Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Emília Sičáková-Beblavá

Pracovné zaradenie: 
profesorka

Pracovňa: Mlynské luhy č. 4, 821 05 Bratislava. 1. poschodie, č.d. A114 

Tel.: 
02 2066 9856

E-mail: emilia.beblavafses.uniba.skBibliografia prác (odkaz na EPC)

 Vzdelanie a kvalifikácia:

Ing. – odbor Komerčné inžinierstvo, štátna záverečná skúška 27. 5. 1998, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity, Bratislava

PhD. – odbor  Medzinárodné vzťahy, dizertačná obhajoba  29. 9. 2004, Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave

Doc. – odbor Teória politiky, habilitačná práca obhajená 21. 10. 2009, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Prof. - odbor Politológia, vymenovanie prezidentom SR Andrejom Kiskom 4.12.2017

Postgraduálne štúdium na Yale University v USA: Yale World Fellows Program 2003

Postgraduálne štúdium na Harvard University v USA: Global Leadership and Public Policy for The 21st Century - 2014

 

Pedagogická činnosť:

na Katedre politológie UK: Ekonomické a sociálne reformy

na Ústave verejnej politiky: Politicko-administratívne vzťahy, Etické otázky,korupcia a transparentosť vo verejnej politike, Komparatívna verejná politika: viacúrovňová tvorba verejnej politiky a verejná správa, Verejné financie II, Behaviorálna verejná politika 

 

Vedeckovýskumná činnosť:

2019 - 2022 APVV 18 - 0435: Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve: zvyšovanie účinnosti miestnych verejných politík, hlavná riešiteľka

2006 – 2009 APVV  99 – 019005: Nástroje zvyšovania transparentosti  a posilnenia mechanizmov zodpovedania sa verejného sektora, hlavná riešiteľka

2010  - 2011 VEGA1/0198/1: Modely politicko-administratívnych vzťahov a ich formovanie na Slovensku, hlavná riešiteľka

Národný projekt UK: Centrum excelentnosti pre spoločenské inovácie UK, spoluriešiteľka

2013 – 2017 APVV-0880-12: Využitie poznania pri príprave dokumentov v tvorbe verejnej politiky, spoluriešiteľka

2013 -  VEGA  1/0371/13 : Vplyv EÚ na profesionalizáciu štátnej služby, spoluriešiteľka

2013 – 2015: 7.rámcový projekt EK -  ANTICORRP, spoluriešiteľka 

 

Ostatné odborné aktivity v minulosti a súčasnosti:

1997 – 1999: výskumná pracovníčka Centra pre hospodársky rozvoj

1999 – 2009: prezidentka Transparency International Slovensko

1999:  stáž na Svetovej banke, Washingtom, DC v rámci programu Freedom House  

2000 : Georgetown Leadership Seminar, Georgetown university, Washington DC

od  roku 2013: predsedníčka Správnej rady Transparency International Slovensko

2000: členka Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť – SGI

2000 – 2004: členka Správnej rady Transparency International, Berlín

2008 – 2013: členka Správnej rady Regionálneho centra UNDP pre reformu verejnej správy, Atény   

od roku 2004:  členka Fóra mladých lídrov Svetového ekonomického fóra, Davos.

od roku 2018: členka Vedeckej rady Centra spoločenských a psychologických vied SAV

publikačná činnosť