Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Ústav verejnej politiky

Základné fakty o ÚVP

Ústav verejnej politiky (ÚVP) je prvým vedecko-pedagogickým pracoviskom na Slovensku, ktoré uskutočňuje univerzitné vzdelanie vo verejnej politike s interdisciplinárnym zameraním. Sme jedným zo šiestich ústavov Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK.

Na našom ústave ponúkame dva študijné programy:

  • Magisterský program štúdia verejnej politiky v študijnom odbore politické vedy
  • Doktorandský program štúdia verejnej politiky v študijnom odbore politické vedy

Vzdelanie poskytnuté u nás je multidisciplinárne vzdelávanie, ktoré odpovedá medzinárodným štandardom štúdia verejnej politiky. Štúdium kombinuje a ponúka najnovšie poznatky z oblasti verejnej správy, politológie, práva, sociológie, ekonómie, manažmentu, metodológie a budovania analytických zručností.

Študentom sprostredkúvame nielen kvalitný výklad teoretických prístupov, ale pomáhame im aj v rozvíjaní kritického a analytického myslenia. Zdôrazňujeme prístup na základe dát, informácií a dôkazov (evidence based policy research) a získavanie zručností na základe riešenia problémov cez prípadové štúdie a praktické ukážky. Flexibilnosť a interaktívnosť štúdia je pre nás dôležitá, preto intenzívne využívame e-learning a iné moderné metódy vzdelávania. Veríme totiž, že kvalitnévzdelanie je možné poskytovať študentom aj na Slovensku.

Okrem vzdelávania sa venujeme výskumu a príprave analytických podkladov pre samosprávy, štátnu správu, mimovládne organizácie, či nadnárodné inštitúcie. Pri tejto našej aktivite spolupracujeme s domácimi, ako aj zahraničnými výskumnými inštitúciami. Zároveň sa snažíme o prepájania našich pedagogických a vedecko-výskumných aktivít s praxou, čo obohacuje poznanie našich študentov a pomáha prenášať najnovšie poznatky vedy do praxe.

5 dôvodov, prečo by si u nás mal/a študovať

1. Učiť ťa budú medzinárodne uznávaní akademici, ktorí majú bohaté mimovládne, akademické a politické skúsenosti

2. študijný program bol zostavený za pomoci zahraničných odborníkov z USA, Veľkej Británie, Holandska a Kanady tak, aby zodpovedal štandardom moderného vzdelávania a potrebám dnešného sveta

3. Prednášky sú obohatené o diskusie s odborníkmi z praxe či už zo Svetovej banky, Európskej komisie, Národnej banky Slovenska, analytických útvarov ministerstiev či organizácií tretieho sektora ako napríklad slovensko.digital

4. Naučíš sa ako metodologicky vyriešiť zložité problémy a samostatne analyticky pracovať. Výsledky tvojej práce sa takisto naučíš prezentovať

5. Štúdium u nás je bezplatné, v moderných priestoroch a ľahko dostupné v rámci Bratislavy

Odkazy na naše soc. siete a podobne:

HISTÓRIA ÚVP