Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Štúdium

Študijné programy a plány:

Sociálna a pracovná psychológia - bakalársky stupeň

Sociálna a pracovná psychológia:

Profil absolventa:

Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Sociálna a pracovná psychológia získa základné spektrum poznatkov zo psychológie a príbuzných vedných disciplín, ktoré dotvárajú jeho interdisciplinárny poznatkový základ. Získa tým vedomosti o podstate, priebehu a možnosti regulácie reálne sa vyskytujúcich sociálnych javov na úrovni jednotlivcov, mikroprostredia (skupín a tímov) a makroprostredia (organizácie, spoločnosť). Obsah štúdia, rozsah vedomostí potrebných na jeho absolvovanie a spôsob štúdia s dôrazom na osvojenie si základných teoretických poznatkov a na ne nadväzujúcich aplikačných postupov dávajú záruku úspešnosti absolventa v praxi, najmä vo sfére práce, na ktorú je štúdium zamerané.

Teoretické vedomosti

Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia získa poznatky, potrebné pre všeobecnú orientáciu v odbore. Osvojí si základné teoretické poznatky z teoretických psychologických disciplín, elementárne poznatky zo psychologických aplikačných disciplín, so zvýšenou orientáciou na sociálnu, organizačnú a pracovnú psychológiu. Získa tiež poznatky z oblasti psychologickej diagnostiky a metodológie (základy kvantitatívneho a kvalitatívneho prístupu v psychologickom výskume), poradenskej psychológie, klinickej psychológie a psychoterapie. V rámci širšieho základu získa poznatky z filozofie, antropológie, sociológie, ekonómie, a bude schopný ich využívať vo svojej práci. Osvojí si a dokáže aplikovať metodologické zásady a postupy exaktného psychologického výskumu.

Praktické a doplňujúce zručnosti

Absolvent počas bakalárskeho štúdia získa zručnosti, ktoré mu umožnia samostatne pracovať v sfére výskumu i praxe, uskutočňovať analýzy sociálnych javov a procesov a vyvodzovať závery a odporučenia pre optimalizáciu sledovaných javov. Bude schopný efektívne interagovať s odbornou i laickou verejnosťou a tým prispievať k formovaniu vzťahov medzi účastníkmi sociálnej interakcie. Dokáže formovať cesty osobného rozvoja pracovníkov (budovanie osobnej kariéry) a vytvárať podmienky organizačného rozvoja. Dokáže aktívne rozvíjať pozitívne formy sociálneho správania, viesť tréningy rozvoja sociálnych kompetencií a schopností riešiť konflikty. Bude odborne i sociálne zrelý pracovať v národných i nadnárodných štruktúrach a schopný motivovať tieto tímy k efektívnej činnosti. Bude pripravený pracovať v prostredí medzinárodných organizácií, zameraných na riešenie problémov medzinárodných vzťahov, integračných procesov, spoločenských konfliktov, negociačných procesov, sociálnych deviácií, kooperácie a súžitia etnických skupín. Bude spĺňať podmienky pre zaradenie do personálnych útvarov organizácií a tým podieľať sa na realizácii ich personálnej politiky a stratégie rozvoja ľudských zdrojov.

Tézy na štátne bakalárske skúšky v akademickom roku 2023/2024 :

 

Kritéria hodnotenia záverečných bakalárskych prác

Prijímacie konanie - uchádzači a uchádzačky

Študijné programy a plány

Sociálna a pracovná psychológia - magisterský stupeň

Profil absolventa:

Obsah štúdia, rozsah vedomostí potrebných na jeho absolvovanie a najmä spôsob štúdia s dôrazom na samostatné spracovanie tém a prezentáciu, samostatný výskum v rámci diplomového projektu, vytvárajú predpoklady pre to, aby štúdium končili kvalitní a odborne vyspelí absolventi. Kritériá hodnotenia záverečnej práce vyžadujú značnú mieru samostatnosti pri riešení problémov a predloženie pôvodných výsledkov, získaných prostredníctvom výskumu. Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Sociálna a pracovná psychológia na základe získaných vedomostí dokážu aplikovať teoretické poznatky na rôzne praktické situácie, dokážu vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti, efektívne komunikovať so spolupracovníkmi, budovať pozitívnu sociálnu a tvorivú atmosféru v tímoch a celkove prispievať ku kvalite reálneho sociálneho prostredia. Absolvent magisterského štúdia Sociálnej a pracovnej psychológie ovláda poznatky, metódy a profesionálne spôsobilosti potrebné pri odbornej psychologickej činnosti v rôznych odvetviach spoločenskej praxe a pri vedecko-výskumnej činnosti.

Teoretické vedomosti

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia nadobudne špecifické teoretické poznatky zo základných a špeciálnych psychologických disciplín, psychodiagnostiky a metodológie. Z aplikovaných disciplín je program zameraný na rozširujúce poznatky zo špecializovaných psychologických odborov, hlbšie poznanie v oblasti sociálnej a pracovnej psychológie, a ich vzájomné prepojenie. Absolvent pozná princípy prípravy a realizácie náročnejšieho výskumného kvantitatívneho alebo kvalitatívneho projektu, vrátane štatistickej analýzy dát a viacrozmernej štatistiky.

Praktické a doplňujúce zručnosti

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia nadobudne zručnosti relevantné pre prax v sociálnej a pracovnej psychológii, poradenskej psychológii, školskej psychológii, v oblasti práce s nezamestnanými, v marketingu. Bude schopný uskutočniť diagnostiku prebiehajúcich sociálnych javov a ich následnú analýzu, odborne a metodologicky správne zostaviť a aplikovať adekvátne postupy pre riešenie aktuálnych sociálnych javov a procesov, aplikovať praktické postupy a činnosti s ohľadom na aktuálny stav, participovať pri formovaní a uskutočňovaní rozvojových programov spoločnosti. Absolvent bude disponovať poznatkami z ďalších príbuzných oblastí poznania, zručnosťami pre písanie správ a článkov, pracovať ako jednotlivec aj člen tímu, pracovať v súlade s etickými a právnymi normami práce psychológa.

Študijné programy a plány

Psychológia zdravia - doktorandský stupeň

Profil absolventa:

Absolvent študijného programu je zrelý vedecký pracovník, disponujúci poznatkami o pôsobení v sociálnom systéme práce v širších súvislostiach, s ohľadom na psychologickú, ekonomickú, organizačnú stránku národných i nadnárodných spoločenstiev a inštitúcií. Absolventi sa môžu špecializovať v dvoch smeroch: v oblasti sociálnej psychológie a v oblasti pracovnej psychológie. V týchto oblastiach budú do hĺbky oboznámení s aktuálnymi trendmi rozvoja, budú poznať najnovšie výsledky príslušnej oblasti a budú schopní tieto výsledky aplikovať. Uplatnia sa vo vedeckom výskume, v pedagogickej práci, v národných i nadnárodných inštitúciách, medzinárodných štruktúrach.

Teoretické vedomosti

V treťom stupni štúdia sa pozornosť koncentruje na dôkladnú orientáciu v minulých i súčasných trendoch, koncepciách a teóriách o sociálnych a psychologických javoch spolu s ich aplikáciou na zvolenú oblasť výskumu. PhD. štúdium je zároveň orientované na interdisciplinárny prístup k štúdiu skúmaného problému a vyžaduje oboznámenie sa aj s inými disciplínami než je špecifické zameranie dizertačnej práce.

Praktické a doplňujúce zručnosti

· príprava, koordinácia a vedenie výskumných projektov;
· tvorivý prínos k rozvoju teoretických základov vedného odboru;
· expertízna a analytická činnosť;
· publikačná činnosť v karentovaných a recenzovaných domácich a zahraničných periodikách;
· pedagogické a poradenské pôsobenie;
· reprezentácia akademickej obce na domácich a zahraničných odborných fórach;
· schopnosť analyzovať a interpretovať aktuálne sociálno-psychologické a pracovno-psychologické problémy.


Študijné programy a plány 

Rozhodnutia o udelení akreditácie SAAVŠ

 

 

SPOLUPRÁCA VYUČUJÚCI/VYUČUJÚCA - ŠTUDENT/ŠTUDENTKA:

Akademický rok 2022/ 2023

akademický rok 2023/ 2024

SPOLUPRÁCA ZAMESTNÁVATELIA/ ZAMESTNÁVATEĽKY-VYUČUJÚCI/ VYUČUJÚCA-ŠTUDENT/ ŠTUDENTKA:

akademický rok 2023/ 2024