Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Andrej Mentel

ORCID
ResearchGate

Výskumná charakteristika:

Mojím všeobecným výskumným zameraním je evolučná a kognitívna antropológia. Tematicky sa v súčasnosti orientujem na antropologický výskum rituálu a náboženstva, lingvistickú antropológiu a environmentálnu antropológiu. V rámci výskumných metód kombinujem klasické zúčastnené pozorovanie a etnografické rozhovory s kognitívno-psychologickými a psycholingvistickými metódami, ako aj s pokročilými štatistickými a psychometrickými metódami analýzy dát.
Z konkrétnejších tém, ktorými sa v mojom výskume zaoberám, vyberám najmä otázku obnovenia náboženského života v Bosne a Hercegovine, a v rámci nej sociálne funkcie dervišských (súfijských) rádov. Na aktivitách dervišských rádov a ich zapojení v štruktúre spoločnosti zároveň ukazujem, ako funguje sociálna solidarita a kooperácia a ako sa v takýchto skupinách vyznačujúcich sa intenzívnymi rituálmi posilňuje dôvera. V rámci lingvistickej antropológie sa venujem sociálnym a kultúrnym faktorom lingvistickej socializácie vrátane osvojovania si slovnej zásoby a rozvoja schopnosti porozumieť písanému textu. V oblasti environmentálnej antropológie prepájam tieto prístupy so zameraním na reprezentácie krajiny a jej prvkov a osvojovanie si poznatkov o prírode.

Regionálna špecializácia:

 • Západný Balkán (hlavne Bosna a Hercegovina)
 • Karpaty

Vzdelanie:

1996 - 2001 Univerzita Komenského , Bratislava (Mgr. – Biomedicínska fyzika)
2001 - 2009 Univerzita Komenského , Bratislava (PhD. – Etnológia)

Zamestnanie:

2008 – 2012: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (výskumný pracovník , psychometrik)
2012 – 2015 Filozofická fakulta , Trnavská univerzita , Trnava (odborný asistent)
2009 – 2022: Fakulta sociálnych a ekonomických vied , Univerzita Komenského , Bratislava (odborný asistent)
2022 - súčasnosť: Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita  Komenského, Bratislava (docent)

Výskumné pobyty:

 • 2003 - 2005 Abteilung für Südosteuropäische Geschichte, Karl-Franzens Universität in Graz, Rakúsko: Štipendiá CEEPUS (2003-2004) , grant pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Univerzita Komenského v Btatislave (2004), Ernst Mach - ÖAD (2004-2005)
 • 2016 SEEHA (Southeast European History and Anthropology), Karl-Franzens Universität in Graz, Rakúsko: Štipendium ÖAD.

Granty za posledných 5 rokov:

2021 – 2025: APVV-20-0126 „Slovná zásoba ako ukazovateľ vývinovej jazykovej úrovne monolingválnych a bilingválnych detí v predškolskom veku“ – riešiteľ (spoločný projekt s tímom na Katedre logopédie PdF UK v Bratislave)

2021 – 2023: 022UK-2-1/2021 Kríza – ohrozenie aj výzva: stratégie zvládania pandemickej situácie v rodinách a na školách – vedúci riešiteľ

2018 - 2021: John Templeton Foundation: The Geography of Philosophy: An Interdisciplinary Cross-Cultural Exploration of Universality and Diversity in Fundamental Philosophical Concepts. (člen tímu pre Východnú Európu)

2015 - 2019: APVV-14-0431: Antropológia vylúčenia a integrácie (ANEXINT). (riešiteľ)

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach:

 • Slovenská asociácia sociálnej antropológie (SASA)
 • International Association for Southeast European Anthropology (InASEA)

Výučba:

 • Bc. program – Terénne metódy a techniky 1 a 2 Analýza a kódovanie dát; Seminár k štatistickým analýzam
 • Mgr. program - Terénne metódy 1 a 2

Výber z publikačnej činnosti:

 • Kapalková, S., Polišenská, K., Mentel, A., & Vencelová, L. (In press). Effects of oral language and decoding skills on reading comprehension performance across multiple assessments: a longitudinal study. Reading and Writing, 1-28. https://doi.org./10.1007/s11145-022-10383-2
 • Mentel, A. (2022). Rituals and group solidarity: an ethnographic case study. Slovenský národopis, 70(2), 228-247. https://doi.org./10.31577/SN.2022.2.20
 • Mentel, A. (2022). Farmárstvo ako kontrakultúra: Rodinné hospodárstva v strednej Bosne. Národopisná revue (Journal of Ethnology), 32(3), s. 179-191
 • Mentel, A. (2020). Folklorizmus a kultúra pamäti v súčasnej Bosne a Hercegovine. Národopisná revue (Journal of Ethnology), 30(4), 285-296.
 • Mentel, A. (2014). Kultúrny kapitál a formovanie edukačného poľa v Bosne a Hercegovine počas rakúsko-uhorskej okupácie. Sociální studia/Social Studies, 11(2), 27-50. https://doi.org/10.5817/SOC2014-2-27

Kompletný zoznam publikačnej činnosti na portáli Evidencie publikačnej činnosti UK