Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Milan Konvit

Odborné zameranie: teória komunikácie, nové médiá,

Vzdelanie

1986 informačno – komunikačné technológie (PhD)

1978 diaľkové spracovanie dát (PGŠ? ČVUT Praha)

1973 informačno – komunikačné technológie (Ing)

 

Vedecko – pedagogické tituly

1998 profesor

1987 docent

 

Prax

Od 2017 profesor UK

Od 2005 do 2007 koordinátor ITU Ženeva

Od 1998 profesor ŽU

Od 1987 docent, VŠDS

Od 1973 odborný asistent VŠDS

Názov projektu Názov agentúry alebo poskytovateľa grantu Rok začiatku Rok ukončenia Celková dotácia Priezvisko a meno zodpovedného riešiteľa
Analýza využívania informačných a komunikačných technológií vo vyučovacom procese na základných školách a návrh koncepcie ďalšej informatizácie základných škôl v Žilinskom samosprávnom kraji č. K-064-06-00 KEGA 2006 2007   prof. Ing. Milan Konvit, PhD.
Network of Centre of Excellence ITU Geneva 2005 2007 200 000 prof. Ing. Milan Konvit, PhD.
Študijné programy VŠ vzdelávania pre európsky trh práce (Mediamatika a kultúrne dedičstvo). ITMS kód 11230100438 ESF 2007 2008 12 134 € prof. Ing. Milan Konvit, PhD.
Fedor Fridrich Ruppeldt – Život a dielo Grant mesta Žilina 2008 2008 1 152 € prof. Ing. Milan Konvit, PhD.
Inovatívny prístup pri tvorbe didaktických komunikátov, č. 3/7177/09 KEGA 2009 2011 9 944 € prof. Ing. Milan Konvit, PhD.
Flexibilné a atraktívne štúdium na ŽU pre potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti, ITMS kód 26110230005 ESF 2010 2012 1 008 466 € prof. Ing. Milan Konvit, PhD.
Kvalitné vzdelávanie s podporou inovatívnych foriem kvalitného výskumu a medzinárodnej spolupráce - úpešný absolvent pre potreby praxe, ITMS 26110230090 ESF 2013 2015 1 836 698 € prof. Ing. Milan Konvit, PhD.

Členstvo v redakčných radách

ITlib

 

Výučba

Teória komunikácie

Elektronická komunikácia

Nové médiá

 

Výber z publikačnej činnosti

 

 1. Teória komunikácie 1 / Milan Konvit - Bronislava Jakubíková. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied, Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, 2015. - 92 s. - ISBN 978-80-89832-13-2.
 2. Elektronická komunikácia / Milan Konvit. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied, Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, 2015. - 158 s. - ISBN 978-80-89832-05-7.
 3. Výkladový slovník mediamatiky / Milan Konvit ... [et al.]. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied, Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, 2015. - 94 s. - ISBN 978-80-89832-08-8.
 4. Nové médiá a kultúrne dedičstvo / Milan Konvit - Bronislava Jakubíková. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied, Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, 2015. - 145 s. - ISBN 978-80-89832-09-5.
 5. Nové médiá - teoretické východiská [elektronický zdroj] / Milan Konvit - Bronislava Jakubíková. - 1. vyd. - Žilina : Poradca, 2013. - CD-ROM, 132 s. - ISBN 978-80-971031-3-2.
 6. Digitalizace v prostoru knihovnictví [elektronický zdroj] / Milan Konvit. - 1. vyd. - Český Tešín : Poradce, 2013. - CD-ROM, 98 s. (Věda v eBooku). - ISBN 978-80-7365-348-4.
 7. K vybraným aspektům elektronické komunikace [elektronický zdroj] / Milan Konvit. - 1. vyd. - Český Tešín : Poradce, 2013. - CD-ROM, 95 s. (Věda v eBooku). - ISBN 978-80-7365-347-7.
 8. O informácii, komunikácii a médiách / Milan Konvit, Bronislava Jakubíková, Michal Valčo. - 2. vyd. - Žilina : Poradca, 2010. - 233 s. - ISBN 978-80-89213-84-9.
 9. Komunikácia v praxi [elektronický zdroj] / Milan Konvit, Bronislava Jakubíková. - V Žiline : Žilinská univerzita - Fakulta prírodných vied, 2007. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). - ISBN 978-80-89213-44-3.
 10. Legislatívne aspekty Mediamatiky [elektronický zdroj] / Milan Konvit. - [Žilina] : Žilinská univerzita - Fakulta prírodných vied, 2007. - 1 elektronický optický disk (Audio CD). - ISBN 978-80-89213-48-1.
 11. Mediamatika [elektronický zdroj] / Milan Konvit. - [Žilina] : Žilinská univerzita - Fakulta prírodných vied, 2007. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). - ISBN 978-80-89213-47-4.
 12. Telecommunication policy and trade of telecommunication services in CEE and CIS countries /Prednáška na 8th World TELECOM 99 and 2nd INTERACTIVE Exhibition and Forum, Geneva, 10-17 October 1999/ [Telekomunikačná politika a obchod v telekomunikačných službách v štátoch strednej a východnej Európy a SNŠ] / Milan M. Konvit., 1999. - 15 s.
 13. Challenges and opportunities for CEE and CIS HRM&D [Výzvy a príležitosti pre krajiny strednej a východnej Európy a NSŠ v oblasti riadenia a vývoja ľudských zdrojov] / Milan M. Konvit. In: Eighth interregional human resources and training meeting. - Ženeva: ITU. - 13 s.
 14. Transformation of public telecommunication operator [Transformácia operátora verejných telekomunikácií] / Milan M. Konvit., 1998. - 20 s.
 15. Regulatory strategies in CIS and CEE countries [Regulačné stratégie v štátoch NSŠ a v štátoch strednej a východnej Európy] / Milan M. Konvit., 1998.
 16. The European airline industry (case study) /Prednáška na ITU regional workshop Positionning of regulators and national operators in a competitive telecommunication market, St Peterburg 6th-11th September 1998/ [Európsky letecký priemysel] / Milan M. Konvit., 1998.
 17. Trends and paradigm shifts in telecommunications /Prednáška na ITU regional workshop Positionning of regulators and national operators in a competitive telecommunication market, St Peterburg 6th-11th September 1998/ [Trendy a posun stereotypov v telekomunikáciách] / Milan M. Konvit., 1998. - 23 s.
 18. Digitalisation of telecommunication networks [Digitalizácia telekomunikačných sietí] / Milan M. Konvit., 1998. - 13 s.
 19. Overall characteristics of the region of former Soviet Union [Celková charakteristika oblasti bývalého Sovietskeho zväzu] / Milan M. Konvit., 1998. - 21 s.
 20. Telecommunication sector in Ukraine (case study) [Telekomunikačný sektor na Ukrajine (prípadová štúdia)] / Milan M. Konvit., 1998.
 21. Principles of regulation of telecom market /Vyžiadaná prednáška na konferencii INTERLEARN'97, Dieburg 17.-21.11.1997/ [Regulácia v telekomunikáciách] / Milan Konvit. - Dieburg, 1997.
 22. Mega trends in telecoms [Megatrendy v telekomunikáciách] / Milan Konvit. In: Strategic partnership in Telecommunications : HRM/HRD regional Meeting for CEE and CIS countries. - 12 s.
 23. Evaluation of Telecommunication Policy in Central European Countries [Zhodnotenie telekomunikačnej politiky krajín strednej Európy] / Milan Konvit. In: ITS International Regional Conference. - Leuven: ITS. - 10 s.
 24. Commentaries on the Issue of Strategic Partnership in Telecommunications. [Poznámky k strategickému partnerstvu v telekomunikáciách.] / Milan Konvit. In: T.I.S. '96. 4th International Conference. Proceeding of the Conference. - ISBN 80-85329-06-9.
 25. Telecomunications in Central and Eastern Europe /Case Studies/. [Telekomunikácie v strednej a východnej Európe - prípadové štúdie.] / Milan Konvit. - Geneva : ITU, 1996.
 26. Organisational Structures of CEE Public Network Operators. Case Study. [Organizačné štruktúry telekomunikačných operátorov.] / Milan Konvit. - Geneva, Žilina, 1995.