Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzity Komenského v Bratislave

Prijímacie konanie - uchádzači

2. kolo prijímacieho konania

Prihláška na štúdium sa podáva elektronicky na stránke https://e-prihlaska.uniba.sk.

(NÁVOD na podanie prihlášky v elektronickom systéme nájdete TU.)

Zaevidovanú prihlášku uchádzač vytlačí, podpíše a odošle na fakultu.

 

V 2. kole prijímacieho konania si môžete poslať prihlášku na nasledovné študijné programy:

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

  • aplikovaná ekonómia
  • európske štúdiá
  • sociálna antropológia

Termín:

do 31. augusta 2018

 

Zároveň s prihláškou si uchádzač vygeneruje príkaz na úhradu administratívneho poplatku na úhradu nákladov spojených s prijímacím konaním, ktorý je potrebné uhradiť do 31. augusta 2018.

Úplné znenie podmienok prijímacieho konania na jednotlivé stupne štúdia a dokumenty, ktoré musia byť súčasťou prihlášky, nájdete pod textom.

 

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

  • aplikovaná ekonómia
  • európske štúdiá
  • sociálna antropológia
  • verejná politika

Termín:

do 31. augusta 2018

Zároveň s prihláškou si uchádzač vygeneruje príkaz na úhradu administratívneho poplatku na úhradu nákladov spojených s prijímacím konaním, ktorý je potrebné uhradiť do 31. augusta 2018

<output>Zároveň s prihláškou si uchádzač vygeneruje príkaz na úhradu administratívneho poplatku na úhradu nákladov spojených s prijímacím konaním, ktorý je potrebné uhradiť do 31. augusta 2018.</output>

<output>Zároveň s prihláškou si uchádzač vygeneruje príkaz na úhradu administratívneho poplatku na úhradu nákladov spojených s prijímacím konaním, ktorý je potrebné uhradiť do 31. augusta 2018.</output>

Úplné znenie podmienok prijímacieho konania na jednotlivé stupne štúdia a dokumenty, ktoré musia byť súčasťou prihlášky, nájdete pod textom.

Uchádzači o štúdium so špecifickými potrebami v ak. roku 2017/2018

V súlade s ustanoveniami Vnútorného predpisu UK v Bratislave č. 23/2014 k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami, uchádzač so špecifickými potrebami získa informácie o svojich právach a povinnostiach v uvedenom vnútornom predpise č. 23/2014.

V prípade záujmu a potreby je uchádzač povinný zaslať spolu s Prihláškou na štúdium aj vyplnené žiadosti:

  • Prílohu č. 5 k vnútornému predpisu - Smernici UK č. 23/2014: Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb.
  • Prílohu č. 6 k vnútornému predpisu - Smernici UK č. 23/2014: Žiadosť o primerané úpravy a podporné služby.
  • Preukaz ZŤP

Kontaktnou osobou pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami je Ing. Veronika Miťková, PhD.


Spracovanie agendy k prijímaciemu konaniu zabezpečuje Študijné oddelenie FSEV.