Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Matúš Sloboda

Mgr. Matúš Sloboda, PhD.

Pracovné zaradenie: odborný asistent

Kancelária: Mlynské luhy č. 4, 821 05 Bratislava. A116

E-mail: matus.slobodafses.uniba.sk

Vzdelanie a kvalifikácia:

PhD. – odbor európske štúdiá a politika, dizertačná obhajoba v júni 2017, FSEV UK

Mgr. – odbor verejná politika, Ústav verejnej politiky, FSEV UK

Pedagogická činnosť:

Na Ústave verejnej politiky a ústave Európskych štúdií FSEV UK: Quantitative research methods, Social Science Research Methods, Verejná politika, Evaluácia verejnej politiky, Miestna a Regionálna politika, Technika vedeckého písania.

Vedecko-výskumná činnosť:

 • Výskum a vedenie konkrétnych behavioriálnych experimentov v rámci projektu APVV – Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve, 2018-2022. Súčasťou tohto výskumu boli dva terénne experimenty v oblasti dane z nehnuteľnosti (zmena listovej komunikácie vo výmere dane a tiež aj zmena komunikácie voči dlžníkom), experiment zameraný na zníženie negatívneho efektu a vplyvu fenoménu čierneho pasažiera (spolupráca s Dopravným podnikom) a iný experiment na zníženie miery znečistenia cigaretovými ohorkami.
 • Výskum v oblasti rodových perspektívy v politických vedách na Slovensku (VEGA: 1/0742/19), 2019 – 2021 – člen riešiteľského kolektívu, ktorý bol zodpovedný zber dát a analýzu. Výsledkom je analýza rodových režimov na ministerstvách na Slovensku.
 • Výskum v oblasti regulačného procesu počas pandémie Covid-19 (APVV: 2019-2021), člen riešiteľského kolektívu, ktorý je bol v rámci projektu zodpovedný za kvantitatívnu analýzu dát.
 • Výskum v oblasti profesionalizácie štátnej správy (VEGA: 2019 – 2021, 1/0628/19), člen riešiteľského kolektívu, ktorý bol zodpovedný zber dát a analýzu.
 • Výskum a vedenie konkrétnych behavioriálnych experimentov pre mesto Prievidza v rámci projektu "Behaviorálna politika pre mesto starajúce sa o svojich občanov" 2017 - 2021. Súčasťou tohto výskumu boli tri terénne experimenty (komunikácia na všetkých občanov (pripomienka) a na dlžníkov (štandardná výzva) na poplatku na komunálny odpad, zjednodušenie procesov na prihlasovanie trhovníkov na miestne trhy – online, aktívny pdf. formulár, zjednodušenie pokynov). Prípravu, realizáciu a analýzu terénnych experimentov a koordináciu výskumného tímu a mestského úradu viedol zodpovedný riešiteľ tohto projektu.
 • Výskum a odborné poradenstvo v projekte ÚVP, Seesame a ENVI-Pack (2021), ktorý bol zameraný na behaviorálne intervencie v environmentálnej oblasti s cieľom znižovania množstvo voľne pohodeného odpadu. Súčasťou tohto výskumu bolo celkovo šesť terénnych experimentov na dvoch lokalitách (Bratislava – Štrkovecké jazero, Ivanka pri Dunaji – Námestie sv. Rozálie).
 • Odborné poradenstvo a výskumná práca v rámci projektu Delivering Good Governance in Slovakia (2019-2021) na dvoch komplexných pracovných úlohách – s.) Analýza potrieb v oblasti vzdelávania v miestnej samospráve a b.) Národná stratégia v oblasti vzdelávania v miestnej samospráve. Uvedený projekt bol spoluprácou Ministerstva vnútra SR, Rady Európy a Ústavom verejnej politiky FSEV UK. Výstupy výskumného tímu, má zodpovedný riešiteľ tohto projektu zverejnené na svojom profile na Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Matus-Sloboda
 • Výskum a odborné poradenstvo v rámci projektu (grantová schéma AFC) Participatívna tvorba komunitného plánu sociálnych služieb: Pilotný projekt Karlova Ves (2019-2020). Hlavným výstupom projektu bola pilotnú stratégiu participatívnej tvorby komunitného plánu sociálnych služieb. Výstupom projektu bude taktiež návrh pravidiel na tvorbu komunitného plánu (VZN) a taktiež aj manuál na tvorbu komunitných plánov.
 • Výskum a spolupráca v rámci pracovného balíka na e-participáciu v tvorbe legislatívy v projekte Horizont 2020 TROPICO, ktorý vedie Technická univerzita v Talline (2019-2022). Matúš Sloboda, doc. Katarína Staroňová a Alexandra Poláková Suchalova spracovali a odovzdali kapitolu o prípadovej štúdii Slov-lex. Publikácia vyjde vo vydavateľstve Edward Elgar vo februári 2022: https://www.e-elgar.com/shop/gbp/engaging-citizens-in-policy-making-9781800374355.html
 • Výskum a spolupráca s výskumníkmi a výskumníčkami z Cardiff Business School, Radboud University, Zeppelin University, University of the Arctic, na výskume o korporativizácii v miestnej samospráve (2021-2022). Cieľom pracovnej skupiny z približne 20 krajín je spraviť sériu komparatívnych štúdií o fenoméne mestských firiem. Zámerom je získať prehľad o rozdieloch, podobnostiach a formách fungovania mestských firiem, ktoré plnia dôležitú úlohu pri poskytovaní a zabezpečovaní služieb. Matúš Sloboda a prof. Sičáková-Beblavá pripravujú kapitolu o Slovensku.

Ostatné odborné aktivity v minulosti a súčasnosti:

 • Od roku 2021 člen Komisie pre reformu verejnej správy pri MV SR, ktorej cieľom je návrh zmeny usporiadania miestnej štátnej správy, problematiky preneseného výkonu štátnej správy a rámce usporiadania samosprávnych kompetencií (regionálnej aj miestnej).
 • Odborné konzultácie v projekte ÚVP a Bratislavského samosprávneho kraja - Stratégia rozvoja kultúry v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030. Súčasťou tohto projektu bol bola príprava metodológie zberu dát, analýza dát, vedenie fokusových skupín a formulácia odporúčaní pre verejnú politiku na základe dát.
 • V septembri 2020 pôsobil ako školiteľ pre Najvyšší kontrolný úrad SR v témach administratívne dáta, analýza dáta a experimentálnych dizajnoch v evaluácií.
 • V období februára až apríla 2019 a neskôr aj v januári 2020 pôsobil ako školiteľ pre Najvyšší kontrolný úrad SR v témach verejná politika, verejný záujme a verejná hodnota.
 • V období februára až júna 2019 pôsobil ako hosťujúci prednášajúci a vedúci kurzu Regionálny rozvoj I. na Slovenskej technickej univerzite (STU).
 • Výskum a odborné poradenstvo pre Transparency International Slovensko na Protikorupčnej stratégií pre Košický samosprávny kraj (2018-2019). Obdobná garancia tém dopravy, rozpočtu/dotácií, sociálnych vecí a zdravotníctva.
 • Odborné konzultácie pre Transparency International Česká republika a Univerzity v Liberci v oblasti transparentnosti lobingu na Slovensku (2018).

Research Gate

Podcasty Verejne o politike