Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

psychológia zdravia

Základné informácie o študijnom programe

študijný program: Psychológia zdravia
študijný odbor: Psychológia
forma štúdia: denná
štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
jazyk výučby: slovenský a anglický

Personálne zabezpčenie

učitelia a učiteľky:

Prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD.
doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.

študijná poradkyňa (aj pre záujemcov/kyne o štúdium): Mgr. Ivana Popovičová, PhD.
(ivana.popovicovafses.uniba.sk)

študentská študijná radkyňa (iba pre aktuálne študujúcich študentov a študentky): Mgr. Maria Lesičková
(maria.lesickovafses.uniba.sk)

koordinátorka pre zahraničnú mobilitu a Erasmus+: prof. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
(lucia.mokrafses.uniba.sk)

koordinátorka pre študentky a študentov so špecifickými potrebami: Ing. Veronika Miťková, PhD.
(veronika.mitkovafses.uniba.sk)

Požiadavky na uchádzačku/uchádzača

Povinné:

Absolvent II stupňa vysokoškolského štúdia

Znalosť anglického jazyka na úrovni B2.

Znalosti z Psychológie ekvivalentné absolvovaniu druhého stupňa jednoodborového štúdia Psychológie.

Kritické hodnotenie informácií – spracovanie východiskových teórií a empirických štúdií, prezentovaných

v predloženom PhD. projekte a pri prezentácii v rámci výberového konania.

Vedecká integrita – bez známok plagiátorstva v predkladanom PhD projekte, alebo v predchádzajúcom

štúdiu a vedecko-výskumnej praxi.

Skúsenosti s písaním vedeckého textu

Ovládanie metodologických pojmov kvantitatívnej alebo kvalitatívnej analýzy dát

Schopnosť kritického čítania textov a vedeckého odkazovania na referencie

Vedecká komunikácia a prezentačné zručnosti

Samostatná tvorivá práca

Analytické myslenie

Schopnosť učiť sa zo spätnej väzby

Nepovinné:

Skúsenosti s riadením výskumných projektov

Skúsenosti s tímovou prácou

Participácia na medzinárodných výskumných projektoch

Profil absolventky/absolventa

Študijný program má ambíciu pripraviť budúcich vedeckých pracovníkov schopných navrhovať a uskutočňovať inovačný, vysoko kvalitný výskum psychologických procesov vo všetkých aspektoch zdravia, ochorenia a zdravotnej starostlivosti v kontexte medzinárodného výskumu. Medzi kľúčové kompetencie rozvíjané v rámci študijného programu patria vedecká integrita, kritické hodnotenie informácií, riadenie výskumných projektov a tímová práca, vedecká komunikácia, vzdelávanie a supervízia, výmena a transfer poznatkov v oblasti psychológie zdravia s využitím rôznych metodologických prístupov a najnovších poznatkov v tejto oblasti.

V treťom stupni štúdia sa pozornosť koncentruje na dôkladnú orientáciu v minulých i súčasných trendoch, koncepciách a teóriách o sociálnych a psychologických javoch spolu s ich aplikáciou na zvolenú oblasť výskumu. Doktorandské štúdium je zároveň orientované na interdisciplinárny prístup k štúdiu skúmaného problému a vyžaduje oboznámenie sa aj s inými disciplínami než je špecifické zameranie dizertačnej práce. Na základe rozsiahlych odborných vedomostí študijného odboru absolvent sa vyznačuje kritickým a analytickým myslením, vie formulovať hypotézy a výskumné otázky, zvoliť konkrétne vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v rôznych oblastiach psychológie, interpretovať výsledky, navrhovať nové výskumy a prezentovať vedeckovýskumnú činnosť.

Okrem toho absolvent má kompetencie na výučbu psychologických predmetov. Absolvent ovláda a vie zvoliť konkrétne vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v oblasti psychológie zdravia s presahmi na všeobecnú a experimentálnu psychológiu, pedagogickú, poradenskú a školskú psychológiu, klinickú psychológiu a sociálnu psychológiu a psychológiu práce. Má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových poznatkov v oblasti psychológie.

Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj psychológie. Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v oblastiach študijného odboru. Prakticky ovláda zvolené bádateľské metódy a používa ich pri hľadaní nových technológií, technických detailov a dôležitých interaktívnych systémových väzieb. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy.

Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v meniacich sa podmienkach. Prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať výskumnú, koncepčnú a analytickú prácu odborníkov v príslušnom vednom odbore.

Ciele študijného programu sú v súlade s dlhodobou stratégiou rozvoja UK v Bratislave, ale aj s programovým vyhlásením vlády vyzdvihujúcim potrebu zlepšenia zdravotnej starostlivosti vrátane prevencie, zvládania chronických ochorení, starostlivosti o duševné zdravie, efektívnejšie poskytovanie zdravotníckej starostlivosti, ktoré sú priestorom pre uplatnenie odborníkov v oblasti psychológie zdravia. Dvojjazyčná ponuka tohto študijného programu vytvára podmienky pre štúdium v cudzích jazykoch aj na treťom stupni vzdelávania, čo je v súlade so strategickými cieľmi UK v oblasti vzdelávania. Svojim zameraním na oblasť zdravia, telesnú a duševnú zdatnosť obyvateľstva sýti jeden z hlavných smerov orientácie a podpory výskumu na UK v Bratislave, čo je súlade so strategickými cieľmi UK v oblasti vedy a výskumu.

 

uplatnenie absolventov:

Absolventi budú pripravení na prácu v oblasti vysokého školstva, verejného zdravotníctva a epidemiológie, zdravotníckej starostlivosti, verejnej správy, oblasti rozvoja a analýz a v súkromnom sektore. Vďaka svojej interdisciplinárnej príprave a skúsenostiam s medzinárodnými výskumnými projektmi budú cennými prispievateľmi v rámci medzinárodných sietí. Absolventi doktorandského štúdia Psychológie zdravia sú zároveň plne kvalifikovaní vykonávať akúkoľvek prax v psychológii v zmysle právnych predpisov pre jednotlivé špecializácie. Najčastejšie sa naši absolventi umiestňujú na pozíciách pracovných psychológov kvôli dopytu na trhu práce. Okrem toho naši absolventi pracujú napríklad aj v rôznych oblastiach klinickej psychológie, dopravnej psychológie, forenznej psychológie, pedagogickej, školskej, poradenskej psychológie, na výskumných pozíciách i mnohých ďalších.

 

 

Študijný plán a infolisty predmetov

Partnerské organizácie

MAXMAN CONSULTANTS

QUINTA ESSENTIA

FIDUCIA HR

Assessment Systems Slovakia

MANPOWER SLOVENSKO 

PDCS, o.z.

YOUR FIRST STUDIO

Tenenet 

People Elements