Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

európske štúdiá

Základné informácie o študijnom programe

študijný program: Európske štúdiá
študijný odbor: politické vedy
forma štúdia: denná
štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
jazyk výučby: slovenský a anglický

Rada študijného programu

Maksym Khylko, PhD. | VUPCH

Bc. Dominik Lelkes (do 27.5.2024)

Šimon Mendel

Mgr. Ondrej Gažovič, PhD. - zástupca zamestnávateľov (do 19.3.2024)

Daniel Kaba (Ambrela, Platforma mimovládnych organizácií) - zástupca zamestnávateľov

Personálne zabezpečenie

učtitelia:

Mgr. Andrea Figulová, PhD.  
Shane David Markowitz, PhD.  
Mgr. Matej Navrátil, PhD.
Mgr. Clarissa do Nascimento Tabosa, PhD.  
Mgr. Matúš Sloboda, PhD.  
Mgr. Juraj Marušiak, PhD.  
Mgr. Bibiana Wertlen, PhD.
Mgr. Donald Wertlen, PhD.
Ing. Jakub Szabó, PhD.
Jakub Csabay
Olena Khylko, PhD.

študijná poradkyňa: Mgr. Andrea Figulová, PhD. (andrea.figulovafses.uniba.sk)

študentský študijný radca: Mgr. Lucia Wirthová

koordinátorka pre zahraničné mobility a Erasmus+: Mgr. Bibiana Wertlen, PhD. (bibiana.wertlen@fses.uniba.sk)

koordinátorka pre študentky a študentov so špecifickými potrebami: Ing. Veronika Miťková, PhD. (veronika.mitkovafses.uniba.sk)

Požiadavky na uchádzačku/uchádzača

Uchádzač/ka o štúdium bakalárskeho študijného programu má ukončené stredné odborné vzdelanie s maturitou alebo ukončené stredné vzdelanie na zahraničnej škole. Má záujem kultivovať svoje vedomosti v teoretickej aj praktickej rovine v oblasti politických vied, medzinárodných vzťahov a európskych inštitúcií. Ovláda anglický jazyk na úrovni B2, vzhľadom na výučbu predmetov aj v anglickom jazyku. Nezanedbateľným predpokladom uchádzača/ky o štúdium študijného programu európske štúdiá je schopnosť analyzovať informácie a kriticky ich vyhodnotiť. Zároveň by mal/a prejaviť schopnosť samostatne a tvorivo myslieť.  Uchádzač/ka by mal/a mať motiváciu profesijne sa uplatniť v domácich alebo zahraničných organizáciách alebo v pokračovať v ďalších stupňoch štúdia.  

Profil absolventky/absolventa

Cieľom prípravy absolventov/tiek programu Európske štúdiá je získať  vedomosti o základných kategóriách politických vied, európskeho práva a ekonómie vo vzťahu k procesom európskej integrácie a medzinárodných vzťahov. Absolvent/ka sa orientuje v základných pojmoch a teóriách týkajúcich sa politických a ekonomických procesov v rámci Európy, ktoré dokáže uplatniť pri analýze vnútornej a zahraničnej politiky. Absolvent/ka je pripravený/á pokračovať v magisterskom stupni programu Európske štúdiá a príbuzných vedeckých disciplín. Má prehľad o možnostiach základných kvantitatívnych a kvalitatívnych metodologických prístupov, metód, pozná a dokáže vo svojej práci aplikovať princípy akademického písania, výskumu a komparácie.  

Základnou charakteristikou absolventa/ky bakalárskeho štúdia je schopnosť systematicky získavať a spracovávať teoretické a empirické poznatky v oblasti interdisciplinárneho skúmania procesov európskej integrácie a jeho/jej pripravenosť pôsobiť v rôznych sektoroch verejnej správy a politiky. Absolventi/ku sú takisto schopní/é pracovať s národnými a medzinárodnými databázami  (napr. slovlex, eur-lex, databáza dokumentov OSN) a pôsobiť v oblasti médií. 

Absolvent/ka dokáže vedecky verifikovať poznatky v oblasti politológie, medzinárodných vzťahov a európskych štúdií.  Absolvent/ka sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, má skúsenosť s prácou v kolektíve a dôsledne zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri svojom štúdiu a výskume.  

Ciele študijného programu sú v súlade s dlhodobou stratégiou rozvoja UK v Bratislave a s cieľmi Dlhodobého zámeru FSEV UK. Aplikovanie anglického jazyku vo vyučovacom procese, ako aj prítomnosť zahraničných lektorov/iek a výskumníkov/čok pôsobiacich v programe prispieva k internacionalizácii štúdia, zlepšuje konverzačné zručnosti študentstva, zvyšuje kompetitívnosť absolventov/tiek študijného programu a umožňuje im pokračovať v štúdiu aj na renomovaných zahraničných univerzitách.  

 

uplatnenie absolventov:

Predseda a poslanec parlamentu
Vysokí štátni úradníci
Vedúci kancelárie, sekretariátu ústredného štátneho orgánu
Predstavitelia obcí a samosprávnych krajov  
Riadiaci pracovník neziskovej organizácie, nadácie a neinvestičného fondu
Vedúci predstavitelia politických, odborových, záujmových a príbuzných organizácií
Riadiaci pracovníci (manažéri) administratívnych a podporných činností
Ostatní pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní
Lektor mäkkých zručností
Špecialista stratégie vo vzťahu k politikám Európskej únie
Špecialista v oblasti medzinárodných vzťahov
Systémový analytik inde neuvedený
Politológ
Publicista, Spravodajca, Reportér, Komentátor  
Organizátori spoločenských podujatí a vzdelávacích aktivít
Odborní pracovníci vo verejnej správe
Odborný pracovník verejnej správy v oblasti medzinárodných vzťahov
Odborný pracovník v oblasti parlamentnej a vládnej agendy  

Študijný plán a infolisty predmetov

Štúdijný plán

Informačné listy predmetov

Partnerské organizácie

PDCS, o.z. 

Future Generation Europe 

AIESEC 

Národný ústav certifikovaných meraní 

EADI 

Adra  Slovensko 

Ambrela (pôv. Platforma mimovládnych rozvojových organizácií) 

European Association of Development Research and Training Institutes