Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Školné

Predlžovanie štandardnej dĺžky štúdia

  1. Na zápise študent/ka vyplní čestné vyhlásenie o predchádzajúcom alebo súbežnom štúdiu
  2. v priebehu mesiaca október ŠO zašle študentke/študentov rozhodnutie o vyrúbení školného na daný akad. rok
  3. študent/ka môže podať žiadosť o zníženie školného podľa smernice rektora
  4. o znížení rozhoduje rektor UK

Študent/ka uhrádza školné až po prevzatí rozhodnutie o jeho vyrúbení podľa príkazu na úhradu poplatku, ktorý bude v AISe. Odporúčame preskenovať QR kód a zaplatiť cez mobilnú aplikáciu, aby sa platba riadne spárovala. 

Śtudium v štud. programoch akreditovaných výlučne v anglickom jazyku

Školné sa vyrubuje ešte pred zápisom na štúdium. Školné sa spravidla rozdeľuje do 2 splátok, no študent/ka môže požiadať o splátkový kalendár (cez všeobecnú žiadosť)