Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

sociálna antropológia

Základné informácie o študijnom programe

študijný program: sociálna antropológia
študijný odbor: Sociológia a sociálna antropológia 
forma štúdia: denná/externá
štandardná dĺžka štúdia: 3 roky/4 roky
jazyk výučby: slovenský a anglický

Rada študijného programu

Mgr. Dušan Fischer - zástupca študentov
Mgr. Norbert Maur, PhD. - zástupca zamestnávateľov

Personálne zabezpčenie

študijný poradca: prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD. (martin.kanovsky@fses.uniba.sk)

študentský študijný radca: Mgr. Dušan Fischer

koordinátor pre zahraničné mobility a Erasmus+: Mgr. Andrej Mentel, PhD.

koordinátorka pre študentky a študentov so špecifickými potrebami: Ing. Veronika Miťková, PhD. (veronika.mitkova@fses.uniba.sk)

Požiadavky na uchádzačku/uchádzača

Uchádzači o prijatie na študijný program 3. stupňa (uchádzač/ka o štúdium magisterského študijného programu) má ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa.

Štúdium vyžaduje zvládnuté vedomosti, kompetencie a zručnosti, získané počas štúdia na druhom stupni, umožňujúce získavať, analyzovať a spracovávať empirické údaje v sociálnych vedách. Štúdium vyžaduje schopnosť samostatnej individuálnej práce s odbornými a vedeckými zdrojmi, schopnosť pripraviť sa na semináre a cvičenia, spracovať zadané témy zo študovaných predmetov. Predpokladom štúdia je schopnosť čítať s porozumením, kriticky analyzovať a argumentačne prezentovať domácu a zahraničnú literatúru z odboru a príbuzných odborov, písomne a ústne vyjadriť svoje vedomosti a myšlienky konzistentným a argumentačne podloženým spôsobom, používať tlačené a elektronické zdroje a informačné technológie (internet, databázy, informačné programy, softvér na realizáciu štatistických výpočtov).

Pri uchádzačoch nebude uplatňované žiadne diskriminačné kritérium – na základe veku, rodovej príslušnosti, politického alebo náboženského presvedčenia. 

Fakulta poskytne súčinnosť pri administrácii a získaní statusu študenta so špecifickými potrebami, prostredníctvom kontaktnej osoby na Študijnom oddelení a koordinátora pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského v Bratislave.

Fakulta poskytne súčinnosť pri využívaní nástrojov potrebných pre štúdium u študentov so špecifickými potrebami (prístrojové vybavenie, čítačky, preklad študijných materiálov do Brailovho písma a pod.).

Profil absolventky/absolventa

Sociálna antropológia zahŕňa znalosti o ľudskej spoločnosti, spoločenstvách a kultúre v ich najrôznejších prejavoch, o ich fungovaní, evolúcii a interakciách získavané dlhodobým etnografickým terénnym výskumom.

Cieľom vzdelávania v treťom stupni je, aby si študenti osvojili podstatné a detailné vedomosti v oblasti sociálnej antropológie na špičkovej vedeckej úrovni, aby poznali a rozumeli antropologickým teóriám, etnografickým terénnym metódam a postupom kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy dát, s možným uplatnením tak v praxi, no najmä vo vede a výskume.

V prípade zručností je cieľom vzdelávania na treťom stupni to, aby študent vedel získavať najnovšie vedecké znalosti a informácie z oblasti sociálnej antropológie, dokázal ich využívať pri vysvetlení sociálnych javov aj v aplikovanej praxi.

Absolvent/ka tretieho stupňa by mal/a byť nielen schopný/á samostatne naplánovať a viesť dlhodobý terénny výskum, ale aj zostaviť a viesť výskumný tím na dlhodobý terénny výskum v konkrétnom prostredí, určiť a metodicky viesť kvalitatívne i kvantitatívne analýzy získaných údajov a pripraviť a koordinovať buď záverečnú správu z výskumu, alebo vedeckú či odbornú štúdiu, vhodnú na publikovanie. Absolvent/ka tretieho stupňa by mal/a byť zároveň schopný/á podávať, zúčastniť sa a viesť domáce a medzinárodné grantové výskumné projekty.

V oblasti kompetencií je cieľom vzdelávania na treťom stupni dosiahnuť to, aby absolventi tretieho stupňa dokázali samostatne riešiť výskumné i praktické problémy, koordinovať postupy v tímoch a samostatne a zodpovedne sa rozhodovať v meniacom sa prostredí sociálnych vzťahov. Cieľom vzdelávania je, aby absolvent tretieho stupňa bol schopný pracovať vo sfére vedy a základného výskumu v odbore sociológia a sociálna antropológia, alebo aj v oblastiach aplikovaného a rezortného výskumu (sociálna politika, rozvoj ľudských zdrojov a podobne), v orgánoch štátnej a verejnej správy, v podnikateľskom sektore, v neziskovom sektore, v marketingu, v masmédiách.

 

uplatnenie absolventov:

Špecialisti v spoločenských vedách a religionistike
Sociológovia, antropológovia, geografi a podobní špecialisti 
Antropológ
Špecialisti v oblasti riadenia a správy
Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce
Špecialista optimalizácie procesov
Špecialista riadenia systému kvality
Projektový špecialista (projektový manažér)
Špecialisti v oblasti stratégie a rozvoja
Špecialista pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka
Špecialista v oblasti sociálno-ekonomického rozvoja
Špecialisti v oblasti vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov
Špecialista pre oblasť vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov
Terénni sociálni a zdravotní pracovníci
Komunitný pracovník

Študijný plán a infolisty predmetov

Partnerské organizácie

Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied