Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Výskum

Výskumné projekty ÚAP FSEV UK

Kód a názov projektu: APVV-22-0078 Duševné zdravie u dospievajúcich v kontexte súčasných spoločenských výziev
Agentúra/grantová schéma: APVV
Rok schválenia: 2022
Zodpovedná riešiteľka: doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD., riešiteľka za FSEV UK (hlavné riešiteľské pracovisko UPJŠ v Košiciach)

Súčasná generácia dospievajúcich musí čeliť viacerým spoločensko-ekonomickým výzvam a krízam, ktoré majú dopad na jej duševné zdravie. Cieľom projektu je preskúmať duševné zdravie dospievajúcich kombináciou kvantitatívnych a kvalitatívnych metód s uplatnením participatívneho prístupu a multidisciplinárnej medzinárodnej spolupráce. Psychosociálne a behaviorálne charakteristiky dospievajúcich prispievajúce k ich duševnému zdraviu, ako aj zmeny v daných charakteristikách budú skúmané s využitím štyroch prierezových dotazníkových štúdií realizovaných v rámci medzinárodnej štúdie Health Behaviour in School-Aged Children v rokoch 2014, 2018, 2022 a 2026 na národne reprezentatívnych vzorkách 11 až 15-ročných školákov. Kvalitatívne metódy budú využité pri mapovaní kľúčových faktorov ovplyvňujúcich duševné zdravie s dôrazom na skúsenosti a zážitky v školskom prostredí ako z pohľadu dospievajúcich tak aj učiteľov a odborníkov z praxe. Zároveň budú tieto metódy využité pri interpretácii zistení a identifikovaní nových výskumných tém a priorít so zapojením kľúčových hráčov z radov legislatívy, exekutívy i výskumníkov z relevantných oblastí. Projekt má za cieľ priniesť aktuálne poznatky o stave duševného zdravia súčasnej generácie dospievajúcich, ktoré bude možné využiť aj pri príprave rôznych preventívnych a podporných programov a intervencií zameraných na podporu zdravia u dospievajúcich.

Kód a názov projektu: VEGA 1/0119/21 Poruchy učenia a pozornosti u študentov a študentiek v terciárnom vzdelávaní: Prevalencia, symptomatológia, copingové a učebné stratégie
Agentúra/grantová schéma: VEGA
Rok schválenia: 2021
Zodpovedná riešiteľka: doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD.

Vývinové poruchy učenia a poruchy pozornosti sa dlho považovali za typické iba v detstve a dospievaní. Viaceré výskumy však vyvrátili predpoklad, že sa v dospelosti ich symptómy vytrácajú. Hlavným cieľom tohto projektu je realizácia výskumu zameraného na analýzu výskytu symptómov vývinových porúch učenia a porúch pozornosti, stratégií zvládania a učenia sa u študentov a študentiek so symptómami týchto porúch v terciárnom vzdelávaní. Zmiešaný semi-longitudinálny výskumný dizajn projektu umožní získať komplexnejší psychologický obraz študentov a študentiek rôznych odborov vysokoškolského štúdia s vývinovými poruchami učenia a poruchami pozornosti . Záverečná triangulácia kvantitatívnych a kvalitatívnych anamnestických a sebahodnotiacich dát povedie k vytvoreniu modelu tranzitu a adjustácie týchto jednotlivcov v univerzitnom prostredí a umožní formulovať odporúčania pre poradenskú a edukačnú prax.

Kód a názov projektu: 
APVV-COVID-20-0074 Verejná dôvera, reziliencia a vnímaná hrozba COVID-19
Agentúra/grantová schéma: APVV
Rok schválenia: 2020
Zodpovedný riešiteľ : prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD.

Dôveru Slovákov v opatrenia voči COVID-19, ale aj to, ako  občania vnímajú hrozbu koronavírusu, preskúmajú Martin Kanovský, Júlia Kanovská Halamová, Danijela Jeritievič, Katarína Křížová, Katarína Greškovičová, Martina Baránková a Bronislava Strnádelová z ÚAP a ÚSA z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK. Navrhujú tiež konkrétne praktické opatrenia, ktoré budú viesť k zvýšeniu dôvery verejnosti v bezpečnostné opatrenia. Tieto údaje zároveň porovnajú s medzinárodným kontextom.

Kód a názov projektu: 
VEGA 1/0641/19 Rozlišovanie dôveryhodnosti správ u žiakov stredných škôl: vzťah konšpiračných presvedčení, vedeckej gramotnosti a autoritárstva
Agentúra/grantová schéma: VEGA
Rok schválenia: 2019
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD.

Výskumy (cf. The Stanford History Education Group) ukazujú, že žiaci nedokážu vhodne odlišovať nedôveryhodné správy od dôveryhodných. Súčasné prístupy k zvyšovaniu kritického myslenia u stredoškolákov však často vychádzajú skôr z intuitívnych predpokladov a nie sú založené na dôkazoch. Napriek úprimnej snahe autorov tak nemusia dosahovať požadovaný účinok, môžu vysielať neúmyselné posolstvá, či vyvolávať u žiakov skôr celkovú nedôveru k elitám. Našim cieľom je zistiť, ktoré premenné majú vzťah ku schopnosti rozlišovať dôveryhodné správy, pričom sa zameriame hlavne na tieto tri: konšpiračné presvedčenia, vedeckú gramotnosť, a autoritárstvo. Ako nástroje plánujeme použiť Škálu vedeckej gramotnosti, Škálu generických konšpiračných presvedčení, Altemeyerov test pravicového autoritárstva. Ako hlavné metódy plánujeme kvalitatívne metódy (rozhovory, fókusové skupiny a vedenie denníkov s cieľom hlbšie preskúmať, ako sa mladí ľudia dostávajú k informáciám), korelačnú štúdiu na väčšej vzorke, a realizáciu experimentu.

Ukončené projekty ÚAP FSEV UK

Kód a názov projektu: VEGA 1/0075/19 Medzikulturálne aspekty súcitu, sebasúcitu a sebakritickosti a testovanie ich ovplyvňovania 
Agentúra/grantová schéma: VEGA
Rok schválenia: 2019
Zodpovedná riešiteľka: prof. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD.

Kód a názov projektu: Kultúra bezpečnosti a riadenie bezpečnosti (Organizácia v sektore energetiky) 
Agentúra/grantová schéma:
Rok schválenia: 2018
Zodpovedný riešiteľ: Zuzana Lazišťanová, PhD.

Kód a názov projektu: APVV-17-0536 Sociálne reprezentácie demencie a ich implikácia pre podporu kognitívneho zdravia na Slovensku
Agentúra/grantová schéma: APVV
Rok schválenia: 2017
Zodpovedná riešiteľka: prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD.

Kód a názov projektu: VEGA č. 1/0547/12: Motivácia k výkonu, teória, empíria, diagnostika
Agentúra/grantová schéma: VEGA
Rok schválenia: 2011 (2012-2014)
Zodpovedná riešiteľka: doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.

Kód a názov projektu: VEGA č. 1/0497/10 Koncepcia a funkčný model kariérového poradenstva pre vysokoškolských študentov
Agentúra/grantová schéma: VEGA
Rok schválenia: 2009 (2010 – 2011)
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.

Výskumné projekty pracovníkov a pracovníčiek ÚAP FSEV UK

Júlia Kanovská Halamová

·        Spolupráca na grante The geography of philosophy z The John Templeton Foundation 2018-2021.
·        Hlavná riešiteľka Medzikulturálne aspekty súcitu, sebasúcitu a sebakritickosti a testovanie ich ovplyvňovania VEGA 1/0075/19.
·        Vlastný zahraničný grant Community psychology conference in Bratislava in Slovakia for more networking within Europe 2019 udelený American Psychological Association Division 27 Society for Community Research and Action.
·        Vlastný zahraničný grant Broadening Community psychology networking through organizing multiregional conference, workshop and publishing conference proceedings 2018 udelený American Psychological Association Division 27 Society for Community Research and Action.
·        Komunitná záhrada na FSEV UK v BA Ružinov mestská časť 2017.
·        Spolupráca na grante Multimodalita vývinu emocionálnej regulácie u dospievajúcich s typickým a atypickým vývinom. Perspektíva komplexnej dynamickej súhry štrukturálnych a funkčných systémových zmien biologických, psychických, sociálnych a environmentálnych. VEGA 1/0955/17.
·        Vlastný zahraničný grant Broadening Community psychology networking through organizing multiregional conference, workshop and publishing conference almanac 2017 udelený American Psychological Association Division 27 Society for Community Research and Action.
·        Vlastný zahraničný grant Maintaining Community psychology networking through organizing regional conference, workshop and publishing conference almanac 2016 udelený American Psychological Association Division 27 Society for Community Research and Action.
·        Vlastný zahraničný grant Developing and maintaining Community psychology support networking through organizing regional conference and creating webpage 2015 udelený American Psychological Association Division 27 Society for Community Research and Action.
·        Study trip to learn Emotion Focused Family Therapy in Norway. Norway grants 2015 Bilateral Funds in National Level.
·        Hlavná riešiteľka Sebakritickosť verzus sebapotvrdzovanie vo forme vnútorného monológu v kontexte spracovania emócií a sociálnych kompetencií. VEGA 1/0578/15.
·        Spolupráca na grante "Integratívna metodika na zlepšenie interpersonálnych komunikačných kompetencií, rozvoj emočnej inteligencie a reziliencie dospievajúcich žiakov a adolescentov v kontexte prierezových tém ISCED 2 a ISCED 3A." KEGA 067UK-4/2014
·        Spolupráca na grante „Integrálna psychologická antropológia: obraz o človeku a vzťahová väzba v dimenzionálnej perspektíve.“ Vedecký projekt r.č. VEGA 1/0250/12.
·        Spolupráca na grante „Psychologická antropológia: kontexty a antropologické konštanty z hľadiska dimenzionálnej ontológie.“ Vedecký projekt VEGA r.č. 1/0252/10.
·        Spolupráca na grante „Význam konceptu miesta a psychológie domova pri vytváraní spoločného európskeho priestoru.“ Vedecký projekt VEGA r.č. 1/3657/06.
·        Spolupráca na grante Rakúskeho ústavu pre východnú a juhovýchodnú Európu v Bratislave/ Austrian Science and Research Liason Office „Multidimensional approach towards sense of place, possibilities of its cultivation and consequences for environmentally responsible behaviour“ 2002/2003.
·        Spolupráca na grante VEGA 1/ 7259/ 20/ „Kvalita pracovného sociálneho prostredia a podiel manažéra na jeho formovaní“ 2000-2002.
·        Vlastný Grant mladých UK 2001 /154 „Analýza psychologického zážitku komunity a jej vplyvu na osobnostný rast účastníkov skupinovej práce Scotta Pecka.“
·        Vlastný Grant mladých UK 2000 /127 „Výskumno- aplikačné aspekty skupinovej práce Pecka na slovenské podmienky.“
·        Spolupráca na Inštitucionálnom projekte FH TU 2000 „Kresťanská rodina a malé spoločenstvo v kontexte súčasnej spoločnosti“.
·        Spolupráca na grante VEGA 1/ 7259/ 20/ „Kvalita pracovného sociálneho prostredia a podiel manažéra na jeho formovaní“ 2000-2002.
·        Vlastný Grant mladých UK 2001 /154 „Analýza psychologického zážitku komunity a jej vplyvu na osobnostný rast účastníkov skupinovej práce Scotta Pecka.“
·        Vlastný Grant mladých UK 2000 /127 „Výskumno- aplikačné aspekty skupinovej práce Pecka na slovenské podmienky.“
·        Spolupráca na Inštitucionálnom projekte FH TU 2000 „Kresťanská rodina a malé spoločenstvo v kontexte súčasnej spoločnosti“.

Andrea Madarasová Gecková

·        2020-2025 Horizon 2020 Framework Programme; Call: H2020-SC1-2020-Single-Stage-RTD; Proposal: 964353 — RIVER-EU: Reducing Inequalities in Vaccine uptake in the European Region - Engaging Underserved communities;  Consortium: UMCG Netherlands, DH – PHE United Kingdom, Prolepsis Greece, EuroHealth-Net Belgium, Connaxis Spain, Vienna Vaccine Safety Initiative e.V. Germany, Universiteit Maastricht Netherlands, Rijksuniversiteit Groningen Netherlands, European Academy of Paediatrics AISBL Belgium, Uniwersytet Zielongogorski Poland, UPJS Slovakia, London School of Hygiene and Tropical Medicine Royal Charter UK, Bar Ilan University Israel,
·        2020–2024 COST CA19113 The European Researchers´ Network Working on Second Victims, národný delegát
·        2019 – 2023 APVV-18-0070 Generation Z – New challenges in youth development, hlavný riešiteľ
·        2002-2023 Bilaterálne zmluvy o spolupráci medzi Univerzitou v Groningene, Holandsko a Univerzitou P.J. Šafárika v Košiciach: 2002-2004, 2006-2010, 2010-2014, 2015-2018, 2020-2023
·        2020-2022 ERASMUS+ EAC/A02/2019 PARIPRE Physical activity-related injuries prevention in adolescents, riešiteľ
·        2017-2020 ERASMUS+ IMPACCT IMproving PAtient-centered Communication Competences: To build professional capacity concerning health literacy in medical and nursing education, riešiteľ
·        2019-2020 German funds: Health Behavior in School-aged Children study
·        od roku 2008 Hlavný riešiteľ (principal investigator) slovenského národného tímu projektu Health Behavior in School-aged Children (HBSC), medzinárodný projekt v spolupráci s WHO, ktorý má viac ako 30 ročnú tradíciu, participuje na ňom viac ako 40 krajín a je mienkotvorným zdrojom v oblasti podpory zdravia dospievajúcich.
·        publikované štyri Národné správy o zdraví školákov: 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018 a realizované tri vlny zberu údajov: 2009/2010, 2013/2014, 2017/2018
Terveyden Ja Hyvinvoinnin Laitos Finland, European Public Health Association Netherlands, riešiteľ
·        2016 – 2020 APVV-15-0012 Psychosocial development of children with emotional and behavioural disorders in the system of care – longitudinal study hlavný riešiteľ/ riešiteľ
·        2017 – 2020 VEGA 1/0427/17 Health literacy in a school-aged children as a part of education process in schools and the outcome of school based health education, hlavný riešiteľ/ riešiteľ
·        2014-2016 VEGA 1/0895/14 Psycho-social development of school-aged children with health disadvantage, hlavný riešiteľ
·        2019-2020 GAČR 19-18964S The association of stressful life events across life span, insecure attachment following childhood trauma, and resilience with health, vedúca riešiteľka
·        2017–2019 GACR 17-12579 S trends in behaviour among Czech adolescents in the context of school and family environment: HBSC study between the years 2002-2018, riešiteľ
·        2015-2016 GACR 15-19968S Spirituality and Health among Adolescents and Adults in the Czech Republic, riešiteľka projektu
·        2020-2021 VVGS 2020-1444 PURE Zlepšenie zdravia zraniteľných skupín skrze šírenie excelencie, hlavný riešiteľ
·        2018-2019 VVGS UPJŠ - IPPH2020 Šírenie vedeckej excelencie s cieľom zlepšiť životné šance zraniteľných skupín dospievajúcich, hlavný riešiteľ
·        2011-2015 Work-package leader in SOPHIE HEALTH-F3-2011-278173 Evaluating the impact of structural policies on health inequalities and their social determinants and fostering change, 2011-2015, 7FP, HEALTH.2011.3.3-1 Developing methodologies to reduce inequities in the determinants of health. The coordinating institution is Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), Spain. The project is coordinated by Dr. C. Borrel and the consortium consists of representatives of 12 institutions from 8 countries www.sophie-project.eu
·        2012-2015 APVV-003211 Social determinants of health of school-aged children, hlavný riešiteľ
·        2012-2015 Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice), ITMS 26220220185, Európsky fond regionálneho rozvoja a Štátny rozpočet Slovenskej republiky, Operačný program Výskum a vývoj, riešiteľka výskumného tímu Aktivity č. 3.2. Realizácia aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti metabolizmu, aterosklerózy a starnutia
·        2009-2014 Biennial Collaborative Agreements (BCA) medzi MZ SR  and Regionálnou kanceláriou WHO
·        2011-2014 HepaMeta Prevalence of viral hepatitis B/C and metabolic syndrome and its risk factors in population living in Roma settlements. Institutional grant, 2011, spolukoordinátor
·        2011-2014 SODEZZ Social determinants of health in social and health disadvantaged and other groups of populations European social fund, ESF OP Vzdelání pro konkurenceschopnosť, Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, riešiteľ
·        2011-2012 International Visegrad Fund: Health Behaviour in School-aged Children Study: Supporting the Visegrad countries research network, No.21110275
·        2010-2013 CEMIO – Centre of excellence for researching factors affecting health, with a focus on groups of marginalised and immunocompromised persons, European fund for regional development EFRD, OP Výskum a vývoj, UPJŠ. www.lf.upjs.sk/cemio/index.html
·        2010-2013 CHANCE - ERASMUS Curriculum Development project 511371-LLP-1-2010-1-HU-ERASMUS-ECDSP “MSc in Migrant Health: Addressing New Challenges in Europe” with the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. The aim of the consortium is to develop and implement master degree programme on Migrant Health. The coordinating institution is the University of Pecs, Hungary, and the consortium consists of representatives of 8 institutions from 6 countries. www.mighealth-unipecs.hu/chance, riešiteľ
·        2009-2011 INEQiCITIES Socioeconomic inequalities in mortality: evidence and policies in the cities of Europe, Call of the European Commission DG Health and Consumer Protection, Public Health. The coordinating institution was Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), Spain. The project was coordinated by Dr. C. Borrel and the consortium consisted of representatives from 19 institutions from 16 European cities.  https://www.ucl.ac.uk/ineqcities/atlas/cities/kosice
·        2005-2007 EUROTHINE Tackling health inequalities in Europe: an integrated approach, DG Health and Consumer Protection, Public Health. The coordinating institution was Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands. The project was coordinated by prof. J.P.Mackenbach and the consortium consisted of representatives from 26 countries. survey.erasmusmc.nl/eurothine/
·        2006-2008 APVV-20-038205, Individual, interpersonal, social and societal factors of risk behaviour in adolescence and early adulthood, riešiteľ
·        2004-2007 APVV-20-028802 Kosice Institute for Society and Health, hlavný riešiteľ
·        2002-2006 APVV-20-003602 Socioeconomic inequalities in health, hlavný riešiteľ

Katarína Greškovičová

·        Spoluriešiteľka- APVV projekt: Verejná dôvera, reziliencia a vnímaná hrozba COVID-19 (PP-COVID-20-0074)
·        Spoluriešiteľka- VEGA č. 1/0641/19 „Rozlišovanie dôveryhodnosti správ u žiakov stredných škôl: vzťah konšpiračných presvedčení, vedeckej gramotnosti a autoritárstva“.
·        2015- trvá- národná koordinátorka v projekte “Babies Born Better".
·        2018- členka komisie COST Action BIRTH 1405 „Building Intrapartum Research Through Health – an interdisciplinary whole system approach to understanding and contextualising physiological labour and birth (BIRTH)“.

Elena Lisá

Výskumné projekty GA AA (Grantova agentura Academia Aurea, ČR):

·        GA 2/2018: Psychodiagnostika v riadení ľudských zdrojov; Zodpovedný riešiteľ: doc., Mgr. Elena Lisá, PhD.
·        GA 8_2/2016: Požiadavky súčasných zamestnávateľov na kariérové kompetencie zamestnancov; Zodpovedný riešiteľ: doc., Mgr. Elena Lisá, PhD.

Výskumné projekty Vega, Kega:

·        Kega 003PEVŠ-4/2018: Identifikácia psychologického kapitálu na základe analýzy očakávaní zamestnávateľov na kariérové kompetencie absolventov; Zodpovedný riešiteľ: doc., Mgr. Elena Lisá, PhD.
·        Vega 1/0547/12: Motivácia k výkonu, teória, empíria, diagnostika (Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.); Zástupca zodpovedného riešiteľa
·        Vega 1/0497/10: Koncepcia a funkčný model kariérového poradenstva pre vysokoškolských študentov (Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.); Zástupca zodpovedného riešiteľa
·        Kega 3/7297/09: Internacionalizácia vzdelávania a realizácia študijného programu v cudzom jazyku, prostredníctvom európskej akreditácie EPAS (Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.); Zástupca zodpovedného riešiteľa
·        Vega 1/0828/09: Možnosti zmien sebaocenenia a sebaúcty u intaktných a hendikepovaných detí a adolescentov (Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Tomáš Kováč, CSc.); Spoluriešiteľ
·        Vega 1/4528/07: Mladý nadaný-High Potentials manažér v sociálnom a organizačnom systéme organizácie (Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.); Spoluriešiteľ
·        Vega 1/3684/06: Spokojnosť so životom a sebaocenenie u intaktných a hendikepovaných detí a adolescentov z pohľadu pozitívnej psychológie a možnosti psychologickej intervencie (Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Tomáš Kováč, CSc.); Spoluriešiteľ
·        Vega 1/0230/03: Kognitívny a sociálny vývin detí so špeciálnymi edukačnými potrebami (Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.); Spoluriešiteľ
·        Vega 1/0233/03: Kvalita života - jej osobnostné a sociálne zdroje u intaktných a hendikepovaných detí a adolescentov (Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Tomáš Kováč, CSc.); Spoluriešiteľ
·        Vega 1/0235/03 Psychologické a pedagogické aspekty kognitívneho rozvoja a sociálnej integrácie rómskych žiakov (Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Eva Farkašová, CSc.); Spoluriešiteľ

Výskumné projekty VÚDPaP (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava):

·        P-84 / 2005 (výskumná úloha VÚDPaP): Vytvorenie slovenskej verzie testu WISC-III; Spoluriešiteľ
·        P-85 / 2005 (výskumná úloha VÚDPaP): Medzinárodný porovnávací výskum psychického vývinu dieťaťa; Spoluriešiteľ
·        P - 99  / 2006 (výskumná úloha VÚDPaP): Špecifiká kognitívneho vývinu rómskych detí; Spoluriešiteľ
·        P - 102 / 2006 (výskumná úloha VÚDPaP): Vývoj a overenie programu na rozvíjanie sociálnych kompetencií a spôsobilostí žiakov 1. stupňa ZŠ Mgr.; Zodpovedný riešiteľ: Elena Lisá, PhD.
·        P - 101 / 2006 (výskumná úloha VÚDPaP): Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia prostredníctvom učebných programov; Spoluriešiteľ
·        P – 113 / 2009 (výskumná úloha VÚDPaP): Špecifiká kognitívneho vývinu rómskych detí; Spoluriešiteľ
·        P -116 / 2010 (výskumná úloha VÚDPaP): Štruktúra sebaobrazu a jeho formovanie vo vývine a miesto v kvalite živote detí a adolescentov;

SpoluriešiteľIné projekty:

·        GUK/49/2007 (Grant mladých Univerzity Komenského): Úvod do komunitnej psychológie (zodpovedný riešiteľ)
·        Prírodovedecká fakulta UK: Kariérne poradenstvo v oblasti prírodných vied v Bratislavskom regióne (Dizajn dotazníku; Generovanie otázok k jednotlivým oblastiam; Revízia formulácií otázok; Revízia a kontrola obsahu otázok; Konštrukcia škál; Štúdium podkladov , identifikácia a definovanie oblastí kľúčových zistení projektu); Externý spolupracovník
·        Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Stop fajčeniu, občianske združenie, Kancelária WHO na Slovensku, Národná koalícia pre kontrolu tabaku v SR: Školenie pracovníkov poradní na odvykanie od fajčenia, vypracovanie metodických pokynov v manuáli pre poradne, školenie operátorov telefonickej linky na odvykanie od fajčenia; Externý spolupracovník
·        N – 77 / 2005 (nevýskumná úloha VÚDPaP): Rómske deti z pohľadu psychológie (v prácach VÚDPaP); Zodpovedný riešiteľ: Elena Lisá, PhD.
·        N – 72 / 2005 (nevýskumná úloha VÚDPaP): Konferencia: Kvalita vzdelávania pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia; Spoluriešiteľ

Radomír Masaryk

·        Sociálne reprezentácie vakcinácie proti COVID-19: hĺbkové preskúmanie súvislostí polarizujúcej témy (VEGA) - 2023-2026
·        Rozlišovanie dôveryhodnosti správ u žiakov stredných škôl: vzťah konšpiračných presvedčení, vedeckej gramotnosti a autoritárstva (VEGA) - 2019-2022
·        Používanie technológií v školách (Microsoft, ÚIPŠ, Edulab) – 2009-2014
·        Sociálne vplyvy na individuálne rozhodovanie (VEGA) – 2012-2016
·        Kvalita sexuálneho života (Pfizer) – 2000, 2003, 2008, 2012
·        Kvalita života pri epilepsii (GlaxoSmithKline)- 2011
·        Obsahová integrácia textov k predmetu Základy sociálnej psychológie (KEGA) – 2010
·        Grant mladých vedeckých pracovníkov (UK) – 2004, 2006

Lenka Sokolová

·        VEGA 1/0119/21 Poruchy učenia a pozornosti u študentov a študentiek v terciárnom vzdelávaní: Prevalencia, symptomatológia, copingové a učebné stratégie (2021 – 2024)
·        Fond SK-NIC Stanem sa učITeľom - inovácia pregraduálnej prípravy budúcich učiteľov prostredníctvom videa a jeho efektívneho využitia vo vzdelávaní (2020 - 2021)
·        ESF 312011AFX7 Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických zamestnancov v oblasti vzdelávania humanitných a spoločenských vied, jazykov a umeleckých vied (2020 - 2021)
·        VEGA 1/0409/14 Osobnosť a profesijné videnie učiteľa/učiteľky vo vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxe (2017 - 2019)
·        KEGA 060UK-4/2017 Podpora naratívnej kompetencie v slovenskom jazyku u detí z marginalizovaného jazykového prostredia - súbor metodických materiálov (2017 - 2019)
·        VEGA 1/0562/13 Sociálno-psychologické kompetencie v pregraduálnej príprave a ranej pedagogickej kariére učiteľov (2013 - 2015)
·        KEGA 021UK-4/2013 Vyučovanie psychológie a predmetov osobnostného a sociálneho rozvoja - súbor metodických materiálov (2013 - 2015)
·        VEGA 1/0253/09 Kognitívne verzus sociálne predpoklady úspešnosti u ľudí s postihnutím (2009 - 2012)

Bronislava Strnádelová

·        Grant mladých UK “Identifikácia emócií u ľudí s extrémnymi hodnotami sebakritickosti a sebasúcitu eyetrackingom” (UK/167/2017) – hlavná riešiteľa
·        Sebakritickosť verzus sebapotvrdzovanie vo forme vnútorného monológu v kontexte spracovania emócií a sociálnych kompetencií. VEGA 1/0578/15 2015-2018 - spoluriešiteľka
·        Medzikulturálne aspekty súcitu, sebasúcitu a sebakritickosti a testovanie ich ovplyvňovania. VEGA 1/075/19 2019-2022 - spoluriešiteľka
·        Analýza a návrh metód a modelov viacjazyčného obsahu generovanom používateľmi v online priestore rozsiahlych dát založených na strojovom učení. VEGA 1/0725/19/ 2019-2022 - spoluriešiteľka

Karol Kováč

·        2018 - Inštitucionálny grant - FPPV-42-2018 - Prieskum stresových faktorov vo vybraných regiónoch Slovenska
·        2017 - Inštitucionálny grant - FPPV-30-2017 - Stresové faktory a index únavy u jednotlivcov vo vybraných regiónoch Slovenska

Katarína Křížová

·        Doktoranský výskumný grant od Theraplay Institute na skúmanie efektívity Theraplay na detskú úzkosť

Dominika Kunová

·        01/02/2021 – 30/06/2021 Faith & Freedom projekt – účasť na výskumnom medzinárodnom projekte pod záštitou univerzity Notre Dame (USA)
·        28/06/2018 – 09/07/2018 Mládežnícka výmena v rámci programu Erasmus+ v Španielsku – certifikát Youthpass
·        20/07/2017 – 29/07/2017 Mládežnícka výmena v rámci programu Erasmus+ v Rumunsku – certifikát Youthpass
·        23/09/2011 – 31/05/2013 Projekt KomPrax – realizácia malého projektu v rámci národného projektu KomPrax pod záštitou Iuventy DOBROVOĽNÍCKA ČINNOSŤ
·        15/11/2020 – 15/02/2022 Bratislava (online) poradca na internetovej poradni pre mladých ľudí - IPčko – online poradenstvo pre mladých ľudí, krízová intervencia, účasť na supervíziách, intervíziách a ďalších vzdelávaniach