Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Ústav aplikovanej psychológie

Ústav aplikovanej psychológie FSEV UK prináša vzdelávanie zamerané na dve oblasti psychológie: sociálnu psychológiu a pracovnú psychológiu. Ponúkame všetky typy štúdia: bakalárske, magisterské aj doktorandské.

Sme súčasťou najmladšej fakulty najstaršej slovenskej univerzity. K vzdelávaniu pristupujeme inovatívne a zároveň poctivo. Sme malou fakultou, kde skoro každý každého pozná, a prednášajúci ku študentom pristupujú partnersky a s rešpektom. Naším hlavným špecifikom je však menší počet predmetov. Naše študijné plány neobsahujú množstvo prednášok, aj skúšok je menej, aby sme mohli ísť viac do hĺbky. Radšej kvalita než kvantita.

Špecializujeme sa na aplikovanú psychológiu, teda psychológiu zameranú na riešenie problémov reálneho sveta. Väčšina našich absolventov a absolventiek pracuje v oblastiach ako personalistika, ľudské zdroje, marketing či manažment. Mnohí sa však venujú aj výskumu, pracujú pre mimovládne organizácie, alebo rozbehli vlastné podnikanie.

Počas celého štúdia sa snažíme študentom a študentkám sprostredkovať kontakt s praxou. Na naše hodiny pozývame odborníčky a odborníkov, ktorí v danej oblasti pracujú. Naše študentky a študentov v rámci praxe vysielame tam, kde sa môžu niečo naučiť.

Kvalitu vzdelania zabezpečuje tím interných a externých prednášajúcich. Sú medzi nimi špičkoví akademici a akademičky zo Slovenskej akadémie vied, ale aj uznávané expertky a experti z praxe.

Kto u nás prednáša?

Profesorka Jana Plichtová sa dlhodobo venuje novým cestám rozvoja sociálnej psychológie ako základnej disciplíny vedy (vrátane kritických smerov a sociálnej neurovedy) a patrí medzi popredných priekopníkov kvalitatívnej metodológie. Ústredná téma, na ktorú je orientovaná väčšina jej empirických výskumov, sa týka demokracie každodenného života, reálnych možností občanov participovať na správe vecí verejných, ako aj sociálno-psychologických bariér plnohodnotného občianstva (napr. predsudky, marginalizácia a stigmatizácia menšín, dehumanizácia, morálna ostrakizácia).

Docentka Júlia Kanovská Halamová sa venuje poradenskej psychológii a psychoterapii, výskumne sa zaoberá emóciami, sebasúcitom a sebakritickosťou. Docent Miroslav Popper sa venuje hlavne sociálnej a evolučnej psychológii, v súčasnosti je spoluriešiteľom výskumného projektu APVV týkajúceho sa tvorby intervencií na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám a testovania ich účinnosti. Docent Radomír Masaryk sa venuje sociálnej psychológii, v súčasnosti vedie projekt výskumu rovesníckeho tútorstva na stredných školách a zaoberá sa aj psychológiou zdravia. 

Čo sa týka odborných asistentiek a asistentov, Peter Broniš sa zameriava na výskumné metódy, najmä na kvalitatívny výskum v organizačnej a sociálnej psychológii. Zuzana Lazišťanová sa v pracovnej a organizačnej psychológii výskumne zameriava najmä na pracovné postoje (angažovanosť, spokojnosť) a pracovnú pohodu/well-being. Martina Baránková sa výskumne zaoberá psychológiou emócií, ich neverbálnymi prejavmi a najmä ich tvárovými výrazmi. Skúma predovšetkým súcit ako komplexnú sociálnu emóciu. Bronislava Strnádelová sa výskumne zaoberá psychológiou emócií, úspešnosťou rozpoznávania tvárových výrazov a sledovaním očného pohľadu - eyetrackingom. 
Anna Šestáková. Venuje sa výskumnej činnosti v rámci sociálnej psychológie so zameraním na kvalitatívne metódy. Je spoluriešiteľkou výskumného grantu APVV Sociálne reprezentácie a ich implikácie pre podporu kognitívneho zdravia na Slovensku. Participuje na národnom projekte Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejnej politiky.

Ak máte záujem o aktuálne informácie o činnosti nášho ústavu, napíšte nám, alebo si pridajte našu stránku na sieti Facebook.