Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Eva Capková

Odborné zameranie

štatistické spracovanie dát, vizualizácia dát a informácií, datamining, vyhľadávanie informácií, geometria historických krovov

Vzdelanie

1993 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK – učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: matematika – deskriptívna geometria (Mgr.)

2000 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK – Špeciálne triedy splajnových kriviek (RNDr.)

2012 Filozofická fakulta UK – Geometria informačného priestoru (PhD.)

Prax

1993 – 1998 Stavebná fakulta Žilinská univerzita v Žiline: odborná asistentka

1998 – 2009 Fakulta prírodných vied Žilinská univerzita v Žiline: odborná asistentka

2009 – 2017 Fakulta humanitných vied Žilinská univerzita v Žiline: odborná asistentka

2017 – súčasnosť Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav mediamatiky v Martine: odborná asistentka

Výskumné projekty

GAME Games and Active learning Methods in Education. Grantová schéma: Erasmus+, grant agreement number 2021-1-NO01-KA220-HED-000029899; Roky realizácie: 2022 - 2025, partneri: UNIVERSITETET I AGDER Nórsko + PHILIPPS UNIVERSITAET MARBURG Nemecko - riešiteľka

KEGA Kreatívna analýza dát: komplexná platforma pre inováciu výučby predmetu Analýza dát s využitím multimediálnych technológií Projekt č. 069UK-4/2023. Roky realizácie: 2023 – 2025. – vedúca projektu.

VEGA: Geometrická, proporčná a statická analýza historických krovov (2018 – 2020) – riešiteľka

Operačný program Vzdelávanie, projekt „Adaptácia študijného programu mediamatika a kultúrne dedičstvo na potreby vedomostnej spoločnosti“ (2013 – 2015) – riešiteľka

projekt APVV SK-PT-18-001 Zachytávanie mechanizmov a prezentácia nehmotného kultúrneho dedičstva s dôrazom na využívanie nových médií (2019 – 2020 ) – riešiteľka

projekt APVV-18-0479 Výskum kľúčových kompetencií pre znalostnú spoločnosť v kontexte historických, sociálnych a ekonomických špecifík SR, (2019 – 2023) – riešiteľka

Operačný program Funkčná verejná správa, projekt: TA VES Tlačová agentúra verejnej správy (2019-2020) – expert – analytik;

Výber z publikačnej činnosti

KATUŠČÁKOVÁ, M. - CAPKOVÁ, E. - GREČNÁR, J. 2019. Capturing and Sharing Intangible Cultural Heritage through Knowledge Visualisation and Knowledge Modelling Tools. In Proceedings of the 20the European

Conference on Knowledge Management. 5-6 September 2019. Universidade Europeia de Lisboa, Lisbon, Portugal. United Kingdom: Academic Publishing International Limited. (*Web of Science; Scopus).

CAPKOVÁ, E., KONVIT, M. 2018. Informačný priestor – koncept a podoby. In: INFORUM 2018: 24. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 29.-30. května 2018 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2018. Dostupný z WWW: https://www.inforum.cz/cs/sbornik/. ISSN 1801–2213.

CAPKOVÁ, E , KRUŠINSKÝ,P., GOCÁL J., AUGUSTINKOVÁ, L., KORENKOVÁ R. 2017. Proportions and static analysis of a historical truss in a rural house in Vápenná village . In: MATEC web of conferences [elektronický zdroj] : RSP 2017 – XXVI R-S-P Seminar 2017 Theoretical Foundation of Civil Engineering. - ISSN 2261-236X. - Vol. 117, art. no. 00093 (2017), online, [8] s. - Článok je zaradený v databáze Scopus.

CAPKOVÁ, E , KRUŠINSKÝ,P., AUGUSTINKOVÁ, L., KORENKOVÁ R. 2016. Analýza proporcií historického krovu obytnej budovy v obci Vápenná v Českej republike .In: 40. vedecká konferencia ústavov a katedier pozemných stavieb Slovenskej a Českej republiky [elektronický zdroj] : pozemné stavby v intenciách doby : Oščadnica - Veľká Rača, 19.-21.9.2016. - Žilina: ArchKru, 2016. - ISBN 978-80-972576-0-6. - CD-ROM, s. 75-79.

CAPKOVÁ, E , KRUŠINSKÝ,P., AUGUSTINKOVÁ, L., KORENKOVÁ R. 2016. Proportions - disposition relationship analysis of a historical truss in a rural house in Vápenná village, Czech Republic In: Civil and environmental engineering = Stavebné a environmentálne inžinierstvo : scientific technical journal. - ISSN 1336-5835. - Vol. 12, no. 2 (2016), s. 111-115.

CAPKOVÁ, E , KRUŠINSKÝ,P., GOCÁL J. 2015. Geometrická a statická analýza priečnej väzby krovu nad svätyňou kostola kláštora františkánov sv. Petra z Alkantary v Okoličnom In: Historické krovy Moravy, Slezska a Slovenska. - Ostrava: VŠB TU, Fakulta stavební, 2015. - ISBN 978-80-248-3869-4. - S. 65-71.

CAPKOVÁ, E , KRUŠINSKÝ,P., GOCÁL, J., HOLEŚOVÁ, M. 2015. Geometric and static analysis of the historical trusses in roman catholic church of the holy Kozma and Damian in the Abramová village. In: Civil and environmental engineering = Stavebné a environmentálne inžinierstvo : scientific technical journal. - ISSN 1336-5835. - Vol. 11, no. 2 (2015), s. 136-141.

CAPKOVÁ, E , KRUŠINSKÝ,P., GOCÁL J. 2016. Static analysis of historical trusses. In: Structural health assessment of timber structures SHATIS' 15 : proceedings of the international conference : 9-11 September 2015 Wrocław, Poland. Volume 2. - Wrocław: DWE, 2015. - ISBN 978-83-7125-257-0. - S. 227-235.

CAPKOVÁ, E , KRUŠINSKÝ,P., GOCÁL J. 2015. Geometric and static analysis of the historical truss above presbytery of the Saint Peter of Alcantara monastery church in Okolicne. In: Procedia Engineering [elektronický zdroj] : XXIV R-S-P seminar : Theoretical foundation of civil engineering. - ISSN 1877-7058. - Vol. 111 (2015), online, s. 485-490. Článok je zaradený v databáze Scopus, Web of Science.

CAPKOVÁ, E , KRUŠINSKÝ,P., GOCÁL J. 2015. Comparison of two medieval trusses from the viewpoint of geometric and statistic analysis. In: Advanced Materials Research. - ISSN 1022-6680. - Vol. 1122, (2015), s. 243-248.

CAPKOVÁ, E , KEKELIAK, M., KRUŠINSKÝ,P., GOCÁL J. 2015. Analysis of the historical truss in village Belá Dulice In: Acta Scientiarum Polonorum [elektronický zdroj] : formatio circumiectus : scientific paper founded in 2001 year by polish agricultural universities. - ISSN 1644-0692. - Vol. 14, no. 1 (2015), online, s. 57-73.

KATUŠČÁKOVÁ, M. – CAPKOVÁ, E. – GREČNÁR, J. 2023. How to Measure Knowledge Economy. In The Electronic Journal of Knowledge Management, 21(2), pp. 87-102 (Scopus).