Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

sociálna antropológia

Základné informácie o študijnom programe

študijný program: Sociálna antropológia
študijný odbor: Sociológia a sociálna antropológia
forma štúdia: denná
štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
jazyk výučby: slovenský a anglický

Rada študijného programu

doc. Mgr. Yazid Ben Hounet, PhD. | VUPCH

Dominika Begáňová - zástupkyňa študentov

Mgr. Norbert Maur, PhD. - zástupca zamestnávateľov

Personálne zabezpečenie

učitelia:

Mgr. Daša Bombjaková, PhD.
Mgr. Danijela Jerotijevič, PhD.
Mgr. Jaroslav Skupnik, PhD. 

študijný poradca: Mgr. Andrej Mentel, PhD. (andrej.mentelfses.uniba.sk)

študentský študijný radca: Mgr. Dušan Fischer

koordinátor pre zahraničné mobility a Erasmus+: Mgr. Andrej Mentel, PhD.

koordinátorka pre študentky a študentov so špecifickými potrebami: Ing. Veronika Miťková, PhD. (veronika.mitkovafses.uniba.sk)

Požiadavky na uchádzačku/uchádzača

Uchádzači o prijatie na študijný program 1. stupňa musia mať ukončené stredoškolské vzdelanie a preukázať predpoklady pre úspešné absolvovanie štúdia na FSEV UK (jazykové predpoklady – úroveň anglického jazyka B2 alebo B1, študijné predpoklady). 

Predpokladom štúdia je schopnosť čítať s porozumením a spracovať domácu a zahraničnú literatúru z odboru a príbuzných odborov, písomne a ústne vyjadriť svoje vedomosti a myšlienky, používať tlačené a elektronické zdroje a informačné technológie (internet, databázy, informačné programy, softvér na realizáciu štatistických výpočtov). Uchádzač musí mať aj osobnostné predpoklady pre štúdium, empatiu, záujem o prácu s ľuďmi a rozvoj seba. Štúdium vyžaduje schopnosť samostatnej individuálnej práce s odbornými a vedeckými zdrojmi, schopnosť pripraviť sa na semináre a cvičenia, spracovať zadané témy zo študovaných predmetov. Od uchádzačov sa vyžaduje aktívny prístup ku štúdiu. 

Pri uchádzačoch nebude uplatňované žiadne diskriminačné kritérium – na základe veku, rodovej príslušnosti, politického alebo náboženského presvedčenia.  

Fakulta poskytne súčinnosť pri administrácii a získaní statusu študenta so špecifickými potrebami, prostredníctvom kontaktnej osoby na Študijnom oddelení a koordinátora pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského v Bratislave. 

Fakulta poskytne súčinnosť pri využívaní nástrojov potrebných pre štúdium u študentov so špecifickými potrebami (prístrojové vybavenie, čítačky, preklad študijných materiálov do Brailovho písma a pod.). 

Profil absolventky/absolventa

Sociálna antropológia zahŕňa znalosti o ľudskej spoločnosti, spoločenstvách a kultúre v ich najrôznejších prejavoch, o ich fungovaní, evolúcii a interakciách získavané dlhodobým etnografickým terénnym výskumom. 

Pokiaľ ide o vedomosti, cieľom vzdelávania je, aby si študenti osvojili prierezové vedomosti zo sociálnej antropológie najmä so zameraním na aplikačné využitie na úrovni, 

zodpovedajúcej súčasnému stavu poznania, a zároveň si osvojili aj rozsiahle vedomosti a 

porozumenie v špecializovanej oblasti (politicko-ekonomická alebo kognitívno-evolučná antropológia), vrátane poznania praktických súvislostí a vzťahov k súvisiacim odborom, ako sú etnológia, sociológia a história. 

V prípade zručností je cieľom vzdelávania to, aby študent vedel aktívne získavať nové informácie z oblasti sociálnej antropológie, dokázal ich využívať najmä v aplikovanej praxi, a aby dokázal tvorivým spôsobom riešiť najmä praktické úlohy výskumu i aplikačnej praxe s využitím najaktuálnejších postupov a metód, ktorých vhodnosť a primeranosť vie posúdiť. 

V oblasti kompetencií je cieľom vzdelávania dosiahnuť to, aby študenti dokázali riešiť najmä odborné a praktické úlohy, koordinovať čiastkové činnosti a niesť zodpovednosť za výsledky tímu. Mali by dokázať aj identifikovať a zhodnotiť etické, spoločenské  a ďalšie súvislosti riešených problémov. 

Z hľadiska obsahu vedomostí je cieľom vzdelávania osvojiť si znalosti o sociálnych mikroštruktúrach a makroštruktúrach, sociálnych procesoch a histórii antropologického myslenia, teda o najmä o klasických a súčasných antropologických teóriách. Z hľadiska obsahu zručností je cieľom osvojiť si  metódy a techniky antropologického terénneho výskumu a schopnosti pripraviť a realizovať dlhodobý terénny výskum v konkrétnej sociálnej lokalite. 

Cieľom vzdelávania ďalej je, aby absolvent sociálnej antropológie disponoval špeciálnymi odbornými poznatkami niektorého z aktuálnych vedeckých smerovaní sociálnej antropológie (politicko-ekonomická antropológia alebo kognitívno-evolučná antropológia), bol schopný aplikovať ich pri analýze a vysvetlení konkrétnych sociálnych a kultúrnych javov a dokázal pripraviť a realizovať dlhodobý terénny výskum: samostatne alebo tímovo vybrať a zorganizovať jeho členov, zabezpečiť zdroje a konkrétne sociálne, vedecké či praktické výstupy. Cieľom vzdelávania je, aby absolvent bol schopný pracovať vo sfére vedy a základného výskumu v odbore sociológia a sociálna antropológia, alebo aj v oblastiach aplikovaného a rezortného výskumu (sociálna politika, rozvoj ľudských zdrojov a podobne), v orgánoch štátnej a verejnej správy, v podnikateľskom sektore, v neziskovom sektore, v marketingu, v masmédiách. 

 

uplatnenie absolventov:

Špecialisti v spoločenských vedách a religionistike

Sociológovia, antropológovia, geografi a podobní špecialisti

Antropológ

Špecialisti v oblasti riadenia a správy

Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce

Špecialista optimalizácie procesov

Špecialista riadenia systému kvality

Projektový špecialista (projektový manažér)

Špecialisti v oblasti stratégie a rozvoja

Špecialista pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka

Špecialista v oblasti sociálno-ekonomického rozvoja

Špecialisti v oblasti vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov

Špecialista pre oblasť vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov

Terénni sociálni a zdravotní pracovníci

Komunitný pracovník

Študijný plán a infolisty predmetov

Štúdijný plán

Informačné listy predmetov

Partnerské organizácie

Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied