Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Harmonogram a organizácia štúdia

Akademický rok 2021/2022

harmonogram akademického roka 2021/2022

V harmonograme nájdete základné termíny akad. roku - začiatok a koniec výučbovej časti semestrov, interval pre skúškové obdobie, dátumy odovzdania záverečných prác, prihlasovanie na témy záverečných prác či interval pre štátne skúšky

Organizácia štúdia na FSEV UK v letnom semestri 2021/2022

Výučba v letnom semestri 2021/2022 na FSEV UK bude prebieha podľa odporúčaní krízového štábu UK nasledovne:

Od 14.2.2022 – 4.3.2022            

-        úplná dištančná výučba – predmety podľa rozvrhu v AISe budú prebiehať v stanovených dňoch a hodinách, ale v online forme cez MS Teams.

Plán od 7.3.2022

-        plánovaná hybridná výučba – pokiaľ to situácia dovolí, výučbu, ktorú JE MOŽNÉ presunúť späť do prezenčnej metódy výučby presúvame

-        podľa rozvrhu v AISe – niektoré predmety pôjdu úplne prezenčne, niektoré úplne online a niektoré hybridne. Pri jednotlivých rozvrhových okienkach (prednáška, seminár, cvičenie) je vždy vyznačené, či bude aktivita prebiehať online (je uvedená poznámka online) alebo prezenčne (je uvedená miestnosť).

-        Tento model je zatiaľ LEN plánovaný –  úpravy sú možné podľa aktuálnej situácie na Slovensku, zdravotného stavu učiteliek, učiteliek, študentiek a študentov.

-        Pre študentky a študentov OTP režim neplatí, ale pevne veríme, že všetci budeme spoločensky zodpovední a v prípade prezenčnej výučby budeme myslieť aj na ostatných, s ktorými sa stretávame.

-        ak máte podozrenie na ochorenie, alebo sa necítite dobre, alebo máte chrípku, ostaňte radšej doma a kontaktujte vyučujúcich

-        ak máte pozitívny výsledok testu na COVID-19, vyplňte tento formulár – informácia sa dostane na fakultu a tak môžeme podniknúť ďalšie kroky

-        čo sa týka prezenčnej výučby a účasti na nej, budeme sa vám všetkým snažiť vyjsť v ústrety - v individuálnych prípadoch kontaktujte vyučujúce a vyučujúcich vašich predmetov. Budeme sa snažiť mať jednotlivé výučbové aktivity aj online (pokiaľ to umožňuje organizácia kurzu). 

-        ak ste v zahraničí a nebudete vedieť prísť (aj napriek snahe), kontaktujte vaše vyučujúce a vyučujúcich

-        chápeme, že pre niektorých môže znamenať návrat do prezenčnej výučby logistické komplikácie, avšak veríme, že tak my, i vy sa posnažíte urobiť všetko, čo je vo vašich silách a možnostiach, aby ste sa prezenčnej výučby zúčastnili. 

Ubytovanie

-        v prípade, že ste podpísali dodatok k ubytovaniu na začiatku ZS a de-facto ste sa ho vzdali, garantovanú izbu na internáte už nemáte. Kontaktujte ubytovacie oddelenie internátov

-        ak ste ubytovanie na tento akad. rok ani nedostali alebo ste si oň nežiadali, ale na letný semester by ste ho chceli, kontaktujte ubytovacie oddelenie internátov.

Štátne skúšky

-        štátne skúšky sú zatiaľ plánované v prezenčnej metóde!

Výsledky priebežného zisťovania možnosti a ochoty zúčastniť sa prezenčnej výučby v LS 2021/2022

-        prieskum sme realizovali v decembri od 10.12.2021 - 21.12.2021
-        prieskum bol anonymný a účasť na ňom bola dobrovoľná 
-        po štatistickom rigoróznom spracovaní sme dostali 468 odpovedí od študentiek a študentov (cca 50% všetkých študentiek a študentov zapísaných v tomto akad. roku)
-        približne 77% zúčastnených je plne zaočkovaných, 2% sú prekonané/í
-        53% zo zúčastnených sa vyjadrilo v prospech prezenčnej výučby ("prídem" alebo "zvažujem"), ďalších 21% zo zúčastnených sa plánovalo rozhodnúť na základe iných kritérií (predpokladali sme najmä celoslovenskú pandemickú situáciu, ako i zdravotnú situáciu v ich najbližšom okolí, ako i počet prezenčne vyučovaných kurzov, ak by boli). 

Rozvrh na letný semester 2021/2022

Rozvrh je nahodený a schválený v AISe.

Zmeniť si predmety v zápisnom liste a prihlásiť ich na rozvrh je možné od 7.2.2022.

NEZABUDNITE – pridať si predmet do zápisného listu a prihlásiť ho na rozvrh sú dva samostatné kroky!!!

Keď si predmet prihlásite na rozvrh, ale rozhodnete sa napokon, že naň chodiť nechcete, nestačí si ho len odhlásiť z rozvrhu, ale musíte si ho vymazať aj zo zápisného listu!!!

Niektoré predmety ponúkajú viaceré seminárne skupiny, vyberáte si len jednu! Skupinu si vyberáte samy/i – avšak je možné, že po zmenách vo vašich zápisných listoch budú skupiny nerovnomerne obsadené. V tom prípade je možné, že vás učitelia a učitelia požiadajú, aby ste sa preradili do inej skupiny.

Jednotlivé „rozvrhové okienka“ môžu mať nastavené limity – najmä pri povinne voliteľných predmetoch a predmetoch, ktoré sa budú vyučovať prezenčne (kvôli kapacite miestnosti). Preto sa môže stať, že si budete musieť predmet vymeniť za nejaký iný, ktorý má ešte voľnú kapacitu.

Skontrolujte si vaše študijné plány – najmä to, koľko povinne voliteľných predmetov sa v danom ročníku a semestri odporúča si zapísať (napr. 1mPP1 – teraz by ste si mali zapísať len 2 PVP, avšak počty zapísaných nám hovoria, že veľká väčšina z Vás si zapísala minimálne tri predmety – preto je možné, že si predmet nebudete môcť prihlásiť na rozvrh. V tom prípade si ho aj vymažte zo zápisného listu na letný semester). Hodnotia sa totiž predmety, ktoré máte v zápisnom liste, nie tie, čo máte prihlásené na rozvrh. Preto si to radšej ku koncu februára ešte skontrolujte.
Študijné plány na 2021/2022

Niektoré predmety v rozvrhu nenájdete – napr. odborné stáže či predmety k bakalárskej či magisterskej práci. Nejedná sa o chybu. Stáž si predsa riešite v danej organizácii, nie je potrebné ju mať v rozvrh, dôležité, že ju máte v zápisnom liste. Predmety k bakalárskej či magisterskej práci sa na viacerých ústavoch „učia“ formou konzultácií so školiteľkou/školiteľom, preto sa v rozvrhu tiež nenachádzajú. Ak ich tam váš študijný program má, potom sa to vyučuje ako riadny predmet. 

Rozvrh pre MEDIAMATIKU bude komunikovať Ústav mediamatiky.

Ak idete tento semester na Erasmus, prihlasovať na rozvrh sa nemusíte.

Doplnené informácie

Ak ste si nejakým nedopatrením v septembri nezapísali dosť predmetov do zápisného listu, a predmety, ktoré chcete/môžete navštevovať v tomto semestri už majú naplnenú kapacitu, odporúčame nakontaktovať vašich vyučujúcich, či sú ochotné/í vás do kurzu ešte zobrať. Ak áno, prepošlite vyjadrenie vyučujúcej/vyučujúceho spolu s predmetom prodekanke pre štúdium. Ak nie, kontrolujte, či sa náhodou na kurze neuvoľní miesto. Preto je dôležité dodržiavať inštrukcie a zapisovať si predmety na CELÝ AKAD. ROK už v septembri.

Ak sa nemôžete zúčastniť prezenčnej výučby a predmet, ktorý sa vyučuje online, kontaktujte vyučujúcu/vyučujúceho predmetu, či vás do kurzu ešte zoberie aj napriek limitov. Ak áno, napíšte prodekanke pre štúdium.

Organizácia štúdia v ZS 2021/2022

 •  všetky bakalárske študijné programy - dištančná výučba - online (je to uvedené v jednotlivých rozvrhových okienkach)
 • magisterské študijné programy

  MGR študijný program

  Spôsob výučby

  mgAE – aplikovaná ekonómia

  HYBRID – zväčša spôsobom prednáška online, seminár/cvičenie prezenčne. Pri niektorých predmetoch to pôjde komplet online (kurzy, ktoré učia externí vyučujúci), niektoré komplet prezenčne – vždy to bude uvedené v rozvrhovom okienku

  mES – európske štúdiá

  ONLINE

  mESen – európske štúdiá v anglickom jazyku

  ONLINE

  mPP – sociálna a pracovná psychológia

  ONLINE

  mSA – sociálna antropológia

  HYBRID – niektoré predmety komplet prezenčne, niektoré hybridne (prednáška online, seminár prezenčne), niektoré komplet online

  mVP

  HYBRID – niektoré predmety (napr. Kvalitatívne metódy pôjdu online, väčšina prezenčne – vždy to bude uvedené v rozvrhovom okienku)

Akademický rok 2020/2021

harmonogram

vnútorný predpisy k organizácii štúdia v zimnom semestri 2020/2021

informácie k rozvrhu

posielanie žiadostí

   - osobne vhodením do schránky pri podateľni v budove FSEV UK
   - elektronicky na podatelnafses.uniba.sk (do kopie mozete pridat vasu stud. referentku)

Akademický rok 2019/2020

harmonogram