Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Súčasný výskum

Migrácia a strieborná ekonomika: Ekonomické, politické a právne dôsledky riešenia problému starnutia a migrácie populácie v krajinách EÚ

Program: VEGA 1/0668/22

Zodpovedný riešiteľ: Veronika Miťková

Riešitelia za FSEV UK: Lucia Mokrá, Vladimír Mlynarovič, Miroslava Jánošová, Tomáš Domonkos, Clarissa do Nascimento Tabosa

Doba riešenia: 2022 - 2024

Anotácia projektu: Projekt má ambíciu skúmať migráciu v kontexte starnutia populácie na úrovni nielen ekonomických, ale aj politologických a právnych efektov. Preskúmané budú fiškálne charakteristiky migrantov prichádzajúcich do hosťujúcich krajín, a tieto budú následne implementované do existujúcich modelových štruktúr tak, aby umožnili zachytiť dynamické aspekty skúmaného javu v jednotlivých odvetviach hospodárstva. Metodologicky budú využívané generačné účty a model všeobecnej ekonomickej rovnováhy zachytávajúci bilaterálne migračné toky, v ktorých sa sústredíme na vekovú štruktúru migrantov (vysoký podiel migrantov v dôchodkovom veku v SR), krajinu pôvodu migrantov (EU a mimo EU) a jej vplyv na čerpanie výhod v hosťujúcej krajine. Výstupy modelov budú implementované v politologickej a legislatívnej rovine v podobe formulácie odporúčaní autoritám s cieľom zatraktívniť tie odvetvia hospodárstva, v ktorých bude krajina v stredno- a dlhodobom horizonte pociťovať tlak na dopyt po pracovnej sile.

Názov projektu - Vyrovnávanie nerovnováh: prehodnotenie pohľadu na makroekonomické nerovnováhy v európskom rámci riadenia

Project title: Balancing out the imbalances: redifining the view on macroeconomic imbalances under the european governance framework

Číslo projektu: APVV-17-0551

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc.

Riešitelia za FSEV UK: prof. Ing. Mgr. Renáta Pitoňáková, PhD., Ing. Veronika Miťková, PhD., Ing. Tomáš Domonkos, PhD., Ing. Karol Zeleňák, PhD.

Doba riešenia: 2018 - 2022

Anotácia:

Hlavným cieľom predkladaného projektu je rozšíriť súčasný stav teoretického poznania v oblasti predikcie krízových udalostí v rámci systému Procedúry makroekonomických nerovnováh (MIP). Vychádzame z kritiky systému MIP, ktorá bola reakciou na úvodné roky jej implementácie v EÚ a plánujeme navrhnúť jej budúce rozšírenie a zlepšenie. Hlavné zistenia budú zovšeobecnené tak, aby boli aplikovateľné na ľubovoľný systém včasného varovania. Projekt je rozdelený na tri pracovné činnosti pokrývajúce aktivity akými sú definícia krízových udalostí a identifikácia makroekonomických nerovnováh, revidovanie hodnotiacej tabuľky MIP a analýza potenciálneho priestoru pre politické rozhodovanie – nástroje hospodárskej politiky dostupné na národnej úrovni. Najdôležitejšími očakávanými výstupmi projektu sú (i) matica kombinujúca informáciu o efektivite nástrojov pri prevencii/zmierňovaní kríz a informáciu o miere kontroly členských štátov nad týmito nástrojmi, (ii) odhady medzery bežného účtu a reálneho efektívneho výmenného kurzu pre jednotlivé krajiny, (iii) odhady vonkajších nerovnováh zohľadňujúcich priestorové väzby, (iv) odhady vnútorných nerovnováh zohľadňujúcich finančný sektor, (v) výsledné zoradenie indikátorov (kompozitné aj individuálne) s čo najlepšou možnou predikčnou schopnosťou s ohľadom na typ predikovanej krízovej udalosti.

Annotation:

The proposed research project aims to expand the current state-of-the-art theoretical knowledge in crisis prediction under the scope of the Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP). We build on the critiques of the MIP, which have been articulated during the first few years of its application in the EU, and plan to propose its further improvement. The key findings will be generalized and, thus will also be applicable to any arbitrary early warning system. The project is divided in three interconnected work packages covering issues of definition of crisis events (i.e. identifying macroeconomic imbalances), MIP scoreboard re-evaluation, and possible room for policy action (i.e. what crisis prevention policies lie within the authority of the nation states). The most important deliverables of the project are (i) a matrix combining information on the ability of policy tools to prevent/mitigate crises and the degree of national sovereignty over these tools, (ii) estimates of internal disequilibria with financial sector included, (iii) estimates of current account and REER gaps for individual countries, (iv) estimates of external disequilibria with spatial linkages included and (v) a final ranking of variables (including composite and individual) linked to specific types of crisis events with reliable predicting capabilities.

Ročné správy a výstupy projektu

Záverečná konferencia projektu

Názov projektu - Medzinárodná investičná pozícia a jej vzťah k ekonomickému rastu - možný ukazovateľ vonkajších nerovnováh krajiny

Program: VEGA 1/0628/20

Zodpovedný riešiteľ:  Ing. Miroslava Jánošová, PhD.

Riešitelia za FSEV UK: Miťková Veronika Ing. PhD., Mlynarovič Vladimír doc. Ing. CSc., Hozlár Eduard doc. RNDr. CSc., Fabo Brian Mgr. MA. PhD.

Doba riešenia: 2020-2022

Anotácia projektu:

Projekt sa zaoberá aktuálnou témou, silnou stránkou je aj zloženie riešiteľského kolektívu s výrazne nadpriemernou publikačnou činnosťou a skúsenosťami v oblasti analýz a modelovania vytvára garancie pre dosiahnutie reálnych výsledkov využiteľných v teórii. Za silnú stránku je možné považovať aj spracovanie súčasného stavu poznania a naznačenie potenciálu pre využívanie ekonometrických modelov. Slabšie však možno hodnotiť opísanie jednotlivých krokov, či toho, ktoré nástroje sa budú používať pri adresovaní ktorých problémov. Projekt je však ako celok možné vnímať pozitívne a to aj s ohľadom na inovatívnosť výstupov ktoré by mali byť predpokladaným cieľom jeho riešenia.

Project title: The relationship between international investment position and economic growth – potential indicator of country‘s external imbalances

Annotation: 

Economic system of numerous countries is currently based on the expansion of financial capital. As a result various countries become intertwined which, apart from opening new opportunities for entering these markets, leads to emerging of issues of imbalance spillovers across respective economies. The goal of proposed project is the examination of the international investment position from the perspective of indicator of country’s external imbalances. This indicator is one of the balance of payments components which provide useful information for examination of countries economic relations with the rest of the world. The indicator of international investment position is also included in the MIP Scoreboard, used by the European Commission for evaluation of external imbalances. It is of the relatively short period of utilization of this indicator that we see room for its further investigation. A model capable of predicting potential future external imbalances is intended as the main outcome of this project.