Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

O ústave

Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov (ÚEŠMV) nadväzuje na tradíciu Katedry politológie, ktorú na FF UK založil profesor Miroslav Kusý v roku 1990. Okrem toho bolo základom dnešného ÚEŠMV i Centrum európskych štúdií, ktoré fungovalo na Univerzite Komenského od roku 1998 ako celouniverzitné medzifakultné vzdelávacie a výskumné pracovisko. Pri vzniku Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK (FSEV UK) v roku 2001 bolo CEŠ UK začlenené do inštitucionálnej štruktúry fakulty a vznikol ÚEŠMV. Do inštitucionálnej štruktúry FSEV patrí aj UNESCO Centrum pre výchovu k ľudským právam, v rámci ktorého sa uskutočňuje výuka a výskumné aktivity späté s ochranou a zabezpečením ľudských práv.

Odborná komunita ÚEŠMV má multidisciplinárne zázemie, predovšetkým v politických vedách, sociológii, medzinárodných vzťahoch, organizačných štúdiách, histórii, práve, ekonómii, diplomacii a filozofii. Interní ako i externí pracovníci ÚEŠMV majú bohaté skúsenosti v rámci štúdia a výskumných pobytov na prestížnych zahraničných vedeckých a univerzitných pracoviskách. Na ÚEŠMV vyvíjajú svoju činnosť Jean Monnet Chair ako i na Slovensku prvé Jean Monnet European Centre of Excellence. Ústav má aktívnu výskumnú agendu v oblasti európskych štúdií a medzinárodných vzťahov a je pravidelne zapojený do viacerých medzinárodných výskumných projektov. Ústav takisto aktívne spolupracuje s Ministerstvom zahraničných vecí SR pri výskumných a konferenčných aktivitách.

Na ÚEŠMV sú v súčasnosti akreditované študijné programy Európske štúdiá v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia a program Európske štúdiá a politiky na doktorandskom (PhD.) stupni. Väčšia časť kurzov na ÚEŠMV je poskytovaná v anglickom jazyku domácimi i zahraničnými odborníkmi.

ÚEŠMV má akreditáciu na habilitačné a inauguračné konanie v štúdijnom odbore Európske štúdiá a politiky.

Výskumné semináre na ÚEŠMV

Výskumné semináre na ÚEŠMV sú súčasťou fungovania Ústavu už niekoľko rokov. Ich cieľom je rozšíriť horizonty nielen výskumníkov a výskumníčiek, a pedagógov a pedogogičiek ÚEŠMV, ale aj študentov a študentiek bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa. Zároveň semináre slúžia na predstavenie aktuálneho výskumu, ktorý na Ústave prebieha, či už v rámci projektov, alebo individuálnej vedeckej činnosti. 

Naše študentky a študenti na modelových zasadnutiach OSN - Model United Nations

Povolebná diskusia na FSEVke k výsledkom amerických volieb

hostia: Dušan Fischer, (SFPA), Andrea Figulová (IESIR), Maria Hummer, Jeffrey Kirk

Americké voľby priniesli (pre mnohých politológov) prekvapujúce výsledky. Počas diskusie na FSEVke sme sa zamerili na kľúčové faktory, ktoré zebzpečili víťazstvo práve Donaldovi Trumpovi a to túžba po zmene, gendrový aspekt a slabá mobilizácie voličov demokratov. Okrem toho sme tiež načrtli možné dôsledky v oblasti (de)profesionalizácie politických postov a začiatku tzv. "post-faktického" sveta, ktorý môže mať zničujúci impakt na politickú organizáciu, a to nielen v USA. Na konci sme tiež nastolili otázku vplyvu na úlohu EÚ vo svete a na potrebu EÚ začať brať svoju obranu a bezpečnosť vážne.
Všetci prítomní sme však ukončili diskusiu v nádeji, že novozvolený prezident bude pokračovať v štandarde, ktorý nastolil vo svojom príhovore po vyhlásení výsledkov a že bude výnimka z pravidla amerických prezidentov, ktorí zväčša splnili 70-75% svojich sľubov. 

Ďakujem za účasť a tešíme sa nabudúce!