Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Andrej Mentel

Výskumná charakteristika:

Mojím všeobecným výskumným zameraním je evolučná, kognitívna a všeobecne psychologická antropológia. Tematicky sa v súčasnosti orientujem na antropologický výskum rituálu a náboženstva, pričom pretrváva moje doterajšie zameranie na antropológiu výchovy a vzdelávania. V rámci výskumných metód kombinujem klasické zúčastnené pozorovanie a etnografické rozhovory s kognitívno-psychologickými metódami založenými na moderných technológiách (napr. eye tracking), ako aj s pokročilými štatistickými a psychometrickými metódami analýzy dát.

Z konkrétnejších tém, ktorými sa v mojom výskume zaoberám, vyberám najmä otázku obnovenia náboženského života v Bosne a Hercegovine, a v rámci nej sociálne funkcie dervišských (súfijských) rádov. Na aktivitách dervišských rádov a ich zapojení v štruktúre spoločnosti zároveň ukazujem, ako funguje sociálna solidarita a kooperácia a ako sa v takýchto skupinách vyznačujúcich sa intenzívnymi rituálmi posilňuje dôvera. V rámci antropológie školy sa venujem sociálnym a kultúrnym faktorom vzdelávania, momentálne predovšetkým osvojovaním si poznatkov o prírode a zdraví, no naďalej aj nadobúdaním čitateľskej gramotnosti.

Regionálna špecializácia:

  • Západný Balkán (hlavne Bosna a Hercegovina)
  • Karpaty

Vzdelanie:

1996 - 2001 Univerzita Komenského , Bratislava (Mgr. – Biomedicínska fyzika)

2001 - 2009 Univerzita Komenského , Bratislava (PhD. – Etnológia)

Zamestnanie:

2008 – 2012: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (výskumný pracovník , psychometrik)

2012 – 2015 Filozofická fakulta , Trnavská univerzita , Trnava (odborný asistent)

2009 – súčasnosť: Fakulta sociálnych a ekonomických vied , Univerzita Komenského , Bratislava (odborný asistent)

Výskumné pobyty:

·         2003 - 2005 Abteilung für Südosteuropäische Geschichte, Karl-Franzens Universität in Graz, Rakúsko: Štipendiá CEEPUS (2003-2004) , grant pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Univerzita Komenského v Btatislave (2004), Ernst Mach - ÖAD (2004-2005)

·         2016 SEEHA (Southeast European History and Anthropology), Karl-Franzens Universität in Graz, Rakúsko: Štipendium ÖAD.

Granty:

2021 – 2025: APVV-20-0126 „Slovná zásoba ako ukazovateľ vývinovej jazykovej úrovne monolingválnych a bilingválnych detí v predškolskom veku“ – riešiteľ (spoločný projekt s tímom na Katedre logopédie PdF UK v Bratislave)

2021 – 2022: 022UK-2-1/2021 Kríza – ohrozenie aj výzva: stratégie zvládania pandemickej situácie v rodinách a na školách – vedúci riešiteľ

2018 - 2021: John Templeton Foundation: The Geography of Philosophy: An Interdisciplinary Cross-Cultural Exploration of Universality and Diversity in Fundamental Philosophical Concepts. (člen tímu pre Východnú Európu)

2015 - 2019: APVV-14-0431: Antropológia vylúčenia a integrácie (ANEXINT). (riešiteľ)

2014 - 2016: VEGA č.1/0445/14: Kultúrny kapitál a školská úspešnosť: Úloha kultúrne špecifických výchovných praktík a exekutívnych funkcií. (riešiteľ)

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach:

·         Slovenská asociácia sociálnej antropológie (SASA)

·         International Association for Southeast European Anthropology (InASEA)

Výučba:

·         Bc. program - Akademický prejav a zdroje pre antroplógov; Dejiny sociálneho myslenia; Antropologické teórie

·         Mgr. program - Evolučná antropológia; Humánna ekológia; Diplomový seminár

Bibliografia:

Publikačná činnosť evidovaná v Akademickej knižnici Univerzity Komenského