Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

sociálna a pracovná psychológia

Základné informácie o študijnom programe

študijný program: Sociálna a pracovná psychológia 
študijný odbor: Psychológia
forma štúdia: denná
štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
jazyk výučby: slovenský

Rada študijného programu

Prof. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD. (HZO) | VUPCH

Prof. Andrea Gecková Madarasová, PhD. | VUPCH

Doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD. | VUPCH

Doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. | VUPCH

Doc. Mgr. Elena Lisá, PhD. | VUPCH

Bc. Vladimír Pivko - zástupca študentov

Personálne zabezpečenie

učitelia:

Mgr. Lukáš Bakoš, PhD.
Mgr. Martina Baránková, PhD.
Mgr. Katarína Greškovičová, PhD.
Mgr. Karol Kováč, PhD.
Mgr. Katarína Křížová, PhD.
Mgr. et Mgr. Václav Linkov, PhD.
Mgr. Bronislava Strnádelová, PhD.
Mgr. Veronika Sklenárová
Mgr.Rastislav Janičík
Mgr. Ing. Pablo Mariani LL.M.,MBA

študijná poradkyňa pre Mgr. štúdium 1. Ročník a záujemcov/kyne o štúdium : Mgr. Katarína Křížová, PhD. (katarina.krizova@fses.uniba.sk)
študijný poradca pre Mgr. štúdium 2. ročník: Mgr. Karol Kováč, PhD.
(karol kovac@fses.uniba.sk)

študentská študijná radkyňa (iba pre aktuálne študujúcich študentov a študentky): Bc. Dorota Ničíková
(dorota.nicikovafses.uniba.sk)

koordinátorka pre zahraničnú mobilitu a Erazmus+: Mgr. Katarína Křížová, PhD. (katarina.krizova@fses.uniba.sk)

koordinátorka pre študentky a študentov so špecifickými potrebami: Ing. Veronika Miťková, PhD. (veronika.mitkovafses.uniba.sk)

Požiadavky na uchádzačku/uchádzača

Do prijímacieho konania budú zaradené/í uchádzačky a uchádzači, ktoré/í sú absolventkami a absolventmi bakalárskeho štúdia v študijnom odbore psychológia (absolventky a absolventi s ukončeným 1. alebo 2. stupňom vysokoškolského štúdia). 

 

Predpokladom štúdia je schopnosť čítať s porozumením a spracovať domácu a zahraničnú literatúru z odboru a príbuzných odborov, písomne a ústne vyjadriť svoje vedomosti a myšlienky, používať tlačené a elektronické zdroje a informačné technológie (internet, databázy, informačné programy, softvér na realizáciu štatistických výpočtov). Uchádzač/ka musí mať aj osobnostné predpoklady pre štúdium, empatiu, záujem o prácu s ľuďmi a rozvoj seba. Štúdium vyžaduje schopnosť samostatnej individuálnej práce s odbornými a vedeckými zdrojmi, schopnosť pripraviť sa na semináre a cvičenia, spracovať zadané témy zo študovaných predmetov. Od uchádzačov a uchádzačiek sa vyžaduje aktívny prístup ku štúdiu. 

 

Pri uchádzačoch/kách nebude uplatňované žiadne diskriminačné kritérium – na základe veku, rodovej príslušnosti, politického alebo náboženského presvedčenia. 

Profil absolventky/absolventa

Absolvent/ka magisterského študijného programu Sociálna a pracovná psychológia sa orientuje v aktuálnych možnostiach psychologickej špecializácie a praktického uplatnenia na trhu práce. Má špecifické poznatky prevažne v oblasti aplikovaných psychologických disciplín (najmä teórie učenia, teórie kognitívnych štruktúr, teórie osobnosti, teórie pracovného a športového výkonu, teórie vedenia ľudí, teórie analýzy práce, teórie analýzy učebných potrieb, teórie poradenstva a psychoterapie, teórie psychometrickej tvorby testov, teórie fungovania komunít, teórie zmeny), ktoré primárne smerujú k poznaniu správania a prežívania jednotlivcov v rámci skupín a väčších systémov. Pozná princípy projektovania a realizácie náročnejšieho výskumného kvantitatívneho alebo kvalitatívneho projektu vrátane možností analýzy dát.  

Disponuje zručnosťami v oblasti aplikácie špecifických poznatkov rôznych psychologických disciplín, najmä konštruovanie metodík, navrhovanie postupov na hodnotenie výkonu, navrhovanie výcviku, navrhovanie terapeutického plánu alebo psychoterapie. Ďalej má zručnosti v oblasti diagnostiky v rámci výskumu (laboratórne podmienky, terénny výskum) a v rámci aplikovaných disciplín podľa psychologickej špecializácie. Absolvent/ka je schopný/á navrhnúť a realizovať náročnejší výskumný projekt (experiment) vrátane multivariačnej analýzy dát alebo kvalitatívnej analýzy dát. Absolvent/ka ďalej disponuje schopnosťou písať odborné články/výstupy/nálezy/správy, tvoriť koncepcie, uskutočniť analýzy a schopnosťou prezentovať ciele a výsledky i schopnosťou reflektovať svoju odbornú činnosť a odbornú činnosť druhých.

Absolvent/ka preukazuje samostatnosť pri riešení problémov a projektov z oblasti študijného odboru v meniacom sa prostredí. Absolvent/ka preukazuje schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku.  

Cieľom je rozvíjať nielen sociálne zručnosti, ale aj zručnosti postarania sa o seba, ktoré budú absolventi nevyhnutne potrebovať, aby predchádzali súcitnej únave či vyhoreniu v pomáhajúcej profesii psychológa. Absolvent získa zručnosti práce s vlastnými emóciami i emóciami druhých ľudí, dávania spätnej väzby a relevantné spôsobilosti nevyhnutné pre profesiu psychológa. Absolvent/ka bude zručný/á v sebareflexii, identifikovaní svojich silných stránok a ich rozvoja. Získa poradenské zručnosti. Absolvent má schopnosť rozšíriť svoje porozumenie skúsenostiam klientov, pacientov, opatrovateľov ako i zdravotníckeho personálu vo vybraných klinických skupinách a situáciách a zvýšiť tak svoje kompetencie pri každodennom jednaní s pacientmi. Má rozvinutú naratívnu kompetenciu.   

Absolvent/ka má základné výskumné kompetencie demonštrované v záverečnej práci. Absolvent/ka nadobudne profesionálne kompetencie vzťahujúce sa na psychologický obsah odborného procesu a činností v kontexte klinickej praxe, poradenskej a psychoterapeutickej praxe, vzdelávacej praxe, kontextu práce a organizácie, konkrétne dokáže špecifikovať ciele (analyzovať potreby a určovať ciele), posudzovať alebo diagnostikovať (jednotlivca, skupinu, organizáciu, situáciu), vyvíjať (službu alebo produkt), realizovať a vyhodnotiť intervenciu a komunikovať výsledky. 

Profil absolventa/tky a skladba študijného programu je v súlade s odporúčaniami EuroPsy - the European Certificate in Psychology (EFPA, 2019), čo podporuje implementáciu nových predmetov do výučby s cieľom dosiahnuť rovnocennosť a uznávanie vzdelania v európskom priestore podľa plánu Dlhodobého zámeru rozvoja UK (https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/dlhodoby_zamer_rozvoja_UK_2021-2027.pdf). Profil absolventa/ka ďalej korešponduje s dlhodobým zámerom rozvoja UK, špecificky v oblasti zameranej na štúdium psychických procesov, správania a ľudskej mysle; vplyv digitálnych technológií na edukačný, rehabilitačný, terapeutický proces; problematiku minoritných skupín a komunít s odlišnými jazykovo-kultúrnymi tradíciami ako cieľov výskumu UK v pláne Dlhodobého zámeru rozvoja. 

uplatnenie absolventov:

Špecialista v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inovácií
Vedecký pracovník v oblasti psychológie
Kariérový poradca, Metodik odborných poradenských služieb, Projektový manažér v oblasti kariérového poradenstva, Vedúci oddelenia poradenstva vo vzdelávacom a profesijnom vývine
Metodik v oblasti výchovy a vzdelávania
Riadiaci pracovník vo výchove a vzdelávaní inde neuvedený
Špecialista kvality vzdelávania
Výchovný poradca
Kariérový poradca, kariérový kouč, poradca v kariérovom vývine, poradca v profesionálnom vývine
Kouč
Psychoterapeut
Poradca pre zdravý životný štýl
Dopravný psychológ
Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prieskumu trhu
Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť náboru a výberu pracovníkov, Personálny manažér,
Manažér získavania a výberu pracovníkov
Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť vzdelávania a rozvoja pracovníkov, Manažér pre vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov, Manažér rozvoja ľudských zdrojov
Supervízor operátorov dát
Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť odmeňovania a benefitov
Riadiaci pracovník (manažér) personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov, HR Manager, Manažér/Vedúci ľudských zdrojov, Personálny manažér, Vedúci personálnej administratívy, Vedúci personálnej práce, Vedúci zamestnaneckých vzťahov, Vedúci zamestnaneckých záležitostí
Riadiaci pracovník (manažér) ľudských zdrojov (personálny riaditeľ), Riaditeľ ľudských zdrojov
Kariérový špecialista, Metodik odborných poradenských služieb, Projektový manažér v oblasti kariérového poradenstva, Vedúci oddelenia poradenstva vo vzdelávacom a profesijnom vývine
Kariérový sprievodca, konzultant
Supervízor administratívnych pracovníkov
Špecialista ľudských zdrojov (generalista, HR business partner)
Špecialista odmeňovania a benefitov
Špecialista pre oblasť vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov
Textový korektor
Manažér pre oblasť vzdelávania a rozvoja pracovníkov
Supervízor zákazníckeho centra
Špecialista náboru a výberov pracovníkov (HR Consultant, HR Specialist, Recruiter)
Špecialista personálnej administratívy a zamestnaneckých vzťahov
Špecialista pre plánovanie a kontroling ľudských zdrojov
Metodik práce s mládežou
Lektor ďalšieho vzdelávania
Lektor v práci s mládežou
Špecialista marketingových analýz a prieskumu trhu
Hovorca
Produktový špecialista 

Študijný plán a infolisty predmetov

Štúdijný plán

Informačné listy predmetov

Partnerské organizácie

Assessment Systems Slovakia, s.r.o.

FIDUCIA HR 

Mannpower Slovensko 

Slovenská asociácia pre kritickú psychológiu

PDCS, o.z.

Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied

Ústav experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied