Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Harmonogram a organizácia štúdia

Akademický rok 2021/2022

harmonogram akademického roka 2021/2022

 

 • v harmonograme nájdete základné termíny akad. roku - začiatok a koniec výučbovej časti semestrov, interval pre skúškové obdobie, dátumy odovzdania záverečných prác, prihlasovanie na témy záverečných prác či interval pre štátne skúšky

 

Organizácia štúdia v ZS 2021/2022

 •  všetky bakalárske študijné programy - dištančná výučba - online (je to uvedené v jednotlivých rozvrhových okienkach)
 • magisterské študijné programy

  MGR študijný program

  Spôsob výučby

  mgAE – aplikovaná ekonómia

  HYBRID – zväčša spôsobom prednáška online, seminár/cvičenie prezenčne. Pri niektorých predmetoch to pôjde komplet online (kurzy, ktoré učia externí vyučujúci), niektoré komplet prezenčne – vždy to bude uvedené v rozvrhovom okienku

  mES – európske štúdiá

  ONLINE

  mESen – európske štúdiá v anglickom jazyku

  ONLINE

  mPP – sociálna a pracovná psychológia

  ONLINE

  mSA – sociálna antropológia

  HYBRID – niektoré predmety komplet prezenčne, niektoré hybridne (prednáška online, seminár prezenčne), niektoré komplet online

  mVP

  HYBRID – niektoré predmety (napr. Kvalitatívne metódy pôjdu online, väčšina prezenčne – vždy to bude uvedené v rozvrhovom okienku)

 rozvrh ZS 2021/2022

Akademický rok 2020/2021

harmonogram

vnútorný predpisy k organizácii štúdia v zimnom semestri 2020/2021

informácie k rozvrhu

posielanie žiadostí

   - osobne vhodením do schránky pri podateľni v budove FSEV UK
   - elektronicky na podatelnafses.uniba.sk (do kopie mozete pridat vasu stud. referentku)

Akademický rok 2019/2020

harmonogram