Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Oľga Gyárfášová

Oľga Gyárfášova je riaditeľkou Ústavu Európskych štúdií a medzinárodných vzťahov od roku 2016.  Vyštudovala sociológiu na FiF UK, doktorandské štúdium a habilitáciu obhájila v odbore politológia. Výskumne sa venuje najmä voličskému správaniu, politickej kultúre, verejnej mienke, právam menšín a rodovým štúdiám, ako aj analýzam populizmu a pravicového extrémizmu. Je autorokou, spoluautorokou a spolueditorkou desiatok odborných publikácií. Pracovala na viacerých medzinárodných i domácich vedeckých projektoch, je národnou koordinátorkou projektov Európske elektorálne štúdiá (EES) a Porovnávacie štúdiá volebných systémov (CSES). V rokoch 2015-2019 je spoluriešiteľkou projektu APVV i VEGA projektu. Ako hosťujúca profesorka bola na dvojmesačnom pobyte na Univerzite v Innsbrucku. Hovorí plynule anglicky, nemecky, rozumie rusky a poľsky.

Oľga Gyárfášová tiež zastupuje FSEV v Akademickom senáte UK (od roku 2010, už druhé funkčné obdobie, rokoch 2010-2014 aj ako členka predsedníctva AS UK); je členkou redakčnej rady vedeckých časopisov Sociológia a European Mirror (Budapešť); Správnej rady Inštitútu pre verejné otázky; v rokoch 2012-2017 bola členkou Atestačnej komisie Sociologického ústavu AV ČR. 

Kurzy:

Bc. stupeň
Politická sociológia,
Európske politické kultúry,
Problémy výskumu verejnej mienky a dizajn projektu

Mgr. stupeň
Metodológia spoločenských vied,
Európska únia v politickom a verejnom diskurze 

publikačná činnosť