Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Juraj Podoba

Vzdelanie:

1977-1978 Katedra etnografie a folkloristiky, Filozofická fakulta UK v Bratislave
1978-1981 Oddělení etnografie, Katedra historie a etnografie střední, jihovýchodní a východní Evropy, Filozofická fakulta UJEP v Brne
1981 – PhDr.
1981 – 1985 študijný pobyt, Národopisný ústav SAV
1982 – 1983 prezenčná vojenská služba
1985 – 1989 interná ašpirantúra, Národopisný ústav SAV
1994 – CSc.
1987 – absolvent Letného seminára bulharského jazyka a kultúry
1991 – absolvent Salzburgského seminára, Session No. 291 Negotiating Trade-Offs: Harmonizing Environment and Development
1992 – absolvent kurzu Švédskeho kultúrneho centra pre prisťahovalcov Course of Democracy for Central Europeans, Folkhogskola Sänga-Säby február-marec 1992

Jazykové znalosti:

Aktívne slovenský, český, ruský, anglický, nemecký jazyk. Pasívne slovanské jazyky.

Pracovné skúsenosti a prax, pracovné pozície:

od 1989 vedecký pracovník Národopisného ústavu SAV / Ústavu etnológie SAV,
od 2007 odborný asistent Ústavu kultúrnych štúdií FSEV UK (teraz Ústavu sociálnej antropológie FSEV UK),
1983 – 1990 člen Odbornej komisie pre ochranu historických diel a ich zázemia pri ÚV SZOPK (delegovaný Hlavným výborom SNS pri SAV),
1985 – 1989 Tajomník Československej sekcie Medzinárodnej komisie pre výskum ľudovej kultúry v Karpatoch a na Balkáne (MKKKB),
1989 – 1994 Predseda Československej sekcie Medzinárodnej komisie pre výskum ľudovej kultúry v Karpatoch a na Balkáne (MKKKB), zodpovedný redaktor bulletinu Carpatobalcanica,
1987 – 1992 výkonný redaktor bulletinu Národopisného ústavu SAV a Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV Národopisné informácie,
1987 – 2003 člen Redakčnej rady bulletinu / časopisu Národopisné informácie / Etnologické rozpravy,
1990 – 1992 člen Rady Slovenského rozhlasu (delegovaný Predsedníctvom Národnej rady Slovenskej republiky),
1991 – 1993 vedecký tajomník Národopisného ústavu SAV,
1991 – 1993 vedúci riešiteľ, grantový projekt GAV č. 2/999193/93 Interakcia človeka a prírodného prostredia z etnografického aspektu,
1996 – 1997 vedúci riešiteľ, grantový projekt VEGA č. 2/1033/97 Procesy adaptácie hodnotových systémov na spoločenské zmeny,
od 1999 člen Pamiatkovej rady Ministerstva kultúry SR,
1995 – 1999 člen Predsedníctva Spoločnosti pre trvalo udržateľný život v SR,
1997 – 1999 podpredseda, Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR,
1990 – 1991 člen Vedeckej rady Národopisného ústavu SAV,
1998 – 2008 člen Vedeckej rady Ústavu etnológie SAV,
1998 – 2001 podpredseda Vedeckej rady Ústavu etnológie SAV,
2001 – 2004 predseda Vedeckej rady Ústavu etnológie SAV,
2001 - 2009 člen Snemu SAV,
2002 – 2006 tajomník Centra excelentnosti SAV Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy,
od 2008 vedúci riešiteľ, grantový projekt VEGA č. 2/0106/08 Sociokultúrna zmena a adaptácia: transformačné procesy v súčasnej slovenskej spoločnosti,
2008 – 2011 Člen Rady Slovenskej asociácie sociálnych antropológov (SASA), predseda Komisie pre vedu a výskum SASA.
2010–2014 Člen Akademického senátu Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK,
od 2011 Člen Vedeckej rady Slovenského národného múzea,
2012-2016 Predseda Slovenskej asociácie sociálnych antropológov, o.z.
2013-2015 Člen Akademického senátu Univerzity Komenského,
1.3.2016 – 29.2.2020 Prodekan pre VVČ a doktorandské štúdium a prvý prodekan FSEV UK,
2016 – 2022 Člen Vedeckej rady FSEV UK,

Participácia na domácich vedeckých projektoch:

1991-1993 Interakcia človeka a prírodného prostredia z etnografického aspektu. GAV 2/999193/93 (vedúci riešiteľ),
1995-1997 Procesy adaptácie hodnotových systémov na spoločenské zmeny. VEGA 2/1033/97 (vedúci riešiteľ),
1998-2000 VEGA 95/5303/023,
1999-2001 Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR. UNDP, MŽP SR a REC,
2000-2002 Modernizačné procesy na Slovensku z pohľadu etnológie. VEGA 2/7180/02,
2003-2005 Globálne procesy a každodenná kultúra na Slovensku. VEGA 2/318123/05,
2002-2006 Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy. Centrum excelentnosti SAV (tajomník Centra excelentnosti),
2007-2009 Sociokultúrna zmena a adaptácia: transformačné procesy v súčasnej slovenskej spoločnosti. VEGA 2/0106/08 (vedúci riešiteľ).
2009-2011 Centrum excelentnosti pre riešenie spoločenských inovácií CESIUK,
2011-2013 Lokálne iniciatívy občianskej sféry v rozvoji sídiel. VEGA 2/0052/11.
2013-2015 Univerzitný vedecký park UK v Bratislave
2015-2019 Antropológia vylúčenia a integrácie: Slovensko v kontexte európskych transformácií. APVV-14-0431.
2017 - 2021 Identita.SK – Spoločná platforma dizajnu, architektúry a sociálnych vied. APVV-16-0567.

Participácia na medzinárodných vedeckých projektoch:

1994 – 1995 visiting fellow, Global Security Programme – Global Security Fellows Initiative, Faculty of Social and Political Sciences, University of Cambridge. Projekt Ethnic and Sectarian Conflict in the Central Carpathian Region,
1997 – 1998 Research Support Scheme, Projekt Sustainable Development in Rural Areas of Slovakia,
1998 - 1999 The Open University, Projekt Leaders and Activists of the Czech and Slovak Environmental NGOs.

Pedagogické skúsenosti a prax:

Od 1990 výberové prednášky na Katedre etnografie a folkloristiky /Katedre etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave,
1992, letný semester hosťujúci docent (Lehrbeauftragte), Etnologisches Seminar, Universität Zürich (kurz Wandel und Werte im slowakischen Dorf), výberové prednášky na Univerzite v Bazileji (Ethnologisches Seminar, Seminar für Sozialgeographie),
akademický rok 1995/1996, zimný semester externý učiteľ, Katedra etnológie Filozofickej fakulty UK (kurz Etnické procesy),
1994 – 1995 konzultant Fulbright Fellow-a Eda Snajdra (University of Pittsburg),
od 1998 sporadické výberové prednášky na Katedre teórie a dejín architektúry, Fakulta architektúry STU,
2000 – 2008 vedúci Seminára doktorandov ÚEt SAV, KEKA FF UK, KEE FF UKF, ÚKŠ FSEV UK,
Akademický rok 2000/2001, letný semester tútor študentky Výberového vzdelávacieho spolku Klaudie Kleinovej,
2002 – 2005 externý učiteľ, Výberový vzdelávací spolok (kurz Nations and Nationalities in Central Europe),
2007, letný semester externý učiteľ, Ústav kultúrnych štúdií Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK (kurz Aplikovaná antropológia).
Akademický rok 2006/2007, letný semester externé štúdium externý učiteľ, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (kurz Sociálna antropológia),
Akademický rok 2007/2008, zimný semester externé štúdium externý učiteľ, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (kurz Sociálna antropológia),
Akademický rok 2008/2009 zimný semester externé štúdium externý učiteľ, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (kurz Sociálna antropológia),
Akademický rok 2008/2009, zimný semester konzultant štipendistu projektu European doctorate Davorina Trpeského
Od akademického roka 2007/2008 docent Ústavu kultúrnych štúdií resp. Ústavu sociálnej antropológie FSEV UK (kurzy Aplikovaná antropológia, Materiálna kultúra, Antropológia postsocializmu, Environmentálna antropológia, Súčasné antropologické teórie, Modernizácia a sociálna zmena, Etnicita a nacionalizmus, Moderné dejiny),
5 vyškolených doktorandov, 30 vyškolených diplomantov Bc., 19 vyškolených diplomantov Mgr.

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach:

Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR
Slovenská asociácia sociálnych antropológov

Ocenenia

  • Prémia Literárneho fondu 1997 za štúdiu Niekoľko poznámok k diskontinuitám vo vývoji slovenského poľnohospodárstva a etnologického myslenia. Slovenský národopis, 44, 1996, 2, 212 – 224.
  • Cena podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu a techniku za rok 2009 v kategórii Vedecko-technický tím roka. Centrum excelentnosti SAV „Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy“ (člen riešiteľského tímu).

Profesionálne zameranie:

Akademické záujmy Juraja Podobu obsahujú orientáciu na historickú etnografiu so zameraním na kultúrnu diverzitu v Karpatoch, na tradičnú vernakulárnu architektúru a problematiku ochrany kultúrneho dedičstva. Ďalej sociálne, kultúrne a axiologické zmeny spojené s modernizáciou stredoeurópskych spoločností, s industrializáciou a kolektivizáciou poľnohospodárstva, a kultúrnym konfliktom ako dôsledkom týchto procesov. V tomto rámci sa jeho profesionálny záujem sústreďuje na problematiku osídlenia, stavebnej kultúry a spôsobu bývania vo vzťahu k forme a štruktúre rodiny vo vidieckom prostredí na Slovensku v 20. storočí. Po tretie, študuje problematiku spojenú so súčasnou politickou, ekonomickou a sociálnou transformáciou a jej dôsledkami na každodennú kultúru a spôsob života. V tejto súvislosti sa zameriava na interetnické vzťahy a problematiku vzťahu kolektívnych identít a politického vývoja, etnický konflikt a úlohu nacionalizmu v transformačných procesoch postkomunistických krajín. Ako aj o pôsobenie a úlohu sociálnych hnutí v transformujúcej sa spoločnosti. Po štvrté, zaujíma sa o environmentálnu antropológiu, o vzťahy medzi človekom a životným prostredím, resp. o vzťah medzi kultúrou a prírodou, ako aj o antropologické/sociálnovedné prístupy k problematike udržateľného rozvoja. Publikuje k problematike metodológie a dejín spoločenských vied. Jeho vedecko-výskumné záujmy sú geograficky vymedzené regiónom stredovýchodnej Európy.

publikačná činnosť