Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Končiace ročníky

Termíny štátnych skúšok

Termíny štátnych skúšok vypisujú jednotlivé ústavy a sú (budú) dostupné v AIS2 najneskôr dva týždne pred konaním štátnic.  

Študentky a študenti sa prihlasujú na štátnicové predmety a obhajobu záv. práce (podľa štud. plánu)  v jeden deň. 

Prihlasovanie a odhlasovanie z termínov štátnych skúšok stanovujú ústavy v AIS2. V prípade akýchkoľvek otázok študentky a študenti kontaktujú ústav (najmä tajomníčku ústavu). 

FAQs

Čo ak nestíham prácu odovzdať v riadnom termíne?

Je dôležité si to uvedomiť v dostatočnom časovom predstihu a poslať nám riadne zdôvodnenú žiadosť o neskoršie odovzdanie práce. Bežne povoľujeme neskoršie odovzdanie pre tých, čo boli na Erasme, ale patria medzi študentky/študentov so špecifickými potrebami, majú vážne zdravotné alebo rodinné dôvody.

Ako mám postupovať v prípade, že neplánujem odovzdať záv. prácu v danom akad. roku vôbec a teda plánujem predlžovať štúdium?

Ideálne je dať nám to na vedomie cez všeobecnú žiadosť v dostatočnom časovom predstihu a požiadať nám o vymazanie štátnicových predmetov z vášho zápisného listu (ak ich tam zapísané máte). Treba však počítať s vyrúbením školné na ďalší akad. rok. Môžete tiež požiadať o výmaz povinného predmetu Bakalárska práca, resp. Diplomová práca (to však záleží od času, kedy si uvedomíte, že prácu neodovzdáte). 

Ako mám postupovať, ak som záverečnú prácu odovzdal/a, ale dostal/a som negatívne posudky (FX)?

Máte viacero možností.
1) Aj s negatívnymi posudkami na obhajobu a teda štátnice ísť môžete. FX z posudkov nemusí na 100% znamenať neúspešnú obhajobu. Ak obhajobou prejdete, všetko je OK. Ak z obhajoby dostanete FX, môžete sa prihlásiť na opravný termín štátnic, ktorý býva bežne v auguste. K dispozícii máte dva opravné termíny na štátne skúšky. Druhý opravný termín sa však bežne koná až nasledujúci akad. rok a teda je s ním spojené predlžovanie štandardnej dĺžky štúdia a vyrúbenie školného. 

2) môžete sa rozhodnúť prácu pred obhajobou opraviť. Toto ale dajte vedieť ako tajomníčke vášho ústavu, tak aj vašej študijnej referentke a školiteľke/školiteľovi. V tomto prípade sa musíte odhlásiť z termínu obhajob, ako aj štátnicových predmetov. Vždy totiž absolvujete štátnice ako jeden celok. Avšak, v tomto prípade budete môcť ísť na štátnice až na nasledujúci akad. rok., nakoľko ste nestihli podať žiadosť o odovzdanie práce v náhradnom termíne včas. Toto je taktiež spojené s predlžovaním štúdia a vyrúbením školného na nasledujúci akad. rok. V tomto prípade si môžete požiadať o odstránenie štátnicových predmetov z vášho zápisného listu v danom akad. roku. 

3) rozhodnete sa na obhajoby a teda štátnice neísť (platí bod 2) a zároveň sa rozhodnete zmeniť úplne tému práce. V tomto prípade opäť dáte vedieť tajomníčke vášho ústavu, štud. referentke a školiteľke/školiteľovi. 

Čo ak som prácu riadne odovzdal/a, ale nesplnil/a som podmienky na pripustenie k štátnym skúškam, lebo som nezískal/a dostatočný počet kreditov (napr. lebo som nespravil/a povinný alebo povinne voliteľný kurz, ...)?

V tomto prípade budete musieť kurz znovu absolvovať v nasledujúcom akad. roku. Znamená to predlžovanie štúdia a vyrúbenie školného. Ak ste s prácou spokojná/ý, nemusíte ju opravovať a v nasledujúcom akad. roku ju môžete riadne obhájiť. Zároveň kontaktujte vašu štud. referentku, aby Vám odstránila štátnicové predmety z vášho zápisného listu v danom akad. roku. Ak prácu opraviť predsa len chcete, kontaktujte  tajomníčku vášho ústavu a vašu študijnú referentku.

Čo ak som prácu odovzdal/a, ale opakovane som nespravil/a prenášajúci predmet a budem vylúčený/á?

V tomto prípade sa už nedá robiť veľa. Môžete si opätovne podať prihlášku v 2.kole prijímacieho konania, ak sa vo vašom štud. programe 2. kolo otvára. Ak nie, budete si musieť rok počkať. 

Môžem sa prihlásiť na štátnicový predmet v riadnom termíne a na obhajobu až v auguste a teda odovzdať prácu až neskôr?

Nie. Obhajoby, ako aj štátnicové predmetu tvoria štátne skúšky spoločne a konajú sa v jednom termíne. Niektoré štud. programy majú ako podmienku úspešného absolvovanie povinného predmetu Bakalárska práca a Diplomová prácu jej odovdanie. A úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov je podmienkou na pripustenie k štátniciam. Takže buď idete "komplet" v riadnom termíne alebo v augustovom. 

Kedy sa môžem prihlasovať na termíny štátnych skúšok?

Termíny štátnych skúšok vypisujú jednotlivé ústavy a zverejňujú sa najneskôr dva týždne pred ich konaním. Ak sa chcete informovať o termínoch štátnych skúšok, kontaktujte tajomníčku na Vašom ústave. 

Čo ak sa stane niečo nepredvídateľné a nebudem sa môcť zúčastniť štátnic v prihlásenom termíne, ale budem sa môcť zúčastniť v iný deň?

Z termínu štátnych skúšok sa môžete vždy odhlásiť. Do kedy sa môžete odhlásiť určujú ústavy v systéme AIS. Odporúčame preto kontaktovať tajomníčku Vášho ústavu, ona Vás odhlási a prihlási na iný deň, ak to bude možné. 

Ako postupovať, keď sa mi nepodarilo obhájiť záverečnú prácu?

V prvom rade je dôležité vedieť, či bol problém len v obhajobe alebo v práci samotnej - od toho závisí, či budete musieť prácu prerobiť alebo nie. Toto by Vám mala dať vedieť komisia. V oboch prípadoch však prácu musíte nahrať opäť do AISu. Dátum, dokedy musíte nahrať (či už opravenú alebo neopravenú prácu) do AISu je stanovený harmonogramom akad. roka. Ak však Ústav usúdi, že tento dátum je príliš blízko, môže stanoviť iný dátum, ktorý Vám bude nahratý do zadania novej verzie práce. Toto Vám umožní prácu nahrať do stanoveného dátumu. Stále máte možnosť požiadať o neskoršie odovzdanie opravnej verzie práce cez všeobecnú žiadosť. Odporúčame ju podať včas - nie deň-dva pred deadlinom, aby ste si v prípade neschválenia žiadosti mohli nastaviť svoj čas tak, že prácu odovzdáte v požadovanej kvalite. 
Ak prácu nebudete musieť prerobiť, tak ju do dňa určeného v harmonograme akad. roka (pokiaľ Ústav neurčí iný dátum) opäť nahráte do AISu (budete mať vytvorenú verziu 2 - lebo každá verzia práca sa viaže na daný termín obhajoby) a postupujete pri odovzdaní v AISe tak, ako ste postupovali pri nahrávaní prvej práce (toto platí pre akad. 21/22, od 22/23 sa to môže meniť). 
Ak prácu musíte prerobiť, tak ju prerobíte podľa posudkov školiteľa a oponenta a opäť ju nahráte do AISu (budete mať vytvorenú verziu 2 - lebo každá verzia práca sa viaže na daný termín obhajoby)do dňa určeného harmonogramom akad. roka (pokiaľ Ústav neurčí inak). Pri odovzdávaní postupujete rovnako ako pri odovzdávaní prvej verzie.