Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Andrej Mentel

Oblasti výskumu:

Psychologická antropológia, lingvistická antropológia, antropológia výchovy a vzdelávania, príbuzenstvo a rodina; štatistické metódy v antropologickom výskume

  • Sociálne a kultúrne podmienky kognitívneho vývinu (exekutívne funkcie a porozumenie figuratívnemu jazyku)
  • Antropológia školy: Sociálne a kognitívne faktory vývinu čitateľskej gramotnosti
  • Patriarchálne systémy, rodové vzťahy a socializácia

Regionálna špecializácia:

  • Západný Balkán (hlavne Bosna a Hercegovina)
  • Karpaty

Vzdelanie:

1996 - 2001 Univerzita Komenského , Bratislava (Mgr.-Biomedicínska fyzika)

2001 - 2009 Univerzita Komenského , Bratislava (PhD.-Etnológia)

Zamestnanie:

2008 - 2012 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (výskumný pracovník , psychometrik)

2009 Fakulta sociálnych a ekonomických vied , Univerzita Komenského , Bratislava (odborný asistent)

2012 Filozofická fakulta , Trnavská univerzita , Trnava (odborný asistent)

Výskumné pobyty:

2003 - 2005 SEEHA (then Department of Southeast European History) , Karl-Frazens University of Graz , Austria

Various scholarship: CEEPUS (2003-2004) , grant for the doctoral students provided by the Comenius University in Bratislava (2004)

Ernst Mach - OAD (2004-2005)

Granty:

2014 -2016: VEGA č.1/0445/14 Kultúrny kapitál a školská úspešnosť: Úloha kultúrne špecifických výchovných praktík a exekutívnych funkcií (vedúci riešiteľ)

 

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach:

Výučba:

  • Bc program - Akademický prejav a zdroje pre antroplógov; Metódy sociálnych vied; Štatistika pre antropológov
  • Mgr program - Evolučná antropológia; Humánna ekológia; Diplomový seminár 2

Bibliografia:

Publikačná činnosť evidovaná v Akademickej knižnici Univerzity Komenského