Fakulta sociálnych
a ekonomických vied

Juraj Buzalka

Oblasti výskumu:

Antropológia politiky a sociálnych hnutí, ekonomická antropológia a politická ekonómia; etnicita, nacionalizmus, populizmus a náboženstvo; politika pamäte, sociálne transformácie

Regionálna špecializácia:

Stredná a východná Európa, najmä Poľsko, Slovensko, západná Ukrajina

Vedecké projekty:

Vedúci riešiteľ za Slovensko: MEDEA - Models and their Effects on Development paths: an Ethnographic and comparative Approach to knowledge transmission and livelihood strategies; collaborative project no. 225670 of the EU 7th Framework Program; homepage: www.gold.ac.uk/medea/

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach:

Slovenská asociácia sociálnych antropológov
European Asociation of Social Anthropologists
Národopisná spoločnosť Slovenska
Slovenské združenie pre politické vedy
Slovenská spolocnosť pre zahraničnú politiku

Šéfredaktor: Časopis OS

Člen redakčných rád: International Issues and Slovak Foreign Policy Affairs, Zahraničná politika , Ročenka zahraničnej politiky SR

Bibliografia:

2009. 'Scale and Ethnicity in Southeast Poland: Tourism in the European Periphery', Etnográfica 13(2): 373-393.
2009. 'O koreňoch a elite' (On Roots and on Elite), in Slová. Pamätnica k sedemdesiatke Rudolfa Chmela (Words: Memory Book for Rudolf Chmel´s 70th Birthday), Bratislava: Kalligram, s. 25-34.
2009. 'Národ, náboženstvo a modernita v juhovýchodnom Poľsku: antropologická štúdia nacionalizmu v stredovýchodnej Európe' (Nation, nationalism, and modernity in South-East Poland: an anthropological case study of nationalism in Central and Eastern Europe), in Findor, Andrej and Peter Dráľ (eds), Ako skúmať národ. Deväť štúdií o etnicite a nacionalizme, Brno: Tribun, pp. 131-157.
2009. 'Syncretism among the Greek Catholic Ukrainians in Southeast Poland' in S. Mahieu; V. Naumescu, eds, Churches in-between. Greek Catholic Churches in Postsocialist Europe, Műnster: Lit, pp. 183-205.
2008. 'Multiculturalism and National Cultures in Eastern Europe', Sociológia, 40: 6, 495-514.
2008. 'Europeanization and post-peasant populism in Eastern Europe', Europe-Asia Studies, 60:5, 757-771.
2007. Nation and Religion: The Politics of Commemoration in South-east Poland. Műnster: Lit (vol. 14, Halle Studies in the Anthropology of Eurasia).
2007. Nacionalizmus, náboženstvo a multikulturalizmus v juhovýchodnom Poľsku (Nationalism, religion and multiculturalism in south-east Poland), Sociologický časopis - Czech Sociological Review 43/1: 31-47.
2007. 'Prečo Milan Hodža nie je národným hrdinom? Sonda do nekrofílie slovenskej politiky' (Why Milan Hodža is not a national hero? A probe into Slovak political necrophilia)', OS 6: 30-51.
2007. 'V Karpatskej krajinke' (In Carpathian Little Country), OS 2: 114-128. www.salon.eu.sk/author.php
2006 'The Catholic tolerance: reconciliation of nations in south-east Poland' in C. M. Hann and civil religion group, Postsocialist Religious Question, Műnster: Lit, pp. 293-313.
2006 'Die nicht-existente Gemeinschaft. Die Slowakei und Deutschland in der EU' Osteuropa 56/10: 65-75 (with Vladimír Bilčík).
2005. 'Religious populism? Some reflections on politics in post-socialist south-east Poland.' Slovak Foreign Policy Affairs, Vol. 6, No. 1, 1/2005, pp 75-84.
2004. Is rural populism on the decline? Continuities and Changes in Twentieth Century Central Europe: the case of Slovakia. SEI Working Paper No. 73, University of Sussex, Brighton. www.sussex.ac.uk/sei/documents/wp73.pdf
2004. 'Ohrozuje Európa existenciu národa?' (Does Europe Threaten the Existence of a Nation?) Listy SFPA 3/2004. www.euractiv.sk/buducnost-eu/analyza/ohrozuje-europa-existenciu-naroda
2004. 'Má Európa východnú hranicu alebo aká bude Curzonova línia novej Európskej únie?' (Does Europe Have an Eastern Border or how will be the Curzon Line of European Union Like?) Listy SFPA 1/2004.
2004, 'A vallás a posztszocializmusban: a felekezetiség viszonya az államhoz és a nemzeti identitáshoz az 1989 utáni Szlovákiában,' (Religion in Poscocialism: confession, state and national identity in Slovakia after 1989) in Illés Pál Attila; Halász Iván, eds, Egyház és társadalom a visegrádi országokban a rendszerváltozás után, (The Church and society in the Visegrád countries after the change of the regime) Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, pp 93-106.
2002. 'Does Political Culture Matter? The "Westernization" of Slovakia after the year 1989', Slovak Foreign Policy Affairs, vol. 3, 1/2002 (with Tomáš Strážay). Reprinted also in Skalník, P., ed., 2004. Politická kultura: antropologie, sociologie, politologie (Political culture: anthropology, sociology, political science), Prague: Set Out/CeFReS.
2001. 'Katolicizmus a moderná demokracia alebo chce byť Slovensko katolíckym štátom?' (Catholicism and Modern Democracy or Does Slovakia Want to be a Catholic State?) OS 3/2001.
2000. 'Konfesionalizmus a politický vývoj Slovenska.' (Confessionalism and Political Development of Slovakia), OS 9/2000. Published also in Hungarian translation: 2003, 'A felekezetiség és Szlovákia politikai fejlődése', Ábrahám Barna; Gereben Ferenc; Stekovics Rita, eds, Nemzeti és regionális identitás Közép-Eorópában. (National and regional identities in Central Europe) Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, pp 334-347.