Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Lukáš Vartiak

ODBORNÉ ZAMERANIE

Ekonomika a manažment podniku, marketing, Business Excellence, Corporate Social Responsibility, etika v podnikaní, finančný manažment, manažment kvality a pod.

VZDELANIE

 • 2014-2017: titul PhD. (Ekonómia a manažment podniku) – Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
 • 2011-2013: titul Ing. (Odvetvové a prierezové ekonomiky) – Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
 • 2009-2011: titul Bc. (Manažment) – Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu

AKADEMICKÁ PRAX

Od 2022: Odborný asistent, funkčný docent – Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied

2020-2022: Výskumný pracovník – Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied

PROJEKTY

 • Výskum kľúčových kompetencií pre znalostnú spoločnosť v kontexte historických, sociálnych a ekonomických špecifík SR, Grantová schéma: APVV-18-0479, roky realizácie: 2019-2023; pozícia: riešiteľ; Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied.
 • Trh práce a politika zamestnanosti v SR a EÚ, Grantová schéma: Inštitucionálny výskum 2/KS/2017, roky realizácie: 2017; pozícia: riešiteľ; Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov.
 • Uplatnenie personálneho controllingu ako efektívneho nástroja riadenia ľudských zdrojov vo vybranom odvetví služieb, Grantová schéma: Inštitucionálny výskum 4/KS/2016, roky realizácie: 2016; pozícia: riešiteľ; Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov.
 • Výskum inovatívnych riešení v oblasti manažmentu kvality klastrových zoskupení podnikov, Grantová schéma: VEGA 1/0693/16, roky realizácie: 2016-2018; pozícia: riešiteľ; Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov.
 • Hodnotenie stavu Business Excellence vo vzťahu ku konceptu spoločenskej zodpovednosti podniku, Grantová schéma: VEGA 1/0916/15, roky realizácie: 2015-2017; pozícia: riešiteľ; Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov.

ČLENSTVÁ

Od 2022: Člen Etickej komisie – Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Od 2023: Members of Editorial Board – Socio-Economic and Humanities Studies:
sehs.cz

Od 2023: Members of Editorial Board – ACTA ACADEMIAE PRIMAE: https://academiaprima.sk/acta-academiae-primae/

VÝBER PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

 • Gogolová, M.; Vartiak, L.; Kovalová, E. 2023. Identification of the Starting Points of the Environmental Responsibility of a Transport Company Based on Multi-criteria Analysis. International Journal of Energy Economics and Policy, Vol. 13, no. 4: 120-129. Indexed in: Scopus.
 • Garbárová, M.; Vartiak, L.; Petrat, P. 2023. Logistics management under the influence of the COVID-19 pandemic: economic, societal and technical impact. Acta innovations, Vol. 47: 20-27. Indexed in: Scopus.
 • Fabuš, J.; Garbárová, M.; Kremeňová, I.; Vartiak, L. 2023. Analysis of the possibilities of implementing bitcoin and other cryptocurrency payments at the university. Advances in Digital Marketing and eCommerce : fourth international conference: 91-96. Cham : Springer Nature, 2023. Indexed in: Scopus.
 • Cannistra, M.; Agasisti, T.; Amagir, A.; Poder, K.; Holz, O.; Vartiak, L.; De Witte, K. 2022. A comparative analysis of financial literacy levels and initiatives among students in five European countries. Research in Comparative and International Education, Vol. 17, no. 2: 246-280. Indexed in: Web of Science, Scopus.
 • Vartiak, L., Gogolova, M., Majerova, J. 2022. Corporate Image and its Impact on Consumer Decision Making in Slovakia. IBIMA Business Review, Vol. 2022: 340734. Indexed in: Scopus.
 • Garbárová, M.; Vartiak, L. 2022. Identification of Customer's Preferences as One of the Main Activities of Destination Management. TEM Journal, Vol. 11, no. 1: 159-163.
 • Garbárová, M.; Vartiak, L. 2022. Consequences of the sharing economy on passenger transport. Transportation Research Procedia, Vol. 55: 57-62. Indexed in: Scopus.
 • Jankalová, M.; Vartiak, L. 2017. Identification of bases for evaluation of the business excellence status in relation to the CSR concept. International journal for quality research = IJQR, Vol. 11, no. 2: 315-330. Indexed in: Web of Science, Scopus.
 • Vartiak, L.; Jankalová, M. 2017. The Business Excellence assessment. Procedia Engineering, Vol. 192: 917-922. Indexed in: Web of Science, Scopus.
 • Vartiak, L. 2016. CSR reporting of companies on a global scale. Procedia - Economics and finance, Vol. 39: 176-183. Indexed in: Web of Science, Scopus.
 • Jankalová, M.; Vartiak, L. 2016. Corporate social responsibility issues in the Slovak Ecommerce companies. Scientific papers of the University of Pardubice : Faculty of economics and administration: Series D, Vol. 23, no. 38: 43-55. Indexed in: Scopus.
 • Vartiak, L. 2015. Achieving excellence in projects. Procedia - Economics and finance, Vol. 26: 292-299. Indexed in: Web of Science, Scopus.