Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Zuzana Maďarová

Pôsobí ako vedecká pracovníčka na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Venuje sa výskumu rodových aspektov politickej subjektivity (v histórii i súčasnosti), feministickým prístupom v politických vedách, politickej komunikácii z rodovej perspektívy a konzervatívnemu obratu v politickom diskurze.
Vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Komenského (Mgr.) a rodové štúdiá na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti (M.A.). V doktorandskej práci, ktorú obhájila na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK sa venovala historickej pamäti z rodovej perspektívy so zameraním na Nežnú revolúciu. V roku 2019 vyšla v upravenej verzii ako monografia Ako odvrávať novembru 1989. Rodové aspekty pamäti (ASPEKT). Zoznam publikačnej činnosti nájdete TU.

Vyučuje kurzy Akademické písanie a argumentácia, Politická analýza a Politika historickej pamäti.

Spolupracuje na vedeckých projektoch Rodové perspektívy v politických vedách na Slovensku (VEGA, 2019 – 2021) a Politika emócií ako forma politickej exklúzie a inklúzie (APVV, 2019 – 2022).