Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Publikácie

Všetky uvedené publikácie si mozete objednať na ÚVP, resp. u jednotlivých autorov.

Kvalita regulačného procesu počas pandémie COVID-19

Behaviorálna veda v službách verejnej správy: behaviorálne intervencie v praxi

Táto editovaná vedecká kniha chce prispieť k tomu, aby čoraz viac organizácií vo verejnom sektore na Slovensku pracovalo s poznatkami behaviorálnych vied. Okrem viacerých uskutočnených behaviorálnych experimentov riešiteľského tímu (napríklad v oblasti zvyšovania výnosu z miestnych daní a poplatkov, personálnej politiky či verejného poriadku), sú v tejto vedeckej knihe predstavené aj ďalšie dôležité aspekty:

 • využívanie behaviorálnych a experimentálnych prístupov vo verejnej správe,
 • výsledky mapovania štruktúr, organizácií, ktoré sa tejto agende na Slovensku v kontexte verejnej správy venujú,
 • typy behaviorálnych intervencií vo verejnej správe,
 • obmedzenia a limity využitia experimentálnehoprístupu a behaviorálnych intervencií vo verejnej správe,
 • kritika behaviorálnych intervencií a postrčenia,
 • etické aspekty využitia experimentálneho prístupu,
 • a iné

Ako zaviesť zmenu? Tvorba a zavádzanie (nielen) behaviorálnych intervencií vo verejnej správe

Popis: Na slovenskom trhu však chýba praktický sprievodca tvorbou a zavádzaním behaviorálnych intervencií vo verejnej správe a verejne politike. Tento manuál je určený tým, ktorí chcú navrhnúť, testovať a zaviesť zmenu do praxe. Tento manuál sumarizuje naše poznanie a skúsenosti z realizácie behaviorálnych experimentov a má ambíciu vyplniť túto medzeru.

Publikácia

Civil Servants and Globalization: Integrating MENA Countries in a Globalized Economy

Publikácia sa zaoberá vplyvom globalizácie na systémy štátnej služby v regióne Stredného východu a severnej Afriky. Kolektív autorov analyzuje vplyv globalizácie na štátnych zamestnancov a použitím prípadových štúdií konkrétnych krajín ktoré zaznamenali zvýšený vplyv medzinárodných aktérov demonštruje, ako táto interakcia zmenila postavenie štátnych zamestnancov. Publikácia predstavuje unikátny a dôležitý príspevok autorov do aktuálnej debaty o úlohe globalizácie v medzinárodnej verejnej správe a governance ako aj o meniacej sa podobe verejnej správy v MENA regióne.

Kvalita regulačného procesu počas Pandémie Covid-19

Publikácia výskumníkov ÚVP je zameraná na kvalitu regulačného procesu v mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou Covid-19 na Slovensku a sleduje nastavenie legislatívneho procesu počas i mimo núdzového stavu, v období dvoch vĺn pandémie. Štúdia sleduje regulačný proces cez optiku princípov a nástrojov, ktoré sleduje z pohľadu užívateľa, t.j. vonkajších stakeholderov, ktorí majú právo prístupu a účasti na tvorbe regulácií, na rozdiel od subjektov verejnej správy, ktoré môžu mať iné prístupové práva k jednotlivým portálom, dátam a informáciám regulačného procesu. Cieľom je dohliadnuť na kvalitu procesu tvorby regulácií počas núdzového stavu a odhaliť „riziká“, ktoré kvalitu z pohľadu princípov transparentnosti, dostupnosti, dohľadu a dôkazov môžu ohroziť. Autori touto publikáciou vytvárajú priestor pre diskusiu, odporúčania a prípadné vylepšenia, aby aj počas núdzového stavu (ktorý sa predovšetkým prejavuje v skrátenom legislatívnom konaní, ktoré je pochopiteľné vzhľadom na situáciu, ktorú je treba urgentne riešiť), kvalita regulácií trpela čo najmenej.

Hodnotenie výkonu zamestnancov vo verejnom sektore

Predmetom skúmania tejto monografie je hodnotenie výkonu zamestnancov na individuálnej úrovni. Cieľom tejto publikácie je na základe teoretických poznatkov o hodnotení výkonnosti vo verejnom sektore ako jedného z nástrojov reformy verejnej správy New Public Management skúmať aplikáciu konceptu individuálneho hodnotenia výkonu zamestnancov v troch systémoch verejného sektora (ústredné orgány štátnej správy, miestna štátna správa a samospráva) a identifikovať prínosy a obmedzenia uplatneného konceptu v praxi.

Inteligentné samosprávy

Publikácia Inteligentné samosprávy. Katalóg behaviorálnych intervencií predstavuje zoznám behaviorálnych štúdií, ktoré boli uskutočnené v slovenských samosprávach výskumníkmi z troch kooperujúcich pracovísk – Ústav verejnej politiky FSEV UK,  NHF EU a EF UMB.
V katalógu nájdete pätnásť intervencií v troch odlišných oblastiach v nasledujúcom poradí – čistota a životné prostredie, daňová politika a poplatky, administratíva a participácia.
Táto publikácia vznikla vďaka podpore APVV v rámci projektu Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve (BIMS) APVV–18–0435.

Publikácia

Národná stratégia vzdelávania v miestnej samospráve

Národná stratégia vzdelávania v miestnej samospráve (National Training Strategy – NTS) je výstupom projektu Delivering Good Governance in Slovakia, ktorý je financovaný Európskou komisiou z Fondu na podporu štrukturálnych reforiem a realizovaný Centrom expertízy Rady Európy (Council of Europe). Zámerom tohto dokumentu je vytvoriť prostredie a nástroje, ktoré umožnia miestnym samosprávam zvyšovať svoje kapacity. Jej cieľom je identifikovať také opatrenia, ktoré majú napomáhať dosiahnutiu identifikovaných strategických cieľov s potenciálom naštartovať pozitívnu zmenu v oblasti zvyšovania kapacít a kompetentnosti úradníkov a volených predstaviteľov v miestnej samospráve, a tým aj potenciál zvýšiť kvalitu služieb a spravovania miestnych samospráv v dlhodobom horizonte. Predkladaný dokument má ambíciu vyvolať procesy mobilizácie aktérov na národnej úrovni a tých, ktorí pôsobia na miestnej úrovni v role niektorej z profesijných skupín, záujmových skupín, vzdelávacích organizácií a tiež priamo v miestnej samospráve.

Publikácia

TEÓRIA POSTRČENIA V KONCEPCIÁCH VEREJNEJ POLITIKY A SPRAVOVANIA (a príklady jej aplikácie v rámci slovenskej samosprávy)

Training Needs Analysis of Local Goverment in Slovakia

Analýza potrieb vzdelávania (Training Needs Assessment – TNA) je výstupom projektu Delivering Good Governance in Slovakia, financovaný Radou Európy (Council of Europe), ktorého cieľom bolo získať poznanie aktuálneho stavu potrieb v oblasti vzdelávania a kapacít v samospráve. Zároveň je východiskovým materiálom pre vypracovanie Národnej stratégie vzdelávania v samospráve (National Training Strategy – NTS). Analýza vychádza z realizácie kombinovaného výskumu – kvalitatívneho a kvantitatívneho, ktorý pripravil a realizoval Ústav verejnej politiky (ÚVP) pod dohľadom medzinárodného experta Cezaryho Trutkowskeho.

Kvalitatívny výskum pozostával z 25 rozhovorov a troch fokusových skupín. Rozhovory boli realizované v mesiacoch november 2019 až február 2020. Respondentmi boli hlavne starostovia, prednostovia vedúci zamestnanci personálnych oddelení oddelení v mestách a reprezentanti školiacich centier a asociácií v miestnej samospráve. Tri fokusové skupiny prebehli v mesiacoch november 2019 až január 2020 a boli uskutočnené v mestách Bratislava, Banská Bystrica a Košice so skupinami starostov, prednostov a vedúcich zamestnancov personálnych oddelení v mestách. Súčasťou výskumu bola aj analýza legislatívnych dokumentov a odbornej literatúry.

Dotazníkový prieskum predstavoval kvantitatívnu časť zberu dát pre realizáciu analýzy. Zber dát na reprezentatívnej vzorke (stratifikovaný výber vzorky) 398 obcí sa uskutočnil v mesiacoch apríl a máj 2020. Miera návratnosti dotazníka bola na úrovni 43,5 %. TNA predstavuje syntézu dvoch typov dát a pohľadov na potreby v oblasti vzdelávania a kapacít v samospráve:

- skúsenosti a poznanie o potrebách v oblasti vzdelávania a návrhy na zlepšenia vyjadrené cieľovou skupinou tejto analýzy – starostami, prednostami a pracovníkmi oddelení ľudských zdrojov vo väčších mestách.
- identifikované problémy a bariéry pri výkone kompetencií a poskytovaní/zabezpečovaní služieb miestnymi samosprávami. Tieto predstavujú východisko pre následné identifikovanie potreby (typu a obsahu) vzdelávania v miestnej samospráve.

Publikácia

Chytré spravovanie samospráv: nová paradigma modernizácie verejnej správy a slovenská prax

Monografia Chytré spravovanie samospráv je pokračovaním výskumu a uvažovania ÚVP v oblasti spravovania miestnych samospráv. Hlavnou témou je tentokrát chytré spravovanie. Modernizácia verejnej správy, ktorá by mala viesť k vyššej kvalite života obyvateľov, sa neudeje automaticky či samospádom a na zavedenie samotnej inovácie nepostačuje iba pomenovať problém a poznať príklady dobrej praxe „doma a v zahraničí“. Kontext, kapacita a spôsobilosť každého mesta zaviesť danú inováciu je iný. Väčšina odbornej literatúry sa zameriava na mapovanie úspešných príkladov vo veľkých mestách. Táto monografia však poukazuje na to, že inovovať, vytvárať a implementovať verejné politiky, ktoré zvýšia kvalitu života či ušetria finančné zdroje, môžu aj malé obce. Jedným z možných prístupov, ako zvýšiť účinnosť verejných politík je aplikovanie behaviorálnych vied. Tie nám pomáhajú porozumieť limitom v ľudskom správaní a tieto limity využiť v chytrejšom dizajnovaní opatrení a následom testovaní ich účinnosti v praxi. Poznatky pri písaní tejto publikácie sme čerpali nielen z aktuálnej vedeckej literatúry a uskutočnených experimentov a chytrých aplikácií v praxi, ale aj z vlastnej skúsenosti pri aplikácií behaviorálnej vedy v slovenských samosprávach v Prievidzi a Bratislave.

Behaviorálna politika pre miestnu samosprávu

Ústav verejnej politiky v spolupráci s Civita Center vytvoril tento manuál na aplikáciu behaviorálnych prístupov v samospráve. Aby úradník, manažérka, poslanec alebo primátorka mesta vedeli ako aplikovať behaviorálnu vedu vo svojom rozhodovaní. V manuáli sa sústreďujeme na tri otázky:
- PREČO sú behaviorálne intervencie dôležité v rozhodovaní mesta.
- ČO sú behaviorálne intervencie, aké typy behaviorálnych intervencií poznáme a aké vlastnosti by účinné intervencie mali mať.
- AKO vybrať vhodnú intervenciu a ako ju zaviesť vo vašom meste. Tu poskytujeme príklady viacerých postupov, ktoré už boli úspešne testované v konkrétnom verejnom úrade.

Spravovanie miestnych samospráv

Monografia Spravovanie miestnych samospráv (prečo, čo a ako?) je ďalším z autorských diel kolektívu autorov Ústavu verejnej politiky. Vychádza z aktuálneho vedeckého poznania v oblasti spravovania miestnych samospráv, ale stavia taktiež aj na výskume realizovanom na ÚVP. Publikácia je rozdelené do štyroch kapitol, pričom v nej analyzujeme problematiku decentralizácie prostredníctvom troch dimenzií politiky (polity, politics, policy). Tiež sa venujeme problematike očakávaní z decentralizácie, a to z hľadiska politických preferencií, z hľadiska očakávaných výsledkov a z hľadiska očakávaných procesov a kapacít miestnych samospráv. Zosumarizované zistenia empirických výskumov naznačujú či sa dané očakávania z decentralizácie v praxi napĺňajú. V monografii taktiež poskytujeme pohľad na to, aké možnosti má miestna samospráva pri organizovaní svojich činností. Posledná časť publikácie sa týka nástrojov vo verejnej politike. V závere sumarizujeme poznatky a otvárame priestor pre ďalší výskumný potenciál v nadväzujúcich problematikách.

Víťazi a kandidáti vo voľbách

Kandidáti a víťazi vo voľbách sú ucelenou publikáciou Matúša Slobodu o aktuálnom poznaní o participácii žien vo voľbách, motivácii kandidovať vo voľbách, fenoméne nezávislého kandidáta a výhode opätovne kandidujúcich politikov. Poznatky v týchto oblastiach sú priamo aplikované na konkrétnych ilustráciách a dátach z volieb primátorov miest na Slovensku. Publikácia taktiež popisuje špecifiká súťaživosti v komunálnych voľbách v slovenských obciach.

Publikácia

Ťažké rozhodnutia III.

V poradí už tretie vydanie prípadových štúdií z prostredia verejnej politiky a manažmentu v SR. Celkovo 6 prípadových štúdí simuluje rozhodovací proces decisorov a problematiku zabezpečovania služieb vo verejnom sektore, rozhodovania vo verejnom sektore a úlohe prenosu poznania vo fáze implementácia a tvorby verejných politík. Publikácia tak nadväzuje na úspešný prvý diel a druhý diel.

Publikácia

Ťažké rozhodnutia II.

Najnovšia publikácia kolektívu autorov z Ústavu verejnej politiky prináša súbor piatich pedagogických prípadových štúdií z prostredia verejnej politiky a manažmentu v SR. Prípadové štúdie simulujú rozhodovací proces decisorov a demonštrujú ako musia byť tvorené rozhodnutia aj za časovej tiesne, s obmedzeným množstvom dát či informácií. Publikácia tak nadväzuje na úspešný prvý diel, ktorý bol vydaný pred 10 rokmi a preložený i do anglického jazyka.

Publikácia

Behaviorálne základy verejnej politiky

Učebnica by mala pomôcť pochopiť, čo spôsobuje chyby pri uvažovaní a rozhodovaní, aké chyby existujú a ako sa prejavujú a hlavne, ako ich obmedziť. V kontexte verejnej politiky by mala čitateľovi ponúknuť pohľady na to, ako chyby pri tvorbe verejných politík obmedziť, aj keď to nie je jednoduché a vždy možné. Je určená pre rôzne skupiny čitateľov. Tou najširšou sú tí, ktorí sa zamýšajú nad svojimi rozhodnutiami a nad rozhodnutiami ľudí v ich okolí. Užšou skupinou čitateľov by mali byť študenti študijného programu verejná politika, ktorí by mali pri uvažovaní nad tvorbou, implementáciou a evalváciou verejných politík zvažovať aj zistenia behaviorálnych vied. Knihu nájdete aj na www.behavioralnaverejnapolitika.sk.

Systémy štátnej služby: koncepty a trendy

Predkladaná monografia nie je praktickou príručkou personalistu, ktorý by našiel v desiatich krokoch základné postupy riadenia ľudských zdrojov. Je to monografia zameraná pre ľudí z akademického sveta či praxe, ktorí sa zaujímajú o kontext riadenia ľudských zdrojov vo verejnom sektore, konkrétne v štátnej službe, a chcú vedieť základné koncepcty z teoretického pohľadu, trendy v krajinách OECD a v Európskej komisii, ako i aplikačnú prax štátnej služby na Slovensku. Uchopenie riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe sa značne odlišuje v každej krajine a závisí od mnohých faktorov, ako je administratívna tradícia (anglo-saská, škandinávska, kontinentálna), systém štátnej služby (kariérny alebo pozičný), miera politizácie či historických faktorov. Cieľom je pripraviť čitateľa na pochopenie sveta ľudských zdrojov v štátnej službe, a nie na to, ako byť výkonným personalistom, hoci ak to je jeho/jej rozhodnutie, táto publikácia je určite dobrým začiatkom.

Ukážka knihy a vybrané kapitoly

Základy verejnej správy

Cieľom publikácie je predstaviť verejnú správu v istej logickej štruktúre tak, aby čitatelia získali čo najprijateľnejšie a najobsiahlejšie informácie o všetkých vymedzených témach. Okrem myšlienok autora sú v nej prezentované názory a myšlienky iných autorov s cieľom poukázať na rôznorodosť prístupov k chápaniu jednotlivých súvislostí spojených s problematikou verejnej správy. Tieto rešpektujú aktuálne trendy v nazeraní na verejnú správu a postupne odkrývajú jej interdisciplinárnu mozaiku.

New Public Management a Slovensko: Podoby a aplikácia princípov

Autori publikácie New Public Management a Slovensko: Podoby a aplikácia princípov čerpali inšpiráciu z knihy Ch. Pollitta a G. Bouckaerta Public Management Reform. A Comparative Analysis ako aj z mnohých diskusií v odborných vedeckých časopisoch na tému uplatňovania nového verejného manažmentu (new public management) v západných krajinách. Monografia sa pokúša priblížiť slovenskej verejnosti a najmä študentom, základné informácie o vývoji verejnej správy a verejného manažmentu v teórii i v praxi. Zamerali sme sa na klasické a súčasné teoretické smery verejného manažmentu, ktoré ovplyvňujú riadiacu prax vo verejnom sektore. Teoretickú časť sme doplnili o prípadové štúdie, ktoré riešia rôzne problémy dotýkajúce sa uplatňovania nástrojov NPM v slovenskom prostredí (strategický personálny manažment, čakacie listiny v zdravotníctve, elektronické verejné obstarávanie, projekty verejno-súkromného partnerstva, výkonové financovanie, kancelárie prvého kontaktu, manažment výkonnosti). Kniha vyšla v decembri 2013 v rámci projektu VEGA 1/1322/12.

Inovácie vo verejnom sektore Slovenska. Prípadové štúdie

Kniha Inovácie vo verejnom sektore Slovenska. Prípadové štúdie je dielom mnohých autorov a pracovníkov ÚVPE. Editorkou a hlavnou autorkou knihy je doc. Mgr. Katarína Staroňová, PhD. Publikácia vznikla v rámci projektu Centra excelentnosti pre spoločenské inovácie Univerzity Komenského (CESI UK). Monografia sa pozerá na inovácie vo verejnom sektore na Slovensku z viacerých uhlov. Kniha pozostáva z dvoch hlavných častí. Prvá sa primárne venuje teoretickej konceptualizácii skúmanej problematiky. Druhá časť obsahuje šesť konkrétnych prípadových štúdií zameraných na inovácie prijaté na centrálnej úrovni, ako aj na úrovni samosprávy na Slovensku. 

Slamené či oceľové putá ? Medzinárodné dohovory a protikorupčné opatrenia na Slovensku

V rámci projektu CESI UK vznikla kniha Slamené či oceľové putá? Medzinárodné dohovory a protikorupčné opatrenia na Slovensku. Jej autormi sú Emília Sičáková-Beblavá, Miroslav Beblavý, Katarína Lovrantová a Matúš Kollár. Monografia sa zameriava na vybranú skupinu zahraničných partnerov, medzinárodné organizácie a ich vplyv na protikorupčnú agendu, ktorá sa za posledných 20 rokov stala predmetom verejného diskurzu a zavádzania nových verejných politík na Slovensku.

Výskum potrieb a možností online vzdelávania verejnej správy v stredoeurópskom kontexte a príručkan pre lektorov Moodle 2

V júni 2012 vyšla publikácia Výskum potrieb a možností online vzdelávania verejnej správy v stredoeurópskom kontexte a príručka pre lektorov Moodle 2. Kniha je jedným z výstupov projektu, v rámci ktorého sa ÚVPE podieľal na tvorbe softvéru Moodle pre online vzdelávanie. Publikácia sa skladá z dvoch častí. Prvá je o výskume potrieb a možností online vzdelávania v stredoeurópskom kontexte. Druhá je určená pre lektorov a iných užívateľov a venuje sa praktickým stránkam využívania elektronického vzdelávania. Kolektív autorov tvoria v rámci projektu aj viacerí pracovníci ÚVPE. 

Koaličná zmluva či zákon ? Právna úprava a realita politicko-administratívnych vzťahov na Slovensku

Monografia je výstupom výskumu realizovaného v roku 2011. Tím autorov chcel prispieť k lepšiemu poznaniu politicko-administratívnych vzťahov v rámci tzv. štúdií Slovenska. Po publikácii o teoretických aspektoch uvedeného problému vydanej v roku 2010 prináša tento tím tentokrát empirické zistenia o situácii na Slovensku a prvýkrát sa vo vedeckej literatúre konceptualizuje slovenský model politicko-administratívnych vzťahov. Otázky, ktoré kniha otvára, sú aktuálne nielen z hľadiska poznania skúmaného stavu a jeho komparácie s modelmi v iných demokraciách, ale aj pre tvorbu verejných politík v tejto oblasti na Slovensku.
Publikácia je dostupná na sekretariáte ÚVP

Vedecké písanie. Ako písať akademické a vedecké texty.

Najnovšia publikácia ÚVPE sa venuje predovšetkým výstavbe akademického textu za využitia anglosaského modelu IMRAD (introduction-methods-results-discussion), argumentácii, viazanosťou textu ako i etikám a pravidlám správneho využívania zdrojov (napr. čo je plagiátorstvo a jeho podoby, techniky citovania a porovnanie citačných konvencií APA, Chicago, ISO 690) s využitím množstva dobrých a zlých príkladov z prác tak študentov ako i vedeckých článkov. Táto publikácia je na ÚVPE štandardom pre písanie seminárnych a diplomových prác. Možnosť naštudovať obsah, prípadne ju objednať priamo u vydavateľa s 15%-tnou zľavou (Vydavateľstvo Osveta, Martin)

Teoretické aspekty politicko-administratívnych vzťahov

Cieľom publikácie Teoretické aspekty politicko-administratívnych vzťahov je priblížiť čitateľom problém, ktorý zatiaľ nie je predmetom systematického štúdia akademickej obce na Slovensku, napriek tomu však patrí ku kľúčovým témam verejnej správy a jej modernizácie. Pripomína, že kvalita výkonu verejnej správy je ovplyvnená konkrétnym vývojom vzťahov medzi politikmi a úradníkmi, právnym rámcom upravujúcim vzťahy politiky a administratívy, politickou kultúrou a politickou tradíciou vzťahu štátu k zamestnancom verejnej správy. Publikácia je výsledkom spolupráce riešiteľského tímu na Ústave verejnej politiky a ekonómie Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského (ÚVPE FSEV UK) v Bratislave. Je to prvá publikácia na Slovensku, ktorá slovenským čitateľom prináša ucelený pohľad na vývoj a konceptualizáciu politicko-administratívnych vzťahov v západnej literatúre. Monografia poskytuje prehľad základných konceptov a teórií z oblasti administratívy, byrokracie a politicko-administratívnych vzťahov. Problémy, ktoré nastoľuje majú význam nielen pre našu odbornú verejnosť ale aj pre aktuálnu politickú prax. Je vhodnou východiskovou literatúrou pre študentov, ale aj učiteľov a vedeckých pracovníkov verejnej správy, verejnej politiky, verejného manažmentu, politológie a iných odborov spoločenských vied.

Mapovanie sociálneho bývania v mestách Slovenska.

Sociálne bývanie je téma, ktorá na Slovensku existuje zatiaľ viac v intuitívnej úrovni ako v odbornej diskusii, aj keď prvé pokusy otvorenia spoločenskej diskusie na túto tému a témy s ňou súvisiace sa už vyskytujú. Výskumne sme sa na ÚVPE začali touto témou zaoberať v rámci projektov, o ktorých sme vás informovali v predchádzajúcich číslach a v priebehu letných mesiacov sme vydali výsledky nášho výskumu aj knižne, v publikácii s názvom Mapovanie sociálneho bývania v mestách Slovenska. Autorsky sa na publikácii podieľali Mgr. Alexandra Poláková Suchalová, PhD. a doc. Katarína Staroňová, PhD. Cieľom publikácie bolo, okrem prezentovania prvých dát svojho druhu o rôznych aspektoch problematiky sociálneho bývania na Slovensku, aj podnietiť spoločenskú diskusiu na tému otázok a problémov v oblasti zabezpečovania bývania, pre tých, ktorí pomoc potrebujú. Publikácia je rozdelená do niekoľkých kapitol, pričom úvod publikácie je venovaný teoretickému kontextu problematiky sociálneho bývania a v druhej časti sú popísané a analyzované zozbierané dáta a navrhnuté odporúčania v jednotlivých fázach procesu zabezpečovania sociálneho bývania zamerané prevažne na samosprávy.

Stiahnite si celú publikáciu

Integrácia migrantov - vieme čo chceme ?

Ambíciou publikácie je prispieť ku skvalitňovaniu tvorby integračnej politiky vychádzajúcej z odborných aktuálnych informácií o stave migrácie v SR, jej trendoch, príležitostiach a prekážkach identifikovaných expertmi na základe výskumu a skúseností iných krajín.

Bezprávny štát a verejná politika

Na Slovensku často dochádza k porušovaniu zákona alebo minimálne jeho ducha. Takéto porušenia sú okrem toho niekedy prítomné dlhodobo, verejne a masovo – nejde teda o individuálne deviácie. Z pohľadu verejnej politiky vyvstáva niekoľko zaujímavých otázok – ako môžu takéto situácie v inak právnom štáte nastať? Prečo pretrvávajú? Je ich existencia dôkazom zlyhania politických elít alebo niekoho iného? Či je to vlastne v poriadku? Je možné systémovo vysvetliť, kedy nastávajú?
Aby sme boli schopní širokej verejnosti poskytnúť odpovede na tieto otázky, rozhodli sme sa zrealizovať tri prípadové štúdie takýchto javov na Slovensku a na ich základe skúsiť reflektovať pomerne obmedzenú teóriu takýchto nezákonností. Každá prípadová štúdia sa opiera o rozsiahly zber dát nielen v podobe interview a dostupných štatistík, ale aj médií či súdnych spisov. Uvedené tri štúdie predkladáme čitateľovi zabalené do jednotného teoretického a metodologického rámca a so závermi zovšeobecňujúcimi ich zistenia.

Sociálna politika

Porozumieť cieľom, nástrojom a dilemám sociálnej politiky by malo byť cieľom každého študenta verejnej politiky a verejnej správy, a to aj v prípade, ak nebude vo svojej praktickej činnosti pôsobiť priamo na úrade práce či odbore sociálnych vecí magistrátu. Znalosť sociálnej politiky je však dôležitá aj pre jednotlivcov pracujúcich pri praktickom uplatňovaní jej nástrojov, takže potreba poznať ju sa týka aj študentov sociálnej práce či špeciálnej pedagogiky.

Cieľom predkladanej učebnice je reagovať na tieto potreby a ponúknuť študentom uvedených, prípadne ďalších disciplín, knihu spĺňajúca nasledovné kritériá:

 • interdisciplinárny prístup s dôrazom na využitie poznatkov ekonomickej vedy
 • analytický, nielen deskriptívny prístup k jednotlivým témam
 • spojenie opisu slovenskej reality s globálnymi a európskymi trendmi vrátane zasadenia slovenskej situácie do medzinárodného kontextu
 • hutnosť, ktorá by ju sprístupnila aj širším vrstvám čitateľom, pre ktorých sociálna politika je dôležitou, ale nie najdôležitejšou témou pri ich štúdiu

Učebnica pozostáva z ôsmich kapitol pokrývajúcich kľúčové témy. Začína celkovým pohľadom na sociálnu politiku, sociálny štát a ich modely. Pokračuje postupne otázkami zamestnanosti, chudoby, zdravotného postihnutia, dôchodkovej politiky, rodinnej politiky a rodovej rovnosti. Záverečná kapitola skúma vplyv Európskej únie na sociálnu politiku. Súčasťou učebnice je aj bohatá údajová základňa najmä zo zdrojov Eurostatu a OECD umožňujúca porovnanie Slovenska s inými krajinami.

Techniky vedeckého písania v spoločenských vedách

Písanie je zručnosť, pomocou ktorej sa dokážeme písomne vyjadriť a vytvárať najrôznejšie texty – od umeleckých, publicistických, administratívnych až po odborné a vedecké. Ak hovoríme o zručnosti písať, znamená to, že táto zručnosť sa dá cvičiť a zdokonaľovať. O to dôležitejšie je cvičiť a zdokonaľovať písanie odborných a vedeckých textov, či už na úrovni stredoškolskej, vysokoškolskej alebo už priamo v praxi pri vytváraní takýchto textov. Čím sa však odlišuje vedecké písanie od písania umeleckého či publicistického? Predovšetkým tým, že ide o argumentačný text, ktorý sa odlišuje od bežných textov svojou výstavbou, formovou štruktúrou a obsahovým naplnením. To znamená, že vedecký text podlieha akýmsi princípom výstavby, s ktorými ak sa oboznámime, môžeme oveľa profesionálnejšie pripravovať vlastné vedecké texty a obstáť tak aj v medzinárodnom merítku.

Základným podnetom k napísaniu tejto publikácie bola niekoľkoročná skúsenosť autorky so študentami ÚVP na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave a s vedeckými stážistami (policy fellows) na Local Government and Public Service Reform Initiative pri OSI v Budapešti. Hoci písanie argumentačných textov a citovanie/odkazovanie nie je jej predmetom vedeckého skúmania, vo svojej praxi bola nútená poskytovať okrem obsahových pripomienok, aj pripomienky z pohľadu metodiky, argumentácie a výstavby textu. Tieto pripomienky sa odzrkadlili aj v diskusiách v rámci diplomového seminára na FSEV UK a viedli k zavedeniu nového predmetu o akademickom písaní. Ukázalo sa, že v slovenskom kontexte je akútny nedostatok študijných textov, ktoré by v relatívne ucelenej podobe poskytli základné informácie o výstavbe vedeckého argumentačného textu a spôsoboch citovania či parafrázovania.

Techniky vedeckého písania v spoločenských vedách je publikácia, ktorá má ambíciu pomôcť v cvičení a zdokonaľovaní sa v písaní vedeckých textov, konkrétne v oblasti spoločenských vied. Je určená predovšetkým študentom spoločenskovedných odborov, ktorí pripravujú seminárne práce či kvalifikačné práce. Ale nielen pre nich. Je určená aj širokému okruhu odborníkov a vedcov, ktorí boli doteraz zvyknutí písať pre slovenských čitateľov. V neposlednom rade je publikácia vhodná pre všetkých, ktorí sa chcú zoznámiť zo základnými aspektami vedeckého textu a technikami vedeckého písania, inšpirovať sa a tvorivo ju využiť pri písaní argumentačného textu.

Hodnotenie vplyvov: Impact Assessment v teórii a praxi Slovenska a Európskej únie

V posledných rokoch sa na úrovni inštitúcií Európskej únie kladie stále väčší dôraz na usmerňovanie regulačného prostredia EÚ s cieľom zvyšovať účinnosť a konkurencieschopnosť členských krajín. Ako uvádza autorka monografie, aj z tohto dôvodu začali tieto inštitúcie s iniciatívami na kodifikáciu, konsolidáciu a zjednodušenie súčasných právnych predpisov, ako aj na lepšie vyhodnotenie pravdepodobných ekonomických, sociálnych a environmentálnych vplyvov nových regulačných návrhov. Podľa odborníkov môže systém hodnotenia vplyvov priniesť väčšiu efektívnosť, transparentnosť, zúčtovateľnosť a informovanosť do procesu tvorby verejnej politiky.

Práve impact assessment alebo hodnotenie vplyvov je vyspelými krajinami v súčasnosti považovaný za efektívny nástroj lepšej regulácie. K aktuálnosti tohto nástroja v slovenskom kontexte prispieva aj fakt, že systém hodnotenia bol už prijatý na úrovni EÚ.

A práve tomuto nástroju sa venuje autorka vo svojej monografii Hodnotenie vplyvov. Impact Assessment v teórii a praxi Slovenska a Európskej únie. Ako vyplýva už zo samotného názvu, v publikácii sa zameriava na využívanie a skúsenosti s týmto nástrojom v kontexte národnom, ako aj v medzinárodnom, predovšetkým na úrovni EÚ. Prvá časť monografie je venovaná akademickej diskusii o danom nástroji, ako aj jeho pochopeniu a spôsobu jeho využívania. V druhej časti sa autorka venuje praxi s hodnotením vplyvov na Slovensku, ako aj problematickým oblastiam pri jeho využívaní v legislatívnom procese a záverečná časť ponúka možné spôsoby využívania tohto nástroja v praxi.

Autorka vo svojej monografii teda sprostredkováva, na základe mnohoročných teoretických i praktických skúseností, nielen základné informácie o tomto dôležitom nástroji, ale predstavuje tiež jeho komplexnosť a na príkladoch zo Slovenska i zo zahraničia poukazuje na dôležitosť a potrebnosť využívania tohto nástroja v legislatívnom procese, ktorý môže byť nápomocný pri hľadaní optimálnych riešení, podložených dátami a analýzami.

 

 

Regional and Urban Regeneration in European Peripheries: What Role for Culture ?

Aká by mala byť úloha kultúry alebo ako môže prispieť k úspešnému miestnemu a regionálnemu rozvoju? Na túto otázku hľadá odpoveď nová publikácia Ústavu verejnej politiky "Regional and Urban Regeneration in European Peripheries: What Role for Culture?", ktorej editormi sú prof. Ľ. Malíková a Ing. M. Sirák. Je rozdelená do troch častí. V prvej časti mladí akademici z Grécka a Talianska ponúkajú úvodný pohľad na problematiku úlohy kultúry v regionálnom rozvoji. Druhá časť približuje dopady projektu Európske hlavné mesto kultúry na miestne obyvateľstvo a kultúru v severnej Európe (Britské ostrovy a Nórsko), kým v tretej časti sú analyzované dopady tohto projektu Európskej únie na rumunské mesto Sibiu, maďarský Pécs a turecký Istanbul. Hoci ide o relatívne novú vednú disciplínu, autori vyjadrili nádej, že publikácia pomôže pri prípravách mesta Košice, ktoré budú Európskym hlavným mestom kultúry v roku 2013.

Ako písať účinné analytické dokumenty. Príručka pre poradcov vo verejnej politike v strednej a východnej Európe.

Ako písať účinné analytické dokumenty je príručkou, ktorá má podporiť prácu poradcov vo verejnej politike v priebehu celého procesu plánovania, písania a zverejňovania analytických dokumentov. Analýzy a pohľady obsiahnuté v tejto príručke vychádzajú z koncepcie analytického dokumentu ako účelného komunikačného nástroja aktérov verejnej politiky. Z uvedenej perspektévy táto príručka sa preto podrobne zaoberá nielen analytickým dokumentom samotným, ale aj kontextom jeho tvorby a úlohou medzi aktérmi verejnej politiky. Pre nováčikov predstavuje užitočný štart pre tvorbu stále účinnejšich analytických dokumentov v budúcnosti; pre skúsených poradcov zase poskytuje príležitosť ďalšieho sebazdokonalenia cestou uvažovania o rôznych iných prístupoch k ich tvorbe.

So zámerom podporiť vás na tejto ceste táto prpíručka obsahuje množstvo užívateľsky priateľských a interaktívnych prvkov, napr. kontrolné otázky na písanie a plánovanie spolu s dôležitými odkazmi a rámčekmi s kľúčovými slovami a poznýmkami na okraji. Ďalším zámerom je poskytnúť miesto pre vlastné úvahy o prístupoch iných tvorcov a preto tu ponúkame viacero príležitostí analyzovať už zverejnené analytické dokumenty. Platí však, že hoci táto príručka bola didakticky navrhnutá primárne pre účely samoštúdia, možno ju využiť aj na podporu výučby písania analytických dokumentov v rámci triedy či študijnej skupiny. Dúfame, že práve touto cestou môže naša príručka významne prispieť k rozvoju aktérov verejnej politiky v strednej a východnej Európe.

Stiahnuť celú publikáciu

 

 

11 statočných: prípadové štúdie protikorupčných nástrojov na Slovensku

Publikácia "11 statočných: prípadové štúdie protikorupčných nástrojov na Slovensku" je ďalším z výstupov projetku "Nástroje zvyšovania transparentnosti a posilnenia mechanizmov zodpovedania sa verejného sektora" financovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV-99-019005). Na publikácii sa autorsky podieľali: Emília Sičáková-Beblavá, Miroslav Beblavý, Zuzana Fialová, Erik Laštic, Ľudmila Malíková, Juraj Mišina, Andrej Salner, Katarína Staroňová, Alexandra Suchalová, Róbert Žitňanský.

Korupcia je fenoménom, ktorí mnohí z nás zažili, alebo o čom počuli. Často vzbudzuje beznádej, nejde však o neliečiteľnú chorobu. Pri správnom prístupe sa s ňou dá spraviť veľa. Počas ostaných desiatich rokov boli prijaté a v praxi implementované viaceré opatrenia, ktoré majú protikorupčný dopad. V rámci mapovania protikorupčných nástrojov sme identifikovali celkovo 42 takýchto opatrení. Na podrobnejšiu analýzu sme si vybrali jedenásť z nich, ktoré vo forme prípadových štúdií približujeme na nasledujúcich stranách. Jednotlivé prípadové štúdie majú rovnakú štruktúru a ich hlavným cieľom je preskúmať konkrétny vplyv prijatého opatrenia na rozsah korupcie v príslušnej oblasti, ako aj politickú ekonómiu jeho presadzovania. Pridaná hodnota pre všetkých, ktorí uvažujú o znižovaní korupcie v našej spoločnosti v budúcnosti, tak spočíva v pochopení protikorupčných účinkov rôznych verejných politík a v pochopení spôsobov ich presadenia.

Publikácia sa skladá zo štyroch kapitol. V prvej predstavujeme klasifikáciu protikorupčných nástrojov, ktorá je doplnená o príklady zo slovenskej praxe. V ďalších troch kapitolách predkladáme jedenásť konkrétnych prípadových štúdii a to podľa toho, do akej kategórie protikorupčných opatrení spadajú – informačné protikorupčné nástroje, ekonomické protikroupčné nástroje a administratívne protikorupčné nástroje.

Veríme, že predkladaná publikácia Vás zaujme a prinesie ďalšie inšpirácie pre prípravu a presadenie protikorupčných opatrení na Slovensku.

Stiahnuť celú publikáciu

 

 

 

 

Sociologické aspekty korupcie

Publikácia vydaná v rámci projektu "Nástroje zvyšovania transparentnosti a posilnenia mechanizmov zodpovedania sa verejného sektora" financovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, ktorej autorom je PhDr. M. Vašečka, PhD.

Stiahnuť celú publikáciu

Korupcia vo verejnej diskusii 1996 - 2007

Publikácia vydaná v rámci projektu "Nástroje zvyšovania transparentnosti a posilnenia mechanizmov zodpovedania sa verejného sektora" financovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, ktorej autorkou je Mgr. Z. Fialová, PhD.

Stiahnuť celú publikáciu

Inovácie v sociálnych službách (projekt PUBLIN)

Publikácia Inovácie v sociálnych službách (Ľ. Malíková a kolektív) je výstupom medzinárodného projektu PUBLIN, realizovaného v období rokov 2003 – 2006 v rámci 5. rámcového programu Európskej komisie. Tento výskum spájal akademické a vedecké inštitúcie z 9. európskych krajín (Holandska, Írska, Izraela, Litvy, Nórska, Slovenska, Španielska, Švédska a Veľkej Británie). Národný výskumný projekt bol zameraný na praktické overenie inovačných teórií týkajúcich sa poskytovania verejných služieb v sociálnej oblasti z hľadiska produktu.

Publikácia, ktorá vyšla vo Vydavateľstve Univerzity Komenského sa venuje subtéme projektu PUBLIN, a to konkrétne úrovni sociálnych služieb v domovoch dôchodcov na Slovensku v období transformácie. Práca má päť kapitol a obsahuje bohatý zoznam literatúry vecný register a prílohu v anglickom jazyku v podobe analýzy prípadových štúdií z viacerých krajín.

Prvá kapitola poskytuje teoreticko-metodologické východiská výskumu, pracovné tézy a výskumné otázky. Inovačné zmeny v oblasti poskytovania sociálnych služieb rozdeľuje do troch sledovaných úrovní: úroveň vládnych opatrení a politík, úroveň politiky verejných organizácií poskytujúcich sociálne služby a úroveň postojov klientov sociálnych zariadení, ktorí sú prijímateľmi daných služieb. Inovácie sleduje aj prostredníctvom prípadových štúdií.

Kapitola Inovácie v politike na Slovensku a ich vplyv na sociálne služby (pracovný tím P. Šašurová, L. Vagačová a V. Vladár) je venovaná zmenám sociálnej politiky v oblasti poskytovania sociálnych služieb na úrovni štátnej správy a územnej samosprávy na Slovensku od roku 1990. Osobitný dôraz je kladený na sledovanie ekonomických, sociálnych a legislatívnych zmien v oblasti sociálnej pomoci a služieb pre starších občanov.

Kapitola Zmeny v kvalite sociálnych služieb v domovoch dôchodcov ( J. Bunčák) sa zaoberá výsledkami empirického výskumu, kvantitatívneho i kvalitatívneho v rôznych domovoch dôchodcov na Slovensku a analyzuje ich z hľadiska zmeny postojov riadiacich pracovníkov ako aj klientov.

Prípadová štúdia (D. Drobná) je venovaná fungovaniu Domova dôchodcov Sv. Anny, na Jakubovom námestí v Bratislave. Toto zariadenie poskytujúce sociálne služby bolo vybrané kvôli svojmu inovatívnemu prístupu k poskytovaniu služieb.

Kapitola Výsledky prieskumu (K. Staroňová) reaguje na základné tézy týkajúce sa jednotlivých oblastí inovačného procesu od podnetov na inovácie vo verejnom sektore, vývoja inovačných postupov, výberu a využitia jednotlivých inovácií k celkovému procesu učenia sa inovačným postupom.

Výskum inovácií na Slovensku podľa výskumníkov preukázal viacero zaujímavých skutočností, napríklad, že centrálna vláda už nekoordinuje aktivity zariadení poskytujúcich sociálne služby tak, ako tomu bolo v minulosti, čo súvisí najmä s prechodom kompetencií na lokálnu úroveň moci, že predstavitelia všetkých skúmaných zariadení považujú decentralizáciu za najvýznamnejšiu zmenu, ktorá prispela k otvoreniu väčších možností pre inovácie (možnosť viac-zdrojového financovania), že zatiaľ na Slovensku neplatí téza, že viaceré inovatívne riešenia boli do verejného sektora prebrané od súkromného sektora, ale skôr silne rezonuje snaha o preberanie zabehaných vzorov z iných krajín. Brzdou zavádzania inovácií do systému poskytovania sociálnych služieb je podľa názoru oslovených respondentov neexistujúci špecializovaný komunikačný systém medzi poskytovateľmi týchto služieb na jednej strane a politikmi, ktorí v konečnom dôsledku výrazne ovplyvňujú najmä legislatívne prostredie, na strane druhej. Slabinou je aj neexistencia permanentného či aspoň pravidelného zberu dát týkajúcich sa postojov konečných užívateľov sociálnych služieb k ich kvalite a k možnostiam ich zlepšovania. S uvedenými nedostatkami veľmi úzko súvisí aj potreba systematického vzdelávania, pretože aktuálne existujúce vzdelávacie aktivity (napríklad semináre, kurzy a podobne) majú skôr „ad hoc“ charakter a ich počet je nedostatočný.

Autorský tím prišiel k záveru, že k inováciám vedú nielen kroky politickej intervencie, ale aj existencia krízových situácií vzniknutých v samotnom prostredí.

Príloha v anglickom jazyku, Innovation in the Social Services: Case studies analysis

(Ľ. Malíková a K. Staroňová) hodnotí prípadové štúdie z piatich krajín (Írsko, Izrael, Litva, Nórsko a Slovensko). Na základe porovnania týchto štúdií boli identifikované bariéry inovačných prístupov, hnacie a podporné prvky inovačných prístupov a tiež kritické udalosti, ktoré zohrali dôležitú rolu v inovačnom procese. Ako najzávažnejšie bariéry boli identifikované napríklad veľkosť a komplexnosť sektora sociálnych služieb, „dedičstvo“ minulosti, profesionálna rezistencia, obava z rizika, obava z následkov v rámci zodpovednostných vzťahov, malá kapacita pre organizačné učenie, nedostatok zdrojov a podobne. Medzi najdôležitejšie hnacie a podporné prvky patria vnútorná snaha relevantných subjektov a ich zamestnancov o permanentné zlepšovanie služieb, politický tlak, nárast a zlepšovanie spôsobov hodnotenia kvality, existencia mechanizmov podporujúcich inovácie či súťaživosť prostredia.

Táto publikácia môže pomôcť zorientovať sa v problematike inovácií v sociálnych službách, poskytuje študijný materiál vhodný pre politických decízorov alebo manažmenty relevantných subjektov na Slovensku a približuje zahraničné skúsenosti, ktoré, ako sa potvrdilo, predstavujú výrazný zdroj pre zavádzanie rôznych inovačných riešení. Možno ju odporúčať ako vhodný doplnkový zdroj informácií aj do výučbového procesu tých inštitúcií, ktoré sa zaoberajú problematikou sociálnych služieb.

Ťažké rozhodnutia: 5 prípadových štúdií verejnej politiky na Slovensku.

Dovoľujeme si Vám predstaviť ďalšiu publikáciu UVP – Ťažké rozhodnutia: 5 prípadových štúdií verejnej politiky zo Slovenska, ktorej editorkou je Katarína Staroňová. Publikácia sa snaží reagovať na aktuálnu potrebu zvýšenia kvality a modernizácie vzdelávacieho procesu v podmienkach širšieho regiónu strednej a východnej Európy. Jednotliví autori (Miroslav Beblavý, Štefánia Košková, Andrej Salner, Emília Sičáková-Beblavá, Katarína Staroňová, Michal Vašečka) sa pokúsili formou prípadových štúdií priblížiť študentom ťažké rozhodnutia politikov a pracovníkov vo verejnej sfére a tak ukázať študentom, že každé rozhodnutie má svoje výhody i nevýhody, ale predovšetkým vplyvy, ktorých si musí byť decízor vedomý. Aj rozhodnutie nekonať má totiž svoje dopady. Forma prípadových štúdií tak pomáha študentom simulovať reálny život a spôsob rozhodovania z vnútra, t.j. akoby bol študent priamo v pozícii starostu, štátneho zamestnanca, pracovníka samosprávy, politika či poradcu.

Výskum autori spracovali na základe projektu Rozvoja inovatívnych vzdelávacích materiálov vo verejnej politike a správe (Developing Innovative Teaching/ Training in Public Policy and Administration). Projekt podporil LGI - Local Government and Public Service Reform Initiative. Publikácia bude k dispozícii na Ústave verejnej politiky. V prípade záujmu nás kontaktujte, radi Vám ju pošleme.

Stiahnuť celú publikáciu

Anglická verzia

Zborník z konferencie

ÚVP v dňoch 1. a 2. júna 2006 poriadal medzinárodnú konferenciu „Kvalita riadenia v novom európskom administratívnom priestore.” Konferencia bola rozdelená do troch sekcií, v ktorých boli prezentované príspevky našich a zahraničných autorov.

Stiahnuť celú publikáciu

Verejná politika a samospráva: štyri princípy spravovania

ÚVP predstavuje svoju prvú publikáciu "Verejná politika a samospráva: štyri princípy spravovania", ktorá je určená pre volených predstaviteľov a pre pracovníkov mestských a obecných úradov, ale tiež pre mimovládne organizácie, podnikateľské subjekty či občanov, ktorých zaujíma dianie v ich samospráve a možnosti aktívne sa podieľať na rozvoji svojej obce či mesta. Táto publikácia je o to aktuálnejšia, že prichádza v čase volieb do samospráv, kedy na svoje miesta, či už v zastupiteľstve alebo na mestskom či obecnom úrade, zasadnú aj noví volení predstavitelia, ktorí budú musieť pravidelne prijímať rozhodnutia ovplyvňujúce život ich komunity. Nie je to však príručka len pre nováčikov, ale aj pre ostrieľaných pracovníkov a starostov či clenov zastupiteľstva. Miestna samospráva uskutočňuje mnoho aktivít a pracuje s obmedzenými zdrojmi, ľudskými i finančnými.

Publikácia preto prináša nové pohľady na správu vecí verejných s cieľom zvýšiť úcinnosť, efektívnosť a transparentnosť aktivít miestnej samosprávy a v konečnom dôsledku tak poskytnúť občanovi vyššiu kvalitu či viac služieb. Nie je to ľahká úloha, keďže tieto ciele mnohokrát stoja v protiklade: najefektívnejšie riešenie nemusí byť najúčinnejšie či najtransparentnejšie a naopak.