Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Matúš Sloboda

Matúš Sloboda absolvoval aplikovanú ekonómiu a verejnú politiku na FSEV UK. Počas štúdia absolvoval ročný študijný pobyt na Uppsala Universitet vo Švédsku a jeden semester na Masarykovej univerzite v Brne, kde sa venoval štúdiu politických vied. Vo svojom výskume sa venuje analýze volebných výsledkov, špecificky efektu funkcionárov a taktiež rodového aspektu vo voľbách. Dlhodobo spolupracoval s Inštitútom SGI na projekte Demagog.SK, kde pôsobil od roku 2011 do 2016 ako senior analytik a projektový manažér.

publikačná činnosť