Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov

Vitajte na stránke Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského.

Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov (ÚEŠMV) nadväzuje na tradíciu Katedry politológie, ktorú na FF UK založil profesor Miroslav Kusý v roku 1990. Okrem toho bolo základom dnešného ÚEŠMV i Centrum európskych štúdií, ktoré fungovalo na Univerzite Komenského od roku 1998 ako celouniverzitné medzifakultné vzdelávacie a výskumné pracovisko. Pri vzniku Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK (FSEV UK) v roku 2001 bolo CEŠ UK začlenené do inštitucionálnej štruktúry fakulty a vznikol ÚEŠMV.

Odborná komunita ÚEŠMV má multidisciplinárne zázemie, predovšetkým v politických vedách, sociológii, medzinárodných vzťahoch, organizačných štúdiách, histórii, práve, ekonómii, diplomacii a filozofii. Interní ako i externí pracovníci ÚEŠMV majú bohaté skúsenosti v rámci štúdia a výskumných pobytov na prestížnych zahraničných vedeckých a univerzitných pracoviskách. Na ÚEŠMV vyvíjajú svoju činnosť Jean Monnet Chair ako i na Slovensku prvé Jean Monnet European Centre of Excellence. Ústav má aktívnu výskumnú agendu v oblasti európskych štúdií a medzinárodných vzťahov a je pravidelne zapojený do viacerých medzinárodných výskumných projektov. Ústav takisto aktívne spolupracuje s Ministerstvom zahraničných vecí SR pri výskumných a konferenčných aktivitách.

Na ÚEŠMV sú v súčasnosti akreditované študijné programy Európske štúdiá v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia a program Európske štúdiá a politiky na doktorandskom (PhD.) stupni. Väčšia časť kurzov na ÚEŠMV je poskytovaná v anglickom jazyku domácimi i zahraničnými odborníkmi.

ÚEŠMV má akreditáciu na habilitačné a inauguračné konanie v štúdijnom odbore Politické vedy.