Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Pavol Parenička

Odborné zameranie: biografistika, kultúrna a literárna história, jazyková kultúra, kulturológia – kultúrne štúdie

Vzdelanie

2011 – doc. v odbore kulturológia, FF UKF v Nitre

2007 – Predsedníctvom SAV priznaný vedecký kvalifikačný stupeň II. a

1995 – CSc./ekvivalent PhD. v odbore české a slovenské dejiny, FF UK v Bratislave

1987 – PaedDr. v odbore teória vyučovania dejepisu, PF v Banskej Bystrici

1984 – promovaný pedagóg/ ekvivalent Mgr.  v odbore slovenský jazyk – dejepis, PF v Banskej Bystrici

Akademická prax

od 2017 – docent FSEV UK v Bratislave

2011 – 2017 – člen komisií pre štátne záverečné skúšky na II. stupni vysokoškolského štúdia  FHV ŽU v Žiline, súčasne 2011 – 2016 predseda komisií pre I. stupeň vysokoškolského štúdia a rigorózne skúšky FHV ŽU v Žiline

2011 – 2017 – funkčný docent a garant bakalárskeho štúdia na Katedre mediamatiky a dokumentácie kultúrneho dedičstva FHV ŽU v Žiline

2006 – 2017 – školiteľ 89 záverečných prác FHV ŽU (41 bakalárskych, 43 diplomových, resp. magisterských, 2 rigoróznych a 3 doktorandských dizertačných prác)

2006 – 2010 – člen komisií pre štátne záverečné skúšky na I. a II. stupni vysokoškolského štúdia FPV ŽU v Žiline

2002 – 2010 – odborný asistent na Katedre knižnično-informačných vied a didaktiky informatiky FPV ŽU v Žiline, detašované pracovisko v SNK v Martine

Výskumné projekty

prvá etapa 2007 –  2010, druhá etapa 2016 –  2019, názov projektu  „Kto bol kto v Slovenskej republike 1939-1945“ (manažér projektu PhDr. Stanislav Mičev, PhD.), v prvej etape garant za SNK a spoluriešiteľ, v druhej etape garant za Maticu slovenskú a lexikografický redaktor

2008 – 2014, názov projektu „Pamäť sveta“ (manažér projektu prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.), spoluriešiteľ

2004 – 2006, názov projektu „Lexikón osobností mesta Martin“ (manažér projektu doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc.), spoluriešiteľ

2000 – 2013, názov projektu „Biografický lexikón Slovenska 1-5“ (manažér projektu doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc.), zástupca manažéra projektu a lexikografický redaktor

1999 – 2002, názov projektu „Reprezentačný biografický lexikón Slovenska a Slovak Biographical Dictionary“ (manažér projektu doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc.), spoluriešiteľ

1997 – 2000, názov projektu „Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska“ (vedúci projektu prof. PhDr. Július Pašteka, DrSc.), spoluriešiteľ

1987 – 1994, názov projektu „Slovenský biografický slovník 3-6“ (manažér projektu doc. PhDr. Augustín Maťovčík, DrSc.), spoluriešiteľ, vedúci lexikálnej skupiny IV. Kultúra

Výstavné projekty

2014, názov projektu „Krvavé sonety: slovenská literatúra a prvá svetová vojna“ (manažér projektu Mgr. Pavol Máťuš), spoluriešiteľ

2012 – 2013, názov projektu, „Matica slovenská v dejinách – dejiny v Matici slovenskej“ (manažér projektu Mgr. Peter Cabadaj), riešiteľ

2010 – 2011, názov projektu „Memorandum národa slovenského (v dejinnom kultúrnopolitickom kontexte)“ (manažér projektu Mgr. Peter Cabadaj), riešiteľ

2009 – 2010, názov projektu „Lev Nikolajevič Tolstoj vo fondoch Slovenskej národnej knižnice v Martine“ (manažér projektu Mgr. Peter Cabadaj), riešiteľ

2002 – 2004, názov projektu „Český a slovenský exil 20. storočia“ (manažér projektu Mgr. Peter Cabadaj), spoluriešiteľ

Odborná činnosť

2013 – 2017 – vedecký tajomník (2013 –  2014), riaditeľ  Strediska národnostných vzťahov (2013 – 2016), tajomník pre kultúru a osvetu (2014) a vedecký pracovník Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej v Martine (od 2016)

2000 – 2013 –  zástupca riaditeľa, riaditeľ (2011 – 2012) a vedecký pracovník Národného                       biografického ústavu Slovenskej národnej knižnice v Martine

1987 – 2000 –  odborný, vedecký a vedúci vedecký pracovník Biografického ústavu Matice slovenskej v Martine (od 1994 vedúci lexikografického oddelenia a zástupca riaditeľa)

Členstvo vo vedeckých a v profesijných organizáciách

člen Klubu nezávislých spisovateľov (KNS)

od 2013 člen redakčnej rady časopisu Slovensko

2011 – 2017 člen Vedeckej rady FHV Žilinskej univerzity v Žiline

 od 2000 člen redakčnej rady časopisu Knižnica

od 2000 člen Vedeckej a redakčnej rady Múzea SNP v Banskej Bystrici

od 2000 člen redakčnej rady SNM – Etnografického ústavu v Martine

1997 – 2007 člen Spoločnej odborovej komisie (pre udeľovanie vedeckej hodnosti PhD.) – teória a dejiny slovenskej literatúry MŠ SR

1996 – 2000 a od 2013 člen Vedeckej rady Matice slovenskej v Martine

Výučba – kurzy

Biografistika

Slovenská literatúra (klasicizmus, romantizmus, realizmus)

Jazyková kultúra

Kultúrne štúdie – dejiny kultúry

Úvod do dejín slovenskej kultúry

Slovakistika

 

PUBLIKÁCIE

Monografie

PARENIČKA, P.: Štúr a Hurban, myšlienka a čin. Martin: Matica slovenská, 2017, 165 s. ISBN 978-808128-187-7.

PARENIČKA, P.: Tatrínska sednica čachtická 1847 (Portréty účastníkov). Trenčín – Martin: Trenčianske osvetové stredisko – Slovenská národná knižnica, 2007, 92 s. ISBN 978-80-7092-016-9.

PARENIČKA, P.: Život a dielo Petra Kellnera-Záboja Hostinského. Martin: Matica slovenská, 1998, 148 s. ISBN 80-7090-461-5.

Vysokoškolské učebnice

PARENIČKA, P.: Úvod do štúdia (európskych a slovenských) dejín kultúry. Bratislava: Univerzita Komenského, 2018, 299 s. ISBN 978-80-2234586-6.

PARENIČKA, P.: Cvičenia z biografistiky. Žilina: EDIS – vydavateľské centrum ŽU, 2017, 116 s. ISBN 978-80-554-1336-5.

PARENIČKA, P.: Biografistika (s A. Maťovčíkom). Martin: Slovenská národná knižnica, 2005. 180 s. ISBN 80-89023-51-7.

Knižné publikácie a zborníky v spoluautorstve

PARENIČKA, P. a kol. : Slovakistika – jazykoveda, literárna veda, kulturológia, vedecké informácie, roč. 3, 2016, 257 s. Podtitul Pohľady mladej vedy. Martin: Matica slovenská, 2016, 258 s. ISBN 978-80-8128-183-9.

PARENIČKA, P. – POLÁKOVÁ, I.:  Marián Tkáč. Personálna bibliografia. Martin: Matica slovenská, 2015, 149 s. + 12 s. obrazová príloha. ISBN 978-80-8128-128-0.

PARENIČKA, P. a kol.: Ladislav Zábojský a cyrilo-metodská tradícia. Martin: Matica slovenská, 2013, 72 s. (zostavovateľ, spoluautor). ISBN 978-88-8128-100-6.

PARENIČKA, P.: Biografický lexikón Slovenska, 5. zv., písmená Km – L. Martin: Slovenská národná knižnica, 2013. 852 s. (manažér projektu, s A. Maťovčíkom; lexikografický redaktor; spoluautor). ISBN 978-808149-011-8.

PARENIČKA, P.: Rodom a srdcom z Oravy 1. Oravci v slovenskej kultúre, literatúre a vede (s P. Cabadajom a A. Maťovčíkom). Dolný Kubín – Martin: Oravské kultúrne stredisko – SNK, 2011, 187 s. ISBN 978-80-970 334-6-0.

PARENIČKA, P: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (s P. Cabadajom a A. Maťovčíkom). Bratislava – Martin : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov – Slovenská národná knižnica, 2008. 576 s. ISBN 978-80-89301-12-6.

PARENIČKA, P.: Biografický lexikón Slovenska 3, G-H. Martin: Slovenská národná knižnica, 2007, 739 s. ISBN 80-89023-96-7 (spoluautor, lexikografický redaktor).

PARENIČKA, P.: Lexikón osobností mesta Martin (s A. Maťovčíkom a Z. Ďuriškom). Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2006, 293 s. ISBN 80-8063-223-5.

PARENIČKA, P.: Osobnosti Kysúc (s A. Maťovčíkom a P. Cabadajom). Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2004, 390 s. ISBN 80-7165-441-8.

PARENIČKA, P.: Biografický lexikón Slovenska 2, C-F. Martin: Slovenská národná  knižnica, 2004, 696 s. ISBN 80-89023-44-4 (spoluautor, lexikografický redaktor).

PARENIČKA, P.: Slovak Biographical Dictionary (s A. Maťovčíkom, Z. Ďuriškom, M. Ďurovčíkovou). Martin – Wauconda: Matica slovenská – Bolchazy-Carducci Publishers, 2002, 417 s.  ISBN 80-7090-637-5.

PARENIČKA, P.: Biografický lexikón Slovenska 1, A-B. Martin: Slovenská národná knižnica, 2002, 638 s. ISBN 80-89023-16-9 (spoluautor, lexikografický redaktor, zostavovateľ obrazovej prílohy).

PARENIČKA, P.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (s A. Maťovčíkom, P. Cabadajom, M. Ďurovčíkovou, T. Winklerom, aj zostavovateľ obrazovej prílohy). Bratislava – Martin: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov – Slovenská národná knižnica, 2001, 527 s. ISBN 80-89023-08-8.

PARENIČKA, P.: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava, Lúč, 2000, 852 s. ISBN 80-7114-300-6 (spoluautor, resp. člen autorského kolektívu).

PARENIČKA, P.: Reprezentačný biografický lexikón Slovenska (s A. Maťovčíkom, Z. Ďuriškom, M. Ďurovčíkovou). Martin: Matica slovenská, 1999. 384 s. ISBN 80-7090-537-9.

PARENIČKA, P. a kol.: Zborník na počesť Martina Čulena. Martin: Matica slovenská, 1994, 83 s. ISBN 80-967207-6-7.

PARENIČKA, P.: Slovenský biografický slovník 6, T-Ž. Martin: Matica slovenská, 1994, 660+32 s. ISBN 80-7090-111-X (spoluautor, redaktor lexikálnej oblasti IV.).

PARENIČKA, P.:  Slovenský biografický slovník 5, R-Š. Martin: Matica slovenská, 1992, 560+40 s. ISBN 80-7090-216-7 (spoluautor, redaktor lexikálnej oblasti IV. Kultúra, zostavovateľ obrazovej prílohy).

PARENIČKA, P.: Slovenský biografický slovník 4, M-Q. Martin: Matica slovenská, 1990, ISBN 80-7090-070-9 (spoluautor, redaktor lexikálnej oblasti IV. Kultúra, zostavovateľ obrazovej prílohy).

PARENIČKA, P.: Slovenský biografický slovník 3, K-L. Martin: Matica  slovenská, 1989, 448+36 s. ISBN  80-7090-019-9 (spoluautor, redaktor lexikálnej oblasti IV. Kultúra).

Vybrané príspevky na konferenciách a v časopisoch (od r. 2013)

Dolnolipnický kňaz Štefan Radlinský. In: M. Majeriková-Molitoris (ed.) Almanach Slováci v Poľsku XIX. Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku, 2018, s. 237 – 255. ISSN 1233-0205.

Notes to the Work of Jan Caplovic: „Slowaken in Ungarn“. In: European Journal of Transformation Studies, vol. 6, no. 2 (2018), s. 117 – 122. ISSN 2298 – 0997.

PARENIČKA, P.:  Štúr a Hurban, myšlienka a čin. In: Slovenské pohľady, IV.+133, 2017, č. 3, s. 9-19. ISSN 1335-7786.

PARENIČKA, P.:  Halašove Registre Slovenských pohľadov. In: Slovenské pohľady, IV.+133, 2017, č. 1, s. 80-84. ISSN 1335-7786.

PARENIČKA, P.: Vajanský a maďarizácia. In: Slováci na jazykovo zmiešaných územiach Slovenskej republiky – kultúrne procesy na juhu (zost. Viliam Komora). In: Martin: Matica slovenská, 2016 (2017), s. 25-(34). ISBN 879-80-8128-178-5.

PARENIČKA, P.: Štúr a maďarizácia, Štúrovci a Fiľakovo. In: Národnostné a kultúrne vzťahy v Slovenskej republike – dejiny a prítomnosť (zborník z konferencie – zost. Viliam Komora). Martin: Matica slovenská, 2016, s. 12-(22). ISBN 978-80-8128-156-3.

PARENIČKA, P.: Slovenská kultúra v roku 1945. In: Prelom dejín. Rok 1945 v slovenských a európskych dejinách (zost. Peter Mulík). Martin: Matica slovenská, 2015, s. 283-295. ISBN 978-80-8128-154-9.

PARENIČKA, P.: Štúrovský „bonapartizmus“ – aký bol? In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 5, s. 66-76. ISSN 1335-7786.

PARENIČKA, P:  Slovenskí tolstojovci počas Prvej svetovej vojny 1914-1918. In: Zborník téz a vystúpení z Medzinárodnej konferencie „K 100. výročiu začiatku Prvej svetovej vojny 1914-1918“. Bratislava: OZ Spoločnosť slovensko-ruského priateľstva 2014 (2015), s. 107-112.

PARENIČKA, P.:  Cesta F. V. Sasinka do Ríma roku 1881 a jej význam pre Slovanov a Slovákov vo svetle dobovej slovenskej periodickej tlače. In: Čo písal o našich dejinách Sasinek (zost. Peter Mulík). Martin: Matica slovenská, 2015, s.141-146. ISBN 978-80-8128-141-9.

PARENIČKA, P.: Ľudovít Štúr a osveta In: Rok Ľudovíta Štúra a osveta (zborník z kolokvia..., zost. Miroslav Holečko). Bratislava: Národné osvetové centrum, 2015, s. 67-75. ISBN 978-80-7121-349-9.

PARENIČKA, P.:  Ľudovít Štúr a Trnava. In:  200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra – odkaz európskeho velikána pre dnešok (zborník, editor Tibor Mikuš). Trnava: Úrad Trnavského samosprávneho kraja 2015, s. 101-109. ISBN 978-80-89759-17-0.

PARENIČKA, P.: Životné osudy pedagóga, maliara a knihovníka Michala Dubaya (1910-1993). In: Z dejín knižnej kultúry východného Slovenska 3 (zborník, zost. Marcela Domenová). Prešov: Štátna vedecká knižnica 2013 (2014), s. 6-12. ISBN 978-80-89614-02-8.

PARENIČKA, P.: Neznámy pomocník Štefana Moysesa – Ladislav Zábojský. In: Slovenské pohľady, IV.+130, 2014, č. 1, s. 8-15. ISNN 1335-7786.

PARENIČKA, P.: Matica 1944 – za a proti (Povstaniu). In: Slovenské pohľady, roč. 4 + 130, 2014, č. 12, s. 10-24. ISSN 1335-7786.

PARENIČKA, P.: Pokus o periodizáciu legálnej a ilegálnej maďarizácie v Uhorsku do roku 1918. In: Podpora kvality života Slovákov na slovenskom juhu (zborník, zost. Viliam Komora). Martin: Matica slovenská 2014, s. 51-(59). ISBN 978-80-8128.

PARENIČKA, P. : Štúrovský dejateľ, spisovateľ a historik Ladislav Pauliny. In: Kniha 2012 (2013), s. 340-344. ISBN 978-80-89301-96-6.

PARENIČKA, P.: Pohnuté osudy rukopisov Janka Kráľa. In: Janko Kráľ: zborník z odborného seminára 19. októbra 2012 v Lučenci. Lučenec: Miestny odbor Matice slovenskej, 2012 (2013), s. 38-44. ISBN 978-80-971260-4-9.

PARENIČKA, P.:  Ján Gotčár a Matica slovenská. In: Základný výskum historických knižných dokumentov a fondov (zost. Eva Augustínová). Žilina: ŽU, 2013, s. 183-187. ISBN 978-80-8162-000-3.

PARENIČKA, P.: Štúr a štúrovci. In: Slovenské pohľady IV. + 129, 2013, č. 10, s. 11-22. ISNN 1335-7786.

PARENIČKA, P.: Konštituovanie Slovenskej národnej knižnice v lone Matice slovenskej roku 1941. In: Matica slovenská v národných dejinách (zost. Imrich Sedlák). Martin: Matica slovenská, 2013, s. 156-159 (aj člen redakčnej rady zborníka). ISBN 978-808128.

PARENIČKA, P.  Biografické súradnice Ladislava Zábojského. In: Ladislav Zábojský a cyrilo-metodská tradícia (zost. P. Parenička). Martin: Matica slovenská, 2013, s. 33-41. ISBN 978-88-8128-100-6.

 

UMELECKÁ ČINNOSŤ

PARENIČKA, P.: Michal Miloslav Hodža – trpiteľ za život slovenský. Martin: Matica slovenská 2017, nestr. ISBN 978-80-8128-203-4, bibliofília.

PARENIČKA, P.: Jozef Miloslav Hurban –bojovník za život slovenský. Martin: Matica slovenská 2016, nestr. ISBN 978-80-8128-167-9, bibliofília.

PARENIČKA, P.: Ľudovít Štúr – milovník života slovenského. Divadlo Jána Palárika v Trnave, premiéra 2.10.2015, 10,00 hod. (réžia Ladislav Kočan), reprízy október 2015 – február 2016, scénické pásmo.

PARENIČKA, P.: V zrkadlení dejín. Historická téma v poézii štúrovcov. Bratislava , RTVS, Rádio Devín.  Cyklus Najkrajšie štúrovské..., 3. časť, premiéra 20.8.2015, 11,00-12,00 hod. (réžia Ján Medveď, zodpovední redaktori Egon Tomajko a Ľubo Šamo), rozhlasové pásmo.

PARENIČKA, P.: Štefan Furdek – otec amerických Slovákov. Rádio Lumen, premiéra 6.1.2015, 10,00-11,00 hod. (umelecká redaktorka Mária Trubíniyová, technik Marek Rimóci), rozhlasové pásmo.

PARENIČKA, P.: Ľudovít Štúr – milovník života slovenského. Martin: Matica slovenská 2015, nestr. ISBN 978-80-8128-148-8, bibliofília.

PARENIČKA, P.: Matica v národe/Národ v Matici – Matica slovenská 1863 – 2013. Martin: Slovenská národná knižnica 2012, 46 s. ISBN  978-808149-007-1, katalóg výstavy.

PARENIČKA, Pavol: Memorandum národa slovenského (v dejinnom kultúrnohistorickom kontexte). Martin: Slovenská národná knižnica, 2011. 48 s. ISBN 978-80-89301-80-5, katalóg výstavy.

PARENIČKA, P.: Lev Nikolajevič Tolstoj vo fondoch Slovenskej národnej knižnice v Martine (slovenská, ruská a anglická mutácia). Martin: Slovenská národná knižnica, 2010, 46 s. ISBN 978-80-89301-70-6, katalóg výstavy.