Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Súčasný výskum

Fiškálne a ekonomické efekty imigrácie na Slovensku: Integrovaný modelovací prístup

Program: APVV-22-0526

Zodpovedný riešiteľ: Veronika Miťková

Riešitelia za FSEV UK: Tomáš Domonkos, Miroslava Jánošová, Lucia Mokrá, Vladimír Mlynarovič, Clarissa do Nascimento Tabosa, Matej Jando

Riešitelia mimo FSEV UK: Boris Vaňo

Doba riešenia: 2023 - 2027

Anotácia projektu: Cieľom projektu je skúmať ekonomické a fiškálne dopady imigrácie v Slovenskej republike, ktoré sú napriek svojej dôležitosti v odbornej literatúre pomerne zriedkavé. Keďže migrácia patrí v súčasnosti k politicky exponovaným témam, chceme prispieť do diskusie politicky nezávislým, nezaujatým a vedecky exaktným výskumom. V navrhovanom výskume sa chceme opierať o tri modelové nástroje: generačné účty, dynamický model plnej rovnováhy prekrývajúcich sa generácií, model vypočítateľnej všeobecnej rovnováhy. Všetky tieto modely majú svoje výhody a nevýhody. Generačné účty umožňujú vysokú úroveň heterogenity, sú však prístupom čiastkovej rovnováhy. Dynamický model plnej rovnováhy prekrývajúcich sa generácií umožňuje zachytiť priame aj nepriame efekty migrácie. Ich riešenie je však často výpočtovo náročné a umožňuje len nižšiu úroveň heterogenity. Modely všeobecnej ekonomickej rovnováhy sú užitočné na odhad vplyvu migrácie na ekonomiku a na blahobyt na makroekonomickej, ako aj na odvetvovej úrovni. Prvé dva modely sú užitočné na krátkodobú aj dlhodobú analýzu a modely všeobecnej ekonomickej rovnováhy sú vhodné najmä na krátkodobú analýzu. Naším cieľom je vypracovať demografickú prognózu segregovanú na domácich obyvateľov, migrantov z EÚ a migrantov z tretích krajín do roku 2200. Ekonomickú analýzu ďalej doplníme právnou analýzou transpozičnej povinnosti Slovenskej republiky vo vzťahu k sekundárnemu právu EÚ, najmä k jeho smerniciam. Predpokladáme, že výsledky projektu môžu zvýšiť povedomie o ekonomických, fiškálnych a právnych dôsledkoch imigrácie na Slovensku. Výskum je plánovaný na štyri roky a je rozdelený do piatich etáp s finančnými nákladmi 195 598 €. Výskumný tím tvorí sedem členov z Ústavu Ekonómie a Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.

Parametre demografických projekcií do 2200:

Migrácia a strieborná ekonomika: Ekonomické, politické a právne dôsledky riešenia problému starnutia a migrácie populácie v krajinách EÚ

Program: VEGA 1/0668/22

Zodpovedný riešiteľ: Veronika Miťková

Riešitelia za FSEV UK: Lucia Mokrá, Vladimír Mlynarovič, Miroslava Jánošová, Tomáš Domonkos, Clarissa do Nascimento Tabosa

Doba riešenia: 2022 - 2024

Anotácia projektu: Projekt má ambíciu skúmať migráciu v kontexte starnutia populácie na úrovni nielen ekonomických, ale aj politologických a právnych efektov. Preskúmané budú fiškálne charakteristiky migrantov prichádzajúcich do hosťujúcich krajín, a tieto budú následne implementované do existujúcich modelových štruktúr tak, aby umožnili zachytiť dynamické aspekty skúmaného javu v jednotlivých odvetviach hospodárstva. Metodologicky budú využívané generačné účty a model všeobecnej ekonomickej rovnováhy zachytávajúci bilaterálne migračné toky, v ktorých sa sústredíme na vekovú štruktúru migrantov (vysoký podiel migrantov v dôchodkovom veku v SR), krajinu pôvodu migrantov (EU a mimo EU) a jej vplyv na čerpanie výhod v hosťujúcej krajine. Výstupy modelov budú implementované v politologickej a legislatívnej rovine v podobe formulácie odporúčaní autoritám s cieľom zatraktívniť tie odvetvia hospodárstva, v ktorých bude krajina v stredno- a dlhodobom horizonte pociťovať tlak na dopyt po pracovnej sile.