Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

verejná politika

Základné informácie o študijnom programe

študijný program: Verejná politika
študijný odbor: politické vedy
forma štúdia: denná
štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
jazyk výučby: slovenský a anglický

Rada študijného programu

Marta Kahancová, MSc, MA, PhD. | VUPCH

Martin Mendelski, PhD. | VUPCH

Bc. Ester Ziffová - zástupkyňa študentov

Mgr. Ctibor Košťál - zástupca zamestnávateľov 

Personálne zabezpečenie

učitelia:

Mgr. Alexandra Poláková-Suchalová, PhD.
Prof. JUDr. Marián Giba, PhD. 

študijný poradca: Mgr. Matúš Sloboda, PhD. (matus.slobodafses.uniba.sk)

študentský študijný radca: Mgr. Róbert Martin Hudec 

koordinátor pre zahraničnú mobilitu a Erasmus+:  Mgr. Matúš Sloboda, PhD 

koordinátorka pre študentky a študentov so špecifickými potrebami: Ing. Veronika Miťková, PhD. (veronika.mitkovafses.uniba.sk)

Požiadavky na uchádzačku/uchádzača

Predpoklady na štúdium magisterského stupňa verejnej politiky sú ukončené vzdelanie 1. alebo 2. stupňa vysokoškolského vzdelania, aktívny záujem o verejné dianie, prípadnou výhodou je aj aktívna participácia na veciach verejných. Najdôležitejším predpokladom na štúdium magisterského stupňa verejnej politiky je ochota pracovať, chuť posunúť svoje poznanie a schopnosť vedieť prijímať a zapracovávať spätnú väzbu. Multidisciplinárny charakter odboru verejná politika umožňuje u nás študovať absolventom širokého spektra študijných programov s ukončeným 1. alebo 2. stupňom vysokoškolského vzdelania 

Medzi požadované schopnosti patrí analytické a kritické myslenie, čítanie s porozumením a aktívna znalosť anglického jazyka.  

Profil absolventky/absolventa

Študijný program Verejná politika sa vo všeobecnosti venuje štúdiu ako jednotlivé úrovne verejnej správy vytvárajú, prijímajú, realizujú a vyhodnocujú intervencie v podobe regulácií či neregulačných opatrení a programov na riešenie spoločenských problémov (evidence-based policy making), ako aj to, či a v akej podobe sa do tvorby, realizácie a vyhodnocovania verejných politík zapájajú ďalší relevantní aktéri (tzv. participačný aspekt). Náš magisterský študijný program Verejná politika je interdisciplinárnym programom, ktorý čerpá z vedných odborov politológia, ekonómia, právo, sociológia, manažment a ďalších spoločenskovedných disciplín.  Cieľom programu je pripraviť odborníkov s koncepčnými a analytickými zručnosťami v oblasti verejnej politiky pre verejný aj mimovládny sektor, schopných analyzovať a tvoriť sektorové politiky a riešiť prierezové otázky verejnej politiky, prezentovať a presadzovať nové poznatky a názory a prispieť ku skvalitneniu verejnej správy a verejnej politiky na Slovensku i v európskom kontexte.  

 

Magisterský študijný program vychádza z trendov programov vo verejnej správe (pozri napr. EAPAA kritériá). Program bol vytvorený v roku 2002. Jeho zakladatelia spolupracovali so špičkovými zahraničnými pracoviskami v odbore, konkrétne Erasmus University, Holandsko; University of Pittsburgh, USA; Carleton University, Kanada). Odvtedy bol inovovaný, taktiež v spolupráci s inštitúciami z praxe. Príkladom je zavedenie kurzu zameraného na behaviorálne verejné politiky, ktorý je jedným z výstupov APVV projektu vedeného na ÚVP. Uvedený behaviorálny projekt nám umožňuje realizovať behaviorálne experimenty v konkrétnych organizáciách verejnej správy, na ktorých sa podieľajú aj naši študenti a študentky napr. vo forme záverečných prác.  

Magisterské štúdium Verejnej politiky ponúka študentom a študentkám kvalitné vzdelanie porovnateľné so štúdium v krajinách Európskej únie a USA , ako aj jedinečnú  príležitosť vybudovať si dôležité  kontakty a získať skúsenosti, ktoré môžu byť dôležité pre ich praktické uplatnenie v slovenskej verejnej správe, mimovládnom sektore, v akademickom svete, v súkromnom sektore a v politike.  

 

uplatnenie absolventov:

Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci
Vysokí štátni úradníci
Generálny tajomník služobného úradu
Riadiaci pracovník orgánu štátnej správy (úroveň sekcie)
Poradca prezidenta, predsedu vlády, ministra, najvyššieho predstaviteľa ústredného štátneho orgánu
Vysoký štátny úradník inde neuvedený
Starosta, zástupca starostu
Predstaviteľ obce a samosprávneho kraja inde neuvedený
Vedúci predstaviteľ združenia
Riadiaci pracovník neziskovej organizácie, nadácie a neinvestičného fondu
Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti financií
Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchove a vzdelávaní
Vysokoškolskí učitelia
Odborný asistent vysokej školy
Riadiaci pracovník v cirkevnej organizácii
Žurnalisti, redaktori a ostatní špecialisti v žurnalistike
Žurnalista, novinár
Analytik v štátnej správe (analytické útvary ministerstiev, štatistický úrad) 

Študijný plán a infolisty predmetov

Partnerské organizácie

Najvyšší kontrolný úrad SR 

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 

Rada pre štátnu službu 

CEEV Živica 

Nadácia Pontis 

Národná banka Slovenska 

Úrad hodnoty za peniaze MF SR

Civita Center, o.z.