Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

aplikovaná ekonómia

Základné informácie o študijnom programe

študijný program: Aplikovaná ekonómia
študijný odbor: Ekonómia a manžment
forma štúdia: denná
štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
jazyk výučby: slovenský a anglický

Personálne zabezpčenie

učitelia:

Mgr. Juraj Grečnár
doc. Ing. Nora Grisáková, PhD.  
doc. RNDr. Eduard Hozlár, CSc.
Ing. Iveta Kufelová, PhD.
doc. Ing. Vladimír Mlynarovič, CSc.
Mgr. Andrea Figulová, PhD.
doc. Ing. Karol Szomolányi, PhD.
doc. PhDr. Marian Šuplata, PhD.
Mgr. Viktor Štefanak 

študijná poradkyňa:  Ing. Veronika Miťková, PhD. (veronika.mitkovafses.uniba.sk)

študentský študijný radca: Bc. Zoja Rácová

koordinátor pre zahraničné mobility a Erasmus+: Doc. Mgr. Tomáš Domonkos, PhD. 

koordinátorka pre študentky a študentov so špecifickými potrebami: Ing. Veronika Miťková, PhD. (veronika.mitkovafses.uniba.sk)

Požiadavky na uchádzačku/uchádzača

Do prijímacieho konania budú zaradené/í uchádzačky a uchádzači, ktoré/í dosiahli alebo v akad. roku 2021/2022 dosiahnu úplné stredné  vzdelanie, alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Predpokladom pre prijatie sú znalosti z anglického jazyka minimálne na úrovni B1. 

Profil absolventky/absolventa

Absolvent/ka bakalárskeho štúdia študijného programu aplikovaná ekonómia získa vedomosti z mikroekonomickej teórie a  makroekonomickej teórie založenej na matematických modeloch ekonomických procesov, operačného výskumu (lineárne programovanie, nelineárne programovanie, dynamické programovanie, input-output analýza, sieťová analýza), štatistiky,  ekonometrie, medzinárodného obchodu  a hospodárskej politiky.  Ďalej získa poznatky z oblasti finančných trhov, podnikových financií, podnikania, teórie hier, politológie alebo programovania. Súčasťou výučby je aj používanie softvérových produktov z oblasti štatistiky, ekonometrie a optimalizácie ako napr. Matlab, Eviews alebo Frontline v MSExcel a tiež predmet študentská prax, kde si študenti/ky môžu v partnerských organizáciách overiť svoje znalosti a nadobudnúť praktické zručnosti. Štruktúra bakalárskeho študijného programu aplikovaná ekonómia je navrhnutá tak aby si študent/ka počas štúdia mohol/la upravovať svoj študijný plán prostredníctvom povinne voliteľných a voliteľných premetov tak, že sa môže špecializovať buď v oblasti makroekonomického a mikroekonomického modelovanie, štatistiky a ekonometrie a/alebo optimalizácie a finančného inžinierstva.  

Tieto vedomosti mu umožnia kvalifikovane zbierať a spracovávať pomocou informačných technológií údaje o činnosti hospodárskych organizácií na podnikovej úrovni aj v štátnej správe. Na základe toho je schopný optimalizovať činnosť  hospodárskych organizácií a prognózovať vývoj ekonomických premenných, ktoré ovplyvňujú ich činnosť. Tým prispeje k manažmentu rozhodovacích procesov v hospodárskych organizáciách na podnikovej úrovni aj v štátnej správe. Okrem toho študent získa vedomosti o modelovaní ekonomických procesov na národnej a aj na úrovni ekonomických sektorov.

Vo výučbe sa venuje systematická pozornosť ekonomickej interpretácii matematických modelov a vzájomným vzťahom jednotlivých modelov. Predpokladom štúdia je znalosť anglického jazyka. Absolvent je teda schopný viesť odbornú komunikáciu v anglickom jazyku, prezentovať výsledky svoje práce aj tým, ktorí nemajú znalosti z oblasti matematického modelovania, zaučiť kolegov do svojej práce a prehlbovať svoje odborné vedomosti formou samoštúdia. 

 

uplatnenie absolventov:

Projektový špecialista (projektový manažér)  
Špecialista kontrolingu  
Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce  
Špecialista optimalizácie procesov  
Dátový analytik  
Odborný pracovník portfólia dôchodkových fondov  
Odborný pracovník portfólia podielových fondov  
Ekonomický analytik, prognostik  
Špecialisti v oblasti ekonómie

Študijný plán a infolisty predmetov

Štúdijný plán

Informačné listy predmetov

Partnerské organizácie

CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o. 

Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied 

Národná banka Slovenska 

Inštitút sociálnej politiky