Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Marcela Katuščáková

ODBORNÉ ZAMERANIE

manažment znalostí, znalostná spoločnosť a znalostná ekonomika, systémy manažmentu znalostí, digitálny storytelling, text mining v kontexte informačnej vedy, LBD – objavovanie nových znalostí v databázach lekárskych článkov, informačný profesionál, konkurenčné spravodajstvo a pod.

VZDELANIE

2022 titul doc. Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta Univerzita Komenského, Bratislava

2005-2010 titul PhD. Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta Univerzita Komenského, Bratislava

2008-2009 titul PhDr. Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita, Žilina

1998-2003 titul Mgr.  Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta Univerzita Komenského, Bratislava

AKADEMICKÁ PRAX

2023 – docentka, Fakulta sociálnych a konomických vied, Univerzita Komenského, Bratislava.

2017-2022 odborná asistentka, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského, Bratislava.

2017- odborný asistent, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského, Bratislava

2005-2017 odborný asistent, Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita, Žilina

PROJEKTY

2023-2025. KEGA Kreatívna analýza dát: komplexná platforma pre inováciu výučby predmetu Analýza dát s využitím multimediálnych technológií Projekt č. 069UK-4/2023. Roky realizácie: 2023 – 2025. riešiteľka.

2022- 2025. Erasmus+ GAME Games and Active learning Methods in Education. Grantová schéma: Erasmus+, grant agreement number 2021-1-NO01-KA220-HED-000029899; Roky realizácie: 2022 - 2025, partneri: UNIVERSITETET I AGDER Nórsko + PHILIPPS UNIVERSITAET MARBURG Nemecko – riešiteľka.

2019- 2023 APVV-18-0479 Výskum kľúčových kompetencií pre znalostnú spoločnosť v kontexte historických, sociálnych a ekonomických špecifík SR. Zodpovedná riešiteľka

2019-2021 APVV SK-PT-18-0011 Zachytávanie mechanizmov a prezentácia nehmotného kultúrneho dedičstva s dôrazom na využívanie nových médií BDIAS. Riešiteľka

2015-2017 KEGA Potreba viacúrovňového kritického myslenia v rozvoji mediálnych kompetencií, Projekt č. 010ŽU-4/2015. Zástupkyňa zodpovedného riešiteľa

2013-2015 Adaptácia študijného programu mediamatika a kultúrne dedičstvo na potreby vedomostnej spoločnosti. Projekt  (ITMS: 26110230106), supported   by  the Education Operational Programme funded by the European Regional Development Fund. Riešiteľka

2010-2013 Projekt Pamäť Slovenska – Národné centrum excelentnosti výskumu, ochrany a sprístupňovania kultúrneho a vedeckého dedičstva.  Project (ITMS:26220120061), supported by the Research & Development Operational Programme funded by the European Regional Development Fund. Riešiteľka

ČLENSTVÁ

2023 - členka redakčnej rady časopisu ITlib, CVTI.
https://itlib.cvtisr.sk/redakcna-rada/

Od 2013- Member of Review  and Programme Committee for European Conference on Knowledge Management. 
http://www.academic-conferences.org/conferences/eckm/eckm-committee/

od 2013 - Member of Review Committee for Electronic Journal of Knowledge Management .
http://www.ejkm.com/editorial.html

od 2011 - člen redakčnej rady zborníka Knižničnej a informačnej vedy, Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, KIV

VÝBER PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

Monografia

KATUŠČÁKOVÁ, M. 2020. Od vyhľadávania informácií k objavovaniu nových znalostí: Swansonova metóda prepájania pojmov. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. 150 str. ISBN 978-80-223-5072-3.

KATUŠČÁKOVÁ, M. 2015. Kontexty manažmentu znalostí. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline. ISBN 978-89832-01-9. 118s.

Vysokoškolská učebnica

KATUŠČÁKOVÁ, M. 2010. Manažment znalostí: Sociálne aspekty. Žilina: EDIS, 2010. ISBN 978-80-554-0244-4.

Príspevky

KATUŠČÁKOVÁ, M. – CAPKOVÁ, E. – GREČNÁR, J. 2023. How to Measure Knowledge Economy. In The Electronic Journal of Knowledge Management, 21(2), pp. 87-102 (Scopus).

KATUŠČÁKOVÁ, M. (90%) – JASEČKOVÁ, G.(10%) 2019. Diffusion of KM Education in LIS Schools. In Journal of Education for Library and Information Science, Vol. 60, Issue 1 (pp. 83-100). (Scopus) ADM.

KATUŠČÁKOVÁ, M. (100%) 2019. Od informačnej vedy k znalostnej vede. Zborník Knižničná a informačná veda XXVIII. Bratislava: Univerzita Komenského,

KATUŠČÁKOVÁ, M. (50%) – CAPKOVÁ, E. (25%) – GREČNÁR, J. (25%). 2019. Capturing and sharing intangible cultural heritage through knowledge visualisation and knowledge modelling tools. Proceedings of the 20th European Conference on Knowledge Management : Roč. 1. - : 1. vyd. ISBN 978-1-912764-32-7. - Sonning Common : Academic Conferences and Publishing International, 2019. - S. 612-619 (Scopus, WoS) AFC

KATUŠČÁKOVÁ, M.(60%) – JASEČKOVÁ, G.(40%). 2016. The Share of Knowledge Management Subjects within Study Programmes in the Library and Information Sciences. In: Proceedings of the 17th European Conference on Knowledge Management: 1-2 September 2016, Ulster University, Northern Ireland, UK. United Kington : Academic Conferences and Publishing International Limited. ISBN 978-1-911218-02-9.

KATUŠČÁKOVÁ, M. (100%) 2015. Sharing Scientific Knowledge Through Telling Stories and Digital Storytelling. In Proceedings of the 16th European Conference on Knowledge Management University of Udine, Italy 3-4 September 2015. United Kingdom : Academic Publishing International Limited. ISBN 978-1-910810-46-0.

KATUŠČÁKOVÁ, M. (100%). 2014. The Impact and Possible use of the Zen Methods in Knowledge Management. In Proceedings of the 15th European Conference on Knowledge Management Polytechnic Institute of Santarém Portugal 4-5 September 2014. United Kingdom : Academic Publishing International Limited.. ISBN: 978 1 910309 34 6.

KATUŠČÁKOVÁ, M.(70%) – KATUŠČÁK, M.(30%) 2013. Effectiveness of Storytelling in Transferring Different Types of Knowledge. In Proceedings of the 14th European Conference on Knowledge Management in Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania, 5- 6 September 2013. United Kingdom : Academic Publishing International Limited. ISBN 978-1-909507-38-8 ; ISSN 2048-8963.

KATUŠČÁKOVÁ, M. (60%)– KATUŠČÁK, M.(40%) 2012. Recommendations for Scientific Collaboratories: Application of KM Findings to a Scientific Collaboratory. In Proceedings of the 13th European Conference on Knowledge Management in Universidad Politécnica de Cartagena, Spain 6-7 September 2012. United Kingdom : Academic Publishing International Limited. ISBN 978-1-908272-64-5; ISSN 978-1-908272-63-8.

KATUŠČÁKOVÁ, M.(60%) - KATUŠČÁK, M.(40%) 2013. Results of Knowledge Audit in a Scientific Collaboratory: Possible Application of Selected KM Aspects in Scientific Collaboratories. In Electronic Journal of Knowledge Management