Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Andrej Findor

Doc. PhDr. Andrej Findor, PhD.

Pracovné zaradenie: docent

Pracovňa: Mlynské luhy č. 4, 821 05 Bratislava. 1. poschodie, č.d. B127

Tel.: 02 2066 9833

E-mail: andrej.findorfses.uniba.sk

Vzdelanie a kvalifikácia:

Bc. – odbor Politológia, 1996, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

MA. – odbor Politológia, 1997, Stredoeurópska univerzita, Budapešť

Mgr. – odbor Politológia, 2006, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

PhD. – odbor Teória politiky, 2009, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave

Doc. – odbor Politológia, 2018, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická činnosť:

  • Na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK: Úvod do kvantitatívnych výskumných metód, Kvantitatívne výskumné metódy, Seminár k diplomovej práci, Dotazníkový výskum o rôznych dimenziách rovnosti príležitostí, Pokročilé kvantitatívne výskumné metódy
  • Na Ústave verejnej politiky FSEV UK: Kvantitatívne výskumné metódy, Pokročilé kvantitatívne výskumné metódy

Vedeckovýskumná činnosť:

2018 – 2021: 809869-PERCOM-REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017: Persuasive communication models for local leaders to enhance non-discrimination and Roma integration (PERCOM), hlavný riešiteľ

2018 – 2022: APVV-17-0596: Politika emócií ako forma politickej exklúzie a inklúzie, spoluriešiteľ

2015-2019: APVV-14-0531: Intervencie na zmierňovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám. Vývoj meracích nástrojov a experimentálne testovanie kontaktnej hypotézy v terénnych podmienkach (INTERMIN), zástupca zodpovednej riešiteľky

2013 – 2017: APVV-0880-12: Využitie poznania pri príprave dokumentov v tvorbe verejnej politiky, spoluriešiteľ

2015-2017: VEGA 2/0079/15: Predstavovaný kontakt ako nástroj zmierňovania predsudkov? Overenie metodiky v slovenskom kontexte, spoluriešiteľ

Ostatné odborné aktivity v minulosti a súčasnosti:

Od roku 2022: pridružený výskumný pracovník Politics of Race and Ethnicity Lab, The University of Texas at Austin

Od roku 2018: člen Vedeckej rady, Ústav pre výskum sociálnej komunikácie, Slovenská akadémia vied

2016 – 2020: člen Vedeckej rady, Ústav etnológie a sociálnej antropológie, Slovenská akadémia vied

Od roku 2022: člen Dozornej rady, Sociologický ústav, Slovenská akadémia vied

Od roku 1998: člen Redakčnej rady časopisu Sociológia - Slovak Sociological Review

1998 – 2011: výkonný redaktor časopisu Sociológia - Slovak Sociological Review

Od roku 2014: člen Redakčnej rady časopisu Sociální studia

Od roku 2015: člen Správnej rady, Nadácia Milana ŠImečku

Publications