Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Juraj Podoba

Vzdelanie:

1977-1978 Katedra etnografie a folkloristiky, Filozofická fakulta UK v Bratislave
1978-1981 Oddělení etnografie, Katedra historie a etnografie střední, jihovýchodní a východní Evropy, Filozofická fakulta UJEP v Brne
1981 – PhDr.
1981 – 1985 študijný pobyt, Národopisný ústav SAV
1982 – 1983 prezenčná vojenská služba
1985 – 1989 interná ašpirantúra, Národopisný ústav SAV
1994 – CSc.
1987 – absolvent Letného seminára bulharského jazyka a kultúry
1991 – absolvent Salzburgského seminára, Session No. 291 Negotiating Trade-Offs: Harmonizing Environment and Development
1992 – absolvent kurzu Švédskeho kultúrneho centra pre prisťahovalcov Course of Democracy for Central Europeans, Folkhogskola Sänga-Säby február-marec 1992

Jazykové znalosti:

Aktívne slovenský, český, ruský, anglický, nemecký jazyk. Pasívne slovanské jazyky.

Pracovné skúsenosti a prax, pracovné pozície:

od 1989 vedecký pracovník Národopisného ústavu SAV / Ústavu etnológie SAV,
od 2007 odborný asistent Ústavu kultúrnych štúdií FSEV UK (teraz Ústavu sociálnej antropológie FSEV UK),
1983 – 1990 člen Odbornej komisie pre ochranu historických diel a ich zázemia pri ÚV SZOPK (delegovaný Hlavným výborom SNS pri SAV),
1985 – 1989 Tajomník Československej sekcie Medzinárodnej komisie pre výskum ľudovej kultúry v Karpatoch a na Balkáne (MKKKB),
1989 – 1994 Predseda Československej sekcie Medzinárodnej komisie pre výskum ľudovej kultúry v Karpatoch a na Balkáne (MKKKB), zodpovedný redaktor bulletinu Carpatobalcanica,
1987 – 1992 výkonný redaktor bulletinu Národopisného ústavu SAV a Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV Národopisné informácie,
1987 – 2003 člen Redakčnej rady bulletinu / časopisu Národopisné informácie / Etnologické rozpravy,
1990 – 1992 člen Rady Slovenského rozhlasu (delegovaný Predsedníctvom Národnej rady Slovenskej republiky),
1991 – 1993 vedecký tajomník Národopisného ústavu SAV,
1991 – 1993 vedúci riešiteľ, grantový projekt GAV č. 2/999193/93 Interakcia človeka a prírodného prostredia z etnografického aspektu,
1996 – 1997 vedúci riešiteľ, grantový projekt VEGA č. 2/1033/97 Procesy adaptácie hodnotových systémov na spoločenské zmeny,
od 1999 člen Pamiatkovej rady Ministerstva kultúry SR,
1995 – 1999 člen Predsedníctva Spoločnosti pre trvalo udržateľný život v SR,
1997 – 1999 podpredseda, Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR,
1990 – 1991 člen Vedeckej rady Národopisného ústavu SAV,
1998 – 2008 člen Vedeckej rady Ústavu etnológie SAV,
1998 – 2001 podpredseda Vedeckej rady Ústavu etnológie SAV,
2001 – 2004 predseda Vedeckej rady Ústavu etnológie SAV,
2001 - 2009 člen Snemu SAV,
2002 – 2006 tajomník Centra excelentnosti SAV Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy,
od 2008 vedúci riešiteľ, grantový projekt VEGA č. 2/0106/08 Sociokultúrna zmena a adaptácia: transformačné procesy v súčasnej slovenskej spoločnosti,
2008 – 2011 Člen Rady Slovenskej asociácie sociálnych antropológov (SASA), predseda Komisie pre vedu a výskum SASA.

Participácia na domácich vedeckých projektoch:

1991-1993 Interakcia človeka a prírodného prostredia z etnografického aspektu. GAV 2/999193/93 (vedúci riešiteľ),
1995-1997 Procesy adaptácie hodnotových systémov na spoločenské zmeny. VEGA 2/1033/97 (vedúci riešiteľ),
1998-2000 VEGA 95/5303/023,
1999-2001 Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR. UNDP, MŽP SR a REC,
2000-2002 Modernizačné procesy na Slovensku z pohľadu etnológie. VEGA 2/7180/02,
2003-2005 Globálne procesy a každodenná kultúra na Slovensku. VEGA 2/318123/05,
2002-2006 Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy. Centrum excelentnosti SAV (tajomník Centra excelentnosti),
2007-2009 Sociokultúrna zmena a adaptácia: transformačné procesy v súčasnej slovenskej spoločnosti. VEGA 2/0106/08 (vedúci riešiteľ).

Participácia na medzinárodných vedeckých projektoch:

1994 – 1995 visiting fellow, Global Security Programme – Global Security Fellows Initiative, Faculty of Social and Political Sciences, University of Cambridge. Projekt Ethnic and Sectarian Conflict in the Central Carpathian Region,
1997 – 1998 Research Support Scheme, Projekt Sustainable Development in Rural Areas of Slovakia,
1998 - 1999 The Open University, Projekt Leaders and Activists of the Czech and Slovak Environmental NGOs.

Pedagogické skúsenosti a prax:

Od 1990 výberové prednášky na Katedre etnografie a folkloristiky /Katedre etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave,
1992, letný semester hosťujúci docent (Lehrbeauftragte), Etnologisches Seminar, Universität Zürich (kurz Wandel und Werte im slowakischen Dorf), výberové prednášky na Univerzite v Bazileji (Ethnologisches Seminar, Seminar für Sozialgeographie),
akademický rok 1995/1996, zimný semester externý učiteľ, Katedra etnológie Filozofickej fakulty UK (kurz Etnické procesy),
1994 – 1995 konzultant Fulbright Fellow-a Eda Snajdra (University of Pittsburg),
od 1998 sporadické výberové prednášky na Katedre teórie a dejín architektúry, Fakulta architektúry STU,
1999 – 2006 školiteľ interného doktoranda ÚEt SAV Mgr. Juraja Buzalku (v roku 2006 obhájil dizertáciu na Max Planck Institut für Ethnologische Forschung v Halle, školiteľ prof. Christopher Hann),
2000 - 2007 školiteľ internej, od 2005 externej doktorandky ÚEt SAV Mgr. Natálie Veselskej (obhájila dizertáciu v roku 2007),
2001 – 2005 školiteľ internej doktoranky ÚEt SAV Mgr. Zuzany Búrikovej (obhájila dizertáciu v roku 2005, ako prvá držiteľka titulu European Doctor v SR),
2000 – 2008 vedúci Seminára doktorandov ÚEt SAV, KEKA FF UK, KEE FF UKF, ÚKŠ FSEV UK,
Akademický rok 2000/2001, letný semester tútor študentky Výberového vzdelávacieho spolku Klaudie Kleinovej,
2002 – 2005 externý učiteľ, Výberový vzdelávací spolok (kurz Nations and Nationalities in Central Europe),
2007, letný semester externý učiteľ, Ústav kultúrnych štúdií Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK (kurz Aplikovaná antropológia).
Akademický rok 2006/2007, letný semester externé štúdium externý učiteľ, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (kurz Sociálna antropológia),
Akademický rok 2007/2008, zimný semester externé štúdium externý učiteľ, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (kurz Sociálna antropológia),
Akademický rok 2008/2009 zimný semester externé štúdium externý učiteľ, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (kurz Sociálna antropológia),
Akademický rok 2008/2009, zimný semester konzultant štipendistu projektu European doctorate Davorina Trpeského
Od akademického roka 2007/2008 odborný asistent Ústavu kultúrnych štúdií resp. Ústavu sociálnej antropológie FSEV UK (kurzy Aplikovaná antropológia, Materiálna kultúra, Antropológia postsocializmu, Environmentálna antropológia, Súčasné antropologické teórie, Modernizácia a sociálna zmena),
od 2007 školiteľ internej doktorandky ÚEt SAV Mgr. Sone Lutherovej,
od 2007 školiteľ externej doktorandky ÚKŠ FSEV UK Mgr. Evy Hudákovej, od školského roka 2008/2009 internej doktorandky ÚSA FSEV UK,
od 2008 školiteľ interného doktoranda ÚSA FSEV UK Mgr. Karola Krpalu,
od 2009 školiteľ interných doktorandov ÚSA FSEV UK Mgr. Miroslava Micheľa, Mgr. Michala Cenkera a Mgr. Martina Vyšňu,
od 2008 školiteľ bakalárskych a magisterských prác na Ústave sociálnej antropológie FSEV UK:
Absolventi Bc.: Bc. Miroslava Slivková (2008), Bc. Veronika Baráková (2009), Bc. Michaela Koporcová (2009), Bc. Denisa Uhliarová (2009), Bc. Denisa Fehérová (2009), Bc. Jana Zelníková (2010), Bc. Ildikó Baginová (2010).
Absolventi Mgr.: Mgr. Anna Repková (2009).

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach:

European Asociation of Social Anthropologists
Národopisná spoločnosť Slovenska
Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR
Slovenská asociácia sociálnych antropológov

Ocenenia:

  • Prémia Literárneho fondu 1997 za štúdiu Niekoľko poznámok k diskontinuitám vo vývoji slovenského poľnohospodárstva a etnologického myslenia. Slovenský národopis, 44, 1996, 2, 212 – 224.
  • Cena podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu a techniku za rok 2009 v kategórii Vedecko-technický tím roka. Centrum excelentnosti SAV „Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy“ (člen riešiteľského tímu).

Profesionálne zameranie:

Akademické záujmy Juraja Podobu obsahujú orientáciu na historickú etnografiu so zameraním na kultúrnu diverzitu v Karpatoch, na tradičnú vernakulárnu architektúru a problematiku ochrany kultúrneho dedičstva. Ďalej sociálne, kultúrne a axiologické zmeny spojené s modernizáciou stredoeurópskych spoločností, s industrializáciou a kolektivizáciou poľnohospodárstva, a kultúrnym konfliktom ako dôsledkom týchto procesov. V tomto rámci sa jeho profesionálny záujem sústreďuje na problematiku osídlenia, stavebnej kultúry a spôsobu bývania vo vzťahu k forme a štruktúre rodiny vo vidieckom prostredí na Slovensku v 20. storočí. Po tretie, študuje problematiku spojenú so súčasnou politickou, ekonomickou a sociálnou transformáciou a jej dôsledkami na každodennú kultúru a spôsob života. V tejto súvislosti sa zameriava na interetnické vzťahy a problematiku vzťahu kolektívnych identít a politického vývoja, etnický konflikt a úlohu nacionalizmu v transformačných procesoch postkomunistických krajín. Ako aj o pôsobenie a úlohu sociálnych hnutí v transformujúcej sa spoločnosti. Po štvrté, zaujíma sa o environmentálnu antropológiu, o vzťahy medzi človekom a životným prostredím, resp. o vzťah medzi kultúrou a prírodou, ako aj o antropologické/sociálnovedné prístupy k problematike udržateľného rozvoja. Publikuje k problematike metodológie a dejín spoločenských vied. Jeho vedecko-výskumné záujmy sú geograficky vymedzené regiónom stredovýchodnej Európy.

publikačná činnosť