Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

európske štúdiá a politiky

Základné informácie o študijnom programe

študijný program: Európske štúdiá a politiky
študijný odbor: Politické vedy
forma štúdia: denná/externá
štandardná dĺžka štúdia: 3 roky/4 roky
jazyk výučby: slovenský a anglický

Rada študijného programu

Mgr. Kristína Rankovová - študentka

Mgr. Ondrej Gažovič, PhD. (do 19.03.2024) - zástupca zamestnávateľov

Mgr. Tomáš Malec, PhD. (prednosta, Mestský úrad mestskej časti Bratislava - Staré mesto)

Personálne zabezpečenie

učitelia:

Ing. Tomáš Domonkos, PhD.  
Ing. Mária Širáňová, PhD.  
prof. Ing. Saleh Monthana Obadi, PhD.  
Mgr. Miroslav Štefánik, PhD.  
Mgr. Lucia Najšlová, PhD.  
Mgr. Matej Hruška, PhD.

 

študijná poradkyňa: doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD. (olga.gyarfasovafses.uniba.sk)

študentský študijný radca: Mgr. Lucia Wirthová

koordinátorka pre zahraničnú mobilitu a Erasmus+: doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. (lucia.mokrafses.uniba.sk)

koordinátorka pre študentky a študentov so špecifickými potrebami: Ing. Veronika Miťková, PhD. (veronika.mitkovafses.uniba.sk)

Požiadavky na uchádzačku/uchádzača

Uchádzač/ka o štúdium doktorandského študijného programu má ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa. Okrem toho ovláda anglický jazyk na úrovni B2, vzhľadom na výučbu predmetov aj v anglickom jazyku. Uchádzač/ka by mal/a mať vedomosti a prehľad v oblasti medzinárodných vzťahov, európskych politík, inštitucionálneho viacstupňového vládnutia, tvorby a aplikácie politík na nadnárodnej a národnej úrovni, médií a pôsobenia aktérov v politickom systéme. Zároveň by mal/a uchádzač/ka prejaviť schopnosť samostatne a tvorivo myslieť, kriticky hodnotiť a formulovať vlastné postoje a názory. Nezanedbateľným predpokladom uchádzača/ky o štúdium študijného programu Európske štúdiá a politiky v doktorandskom stupni štúdia je schopnosť formulovať výskumné zámery, identifikovať priestor pre výskum v súvisiacich témach, zbierať a odborne vyhodnotiť získané informácie a výskumné dáta, analyzovať ich a formulovať závery, odporúčania či tvoriť modely pre  ďalší výskum, rozhodovací proces alebo aplikáciu v praxi. Uchádzač/ka by sa mal/a vyznačovať záujmom o kultivovanie svojich vedomostí v teoretickej aj praktickej rovine v oblastiach politického rozhodovania, politického správania, medzinárodných vzťahov a medzinárodných organizácií, tvorby a aplikácie medzinárodných a európskych noriem a politík, národných politík  a to tak z obsahového, kvalitatívneho i kvantitatívneho pohľadu. Uchádzač/ka by mal/a mať motiváciu profesijne sa uplatniť vo výskumných inštitúciách, v domácich alebo zahraničných organizáciách, analytických odboroch vo verejných inštitúciách, v rôznych stupňoch organizácie politických inštitúcií či mimovládnych organizácií.  

Profil absolventky/absolventa

Cieľom vzdelávania študentov a študentiek doktorandského študijného programu Európske štúdiá a politiky je rozvíjať a prehlbovať ich poznatky a schopnosti aplikovať teoretické a metodologické prístupy k témam európskej integrácie, súčasného vývoja v medzinárodných vzťahoch, výskumu politického správania, otázok rovnosti, spravodlivosti a inklúzie, inštitucionálnych nastavení, viacúrovňového systému spravovania, behaviorálnych intervencií ako aj formovania, aplikácie a komparácie národných sektorových politík.   

Absolventi/ky doktorandského študijného programu Európske štúdiá a politiky sa orientujú v rôznorodých teoretických prístupoch a konceptoch týkajúcich sa politických, ekonomických, spoločenských a právnych procesov v rámci Európy a globálneho sveta. Na základe nadobudnutých vedomostí a zručností dokážu analyzovať a vyhodnocovať procesy, systémy a problémy na domácej a medzinárodnej politickej scéne a realizovať komparatívnu analýzu týchto procesov.  

Základnou charakteristikou absolventa/ky doktorandského študijného programu Európske štúdiá a politiky je schopnosť analyzovať a aplikovať  teoretické a empirické poznatky v oblasti interdisciplinárneho skúmania procesov európskej integrácie a verejnej správy a jeho/jej pripravenosť pôsobiť v rôznych sektoroch verejnej správy a politiky, v oblasti európskych a medzinárodných inštitúcií, ako aj v oblasti sektorových politík,  v médiách, v občianskej spoločnosti a v akademickom výskume.  

Absolvent/ka má schopnosť kriticky a analyticky myslieť, pričom pri svojom štúdiu a výskume zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty. Interdisciplinárny charakter štúdia umožňuje absolventom/kám študijného programu pôsobiť v oblastiach spätých s politikou, medzinárodnými vzťahmi, európskymi štúdiami, médiami a verejnými politikami. Jednotlivé študijné predmety v rámci študijného programu umožňujú študentom/kám prehĺbiť svoje vedomosti v oblastiach týkajúcich sa najmä: 

a) poznania, kritického zhodnotenia a aplikácie klasických i súčasných spoločensko-vedných teórií,  

b) kvantitatívneho a kvalitatívneho rámca vedeckého výskumu, politickej analýzy a analýzy intervencií štátu vo verejnej politike, ktorá spočíva v aplikácii konkrétnych kvantitatívnych a kvalitatívnych výskumných metód (štatistika, pokročilá kvalitatívna metodológia) na aktuálne spoločenské situácie, vo vyhodnocovaní výsledkov a navrhovaní alternatívnych spôsobov riešenia problémov; 

c) európskych a medzinárodných politík, ktoré sa zameriavajú na cyklus tvorby konkrétnych politík, od ich nastavovania, legislatívnej úpravy, aplikácie, evaluácie až po prehodnotenie a prípadné opätovné nastavenie vychádzajúce z nového poznania, modelov a analýz;    

d) národných politík, ktoré sa zameriavajú na analýzu, komparáciu, intervencie, modelovanie a predikovanie rozhodovania, správania a vyhodnocovania v konkrétnej sektorovej politike.  

Absolventi/ky ovládajú odbornú terminológiu v slovenskom, ako aj v anglickom jazyku, minimálne na úrovni C1 a vyššie, vďaka výučbe nosných predmetov v anglickom jazyku.  

Na základe absolvovania vzájomne sa doplňujúcich metodologických kurzov zameraných na pokročilé kvalitatívne výskumné metódy a pokročilé kvantitatívne metódy, budú absolventi/ a absolventky schopní/é efektívne pripraviť a realizovať svoj výskumný projekt. Workshopy zamerané na praktické posilnenie konkrétnych výskumných metód vedené expertami a expertkami s medzinárodnými skúsenosťami im pomôžu prepojiť teoretické časti dizertačnej práce s praktickou aplikáciou na konkrétne politiky či situácie. Absolventi/ky dokážu samostatne pracovať s odbornými textami, reagovať na existujúci stav národného či medzinárodného výskumu, dokážu pracovať s rôznymi typmi empirických dát a pripravovať akademické texty, výskumné články a policy orientované analytické správy a podklady. Dodržiavajú pritom štandardy akademickej etiky.  

Vzhľadom na rôzne typy použitých pedagogických metód, vypracovávanie zadaní (prezentácie, príprava projektu, projekty výskumnej práce, vypracovanie kritickej eseje a pod.) program tiež umožňuje študentom/kám získať prax v „mäkkých zručnostiach“ (soft skills), t.j. ako formulovať argumenty a zdôvodnenia svojich argumentov, ako kriticky a v kontexte hodnotiť procesy a udalosti v domácom i európskom politickom dianí, a prezentovať ich na národných a medzinárodných konferenciách.  

Absolvent/ka dokáže pracovať individuálne aj spolupracovať v kolektíve, vrátane medzinárodného, má schopnosť kriticky a tvorivo myslieť, reflektovať svoje postoje s ohľadom na rešpektovanie hodnotovej plurality, a to pri zachovaní základných zásad dialógu v rámci demokratickej komunity.  

Ciele študijného programu sú v súlade s dlhodobou stratégiou rozvoja UK v Bratislave a s cieľmi Dlhodobého zámeru FSEV UK. Aplikovanie anglického jazyku vo vyučovacom procese, ako aj prítomnosť zahraničných výskumníkov/čok a expertov/iek pôsobiacich v programe prispieva k internacionalizácii štúdia, zvyšuje konkurencieschopnosť absolventov/tiek študijného programu, zlepšuje ich komunikačné zručnosti a umožňuje im úspešne sa uplatniť na trhu práce vo svojom odbore ale aj v súvisiacich povolaniach.  

 

uplatnenie absolventov:

Zákonodarcovia, vysokí štátni úradníci a najvyšší predstavitelia podnikov a organizácií
Predseda a poslanec parlamentu
Predseda a člen vlády
Generálny tajomník služobného úradu
Štátny tajomník
Splnomocnenec vlády
Riadiaci pracovník orgánu štátnej správy (úroveň sekcie)
Veľvyslanec, generálny konzul
Vedúci kancelárie, sekretariátu ústredného štátneho orgánu
Najvyšší predstaviteľ verejnoprávnej inštitúcie
Riadiaci pracovník neziskovej organizácie, nadácie a neinvestičného fondu
Vedúci predstavitelia politických, odborových, záujmových a príbuzných organizácií
Riadiaci pracovník verejnej správy v oblasti medzinárodných vzťahov
Riadiaci pracovník v oblasti parlamentnej a vládnej agendy
Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti fondov EÚ
Špecialista stratégie vo vzťahu k politikám Európskej únie
Špecialista v oblasti medzinárodných vzťahov
Systémový analytik inde neuvedený
Špecialista v oblasti ľudských práv
Politológ
Publicista, Spravodajca, Reportér, Komentátor  

Študijný plán a infolisty predmetov

Partnerské organizácie

PDCS, o.z. 

Future Generation Europe 

AIESEC 

Národný ústav certifikovaných meraní 

EADI 

Adra  Slovensko 

Ambrela (pôv. Platforma mimovládnych rozvojových organizácií) 

European Association of Development Research and Training Institutes