Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

História ÚVP

Ústav verejnej politiky (ÚVP) má už takmer 20 rokov a vznikol s pomocou medzinárodnej spolupráce pracovísk a učiteľov verejnej politiky a verejnej správy (Master of Public Policy and Master of Public Adminsitration), ktorí dohliadali na kvalitu a medzinárodné štandardy kurikúl. Kľúčovými medzinárodnými projektmi boli:

  • Public Policy Making in Slovakia (projekt MATRA realizovaný v rokoch 2003 - 2005).
  • Public Policy and Administration: Curricula Development Program (Joint NASPAA-NISPAcee Technical Assistance (projekt realizovaný v rokoch 2003 - 2004)
  • Rozvoj Programu Master of Public Policy (projekt podporila Nadácia otvorenej spoločnosti  - Open Society Foundation, NOS - OSF). V máji 2013 sa uskutočnil prvý kurikulárny seminár s účasťou profesorov verejnej politiky z USA, Kanady, Holandska, Maďarska a Českej republiky s cieľom posúdiť doposiaľ pripravenú koncepciu magisterského programu.
  • Policy Making Process (projekt zameraný na budovanie kapacít Ústavu verejnej politiky v partnerstve s Erasmovou univerzitou v Rotterdame, inštitútom ROI a spoločnosťou AO v Holandsku).
  • Design of Cirricular Materials for Public Policy Program (projekt realizovaný v spolupráci s Pittsburghskou univerzitou a Centrom verejnej správy a manažmentu v Macedónsku v r. 2004).
  • Seminár na prípravu prípadových štúdií (seminár v spolupráci s Pittsburghskou univerzitou - Graduate School of Public and International Affairs (prof. Dunn) a Macedónskou univerzitou verejnej správy v r. 2004).
  • Interaktívne spôsoby výučby a hodnotenia študentov (projekt realizovaný v spolupráci so Stredoeurópskou univerzitou v Budapešti - CEU a Univerzitou v Rotterdame v r. 2005).
  • E-learningový program - Moodle (projekt realizovaný v akademickom roku 2007/2008.