Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

mediamatika

Základné informácie o študijnom programe

študijný program: Mediamatika
študijný odbor: Mediálne a komunikačné štúdiá 
forma štúdia: denná
štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
jazyk výučby: slovenský a anglický

Rada študijného programu

Ing. Lukáš Vartiak, PhD. | VUPCH

Ema Briediková - študentka

Mgr. Martin Martinkovič - zástupca zamestnávateľov 

Personálne zabezpečenie

učitelia:

prof. Ing. Milan Konvit, PhD.
doc. Marek Piaček, ArtD.
Mgr. Juraj Grečnár  
Mgr. Ľubomír Dzurňák  
Mgr. Jan Ladecký  

študijný poradca: Mgr. Juraj Grečnár (juraj.grecnarfses.uniba.sk)

študentský študijný radca:  Mgr. Juraj Grečnár

koordinátorka pre zahraničné mobility a Erasmus+:  Mgr. Juraj Grečnár

koordinátorka pre študentky a študentov so špecifickými potrebami: Ing. Veronika Miťková, PhD. (veronika.mitkovafses.uniba.sk)

Požiadavky na uchádzačku/uchádzača

Uchádzač/ka o štúdium bakalárskeho študijného programu má ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitou alebo ukončené stredné vzdelanie na zahraničnej škole. Okrem toho ovláda anglický jazyk aspoň na úrovni B1, vzhľadom na to, že študijná literatúra je aj v anglickom jazyku. Dôležitým predpokladom pre štúdium študijného programu mediamatika je záujem o kreatívnu prácu v oblasti spracovania textových, vizuálnych, audiovizuálnych a multimediálnych obsahov v digitálnom prostredí. Zároveň by mal/a prejaviť schopnosť samostatne a kriticky myslieť. Uchádzač/ka by mal/a mať motiváciu profesijne sa uplatniť v domácich alebo zahraničných spoločnostiach, prípadne pokračovať v ďalších stupňoch vysokoškolského štúdia. 

Profil absolventky/absolventa

Absolventi a absolventky prvého stupňa študijného programu Mediamatika počas štúdia nadobudnú vedomosti, zručnosti a kompetencie súvisiace s komunikáciou informácií, hodnôt a postojov v spoločnosti, v ktorej sa menia tradičné modely komunikácie na hybridné mnohovrstvové formy. Disponujú základnými vedomosťami z oblasti teórie komunikácie; manažmentu a analýzy dát, informácií a znalostí; tvorby, spracovania a interpretácie mediálnych a informačných obsahov, ako v tradičnom, tak aj digitálnom prostredí. Poznajú podstatu fungovania digitálnych médií a sociálnych sietí a s nimi spojené metódy a techniky, pri aplikácii ktorých využívajú pokročilé znalosti informačno-komunikačných technológií. Tieto znalosti sú zasadené do širšieho kontextu filozofie informačnej vedy, zdôrazňujúcej zložité etické a morálne problémy aktuálneho informačného prostredia.  

Absolventi a absolventky sú pripravovaní aj na zvládnutie budúcich výziev, ktoré prinesie rozvoj informačno-komunikačných technológií v oblasti digitálnych médií, digitálnej komunikácie, práce s digitálnym obsahom a ochranou informačného súkromia a duševného vlastníctva. Preukazujú schopnosť samostatne autorsky tvoriť mediálne a informačné produkty textového, vizuálneho, auditívneho, audiovizuálneho a multimediálneho charakteru v tradičnom aj digitálnom prostredí. Disponujú pokročilou digitálnou, mediálnou a informačnou gramotnosťou, prakticky ovládajú metódy a nástroje na vyhľadávanie, organizovanie a riadenie informácií. Majú praktické zručnosti v oblasti dátovej analýzy, ktoré pozostávajú zo zberu, analýzy, interpretácie, vizualizácie a efektívnej komunikácie dát smerom k cieľovému používateľovi. Ovládajú prácu v oblasti preprodukcie, produkcie, postprodukcie a distribúcie mediálnych obsahov a produktov v rôznych typoch inštitúcií. Absolventi vedia jasne definovať relevantné otázky a problémy informačnej spoločnosti, zvoliť vhodné metódy na ich riešenie, získavať a hodnotiť informačné zdroje, analyzovať a vyhodnocovať fakty, formulovať závery, ktoré vedia prezentovať v závislosti od cieľového publika. Aktívne používajú domácu a cudzojazyčnú odbornú literatúru pri nachádzaní nových, netradičných riešení problémov súvisiacich s mediálnymi a komunikačnými procesmi. Majú rozvinuté ako kritické, tak aj kreatívne myslenie. Vyznačujú sa schopnosťou pracovať ako členovia a členky tímov, zároveň môžu riadiť tím na primeranom stupni riadenia.  

Študijný program Mediamatika reflektuje trendy v oblasti informačno-komunikačných technológií a ich vplyv na zmenu charakteru práce a zručností v digitálnom veku a vzostup nových foriem zamestnanosti na európskom pracovnom trhu. Študijný program preto vhodným spôsobom prepája vedomosti, zručnosti a kompetencie z oblasti spoločenských a technických vied, rozvíja ako kognitívne zručnosti (analytické myslenie, kritické myslenie), tak aj nonkognitívne (kreatívne myslenie, komunikačné schopnosti, schopnosť pracovať v tíme, tvorivosť, samostatnosť, flexibilitu, zodpovednosť). Veľký dôraz je kladený na prepojenie s praxou. Už počas štúdia sa študenti v rámci odbornej praxe oboznámia s prácou v relevantných spoločnostiach, s ktorými má program nadviazanú spoluprácu, čím zvyšujú svoju uplatniteľnosť na trhu práce. Absolventi sa tak môžu zamestnať vo viacerých oblastiach spoločenskej praxe, predovšetkým v digitálnych/online/webových agentúrach, marketingových a reklamných agentúrach, produkčných firmách multimediálnych digitálnych formátov, v redakciách médií a mediálnych subjektoch, informačno-analytických pracoviskách, komunikačných a marketingových útvaroch firiem a inštitúcií pôsobiacich v rôznych odvetviach.

 

uplatnenie absolventov:

dizajnér/dizajnérka digitálnych médií
grafický dizajnér/grafická dizajnérka
analytik/analytička prieskumu trhu
špecialista/špecialistka v oblasti sieťového marketingu
dátový analytik/dátová analytička
analytik/analytička použiteľnosti
dizajnér/dizajnérka používateľského rozhrania
správca/správkyňa webového obsahu
webový dizajnér/webová dizajnérka

Študijný plán a infolisty predmetov

Štúdijný plán

Informačné listy predmetov

Partnerské organizácie

digitálna marketingová agentúra Tomatoes, s.r.o.

komunikačná agentúra MKREO, s.r.o. 

digitálna agentúra pre podnikateľov Stella Digit, s.r.o.

LOTOS – spolok lokálnych a regionálnych televíznych staníc Slovenska; 

rádio Rebeca, s.r.o.

Be Lenka, s.r.o. 

občianske združenie Proti korupcii

občianske združenie MedUp.