Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Katarína Staroňová

Pracovné zaradenie: docentka

Pracovňa: Mlynské luhy č. 4, 821 05 Bratislava. 1. poschodie, č.dv.A114

tel.: 
02 20669856

email: katarina.staronova@fses.uniba.sk

Vzdelanie a kvalifikácia:

Doc. – odbor teória politiky, habilitačná práca obhajená 29.4.2009, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

PhD. – odbor teória politiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, katedra politológie, 2000-2005, oponenti: Prof. W. Dunn, PhD. (Pittsburgh University), Prof. I. Radičová, PhD. (FiFUK), Doc. M. Patakyová, PhD. (PFUK)

MSc. – odbor verejná správa, Wagner School of Public Service, New York University, USA, 1998-1999

M.A. s vyznamenaním – odbor medzinárodné vzťahy a európske štúdiá, Central European University, Maďarsko, 1997-1998

Postgraduálne kurzy a stáže

· „Policy Analysis Skills for Transition Economies“, Institute of Social Studies, Holandsko, 2004

· „International policy studies“, Teachers College, Columbia University, USA, 2003

· Junior scholar na Woodrow Wilson Research Center, Washington D.C, USA, 2002

Pedagogická činnosť:

· Ústav verejnej politiky a ekonómie, FSEV UK: Metódy analýzy a výskumu – kvalitatívne, Nástroje verejnej politiky, Analýza verejnej politiky I, Analýza verejnej politiky II, Diplomový seminár , Riadenie ľudských zdrojov vo verejnej správe

· Katedra politológie, FSEV UK: Verejná politika

Vedecko-výskumná činnosť:

2013 – 2017:  APVV-0880-12 -  „Využitie poznania pri príprave dokumentov v tvorbe verejnej politiky“: hlavná riešiteľka

2013 – 2014:    VEGA  1/0371/13- „Vplyv EÚ na profesionalizáciu štátnej služby“: hlavná riešiteľka

2010  - 2011: VEGA1/0198/1- „Modely politicko-administratívnych vzťahov a ich formovanie na Slovensku“: spoluriešiteľka

2008 – 2010: LGI – „Transparency in Access to Social Housing“: hlavná riešiteľka

2007 – 2010: London School of Economics – „Executive Governance - Law Making in CEE countries“: spoluriešiteľka

2007 – 2009: VEGA - Vplyv EÚ na tvorbu a prijímanie právnych predpisov na národnej úrovni: Prípad Slovenska 1998-2008”: spoluriešiteľka

2006 – 2009: APVV  99 – 019005 – „Nástroje zvyšovania transparentosti  a posilnenia mechanizmov zodpovedania sa verejného sektora“: spoluriešiteľka

2006 – 2008: 6. Rámcový program EÚ – „European Network for Better Regulation“: spoluriešiteľka (zodpovedná za krajiny Slovensko, Česká republika a Slovinsko)

2006 – 2009: OSF – „Projekt evalvácie uplatňovania vybraných drogových paragrafov“ :spoluriešiteľka (zodpovedná za kvalitatívnu časť)

2004 – 2006: 5. Rámcový program EÚ – „PUBLIN“: spoluriešiteľka

Centrum excelentnosti pre spoločnské inovácie UK, spoluriešiteľka

Ostatné odborné aktivity:

· Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (partner): analýzy, výskum, konzultantská činnosť. Príklady projektov: analýza výberových konaní na funkciu predsedov súdov, hodnotenie vplyvov

· Konzultantská činnosť pre Svetovú banku, UNDP a národné vlády v Kosove, Moldave, Chorvátsku, Bosne-Herzegovine, Ukrajine a iné: zameranie na zefektívnenie procesov tvorby verejnej politiky, regulatory impact assessment, transpozíciu a koordináciu

· Certifikovaná trénerka pre International Center for Policy Advocacy: tréningy, školenia v písaní policy dokumentov a analýze verejnej politiky pre cieľové skupiny z mimovládneho sektora, akademikov a štátnych úradníkov z krajín strednej a východnej Európy, tútorovanie a supervízia písania analytických štúdií

BIBLIOGRAFIA PRÁC

Monografie

Hodnotenie vplyvov : impact assessment v teórii a praxi Slovenska a Európskej únie. [Impact Assessment: Impact assessment in theory and practice of Slovakia and European Union].  1. vyd. - Prešov : Adin, 2009.  ISBN 978-80-89244-39-3

Staroňová – Suchalova. Mapovanie sociálneho bývania v mestách Slovenska. [Mapping of social housing in the cities of Slovakia]. Prešov : Adin, 2010. ISBN 978-80-89244-71-3

Mapping of ex-ante policy impact assessment experiences and tools in Europe.  Bratislava : UNDP, 2007. ISBN 978-92-9504-276-6

Kapitoly v monografiách

Staroňová, Katarína - Gajduschek, György. „Civil service reform in Slovakia and Hungary : the road to professionalisation?  In: Civil Servants and Politics : A Delicate Balance. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2013. Pp. 123-151. - ISBN 978-0-230-30483-3

Staroňová, Katarína  - Láštic, Erik. „Into the labyrinth : the rewards for high public office in Slovakia“ In: Rewards for high public office in Europe and North America. - London : Routledge, 2012. Pp. 248-268. - ISBN 978-0-415-78105-3

„The quality of information on impact assessment in Slovakia“,  In: Impact assessment and sustainable development. - Cheltenham : Edward Elgar, 2007. Pp. 230-254. - ISBN 978-1-84542-787-0

Staroňová, Katarína - Malíková, Ľudmila. „Learning to innovate in a transition country : developing quality standards for elderly residential care in Slovakia“, In: Innovation in public sector services. - Cheltenham : Edward Elgar, 2008. Pp.  269-292. - ISBN 978-1-84542-631-6

„Techniques and methods of policy analysis“, In: How to be a better policy advisor?. - Bratislava : NISPAcee, 2002. Pp. 91-122. - ISBN 80-89013-06-6

Malíková, Ľudmila - Staroňová, Katarína. „Politico-administrative relations under coalition politics in Slovakia

In: Coalitions of the unwilling : politicians and civil servants in coalition governments. - Bratislava : NISPAcee, 2005. Pp. 178-203. - ISBN 80-89013-19-8

„Nástroje intervencie vo verejnej politike s cieľom zníženia korupcie, „ In: Jedenásť statočných: prípadové štúdie protikorupčných nástrojov na Slovensku. - Bratislava : Transparency international Slovensko, 2008. Pp. 8-30. - ISBN 978-80-89244-30-0

Odborné články vo vedeckých časopisoch

„Regulatory impact assessment: formal institutionalization and practice“. In: Journal of Public Policy. - Vol. 30, Sp. Iss. 01 (2010), Pp. 117-136

Zubek, Radoslaw - Staroňová, Katarína. „Organizing for EU implementation: the Europeanization of government ministries in Estonia, Poland, and Slovenia“ In: Public Administration. - Vol. 90, No. 4 (2012), s. 937 956

Staroňová, Katarína - Pavel, Jan - Krapež, Katarina. „Piloting regulatory impact assessment : a comparative analysis of the Czech Republic, Slovakia and Slovenia“,  In: Impact assessment and project appraisal. - Roč. 25, č. 4 (2007), pp.  271-280

An evaluation of the quality of impact assessment : the case of Slovakia and Slovenia“,  In: Journal of Comparative Politics. - Vol. 4, No. 1 (2011), Pp.  4-30.

Malíková, Ľudmila - Staroňová, Katarína. „Politicko-administratívne vzťahy na úrovni ústredných orgánov vlády SR“, In: Sociológia. - Roč. 34, č. 1 (2002), Pp. 23-35

Staroňová, Katarína - Malíková, Ľudmila. „Policy making under coalition politics in Slovakia = Tvorba politík v podmienkach koaličnej politiky na Slovensku“,  In: Sociológia. - Roč. 35, č. 3 (2003),  pp. 195-228

Staroňová, Katarína - Malíková, Ľudmila. „Pohľad politológie na fenomén korupcie = Political science approach towards the study of corruption“.  In: Sociológia. - Roč. 39, č. 4 (2007), pp. 287-315

Staroňová, Katarína - Malíková, Ľudmila. „Inovácie v sociálnych službách : prípadová štúdia domovov dôchodcov na Slovensku“  In: Sociológia. - Roč. 40, č. 5 (2008), s. 435-452

„Better regulation and regulatory quality: the case of RIA in Slovakia“ In: Sociológia. - Vol. 41, No. 3 (2009), s. 247-264

Staroňová, Katarína - Kišďurka, Marián. „Transpozícia v nových členských krajinách EÚ“  In: Sociológia. - Roč. 45, č. 1 (2013), s. 48-70

„Public policy-making in Slovakia“,  In: Occasional papers in public administration and public policy. - Roč. 5, č. 3 (2004), s. 3-17

Učebnice

Vedecké písanie : ako písať akademické a vedecké texty. - 1. vyd. - Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2011. .ISBN 978-80-8063-359-2

„The case study as an innovative tool of the teaching process“,  In: Ťažké rozhodnutia : päť prípadových štúdií verejnej politiky zo Slovenska = Training in difficult choices : 5 public policy case studies from Slovakia. - Bratislava : Adin, 2007. Pp. 9-14 ; 9-14. - ISBN 978-80-89244-16-4

Staroňová, Katarína - Salner, Andrej. „Dilema zabezpečovania verejných služieb - odťahová služba = A public service dilemma - tow-away services : prípadová štúdia 2. In: Ťažké rozhodnutia : päť prípadových štúdií verejnej politiky zo Slovenska = Training in difficult choices : 5 public policy case studies from Slovakia. - Bratislava : Adin, 2007. - S. 27-55 ; 29-56. - ISBN 978-80-89244-16-4

Staroňová, Katarína - Vašečka, Michal.  "Rómske bývanie" v obci Rakúsy ako výzva pre tvorcov verejnej politiky = Illegal settlements: Roma housing in the municipality Rakúsy as a challenge for the policy makers : prípadová štúdia 4 In: Ťažké rozhodnutia : päť prípadových štúdií verejnej politiky zo Slovenska = Training in difficult choices : 5 public policy case studies from Slovakia. - Bratislava : Adin, 2007. - S. 77-91 ; 77-92. - ISBN 978-80-89244-16-4

Iné (selekcia)

Zubek, Radoslaw - Staroňová, Katarína. „Ministerial transposition of EU directives: can oversight improve performance? Vienna : Institute for European Integration Research, 2010. (IEIR Working Paper Series ; 09/2010)

Zubek, Radoslaw - Staroňová, Katarína. „Complying with EU law : how administrative oversight shapes transposition of EU directives. Warsaw : Ernst & Young Poland, 2010. 

Staroňová, Katarína - Kovacsy,  Zsombor - Kasemets, Aare. „Comparing experiences of introducing an impact assesment requirement to draft legislation in CEE : the case of Slovakia, Hungary and Estonia“.  In: Implementation the missing link in public administration reform in Central and Eastern Europe. - Bratislava : NISPAcee, 2006.  Pp. 165-196. - ISBN 80-89013244

Beblavá, Emília -  Staroňová, Katarína . „Corruption and anti-corruption measures: introduction“,  In: Corruption and anti-corruption measures in Central and Eastern Europe. - Bratislava : NISPAcee, 2009. Pp. 11-19. - ISBN 978-80-89013-47-0

„Public policy intervention instruments in the fight against corruption“,  In: Corruption and anti-corruption measures in Central and Eastern Europe. - Bratislava : NISPAcee, 2009. Pp. 77-99. - ISBN 978-80-89013-47-0

„Anti-corruption measures in Slovak judiciary: the case of court management and special court“,  In: Corruption and anti-corruption measures in Central and Eastern Europe. - Bratislava : NISPAcee, 2009. Pp. 183-205. - ISBN 978-80-89013-47-0

Malíková, Ľudmila - Staroňová, Katarína. „Politico-administrative relations : the Slovakian case“, In: Politico-administrative relations : who rules?. - Bratislava : NISPAcee, 2001. - S. 52-76. - ISBN 80-89013-02-3

[Ten Years of Transition : Prospects and Challenges for the Future of Public Administration : Annual Conference. 8th, Budapest, 13.-15.4.2000]

„Roles and perceptions of senior officials in coalition governments in Slovakia“, In: Enhancing the capacities to govern : challenges facing the Central and Eastern European countries. - Bratislava : NISPAcee, 2004. Pp. 67-83. - ISBN 80-89013-16-3

Staroňová, Katarína - Staňová, Ľudmila. „The role of central structures for coordination, management and control of the civil service: the case of Slovakia“,   In: Regionalisation and Inter-regional Cooperation : The 21st NISPAcee Annual Conference [elektronický zdroj]. - Bratislava : NISPAcee PRESS, 2013. - S. 1-16 [CD-ROM]. - ISBN 978-80-89013-68-5 [NISPAcee Annual Conference 2013. 21st, Belgrade, 16.-18.5.2013]

„ Innovative elements in civile service reform in Slovakia : a way to attract and retain young professionals?“,  In: Current Trends in the Public Sector Research. - Brno : Masaryk University, 2013. - S. 200-212. - ISBN 978-80-210-6159-0

[Current Trends in the Public Sector Research 2013 : International Conference. 17th, Šlapanice, 17.-18.1.2013]

POZNÁMKA: Vyšlo aj ako abstrakt - Current Trends in the Public Sector Research. - Brno : Masaryk University, 2013. - S. 39. - ISBN 978-80-210-6077-7

Staňová, Ľudmila - Staroňová, Katarína. „Overcoming path dependence: development of the civil service remuneration system in Slovakia from 1918 – 2012“,  In: Current Trends in Public Sector Research. - Brno : Masaryk University, 2014. - S. 187-196. - ISBN 978-80-2106611-3

[Current Trends in Public Sector Research 2014 : International Conference. 18th, Šlapanice, 16.-17.1.2014]

„Institutionalization of regulatory impact assessment in the Czech Republic and Slovakia: do reforms bring RIA closer to be a decision-making tool?“,  In: Current Trends in Public Sector Research. - Brno : Masaryk University, 2014. - S. 197-203. - ISBN 978-80-210-6611-3

[Current Trends in Public Sector Research 2014 : International Conference. 18th, Šlapanice, 16.-17.1.2014]