Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Kateryna Kasatkina

Kateryna Kasatkina, PhD. je výskumnou pracovníčkou na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov. Získala doktorát v odbore svetové dejiny. Vo svojej dizertačnej práci "Transformácia politiky USA voči Kube (1953 - 1979)" skúmala analýzu faktorov, ktoré ovplyvnili formovanie politiky USA voči Kube a určili charakter jej transformácie v danom období.
Pred príchodom na Slovensko pôsobila na Katedre sociálnych štúdií Záporožskej štátnej lekárskej univerzity v Záporoží na Ukrajine a ako výskumná pracovníčka v oblasti amerických štúdií. Počas posledných troch rokov viedla kurz Dejiny Ukrajiny a ukrajinskej kultúry. Má bohaté skúsenosti s prácou so zahraničnými anglicky hovoriacimi študentmi z Indie, Nigérie, Maroka, Bulharska. Zúčastňovala sa a viedla diskusný klub pre študentov, aby boli stále informovaní o vývoji súvisiacom s rozvíjajúcou sa oblasťou ukrajinských a svetových dejín.

Publikácie:

1. Kasatkina K. U.S. Embassy in Havana: Challenges and Endeavors After the Cuban Revolution. European Philosophical and Historical Discourse. Vol. 9, Iss. 3. 2023. pp. 19-28.
2. Kasatkina K. U.S.-Cuba Relations in The Context of Russian Aggression Against Ukraine. International Relations and Security in a Multipolar World: Outlining a New Global Order for Ukraine and the World: a collection of scientific papers (Sumy, June 30, 2023). Sumy, 2023. PP. 45-47.
3. Kasatkina K. Cuba among U.S. Foreign Policy Interests in Latin America. USA: Politics, Society, Culture – 2023: a collection of scientific papers (Kyiv, January 26, 2023). Kyiv, 2023. pp. 37-40.
4. Kasatkina K. The OAS and US Foreign Policy towards Cuba: The Retrospective View. USL Science II: a scientific collection of conference papers (Kyiv, 2022). Odesa, 2023. pp. 99-103.
5. Kasatkina K., Bessonova M. The Image of The United States In Russian History Textbooks. Eminak*

* The article is undergoing revision and correction and will be resubmitted to Eminak (Indexed in Scopus).

Účasť na konferenciách:

1. International Relations and Security in a Multipolar World: Outlining a New Global Order for Ukraine and the World. Sumy, Ukraine. June 30, 2023.
Title of the presentation: U.S.-Cuba Relations in The Context of Russian Aggression Against Ukraine.

2. USA: Politics, Society, Culture – 2023. Kyiv, Ukraine. January 26, 2023.
Title of the presentation: Cuba among U.S. Foreign Policy Interests in Latin America.

3. International Relations and International Law in the Post-Bipolar System of International Relations. Kyiv, Ukraine. January 13, 2023.
Title of the presentation: The Origins of the Current US Foreign Policy towards the Caribbean Region.

4. Ukraine - Latin America: Dedicated to the 30 Years of Cooperation to the 100th Anniversary of the Birth of the Ukrainian Scientist Yuri Knorozov. Kyiv, Ukraine. November 25, 2022.
Title of the presentation: The OAS and US Foreign Policy towards Cuba: The Retrospective View.

Názov projektu: Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine


Kód projektu:
09I03-03-V01-00032
Názov investície: Investícia 3: Excelentná veda
Názov komponentu: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
Názov prijímateľa: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Adresa prijímateľa: Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava
Kontaktná osoba prijímateľa: prof. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
Trvanie projektu: 1.9.2022 – 31.8.2025
Výskumník: Kateryna Kasatkina, PhD. (R2 – postdoktorandské miesto)

Financované Európskou úniou (NextGenerationEU) na základe zmluvy č. 896/2022 o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.