Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Výskum

Výskumné projekty a výstupy pracovníkov Ústavu nájdete v ich osobných profiloch.

Verejná dôvera, reziliencia a vnímaná hrozba COVID-19

APVV-COVID-20-0074

Dôveru Slovákov v opatrenia voči COVID-19, ale aj to, ako občania vnímajú hrozbu koronavírusu, preskúmajú Martin Kanovský, Júlia Kanovská Halamová, Danijela Jerotievič, Martina Baránková a Bronislava Strnádelová z ÚAP a ÚSA z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK. Navrhnú tiež konkrétne praktické opatrenia, ktoré budú viesť k zvýšeniu dôvery verejnosti v bezpečnostné opatrenia. Tieto údaje zároveň porovnajú s medzinárodným kontextom.
Do tohto projektu sa môžete ako účastník zapojiť aj Vy! Stačí ak vyplníte tento dotazník.
Ak máte deti, môžu sa aj ony zapojiť do krátkeho výskumu, ktorý mapuje ich zvládanie počas pandémie. Dotazník nájdete TU.

Rozlišovanie dôveryhodnosti správ u žiakov stredných škôl: vzťah konšpiračných presvedčení, vedeckej gramotnosti a autoritárstva

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD.

VEGA 1/0641/19

Anotácia:

Výskumy (cf. The Stanford History Education Group) ukazujú, že žiaci nedokážu vhodne odlišovať nedôveryhodné správy od dôveryhodných. Súčasné prístupy k zvyšovaniu kritického myslenia u stredoškolákov však často vychádzajú skôr z intuitívnych predpokladov a nie sú založené na dôkazoch. Napriek úprimnej snahe autorov tak nemusia dosahovať požadovaný účinok, môžu vysielať neúmyselné posolstvá, či vyvolávať u žiakov skôr celkovú nedôveru k elitám. Našim cieľom je zistiť, ktoré premenné majú vzťah ku schopnosti rozlišovať dôveryhodné správy, pričom sa zameriame hlavne na tieto tri: konšpiračné presvedčenia, vedeckú gramotnosť, a autoritárstvo. Ako nástroje plánujeme použiť Škálu vedeckej gramotnosti, Škálu generických konšpiračných presvedčení, Altemeyerov test pravicového autoritárstva. Ako hlavné metódy plánujeme kvalitatívne metódy (rozhovory, fókusové skupiny a vedenie denníkov s cieľom hlbšie preskúmať, ako sa mladí ľudia dostávajú k informáciám), korelačnú štúdiu na väčšej vzorke, a realizáciu experimentu.

 

Sociálne reprezentácie demencie a ich implikácia pre podporu kognitívneho zdravia na Slovensku

Zodpovedná riešiteľka: prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD.

APVV-17-0536

Anotácia:

Demencia je v našej krajine diagnostikovaná neskoro, čo vedie k nemožnosti poskytnutia pomoci pacientom a ich rodinám. Príčinou môže byť to, že demencia sa spája so strachom, stigmou či dokonca metaforou "živej smrti". Cieľom projektu je skúmať sociálne reprezentácie spájajúce sa s demenciou u relevantných cieľových skupín a identifikovať tak bariéry vyhľadávania pomoci u ľudí so symptómami demencie. Porozumenie tomu, ako ľudia vnímajú problematiku kognitívneho zdravia a jeho protipól – demenciu – je dôležité pre zodpovedanie otázky týkajúcej sa ich následného správania pri vyhľadávaní pomoci. Metodológia výskumu pokrýva široké spektrum kvalitatívnych metód skúmania sociálnych reprezentácií špecifických pre cieľové skupiny participantov – laickú verejnosť, zdravotníckych pracovníkov, ľudí s demenciou a ich príbuzných. Cieľom výskumu je na základe získaných poznatkov navrhnúť model vyhľadávania pomoci a intervenciu v podobe osvetovej kampane, ktorá pomôže bojovať proti dehumanizácii, diskriminácii a stigmatizácii, ktorú ľudia s demenciou v našej spoločnosti každodenne zažívajú.

Dementia is diagnosed late in our country, resulting in the impossibility of helping patients and their families. The cause may be that dementia is associated with fear, stigma, or even the metaphor of "living death". The goal of the project is to explore dementia-related social representations of relevant target groups and to identify barriers to seeking help in people with dementia symptoms. Understanding how people perceive the issue of cognitive health and its counterpart - dementia - is important in answering a question about their subsequent behavior when seeking help. The research methodology covers a wide range of qualitative methods of examining social representations specific to target groups of participants - the general public, health workers, people with dementia and their relatives. The aim of the research is to develop a model of aid search and intervention in the form of an awareness campaign to help combat the dehumanization, discrimination and stigmatization that people with dementia in our society are experiencing on a daily basis.

 

Medzikulturálne aspekty súcitu, sebasúcitu a sebakritickosti a testovanie ich ovplyvňovania 

Zodpovedná riešiteľka: doc. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD.

VEGA 1/0075/19

Cieľom projektu je preskúmanie konštruktov súcitu a sebasúcitu v rôznych kultúrach a medzikultúrne porovnanie relevantných škál. V rámci projektu budeme tiež testovať ďalšie možnosti intervencií zameraných na zvyšovanie úrovne súcitu a sebasúcitu, a znižovanie sebakritickosti pričom sa zameriame aj na ich využitie na  znižovanie predsudkov voči stigmatizovaným minoritám. Výskumný projekt využíva kvantitatívnu i kvalitatívnu metodológiu  a obohacuje ich o objektívne metodiky merania ako je eye tracking a fyziologické ukazovatele ako variabilita srdcového rytmu a pupilometria s cieľom prispieť k včasnej a presnej diagnostike ľudí s vysokou mierou  sebakritickosti. Projekt nadväzuje na našu doterajšiu publikačnú činnosť a na aktuálne prebiehajúci výskumný projekt VEGA Sebakritickosť verzus sebapotvrdzovanie  vo forme  vnútorného monológu v kontexte spracovania emócií a sociálnych kompetencií.

Ukončené projekty

Kultúra bezpečnosti a riadenie bezpečnosti (Organizácia v sektore energetiky) – od roku 2018

Hlavný riešiteľ/-ka a kontaktná osoba
Zuzana Lazišťanová, PhD.

Stručný popis

  • Zistiť ako pracovníci na rôznych pozíciách vnímajú situáciu v oblasti bezpečnosti práce a ako hodnotia zavedené opatrenia.
  • Vytvoriť návrhy na zlepšenie vychádzajúce z analýzy a z aktuálnych trendov v riadení bezpečnosti.

Kód a názov projektu: VEGA č. 1/0547/12: Motivácia k výkonu, teória, empíria, diagnostika

Agentúra/grantová schéma: VEGA
Suma prostriedkov: 3.972,- EUR
Rok schválenia: 2011 (2012-2014)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.

Kód a názov projektu: VEGA č. 1/0497/10 „Koncepcia a funkčný model kariérového poradenstva pre vysokoškolských študentov“

Agentúra/grantová schéma: VEGA
Suma prostriedkov: EUR
Rok schválenia: 2009 (2010 – 2011)
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.