Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Martin Kanovský

Výskumný profil:

Mojou špecializáciou je kognitívna antropológia, teda mnohé spôsoby, ako kultúra a myseľ vzájomne interagujú v konkrétnom sociálnom prostredí. Zaujímam sa hlavne o to, ako si ľudia, najmä predškolské deti, reprezentujú sociálne skupiny (rasu, etnicitu) a ako sociálne a inštitucionálne vplyvy pôsobia na takéto reprezentácie. Mojou výskumnou oblasťou je západná Ukrajina a rôzne slovenské škôlky.

Oblasti výskumu:

 • identita a etnicita
 • kognitívna antropológia
 • antropológia detí
 • psychologický a sociálny esencializmus
 • etnografia Ukrajiny

Vzdelanie:

 • 1989 - 1994 Univerzita Komenského, Bratislava. Mgr História-Estetika
 • 1992 - 1996 Univerzita Komenského, Bratislava. Mgr Filozofia
 • 1996 - 1999 Univerzita Komenského, Bratislava. Ph.D. in Filozofia
 • 2003 Univerzita Karlova, Praha. Habilitácia Etnológia

Zamestnanie:

 • 1994 - 1999 Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, asistent
 • 1999 - 2003 Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, odborný asistent
 • 2003 - Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského, docent v odbore Sociálna antropológia

Granty a ocenenia:

 • 1994   1. miesto, Najlepšia vedecká esej Slovenska, Slovenský literárny fond
 • 1995 - 1997 Semiologické aspekty komunikáte, VEGA grant č. 1/2088/95
 • 1998 - 2001 Pragmatické aspekty verbálnych a nonverbálnych posolstiev, VEGA grant č. 1/5280/98 2001-03: Objekty a formy ľudových vier na Slovensku, VEGA grant č. 1/8015/01
 • 2002 - 2003 Open Society Fund, IDEP (Internet Distance Education Program in Anthropology), grant č. 25/02/61300
 • 2007 - 2009 Sociálne normy a reprezentácie, VEGA grant č. 1/4700/07
 • 2006 - 2011 Culture and the Mind, Arts and Humanities Research Council Grant, University of Sheffield, United Kingdom (http://www.philosophy.dept.shef.ac.uk/culture&mind/)

Výskumné pobyty:

 • august 1998 - december 1998 Sasakawa Young Leader Fellowship, The University of East London, United Kingdom
 • január 1999 – jún 1999 Senior Visiting Fellow, Institute of Human Sciences,  Vienna, Austria
 • marec 2001 – jún 2001 Senior Visiting Fellow, Maison des Sciences de l’Homme, Paris, France
 • august 2004 - december 2004 Ruth Crawford Mitchell Fellow, The University of Pittsburgh, USA

Letné školy:

 • august 2004 Culture and Cognition Summer School, Central European, University, Budapest, Hungary
 • august 2007 Understanding Actions and Minds, Central European, University, Budapest, Hungary 
 • august 2009 Visegrad Summer School in Anthropology, Univerzita Komenského, Bratislava

Výučba:

 • Bc program - Úvod do Antropológie, Antropologické teórie, Kognitívna antropológia, Rituál a myseľ, (1) Sociálne analýzy a interpretácie, (2) Kognitívna antropológia, (3) Terénne metódy a techniky, (4) Antropológia detí a detských kultúr
 • Mgr program - Terénne metódy, Kultúra a myseľ, Psychologická antropológia, (1) Experimentálne terénne metódy, (2) Diplomový seminár, (3) Myseľ a kultúra
 • Phd program - Seminár k projektu terénneho výskumu

Cudzie jazyky:

 • anglicky, francúzsky, ukrajinsky

Publikačná činnosť:

Najdôležitejšie publikácie:

 • Kanovský, Martin: Štruktúra mýtov: štrukturálna antropológia Clauda Lévi-Straussa, Praha: Cargo, 2001. - 151 s., ISBN 80-902952-2-3
 • Kanovský, Martin: Kultúrna a sociálna antropológia: osobnosti a teórie, Bratislava: Chronos, 2004. - 249 s. - (Anthropos; Zv. 2), ISBN 80-89027-10-5
 • Kanovský, Martin: Two kinds of explanation in social anthropology: an illustration from Storoznycja, Ukraine, In: Anthropological Journal on European Cultures. - Č. 12 (2003), s. 73-86
 • Kanovský, Martin: Essentialism and folksociology: ethnicity again, In: Journal of Cognition and Culture. - Roč. 7, č. 3-4 (2007), s. 241-281
 • Kanovský, Martin: Kognitívne vysvetlenie distribúcie niektorých náboženských predstáv v oblasti Bielych Karpát, In: Slovenský národopis. - Roč. 50, č. 1 (2002), s. 56-69

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

 • AAA01 Kanovský, Martin: Štruktúra mýtov: štrukturálna antropológia Clauda Lévi-Straussa. - 1. vyd. - Praha: Cargo, 2001. - 151 s.
  Habilitačná práca (Docent; Doc.) - Univerzita Karlova, Praha, 2001
  ISBN 80-902952-2-3

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

 • ABD01 Kanovský, Martin: Kultúra a kognitívna myseľ
  In: Kognitívne vedy. - Bratislava: Kalligram, 2002. - S. 163-199. - ISBN 80-7149-515-8
 • ABD02 Kanovský, Martin: Myseľ a jej jazyk
  In: Jazyk a kognícia. - Bratislava: Kalligram, 2005. - S. 104-126. - ISBN 80-7149-716-9
 • ABD03 Kanovský, Martin: Psychologický esencializmus a reprezentovanie sociálnych skupín: ľudová sociológia z hľadiska kognitívnej antropológie
  In: Sociálna inteligencia. - Bratislava: Európa, 2010. - S. 170-196. - ISBN 80-89111-23-8. - (Edícia Šimon ; Zv. 13)

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

 • ACB01 Kanovský, Martin: Kultúrna a sociálna antropológia: osobnosti a teórie. - 1. vyd. - Bratislava: Chronos, 2004. - 249 s. - (Anthropos; Zv. 2)
  ISBN 80-89027-10-5

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

 • ADC01 Kanovský, Martin: Esencializmus a etnicita: sociálno-kognitívne vysvetlenie reprezentovania sociálnych skupín
  In: Sociologický časopis. - Roč. 45, č. 2 (2009), s. 345-368

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

 • ADD01 Kanovský, Martin: Autonómia filozofického poľa - boj o "s", In: Filozofia. - Roč. 55, č. 5 (2000), s. 414-420
 • ADD02 Kanovský, Martin: Sociobiológ na ľadovci, In: Sociológia. - Roč. 32, č. 5 (2000), s. 483-494
 • ADD03 Kanovský, Martin: Sociálne reprezentácie = Social representations: kognitívny výskumný program, In: Filozofia. - Roč. 63, č. 5 (2008), s. 397-406

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

 • ADE01 Kanovský, Martin: Štruktúra hagiografických legiend
  In: Český časopis historický. - Roč. 92, č. 4 (1994), s. 619-643
 • ADE02 Kanovský, Martin: Sémantika náboženstva a jej kognitívne základy: aplikácia na príklade austrálskych aborigénnych náboženstiev
  In: Religio. - Roč. 7, č. 2 (1999), s. 145-176
 • ADE03 Kanovský, Martin: Two kinds of explanation in social anthropology: an illustration from Storoznycja, Ukraine
  In: Anthropological Journal on European Cultures. - Č. 12 (2003), s. 73-86
 • ADE04 Kanovský, Martin: Essentialism and folksociology: ethnicity again
  In: Journal of Cognition and Culture. - Roč. 7, č. 3-4 (2007), s. 241-281

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

 • ADF01 Kanovský, Martin: Ludanice - stredisko slovenských husitov? In: Historický časopis. - Roč. 40, č. 1 (1992), s. 89-93
 • ADF02 Kanovský, Martin: Text a non-text, In: Slovenská literatúra. - Roč. 41, č. 5-6 (1994), s. 460-463
 • ADF03 Kanovský, Martin: Päť predbežných téz o exaktnosti, In: Organon F. - Roč. 2, č. 3 (1995), s. 302-305
 • ADF04 Kanovský, Martin: Karneval a semióza, In: Slovenská literatúra. - Roč. 43, č. 1-2 (1996), s. 74-84
 • ADF05 Kanovský, Martin: Lingvistika a sociálne vedy, In: Slovenský národopis. - Roč. 45, č. 2 (1997), s. 151-160
 • ADF06 Kanovský, Martin: Seminár o historizme = Séminaire sur l'historisme, In: Limes Europae. - Č. 1 (1997), s. 227-262
 • ADF07 Kanovský, Martin: Jacques Derrida - otázka vplyvu, In: Kritika & kontext. - Roč. 4, č. 3-4 (1999), s. 32-37
 • ADF08 Kanovský, Martin: Štrukturálna antropológia včera, dnes (a zajtra?), In: Etnologické rozpravy. - Roč. 7, č. 1-2 (2000), s. 7-18
 • ADF09 Kanovský, Martin: Naturalistické kauzálne vysvetlenie v sociálnych vedách, In: Organon F. - Roč. 8, č. 3 (2001), s. 266-286
 • ADF10 Kanovský, Martin: Sociálna antropológia - osobné dojmy, In: Etnologické rozpravy. - Roč. 8, č. 1 (2001), s. 90-99
 • ADF11 Kanovský, Martin: Kognitívne vysvetlenie distribúcie niektorých náboženských predstáv v oblasti Bielych Karpát, In: Slovenský národopis. - Roč. 50, č. 1 (2002), s. 56-69
 • ADF12 Kanovský, Martin: Etnická identita, kognitívny prístup a terénny výskum = Ethnic identity, cognitive approach, and fieldwork: ako na to? In: Etnologické rozpravy. - Roč. 11, č. 2 (2004), s. 11-24
 • ADF13 Kanovský, Martin: Neviditeľné vysvetlenia politickej antropológie: od politík komemorácie k sociálnym reprezentáciám, In: Slovenský národopis. - Roč. 57, č. 3 (2009), s. 396-410

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

 • AEC01 Kanovský, Martin: Identita a etnicita = Identity and ethnicity: lesk a bieda sociálneho konštruktivizmu
  In: Studia Ethnologica 12. - Praha: Karolinum, 2004. - S. 97-108. - ISBN 80-246-0681-X. - (Acta Universitatis Carolinae: Philosophica et Historica; Zv. 2-2000)
 • AEC02 Kanovský, Martin: Reprezentácie "etnicity" na západnej Ukrajine a na východnom Slovensku
  In: Ako skúmať národ: Deväť štúdií o etnicite a nacionalizme. - Brno: Tribun EU, 2009. - S. 9-34. - ISBN 978-80-7399-752-6

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

 • AED01 Kanovský, Martin: Výprava k hniezdu papagájov: Sémantika mýtu, In: Hieron 1. - Bratislava: Slovenská spoločnosť pre štúdium náboženstiev SAV, 1996. - S. 83-97. - ISBN 80-967138-8-4
 • AED02 Kanovský, Martin: Sémantická topografia ľudových rozprávok, In: Na prahu milénia. - Bratislava : ARM 333, 2000. - S. 57-67. - ISBN 80-967945-4-X
 • AED03 Kanovský, Martin: Evolúcia a kultúra: antropologický pohľad, In: Hľadanie spoločného jazyka v kognitívnych vedách. - Bratislava: Iris, 2000. - S. 43-63. - ISBN 80-88778-13-1
 • AED04 Kanovský, Martin: Kontinuita a diskontinuita v histórii, In: Štúdie z dejín baníctva a banského podnikania. - Bratislava: Stimul, 2001. - S. 77-80. - ISBN 80-88982-43-X. - (Acta Historica Posoniensia; Zv. 1)
 • AED05 Kanovský, Martin: Náčrt kognitívnej teórie náboženstva, In: Hieron 4-5/1999-2000. - Bratislava: Chronos, 2003. - S. 19-32. - ISBN 80-967860-9-1
 • AED06 Kanovský, Martin: Silné a slabé stránky Durkheimovej (a Maussovej) teórie sociálnych klasifikácií, In: Elementárne formy sociologického myslenia. - Bratislava: SAV, 2009. - S. 116-129. - ISBN 978-80-85544-58-9

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

 • AEF01 Kanovský, Martin: Teória a empirický fakt u Lévi-Straussa, In: Za zrkadlom myslenia. - Bratislava: Média, 1999. - S. 135-146. - ISBN 80-967525-3-7

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

 • AFC01 Kanovský, Martin: Ľudské druhy a ľudská myseľ - kognitívne základy etnických klasifikácií a stereotypov, In: Etnické stereotypy z pohledu různých vědních oborů. - Brno: Etnologický ústav AV ČR, 2001. - S. 9-16. - ISBN 80-85010-34-8. [Etnické stereotypy z pohledu různých vědních oborů. Seminář. Brno, 23.10.2000]
 • AFC02 Hlohinec, Peter 50% - Kanovský, Martin 50%: Cooperation among students in the dormitory: how the experience of reciprocal altruism defines the ones you share a room with, In: Infusing Research and Knowledge in South-East Europe. - Thessaloniki: SEERC, 2008. - S. 353-363. - ISBN 978-960-89629-7-2. [Annual South-East European Doctoral Student Conference 2008. 3rd, Thessaloniki, 26.-27.6.2008]

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

 • AFD01 Kanovský, Martin: Paralely - Peirce a Derrida, In: Subjekt, autor, auditórium. - Bratislava: SCCA, 1997. - S. 119-133. - ISBN 80-967254-6-7. [Subjekt, autor, auditórium. Medzinárodná konferencia. Častá, 15.-18.11.1996]
 • AFD02 Kanovský, Martin: Kognitívna literárna veda - niekoľko poznámok o nejestvujúcej disciplíne, In: Literárny text a poznanie. - Bratislava: MIMESIS, 2000. - S. 29-35. [Literárny text a poznanie. Kolokvium. Bratislava, 23.11.2000]
 • AFD03 Kanovský, Martin: Niekoľko poznámok k integrácii sociálnych skupín: prípad z Ukrajiny, In: Rómska marginalita. - Prešov: Centrum antropologických výskumov, 2004. - S. 133-138. - ISBN 80-968905-3-0. [Zisťovanie marginality a integrácie medzi znevýhodnenými skupinami. Medzinárodná konferencia. Prešov, 25.-27.9.2003]

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

 • AFG01 Knight, Chris S. - Kanovský, Martin: Identity and alterity from the cognitive and evolutionary perspective
  In: Face to face: connecting distance + proximity. - Vienna: EASA, 2004. - S. 331. - ISBN 3-200-00180-1
  [Face to Face 2004: Biennial EASA Conference. 8th, Vienna, 8.-12.9.2004]
 • AFG02 Knight, Chris S. - Kanovský, Martin: The role of ritual in the evolution of social cognition: some general remarks. In: Face to face: connecting distance + proximity. - Vienna: EASA, 2004. - S. 332. - ISBN 3-200-00180-1
  [Face to Face : Biennial EASA Conference. 8th, Vienna, 8.-12.9.2004]

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

 • AFH01 Kanovský, Martin: Evolúcia kognitívnych schopností: prostredie evolučnej adaptívnosti
  In: Zpravodaj Československé biologické společnosti. - Č. 1 (2008), s. 9
  [Quo vadis evolúcia?! Konferencia. Donovaly, 19.-22.6.2008]

BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách

 • BAB01 Abrahám, Samuel 25% - Gál, Egon 25% - Kanovský, Martin 25% - Novosád, František 25%: Spor bez konca: o liberalizme, náboženstve a hodnotách. - 1. vyd. - [Bratislava]: OZ Kritika & Kontext, 2010. - 129 s. - (Kritika & Kontext; č. 42, ISSN1335-1710)bmpm(Texty bez konca). ISBN 978-8-0970578-4-8

BCI Skriptá a učebné texty

 • BCI01 Kanovský, Martin: Kognitívna antropológia I. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenská asociácia sociálnych antropológov, 2011. - 115 s. - (Učebné texty; zv. 1) ISBN 978-80-970587-0-8
 • BCI02 Kanovský, Martin: Kognitívna antropológia II. - 1. vyd. - Bratislava: Slovenská asociácia sociálnych antropológov, 2011. - 121 s. - (Učebné texty; zv. 2) ISBN 978-80-970587-1-5

BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

 • BDE01 Kanovský, Martin: Mémy a sociobiológia, In: Cargo. - Č. 3-4 (1999), s. 247-249
 • BDE02 Kanovský, Martin: Koniec relativizmu, In: Cargo. - Č. 1 (2000), s. 48-53
 • BDE03 Kanovský, Martin: Úskalia biografickej sociológie, In: Biograf. - Č. 21 (2000), s. 79-90

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch

 • BDF01 Kanovský, Martin: Interpretácia a čitateľ: niekoľko poznámok k dielam Umberta Eca, In: Kritika & kontext. - Roč. 1, č. 3 (1996), s. 41-43
 • BDF02 Kanovský, Martin: Poznámka k biede historicizmu: Karl Popper: Bieda historicizmu, In: Kritika & kontext. - Roč. 1, č. 1 (1996), s. 35-36
 • BDF03 Kanovský, Martin: Interpretácia ako umelecké dielo, In: Kritika & kontext. - Roč. 1, č. 2 (1996), s. 79-81
 • BDF04 Kanovský, Martin: Niekoľko poznámok k niekoľkým poznámkam, In: Organon F. - Roč. 3, č. 4 (1996), s. 409-412
 • BDF05 Kanovský, Martin: Európa ako úloha, In: OS. - Roč. 1, č. 3 (1997), s. 9-10
 • BDF06 Kanovský, Martin: Na margo jedného marga, In: Slovenský národopis. - Roč. 46, č. 2 (1998), s. 194-195
 • BDF07 Kanovský, Martin: Antropológia, história, archeológia, In: Slovenský národopis. - Roč. 48, č. 2 (2000), s. 206-210
 • BDF08 Kanovský, Martin: K povahe jazyka, In: Organon F. - Roč. 7, č. 4 (2000), s. 455-459
 • BDF09 Kanovský, Martin: Preč so zbytočnými pojmami! In: Anthropos. - Roč. 1, č. 1 (2004), s. 43-45
 • BDF10 Kanovský, Martin: Národ a etnická príslušnosť podľa vedy, In: História. - Roč. 4, č. 3-4 (2004), s. 21-23
 • BDF11 Kanovský, Martin: Ako by sa dala hodnotiť kvalita našich vysokoškolských a vedeckých pracovísk? In: Etnologické rozpravy. - Roč. 15, č. 1 (2008), s. 170-176
 • BDF12 Kanovský, Martin: Dobrí a zlí: čo spôsobuje tento rozdiel? In: Kritika & kontext. - Č. 37 (2008), s. 52-59

DAI Dizertačné a habilitačné práce

 • DAI01 Kanovský, Martin: Sémantické a naratívne štruktúry: analýza textu "O božích menách" Dionysia Areopagitu. - Bratislava : [s.n.], 1998. - 129 s. Dizertačná práca (PhD.) - Univerzita Komenského, Bratislava, 1999

EAJ Odborné preklady publikácií - knižné

 • EAJ01 Libera, Alain de - Kanovský, Martin: Stredoveká filozofia. - 1. vyd. - Bratislava: Archa, 1994. - 99 s. - (Filozofia do vrecka; Zv. č. 8), ISBN 80-7115-055-X
 • EAJ02 Lacoue-Labarthe, Philippe - Nancy, Jean-Luc - Kanovský, Martin: Nacistický mýtus. - 1. vyd. - Bratislava: Komunikácia, 1995. - 55 s. - (Texty; Zv. 1), ISBN 80-967206-3-5
 • EAJ03 Lyotard, Jean-Paul - Kanovský, Martin: Hrobka intelektuála a iné články. - 1. vyd. - Bratislava: Archa, 1997. - 67 s. - (Filozofia do vrecka; Zv. č. 34), ISBN 80-7115-141-6
 • EAJ04 Derrida, Jacques - Kanovský, Martin: Ostrohy: štýly Nietzscheho. - 1. vyd. - Bratislava: Archa, 1998. - 77 s. - (Filozofia do vrecka; Zv. č. 38), ISBN 80-7115-134-3
 • EAJ05 Lévi-Strauss, Claude - Kanovský, Martin: Totemizmus. - Bratislava: Chronos, 1998. - 128 s. - (Čas snov; Zv. 3), ISBN 80-967138-2-5
 • EAJ06 Veyne, Paul - Kanovský, Martin: Ako písať o dejinách. - 1. vyd. - Bratislava: Chronos, 1998. - 221 s. - (Čas rozumu; Zv. 6), ISBN 80-967860-1-6
 • EAJ07 Derrida, Jacques - Kanovský, Martin: Gramatológia. - 1. vyd. - Bratislava: Archa, 1999. - 314 s, ISBN 80-7115-138-6
 • EAJ08 Lévi-Strauss, Claude - Kanovský, Martin: Štrukturálna antropológia. - Bratislava: Kalligram, 2000. - 414 s., ISBN 80-7149-369-4
 • EAJ09 Lévi-Strauss, Claude - Kanovský, Martin: Štrukturálna antropológia II. - Bratislava: Kalligram, 2000. - 395 s., ISBN 80-7149-370-8
 • EAJ10 Preti, Consuelo - Velarde-Mayol, Victor - Kanovský, Martin: Fodor. - 1. vyd. - Bratislava: Vydavateľstvo PT, 2005. - 111 s. - (Osobnosti filozofie), ISBN 80-88912-66
 • EAJ11 Botterill, George - Kanovský, Martin 75% - Hvorecký, Juraj 25% - Carruthers, Peter: Filozofia psychológie. - 1. slov. vyd. - Bratislava: Europa, 2008. - 286 s. - (Šimon ; Zv. 4), ISBN 978-80-89111-32-9
 • EAJ12 Derrida, Jacques - Kanovský, Martin: Strašidlá Marxa. - 1. slov. vyd. - Bratislava: Vydavateľstvo Európa, 2011. - 171 s. - (Edícia Šimon; 15. zv.), ISBN 978-80-89111-44-2

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

 • EDI01 Kanovský, Martin: Interpretácia ako umelecké dielo, In: Romboid. - Roč. 31, č. 7 (1996), s. 78-80
  Rec.: Michel Foucault alebo stať sa iným/ M. Marcelli. - Bratislava: Archa, 1995
 • EDI02 Kanovský, Martin: Myseľ a jej presvedčenia, In: Anthropos. - Roč. 2, č. 1 (2005), s. 66-67
  Rec.: Dennett/ J. Symons. - Bratislava: PT, 2004

EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch

 • EDJ01 Lyotard, Jean-Paul - Kanovský, Martin: Rozpor, In: Text - revue pre humanitné vedy. - Roč. 2, č. 3-4 (1994), s. 107-127
 • EDJ02 Soulez, Philippe - Kanovský, Martin: Filozofi a vojna: deštrukcia európskeho filozofického priestoru a jeho problematická rekonštrukcia, In: Text - revue pre humanitné vedy. - Roč. 2, č. 2 (1994), s. 9-18
 • EDJ03 Rorty, Richard - Kanovský, Martin: Solidarita alebo objektivita? In: Text - revue pre humanitné vedy. - Roč. 3, č. 1-2 (1995), s. 111-124
 • EDJ04 Čarnogurský, Ján - Kamenec, Ivan - Kanis, Pavol - Kanovský, Martin - Kiss, József - Marcelli, Miroslav - Mikloško, František - Öllös, László - Szarka, László - Weiss, Peter - Zajac, Peter - Zemko, Milan: Slovenská otázka: redakčná diskusia, In: OS. - Roč. 1, č. 3 (1997), s. 27-38
 • EDJ05 Ripart, Laurent - Kanovský, Martin: Jafet, Karol Veľký a modrá: štúdia o Európe a jej imaginárne, In: Limes Europae. - Č. 1 (1997), s. 105-132
 • EDJ06 Kanovský, Martin: Kríza a občianska spoločnosť, In: OS. - Roč. 2, č. 5 (1998), s. 48-49
 • EDJ07 Kanovský, Martin: Lévi-Strauss a štrukturálna antropológia, In: Lévi-Strauss, Claude : Totemizmus. - Bratislava: Chronos, 1998. - S. 120-128. - ISBN 80-967138-2-5
 • EDJ08 Sperber, Dan - Kanovský, Martin: Interpretatívna etnografia a teoretická antropológia, In: Slovenský národopis. - Roč. 46, č. 2 (1998), s. 179-193
 • EDJ09 Deleuze, Gilles - Guattari, Félix - Kanovský, Martin: O niektorých režimoch znakov. - (SCCAN), In: Texty o filme, filozofii, hudbe a výtvarnom umení. - Bratislava: Sorosovo centrum súčasného umenia - Slovensko, 1999. - S. 111-130. - ISBN 80-968089-1-5
 • EDJ10 Bourdieu, Pierre - Kanovský, Martin: Prednáška o prednáške: inauguračná prednáška, prednesená na College de France v piatok 23.4.1982, In: Filozofia. - Roč. 55, č. 5 (2000), s. 424-438
 • EDJ11 Hirschfeld, Lawrence A. - Kanovský, Martin: O ľudovej teórii spoločnosti: deti, evolúcia a mentálne reprezentácie sociálnych skupín, In: Cargo. - Č. 1-2/2003 (2004), s. 32-53
 • EDJ12 Kanovský, Martin: Internetové zdroje ku kognitívnej antropológii, In: Cargo. - Č. 1-2/2003 (2004), s. 115-116
 • EDJ13 Sperber, Dan - Kanovský, Martin: Metodologický individualizmus a kognitivizmus v sociálnych vedách, In: Cargo. - Č. 1-2/2003 (2004), s. 87-97
 • EDJ14 Sperber, Dan - Kanovský, Martin: Naturalizovať myseľ, In: Cargo. - Č. 1-2/2003 (2004), s. 98-104

FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

 • FAI01 - Černý, Vladimír 35% - Beňušková, Ľubica 30% - Kanovský, Martin 35%: Hľadanie spoločného jazyka v kognitívnych vedách. - Bratislava: Iris, 2000. - 116 s.

GHG Práce zverejnené na internete

 • GHG01 Kanovský, Martin: Interpretácia kultúrnych reprezentácií [elektronický dokument]. - [S.l.]: [s.n.], 1998
  URL: http://147.175.64.215/CogSci_98.htm
 • GHG02 Kanovský, Martin: Kognitívne schopnosti a kultúrny prepis [elektronický dokument]. - [S.l.]: [s.n.], 1999
  [Kognitívne vedy. 2., Bratislava, 26.2.1999]
  URL: http://147.175.64.215/CogSci_99.htm
 • GHG03 Kanovský, Martin: Opis študijného odboru 3.1.15 Sociálna antropológia [elektronický dokument]. - Bratislava: [s.n.], 2003
  URL: http://www.akredkom.sk