Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Štúdium

Stručná charakteristika

Verejná politika skúma ako jednotlivé admnistratívno - politické úrovne vytvárajú, prijímajú, realizujú a vyhodnocujú opatrenia a programy na riešenie veľmi rôznorodých spoločenských problémov.

Študijný program Verejná politika a verejná správa je interdisciplinárny program čerpajúci vlastný obsah z politológie, manažmentu, ekonómie, práva, sociológie a ďalších spoločenskovedných disciplín. Cieľom daného programu je pripraviť odborníkov s koncepčnými a analytickými poznatkami i potrebnými zručnosťami v oblasti verejnej politiky. Absolventi tohto programu majú byť schopní analyzovať sektorové politiky i prierezové administratívno-politické otázky, prezentovať a presadzovať nové poznatky a postoje , ako aj prispieť ku skvalitneniu odborného diškurzu, a to tak na Slovensku i v medzinárodnom rámci. Študijný program bol pripravovaný v spolupráci so špičkovými zahraničnými pracoviskami a svojou štruktúrou i obsahom je porovnateľný s obdobnými programami renomovaných zahraničných univerzít.

Priebeh štúdia

Výučba sa uskutočňuje kreditovým systémom štúdia a študentom sú priznávané medzinárodne uznávené ECTS (Európsky systém prenosu kreditov), čo v praxi znamená, že štúdium, resp. jednotlivé kurzy je možné porovnávať s inými, ale zároveň je možné tieto kredity prenášať medzi rôznymi štúdiami a to tak na Slovensku ako aj v zahraničí. Zo zoznamu predmetov študijného programu si študent sám alebo s pomocou študijného poradcu zostavuje študijný plán. Učiteľ na začiatku semestra konkretizuje rámcové informácie, t. j. študentom poskytuje sylaby, zoznam študijnej literatúry, informuje ich o formách hodnotenia a zároveň jasne prezentuje požiadavky pre udelenie kreditov.

Kurzy zaradené do študijného programu sa delia na: povinné (P), povinne voliteľné (PV) a výberové (V). Podmienkou riadneho ukončenia štúdia je úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a určeného počtu povinne voliteľných predmetov. Povinne voliteľné predmety si študent vyberá z poskytnutého zoznamu povinne voliteľných predmetov. Výberové predmety tvoria doplnkovú ponuku predmetov, majú celofakultný charakter a študent si ich môže voliť zo študijného programu vlastného študijného odboru, študijných programov iných odborov fakulty alebo zo študijných programov iných fakúlt UK, resp. iných vysokých škôl a univerzít. Viac o kurzoch ponúkaných na ÚVP nájdete tu

Významným podporným vzdelávacím nástrojom je e-learning, ktorý sa využíva intenzívne a umožňuje efektívnu komunikáciu študentov s vyučujúcimi, prístup študentov k študijným materiálom a flexibilitu celého vzdelávacieho procesu.

Možnosti uplatnenia absolventov

Štúdium programu Verejná politika a verejná správa na ÚVP dá študentom nielen kvalitné vzdelanie, ale aj výbornú príležitosť vybudovať si jedinečné kontakty a získať skúsenosti, ktoré môžu byť kľúčové pre ich praktické uplatnenie vo verejnej správe, mimovládnom sektore, v akademickom svete či v politike. Aj to najlepšie vzdelanie a najväčší talent sa totiž uplatnia oveľa lepšie, ak sa pohybujú v zodpovedajúcom sociálnom prostredí a majú správne kontakty.

Študenti študijného programu Verejná politika a verejná správa majú popri nadobúdaní relevantných teoretických poznatkov tiež možnosť:

  • absolvovať stáže v mimovládnych organizáciách,
  • vytvoriť si mimoriadne cenné sociálne siete s lídrami v oblasti spoločenských vied, tvorby verejných politík, verejnej správy, či mimovládnych organizácií,
  • získať skúsenosti a presadiť sa vo výskume, prípadne pri realizácii rôznych odborných projektov,
  • nadviazať na magisterský stupeň štúdia a v prípade záujmu pokračovať v doktorandskom štúdiu.

Magisterské štúdium

Profil absolventa

Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia (magister) verejnej politiky bude ovládať teóriu i metodológiu verejnej politiky, analytické metódy práce s agendou vládnych organizácií, bude schopný riešiť samostatné výskumné úlohy a uplatňovať tvorivé prístupy pri príprave rezortných ako aj medzirezortných politík, bude schopný podieľať sa na trvalom rozvoji prierezových i odvetvových politík a navrhovať ich zmeny a legislatívne úpravy, bude schopný samostatne analyzovať stav a výsledky implementácie politík a bude schopný komunikovať na domácich i medzinárodných fórach pri presadzovaní politík v súlade s európskymi štandardami. Absolvent si osvojí odborný jazyk, pojmy, fakty a teórie vzťahujúce sa na skúmanie procesu tvorby a implementácie verejnej politiky, ako ich použiť pri tvorbe nových politík tak, aby preukázal pochopenie súvislostí a dôsledkov problému i alternatívnych rozhodnutí pri navrhovaní riešenia, naučí sa porovnávať fungovanie politík v medzinárodnom rámci, špeciálne v EÚ a bude vedieť navrhnúť postupy a nástroje na riešenie jednotlivých praktických politických problémov. Zároveň bude absolvent spôsobilý riadiť a organizovať pracovné skupiny, spoluvytvárať organizačné vzťahy pri príprave verejnej politiky na európskej, národnej i lokálnej úrovni, analyzovať potreby, navrhovať, vytvárať, realizovať, monitorovať a vyhodnocovať politiky, uskutočňovať empirický výskum a interpretovať jeho výsledky a aplikovať odporúčania výskumu v praxi.

Základné a profilujúce disciplíny:

Povinné predmety vytvárajú analytický, teoretický a prierezový základ štúdia verejnej politiky. V prvom roku štúdia ide najmä o predmety Verejná politika, Ekonomické aspekty verejnej politiky, Verejné právo a verejná politika, Metódy analýzy a výskumu – kvantitatívne, Sociologické aspekty verejnej politiky, Nástroje a implementácia verejnej politiky, Verejné financie, Metódy analýzy a výskumu – kvalitatívne, Komparatívna verejná politika v kontexte EÚ, ktoré tvoria 9/10 ECTS kreditov študijného programu v 1. študijnom roku. V druhom roku štúdia sú povinné predmety Analýza verejnej politiky a rozhodovacie procesy a Diplomový seminár. Zvyšok predmetov sú povinne voliteľné alebo voliteľné odvetvové predmety, ktoré umožňujú študentovi špecializáciu vo vybranom sektore alebo problematike verejnej politiky.

Predmety štátnej skúšky:

  1. Teória a metodológia verejnej politiky
  2. Komparatívna verejná politika
  3. Špecializácia: odvetvový alebo prierezový predmet

Výučba:

Doktoradnské štúdium

Profil absolventa

Absolventi tretieho stupňa štúdia programu Európske štúdiá a politiky budú špičkoví odborníci v oblasti výskumu procesov európskej politiky, práva a ekonómie s dôrazom na rozvoj svojej špecializácie ako vedeckej disciplíny. Základným cieľom PhD. štúdia je formovať novú generačnú skupinu profesionálne pripravených a tvorivých vedeckých pracovníkov v oblasti multidisciplinárnej reflexie európskej integrácie v kontexte medzinárodného vývoja. Súčasťou štúdia je individuálny prínos doktoranda k rozpracovaniu teoretických východísk novej európskej politiky, tvorivé definovanie problémov európskeho systému riadenia spoločných záležitostí, špecifických procesov tvorby a implementácie politík európskych inštitúcií a ako aj analýzu programov a ich dopadov v praxi. Absolvent PhD. štúdia prispieva k rozvoju teoretických základov vedného odboru Teória politiky.

Výučba: