Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

sociálna a pracovná psychológia

Základné informácie o študijnom programe

študijný program: Sociálna a pracovná psychológia 
študijný odbor: Psychológia 
forma štúdia: denná
štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
jazyk výučby: slovenský

Personálne zabezpečenie

učitelia

Mgr. Lukáš Bakoš, PhD.
Mgr. Martina Baránková, PhD.
Mgr. Katarína Greškovičová, PhD.
Mgr. Karol Kováč, PhD.
Mgr. Katarína Křížová, PhD.
Mgr. et Mgr. Václav Linkov, PhD.
Mgr. Ivana Popovičová, PhD.
Mgr. Bronislava Strnádelová, PhD. 
Mgr. Veronika Sklenárová
Mgr. Rastislav Janičík
Mgr. Radoslav Merva
Mgr. Ing. Pablo Mariani LL.M., MBA

študijný poradca pre Bc. štúdium 1. Ročník a záujemcov/kyne o štúdium: Mgr. Rastislav Janičík (rastislav.janicikfses.uniba.sk)
študijný poradca pre Bc. štúdium 2. ročník: Mgr.et Mgr. Václav Linkov, PhD. (vaclav.linkovfses.uniba.sk)
študijný poradca pre Bc. štúdium 3. ročník: Mgr. Radoslav Merva PhD.(radoslav.mervafses.uniba.sk)
študentská študijná radkyňa (iba pre aktuálne študujúcich študentov a študentky): Paulína Mičurová
(paulina.micurovafses.uniba.sk)

koordinátorka pre zahraničné mobility a Erasmus+: Mgr. Katarína Křížová, PhD. (katarina.krizovafses.uniba.sk)

koordinátorka pre študentky a študentov so špecifickými potrebami: Ing. Veronika Miťková, PhD. (veronika.mitkovafses.uniba.sk)

Požiadavky na uchádzačku/uchádzača

Uchádzači o prijatie na študijný program 1. stupňa musia mať ukončené stredoškolské vzdelanie a preukázať predpoklady pre úspešné absolvovanie štúdia na FSEV UK (jazykové predpoklady – úroveň anglického jazyka B2 alebo B1, študijné predpoklady). 

Predpokladom štúdia je schopnosť čítať s porozumením a spracovať domácu a zahraničnú literatúru z odboru a príbuzných odborov, písomne a ústne vyjadriť svoje vedomosti a myšlienky, používať tlačené a elektronické zdroje a informačné technológie (internet, databázy, informačné programy, softvér na realizáciu štatistických výpočtov). Uchádzač musí mať aj osobnostné predpoklady pre štúdium, empatiu, záujem o prácu s ľuďmi a rozvoj seba. Štúdium vyžaduje schopnosť samostatnej individuálnej práce s odbornými a vedeckými zdrojmi, schopnosť pripraviť sa na semináre a cvičenia, spracovať zadané témy zo študovaných predmetov. Od uchádzačov sa vyžaduje aktívny prístup ku štúdiu. 

Pri uchádzačoch nebude uplatňované žiadne diskriminačné kritérium – na základe veku, rodovej príslušnosti, politického alebo náboženského presvedčenia.   

Fakulta poskytne súčinnosť pri administrácii a získaní statusu študenta so špecifickými potrebami, prostredníctvom kontaktnej osoby na Študijnom oddelení a koordinátora pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského v Bratislave. 

Fakulta poskytne súčinnosť pri využívaní nástrojov potrebných pre štúdium u študentov so špecifickými potrebami (prístrojové vybavenie, čítačky, preklad študijných materiálov do Brailovho písma a pod.). 

Profil absolventky/absolventa

Absolvent/ka študijného programu Sociálna a pracovná psychológia v rámci odboru psychológia disponuje poznatkami z oblasti všeobecnej orientácie v odbore, ktoré sú zamerané na históriu, aktuálne dianie v odbore a prehľad v psychologických špecializáciách. Jadro vedomostí je zamerané na základné poznatky z teoretických a aplikovaných psychologických disciplín, ktoré primárne smerujú k poznaniu jednotlivca a psychologických aspektov jeho správania a prežívania v rámci skupín a skupinovej dynamiky (všeobecná psychológia, vývinová psychológia, história psychológie, neuropsychológia a neurofyziológia, sociálna psychológia, psychológia osobnosti, kognitívna psychológia, sociálnopsychologický výcvik, organizačná a pracovná psychológia, pedagogická a školská psychológia, poradenská psychológia, metodológia a metódy v psychológii, kvantitatívne metódy, kvalitatívne metódy, psychológia zdravia, psychológia marketingovej komunikácie, štatistika, klinická psychológia, odborná stáž, psychológia minoritných skupín, intervencie školskej psychológie, evolučná psychológia, seminár k záverečnej práci, sociálne poznávanie). Ďalej má poznatky z oblasti psychologickej diagnostiky vrátane psychometrie a metodológie. Okrem uvedeného absolvent disponuje základnými poznatkami z ďalších vybraných oblastí humanitných, sociálnych a behaviorálnych vied a poznatkami o etických princípoch pri vykonávaní psychologickej a výskumnej činnosti a rovnako spôsobilosťou uplatňovať tieto princípy.  

Absolvent/ka disponuje zručnosťami v oblasti používania psychologických metód, najmä vedenie rozhovorov, fókusových skupín a pozorovanie, má osvojené základné princípy diagnostiky a hodnotenia v základných špecializáciách (klinická psychológia, pedagogická psychológia, školská psychológia, poradenská psychológia, pracovná a organizačná psychológia). Absolvent/ka je schopný/á navrhnúť dizajn jednoduchého výskumného plánu (vrátane experimentu) a realizovať ho, čo zahŕňa najmä zručnosti v oblasti zberu dát a ich následnej kvantitatívnej alebo kvalitatívnej analýzy a interpretácie. Absolvent/ka je ďalej schopný/á orientovať sa v aktuálnych odborných zdrojoch a vyhľadávať relevantnú literatúru v odbore, interpretovať výsledky štúdií, písať odborné texty a prezentovať pracovnému kolektívu zadané úlohy, ciele a výsledky.  

Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri riešení špecifických problémov v meniacom sa prostredí, plánovaním svojho vlastného vzdelávania, autonómiou a zodpovednosťou pri rozhodovaní v nadväznosti na problémy študijného odboru, schopnosťou vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská, tvorivým a pružným myslením. V bakalárskej práci uplatňuje nadobudnutú kompetenciu na realizáciu výskumu pomocou kvantitatívnych a kvalitatívnych postupov. V rámci štúdia má zaradenú prax v odbore, ktorá mu umožní získať potrebné zručnosti zamestnateľnosti a zreálniť svoje očakávania do praxe. 

Absolvent/ka sa vyznačuje samostatnosťou pri riešení teoretických a praktických problémov v širších súvislostiach. Pri profesionálnej prezentácii vlastného stanoviska vie efektívne využívať argumentačné stratégie jednotlivých mysliteľov, samostatne a kriticky vyhodnocovať argumenty. Svoje stanovisko vyjadruje kultivovane v jazykovom (ústnom i písomnom) odbornom prejave. Dokáže zaujímať postoje k individuálnym aj spoločenským problémom a prijímať rozhodnutia v kontexte znalostí hodnotových perspektív. Eticky a zodpovedne rozhoduje o morálnych, spoločenských, právnych a ekonomických súvislostiach odboru. 

Profil absolventa/tky a skladba študijného programu je v súlade s odporúčaniami EuroPsy - the European Certificate in Psychology (EFPA, 2019), čo podporuje implementáciu nových predmetov do výučby s cieľom dosiahnuť rovnocennosť a uznávanie vzdelania v európskom priestore podľa plánu Dlhodobého zámeru rozvoja UK (https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf). Profil absolventa ďalej korešponduje s dlhodobým zámerom rozvoja UK, špecificky v oblasti zameranej na štúdium psychických procesov, správania a ľudskej mysle; vplyv digitálnych technológií na edukačný, rehabilitačný, terapeutický proces; problematiku minoritných skupín a komunít s odlišnými jazykovo-kultúrnymi tradíciami ako cieľov výskumu UK v pláne Dlhodobého zámeru rozvoja. 

 

uplatnenie absolventov:

Kariérový sprievodca, konzultant
Supervízor administratívnych pracovníkov
Špecialista ľudských zdrojov (generalista, HR business partner)
Špecialista odmeňovania a benefitov
Špecialista pre oblasť vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov
Textový korektor
Manažér pre oblasť vzdelávania a rozvoja pracovníkov
Supervízor zákazníckeho centra
Špecialista náboru a výberov pracovníkov (HR Consultant, HR Specialist, Recruiter)
Špecialista personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov
Špecialista pre plánovanie a kontroling ľudských zdrojov
Metodik práce s mládežou
Lektor ďalšieho vzdelávania
Lektor v práci s mládežou
Špecialista marketingových analýz a prieskumu trhu
Hovorca
Produktový špecialista 

Študijný plán a infolisty predmetov

Štúdijný plán

Informačné listy predmetov

Partnerské organizácie

Assessment Systems Slovakia, s.r.o.

FIDUCIA HR 

Mannpower Slovensko 

Slovenská asociácia pre kritickú psychológiu

PDCS, o.z.

Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied

Ústav experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied