociálnym problémom. Analýza interakcií finančného a podnikového sektora pomocou matematických modelov umožní kvantifikovať dopady opatrení vývoja resp. opatrení v jednom sektore na druhý sektor vrátane nepriamych vplyvov. Taktiež umožní zistiť, ktoré aktivity v jednom sektore sa prejavujú v druhom v rozšírenej a ktoré v tlmenej podobe. Pri realizácii projektu sa výskum sústredí najmä na nasledovné oblasti: nerovnováha na finančných trhoch a jej dopad na podnikový sektor, vplyv podnikového sektora na dopyt po financiách a ponuku financií, vzťahy finančného a podnikového sektora v inovačnom procese z pohľadu interakcie firiem na obidvoch stranách trhu a v kontexte všeobecnej rovnováhy v oligopolnej ekonomike ako aj modelovanie efektívnej hranice interakcií finančného a podnikového sektora.

Názov projektu - Komplexné prístupy k odhadu parametrov ekonometrickej štruktúry modelu všeobecnej ekonomickej rovnováhy

Program: 1/0498/17

Zodpovedný riešiteľ:  Ing. Veronika Miťková, PhD.

Riešitelia za FSEV UK: doc. Ing. Milan Horniaček, CSc., doc. RNDr. Eduard Hozlár, CSc., doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc., prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD., Mgr. Ľubica Šimková

Doba riešenia: 2017 - 2019

Anotácia projektu:

Modelová štruktúra všeobecnej ekonomickej rovnováhy bude aplikovaná na podmienky Slovenskej republiky a k jeho parametrom sa bude pristupovať ako k ekonometrickej štruktúre. Parametre modelu budú odhadované za rôznych predpokladov - ako separátny odhad parametrov jednotlivých rovníc modelu, ako model so zdanlivo nesúvisiacimi náhodnými poruchami jednotlivých rovníc a ako model v tvare simultánnych rovníc. Takto odhadnuté parametre modelu rôznymi technikami budú vyhodnotené z aplikačného hľadiska a budú použité v štruktúre modelu všeobecnej ekonomickej rovnováhy na modelovanie externých šokov v hospodárstve krajiny so zameraním na aktuálne hospodársko-politické otázky. Obsahové zameranie bude cieľované na vybrané sektory národného hospodárstva, ako školstvo, zdravotníctvo, obrana, verejná správa.

Názov projektu - Modelovanie efektívnosti financovania a kooperácie sektorov a regiónov slovenskej ekonomiky

Program: VEGA 1/0340/16

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc.,

Riešitelia za FSEV UK: Ing. Tomáš Domonkos, PhD., doc. Ing. Milan Horniaček, CSc., doc. RNDr. Eduard Hozlár, CSc., Ing. Veronika Miťková, PhD., prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD.

Doba riešenia: 2016 - 2018

Anotácia projektu:

Komplexný rozvoj regiónu si vyžaduje umiestnenie vertikálne na seba nadväzujúcich výrobných procesov aj výroby celých skupín komplementárnych výrobkov priamo v regióne a identifikáciu efektívnych zdrojov ich financovania pri čo možno najmenšom riziku. To vedie  k zefektívneniu výroby využitím miestne špecifických fondov. Ich využitie je základom deľby práce medzi regiónmi. Dlhodobá koordinácia investičných aktivít v regióne si teda vyžaduje, aby sa výrobcovia v ňom snažili ovplyvniť príchod výrobcov vstupov pre ich výrobné procesy, spracovateľov ich produkcie a výrobcov komplementov k ich výrobkom do regiónu tak, aby spôsoby financovania fungovali na efektívnej hranici v priestore očakávaných efektov a rizika ich nedofinancovania . Dôležité je, aby vzájomné prepojenie výrobných procesov v regióne bolo možné dosiahnuť aj bez fúzií, na základe spolupráce samostatných firiem. Možnosti udržania takejto spolupráce v nekonečnom horizonte budeme v grante analyzovať pomocou nekooperatívnych hier v rozšírenom tvare.