Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Lucia Mokrá

prof. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.

Bio

Lucia Mokrá ukončila vysokoškolské vzdelanie v odbore politológia na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2003). Ukončila tiež právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2006). Na označených fakultách pokračovala v štúdiu a úspešne ukončila rigorózne štúdium, preto jej boli udelené tituly doktorka práv a doktorka filozofie. Vo svojich vedeckých a pedagogických aktivitách pokračovala na Právnickej fakulte a Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. V priebehu práce v zaradení výskumného pracovníka na Katedre štátneho práva Právnickej fakulty UK v Bratislave úspešne obhájila doktorandskú prácu na tému „Vývoj občianskej spoločnosti na Slovensku a perspektívy jej vývoja v európskom kontexte“ a bol jej udelený titul „philosophiae doctor“. Je autorom množstva vedeckých prác, odborných článkov a publikácií a učebných textov doma i v zahraničí. Lucia Mokrá sa aktívne podieľala a stále podieľa na vedení mnohých výskumných vedeckých projektov (ESF, Jean Monnet, APVV) z oblasti Európskeho práva a to tak z pohľadu jeho inštitucionálnej výstavby, ako aj aplikačnej praxe. Jej primárnym záujmom sú oblasti štátneho práva, ústavného práva, únijného práva, komunitárneho práva (osobitne agenda rozhodovacích procesov a horizontálneho prerozdelenia kompetencií), medzinárodného práva verejného a súkromného. Aktívne prednáša na viacerých univerzitách v zahraničí (Veľká Británia, Slovinsko, Poľsko, Česká republika, Turecko). Je absolventkou štúdia „Diploma in an Introduction to English and European Union Law“, organizovaného University of Cambridge.

publikačná činnosť

Sylabus Medzinárodné organizácie
Sylabus Inštitúcie EÚ 
Sylabus Human Rights Protection in the EU 
Sylabus The Law of the EU 
Sylabus Tvorba legislatívy vo verejnej politike
Sylabus Medzinárodná ochrana ľudských práv
Sylabus Zahraničná politika EÚ