Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Študentské karty

Informácie o študentských kartách

Pre novoprijatých/é študentov/ky:

preukaz študenta v dennej forme štúdia s licenciou ISIC 20,0€
preukaz študenta v dennej forme štúdia bez licencie ISIC 10,0€
preukaz študenta v externej forme štúdia 10,0€ 

Obnovenie platnosti preukazu študenta prolongačnou známkou:  

študenti v dennej forme štúdia s licenciou ISIC 13,0€
študenti v dennej forme štúdia bez licencie ISIC 3,0€
študenti v externej forme štúdia 3,0€ 

duplikát preukazu 7,0€ 

Vychádza to z VP 08/2023 Smernica rektora UK Dodatok č. 5 k VP č. 17/2021 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK. Príloha č. 4