Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Štipendiá

Výška prospechového štipendia je viazaná na počet študentov ku dňu 30.10. predchádzajúceho akad. roka

Prospechové štipendiá sa udeľujú na základe váženého študijného priemeru za 
- celý akad. rok - udeľovanie za 2023/2024 bude na jeseň 2024

Sociálne štipendiá

Pokyny a potrebné doklady pri odovzdávaní žiadosti o sociálne štipendium

Od 1.9.2013 je v platnosti novela vyhlášky 235/2013 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z.z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl.

  • Znenie novelizovanej vyhlášky
  • Tlačivo "Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia"
  • Žiadosť o sociálne štipendium si môže študent podať po zápise na štúdium v akademickom roku. K žiadosti prikladá dokumenty potvrdzujúce okruh spoločne posudzovaných osôb, ako aj ich príjem v závislosti od konkrétnej situácie žiadateľa.
  • Bližšie informácie nájdete pod nasledujúcimi odkazmi:

Predložené dokumenty musia byť originály alebo overené kopie. Niektoré vysoké školy umožňujú, aby originál porovnal s priloženou kópiou priamo zamestnanec vysokej školy. Vysoká škola si môže, za účelom posúdenia nároku žiadateľa na sociálne štipendium a jeho výšku, vyžiadať od žiadateľa aj ďalšie dokumenty o ňom, či o spoločne posudzovaných osobách. Študent je povinný predložiť dodatočne požadované doklady v čase určenom vysokou školou, inak môže vysoká škola prerušiť, až zastaviť konanie o priznaní  sociálneho štipendia žiadateľovi.Vysoká škola každého žiadateľa vyrozumie rozhodnutím o priznanej výške sociálneho štipendia, v ktorom žiadateľa poučí o možnosti odvolania sa voči nemu.

Dôležité upozornenie

Spracované budú výhradne tie žiadosti, ku ktorým budú doložené povinne požadované doklady spolu so Žiadosťou o priznanie sociálneho štipendia.

Dodatočne požadované doklady je študent povinní doložiť max. do 30 dní od podania žiadosti

Tehotenské štipendiá

V zmysle § 96b ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov si študentka môže požiadať o priznanie tehotenského štipendia. K žiadosti je potrebné doložiť 2 prílohy

1.  lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom,

2.  potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že študentke nevznikol nárok na výplatu tehotenského.

Žiadosť sa adresuje Rektorovi UK a posiela (ideálne poštou) na Oddelenie vzdelávanie Rektorátu UK. V prípade, že je nemožné poslať žiadosť poštou, žiadosť je možné poslať z univerzitného emailu.