Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

sociálna antropológia

Základné informácie o študijnom programe

študijný program: Sociálna antropológia
študijný odbor: Sociológia a sociálna antropológia
forma štúdia: denná
štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
jazyk výučby: slovenský a anglický

Rada študijného programu

doc. Mgr. Yazid Ben Hounet, PhD. | VUPCH

Denisa Bakošová - zástupkyňa študentov

Mgr. Norbert Maur, PhD. - zástupca zamestnávateľov

Personálne zabezpečenie

učitelia:

Mgr. Daša Bombjaková, PhD. 
Mgr. Danijela Jerotijevič, PhD. 
Katarína Očková, MSc., PhD., AFHEA
Mgr. Matej Butko, PhD.
Mgr. et Mgr. Radek Vorlíček, PhD. 

študijný poradca: Mgr. Andrej Mentel, PhD. (andrej.mentel@fses.uniba.sk)

študentský študijný radca: Mgr. Ines Herćan

koordinátor pre zahraničné mobility a Erasmus+: Mgr. Andrej Mentel, PhD.

koordinátorka pre študentky a študentov so špecifickými potrebami: Ing. Veronika Miťková, PhD. (veronika.mitkova@fses.uniba.sk)

Požiadavky na uchádzačku/uchádzača

Uchádzači o prijatie na študijný program 2. stupňa (uchádzač/ka o štúdium magisterského študijného programu) má ukončené vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa.

Štúdium vyžaduje zvládnuté vedomosti, kompetencie azručnosti, získané počas štúdia na prvom stupni, umožňujúce získavať, analyzovať aspracovávať empirické údaje vsociálnych vedách. Štúdium vyžaduje schopnosť samostatnej individuálnej práces odbornými a vedeckými zdrojmi, schopnosť pripraviť sana semináre a cvičenia, spracovať zadané témy zo študovaných predmetov. Predpokladom štúdia je schopnosť čítať sporozumením, kriticky analyzovať aargumentačne prezentovaťdomácu a zahraničnú literatúru z odboru a príbuzných odborov, písomne a ústne vyjadriť svoje vedomosti a myšlienky konzistentným a argumentačne podloženým spôsobom, používať tlačené a elektronické zdroje a informačné technológie (internet, databázy, informačné programy, softvér na realizáciu štatistických výpočtov).

Pri uchádzačoch nebude uplatňované žiadne diskriminačné kritérium –na základe veku, rodovej príslušnosti, politického alebo náboženského presvedčenia.

Fakulta poskytne súčinnosť pri administrácii a získaní statusu študenta so špecifickými potrebami, prostredníctvom kontaktnej osoby na Študijnom oddelení a koordinátora pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského v Bratislave.Fakulta poskytne súčinnosť pri využívaní nástrojov potrebných pre štúdium u študentov so špecifickými potrebami (prístrojové vybavenie, čítačky, preklad študijných materiálov do Brailovho písma a pod.).

Profil absolventky/absolventa

Sociálna antropológia zahŕňa znalosti o ľudskej spoločnosti, spoločenstvách a kultúre v ich najrôznejších prejavoch, o ich fungovaní, evolúcii a interakciách získavané dlhodobým etnografickým terénnym výskumom.

Cieľom vzdelávania je, aby si študenti osvojilihlboké a prierezové vedomosti voblasti sociálnej  antropológie,vrátane  poznania  súvislostí  a  vzťahov  najmä  ksúvisiacim odborom sociológia aetnológia,aby získali dôkladnú prípravu vjednej zo špecializácií vrámci   sociálnej   antropológie   (politická/ekonomická   antropológia   alebo kognitívna/evolučná  antropológia), aby poznali a  rozumeli antropologickým teóriám, etnografickým terénnym metódam a postupom kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy dát, s možným uplatnením tak v praxi, ako aj vo vede a výskume.Vprípade zručností je cieľom vzdelávania to, aby študent vedel aktívne získavať nové znalosti a informácie z oblasti sociálnej antropológie, dokázal ich integrovať a využívať vaplikovanej praxi ipre tvorivý rozvoj odboru, aaby dokázal tvorivým spôsobom riešiť teoretické  i  praktické  úlohy výskumu  i praxe  s využitím  najaktuálnejších  postupov a metód.

Absolvent/ka by mal/a byť nielen schopný/á samostatne naplánovať aviesť dlhodobý  terénny  výskum,  ale  aj  zostaviť  a viesť  výskumný  tím  na  dlhodobý  terénny výskum  v konkrétnom  prostredí,  určiť  a metodicky  viesť  kvalitatívne  i kvantitatívne analýzy  získaných  údajov  a pripraviť  a koordinovať  buď  záverečnú  správu  zvýskumu, alebo vedeckú či odbornú štúdiu, vhodnú na publikovanie. V oblasti  kompetencií  je  cieľom  vzdelávania  dosiahnuť to,  aby  študenti  dokázali samostatne riešiť výskumné  i praktické problémy,  koordinovať  postupy  v  tímoch  a samostatne a zodpovedne sa rozhodovať v meniacom sa prostredí sociálnych vzťahov. Medzi  kompetencie  študenta  získané  vzdelávaním  patrí  aj  pripravenosťniesť zodpovednosť  za  svoju  činnosť  a  rozhodnutia  s  prihliadnutím  na etické  a iné širšie spoločenské  dôsledky, ako  aj formulovať závery o  postupe  avýsledkoch  riešenia výskumných i praktických úloh.Cieľom vzdelávania je, aby absolvent bol schopný pracovať vo sfére vedy a základného výskumu v odbore sociológia asociálna antropológia, alebo aj v oblastiach aplikovaného a rezortného výskumu (sociálna politika, rozvoj ľudských zdrojov a podobne), v orgánoch štátnej a verejnej správy, v podnikateľskom sektore, v neziskovom sektore, v marketingu, v masmédiách.

 

uplatnenie absolventov:

Špecialisti v spoločenských vedách a religionistike
Sociológovia, antropológovia, geografi a podobní špecialisti
Antropológ
Špecialisti v oblasti riadenia a správy
Analytici v oblasti riadenia a organizácie práce
Špecialista optimalizácie procesov
Špecialista riadenia systému kvality
Projektový špecialista (projektový manažér)
Špecialisti v oblasti stratégie a rozvoja
Špecialista pre regionálny rozvoj a rozvoj vidieka
Špecialista v oblasti sociálno-ekonomického rozvoja
Špecialisti v oblasti vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov
Špecialista pre oblasť vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov
Terénni sociálni a zdravotní pracovníci
Komunitný pracovník

Študijný plán a infolisty predmetov

Partnerské organizácie

Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied