Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Udelené prospechové štipendiá

Prospechové štipendiá za celý akad. rok 2022/2023

Všetci študenti a študentky boli o udelení prospechového štipendia za akad. rok 2022/2023 informovaní mailom na ich univerzitnú mailovú adresu so žiadosťou o potvrdenie prijatia rozhodnutia a oznámenie čísla účtu. Štipendium sa udeľuje len súčasným študentom a študentkám, absolventi a absolventky, ktorí/é riadne ukončili mgr štúdium za posledný rok svojho štúdia a absolventi a absolventky bc štúdia, ktorí nepokračujú v štúdiu na FSEV UK, prospechové štipendium už nedostávajú. 

Štipendium sa udeľuje podľa váženého študijného priemeru. V prípade rovnosti priemeru, rozhoduje 1) počet naakumulovaných kreditov, 2) priemer za povinné a povinne voliteľné predmety a 3) priemerný počet termínov na úspešné absolvovanie zapísaných predmetov. 

Udelenie prospechového štipendia nie je nárokovateľné. 

Bakalárske študijné programy

Hraničný vážený štud. priemer pre udelenie prospechového štipendia (udeľuje sa aktuálnym študentkám a študentom 2. a 3. ročníka)

AE1 - 1,40
ES1 - 1,20
ME1 - 1,09
PP1 - 1,28
PP1/en - 1,05
SA1 - 1,33

Magisterské študijné programy

Hraničný vážený štud. priemer pre udelenie prospechového štipendia (udeľuje sa aktuálnym študentkám a študentom 1. ročníka mgr za 3. ročník bc a 2. ročníka mgr za 1. ročník mgr). Pre 2mSA1 - sa prospechové štipendium tento rok neudeľuje, nakoľko to neumožňuje metodika výpočtu štipendií.

1.ročník
mgAE - 1,17
mES1 - 1,14
mPP1 - 1,15
mSA1 - 1,00
mVP1 - 1,33

2.ročník
mgAE - 1,05
mES1 - 1,05  
mPP1 - 1,15
mVP1 - 1,07

 

V prípade, že sa domnievate, že splnil kritériá pre priznanie prospechového štipendia, môžete namietať nepriznanie prospechového štipendia prodekanovi pre štúdium na emailovej adrese donald.wertlen@fses.uniba.sk.

7Ako si pridať IBAN do AISu?
študentské zobrazenie:
1. kliknete na šípku vedľa vášho študijného programu

2. na nasledujúcej strane kliknete na možnosť štipendiá - zobrazí sa aplikácia VSES203 s Vašimi údajmi.
3. v riadku IBAN kliknete na ikonku "Pridať IBAN študentom"  a vložíte číslo účtu v tvare IBAN. 
4. stlačíte tlačidlo OK. 

Prospechové štipendiá za zimný semester 2022/2023

Štipendium sa udeľuje študentom a študentkám 1. ročníka bakalárskeho štúdia.

Hraničný vážený študijný priemer pre udelenie prospechového štipendia pri podmienke získania 30 kreditov:

AE1 - 1,40
ES1 - 1,40
ME1 - 1,00
PP1 - 1,40
PP1/en - 1,20
SA1 - 1,17

 

Ako si pridať IBAN do AISu?
študentské zobrazenie:
1. kliknete na šípku vedľa vášho študijného programu

2. na nasledujúcej strane kliknete na možnosť štipendiá - zobrazí sa aplikácia VSES203 s Vašimi údajmi.
3. v riadku IBAN kliknete na ikonku "Pridať IBAN študentom"  a vložíte číslo účtu v tvare IBAN. 
4. stlačíte tlačidlo OK. 

Prospechové štipendiá za celý akad. rok 2021/2022

Všetci študenti a študentky boli o udelení prospechového štipendia za akad. rok 2021/2022 informovaní mailom na ich univerzitnú mailovú adresu so žiadosťou o potvrdenie prijatia rozhodnutia a oznámenie čísla účtu. Štipendium sa udeľuje len súčasným študentom a študentkám, absolventi a absolventky, ktorí/é riadne ukončili mgr štúdium za posledný rok svojho štúdia a absolventi a absolventky bc štúdia, ktorí nepokračujú v štúdiu na FSEV UK, prospechové štipendium už nedostávajú. 

Štipendium sa udeľuje podľa váženého študijného priemeru. V prípade rovnosti priemeru, rozhoduje 1) počet naakumulovaných kreditov, 2) priemer za povinné a povinne voliteľné predmety a 3) priemerný počet termínov na úspešné absolvovanie zapísaných predmetov. 

Udelenie prospechového štipendia nie je nárokovateľné. 

Bakalárske študijné programy

Hraničný vážený štud. priemer pre udelenie prospechového štipendia (udeľuje sa aktuálnym študentkám a študentom 2. a 3. ročníka)

AE1 - 1,45
ES1 - 1,10
ME1 - 1,13
PP1 - 1,05
PP1/en - 1,00
SA1 - 1,35

Magisterské študijné programy

Hraničný vážený štud. priemer pre udelenie prospechového štipendia (udeľuje sa aktuálnym študentkám a študentom 1. ročníka mgr za 3. ročník bc a 2. ročníka mgr za 1. ročník mgr). Pre 2mSA1 - sa prospechové štipendium tento rok neudeľuje, nakoľko to neumožňuje metodika výpočtu štipendií.

1.ročník
mgAE - 1,25
mES1 - 1,12
mPP1 - 1,25
mSA1 - 1,00
mVP1 - 1,50

2.ročník
mgAE - 1,36
mES1 - 1,45
mPP1 - 1,04
mVP1 - 1,00

 

Ako si pridať IBAN do AISu?
študentské zobrazenie:
1. kliknete na šípku vedľa vášho študijného programu

2. na nasledujúcej strane kliknete na možnosť štipendiá - zobrazí sa aplikácia VSES203 s Vašimi údajmi.
3. v riadku IBAN kliknete na ikonku "Pridať IBAN študentom"  a vložíte číslo účtu v tvare IBAN. 
4. stlačíte tlačidlo OK. 

Prospechové štipendiá za celý akad. rok 2020/2021

Všetci študenti a študentky boli o udelení prospechového štipendia za akad. rok 2020/2021 informovaní mailom na ich univerzitnú mailovú adresu so žiadosťou o potvrdenie prijatia rozhodnutia a oznámenie čísla účtu. Štipendium sa udeľuje len súčasným študentom a študentkám, absolventi a absolventky, ktorí/é riadne ukončili mgr štúdium za posledný rok svojho štúdia a absolventi a absolventky bc štúdia, ktorí nepokračujú v štúdiu na FSEV UK, prospechové štipendium už nedostávajú. 

Štipendium sa udeľuje podľa váženého študijného priemeru (v prípade 1mgr sa počíta VŠP bez štátnych skúšok). V prípade rovnosti priemeru, rozhoduje priemer za povinné a povinne voliteľné predmety a priemerný počet termínov na úspešné absolvovanie zapísaných predmetov. 

Udelenie prospechového štipendia nie je nárokovateľné. 

Bakalárske študijné programy

hraničný vážený štud. priemer pre udelenie prospechového štipendia (udeľuje sa aktuálnym študentkám a študentom 2. a 3. ročníka)

AE1 - 1,25
ES1 - 1,15
ME1 - 1,07
PP1 - 1,10
SA1 - 1,10

Magisterské študijné programy

hraničný vážený štud. priemer pre udelenie prospechového štipendia (udeľuje sa aktuálnym študentkám a študentom 1. ročníka mgr za 3. ročník bc a 2. ročníka mgr za 1. ročník mgr). Pre 1mgAE - sa prospechové štipendium tento rok neudeľuje, nakoľko to neumožňuje metodika výpočtu štipendií (1mgAE nemal k 31.10.2019 žiadnych študentov/ky a počet študentov/iek k 31.10.2019 určil výšku finančných prostriedkov pre štipendiá v kalendárnom roku 2021.)

2mgAE - 1,14
1mES1 - 1,45
2mES1 - 1,27
1mPP1 - 1,00 (rozhodoval priemerný počet absolvovaných termínov)
2mPP1 - 1,05
1mSA1 - 1,00
2mSA1 - 1,50

Prospechové štipendiá za ZS 2020/2021 pre 1. ročník Bc štúdia

hraničný vážený študijný priemer pre udelenie prospechového štipendia za zimný semester 2020/2021 pri podmienke 30 kreditov

AE1 - 1,50
ES1 - 1,20
ME1 - 1,20
PP1 - 1,10
SA1 - 1,20

Prospechové štipendiá za akad. rok 2019/2020

Všetci študenti a študentky boli o udelení prospechového štipendia za akad. rok 2019/2020 informovaní mailom na ich univerzitnú mailovú adresu so žiadosťou o potvrdenie prijatia rozhodnutia a oznámenie čísla účtu. Štipendium sa udeľuje len študentom a študentkám, absolventi a absolventky, ktorí/é riadne ukončili mgr štúdium za posledný rok svojho štúdia, prospechové štipendium už nedostávajú, ale im mohlo byť udelené štipendium pre absolventa za celé magisterské štúdium. Podrobné informácie o udeľovaní štipendií nájdete tu.


bakalárske štud. programy

1. hraničný vážený študijný priemer pre udelenie prospechového štipendia za zimný semester 2019/2020 pri podmienke 30 kreditov - prvý ročník bc (súčasní druháci a druháčky)
AE1 - 1.70
ES1 - 1.40
PP1 - 1.20
SA1 - 1.60

2. hraničný vážený študijný priemer pre udelenie prospechového štipendia za prvý ročník v akad. roku 2019/2020 (súčasní druháci a druháčky)
AE1 -  1.35
ES1 - 1.29
PP1 - 1.10

3.hraničný vážený študijný priemer pre udelenie prospechového štipendia za druhý ročník v akad. roku 2019/2020 (súčasní tretiaci a tretiačky)
AE1 - 1.40
ES1 - 1.16
PP1 - 1.05
SA1 - 1.00

magisterské štud. programy

1.  hraničný vážený študijný priemer pre udelenie prospechového štipendia za tretí ročník bc v akad. roku 2019/2020, s nadväzujúcim štúdiom na FSEV UK (súčasní prváci a prváčky)
mgAE - 1.42
mES - 1.29
mPP1 - 1.13

2. hraničný vážený študijný priemer pre udelenie prospechového štipendia za prvý ročník v akad. roku 2019/2020 (súčasní druháci a druháčky)
mES1 - 1.19
mPP1 - 1.15
mSA1 - 1.30
mVP1 - 2.00