Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Štúdium

Bakalársky študijný program: Európske štúdiá

Študijná poradkyňa: Mgr. Andrea Figulová, PhD.

Profil absolventa:

Cieľom prípravy absolventov programu Európske štúdiá je získať orientáciu a prehľad v základných kategóriách politickej vedy vo vzťahu k politike v SR, k procesom európskej integrácie a globálnej politiky. Absolvent sa orientuje v základných pojmoch a teóriách týkajúcich sa politických a ekonomických procesov v rámci Európy, ktoré dokáže uplatniť pri analýze vnútornej a zahraničnej politiky, je pripravený pokračovať v magisterskom stupni programu Európske štúdiá a príbuzných vedeckých disciplín.

Základnou schopnosťou absolventa bakalárskeho štúdia je zber a spracovanie teoretických a empirických poznatkov v oblasti interdisciplinárneho skúmania procesov európskej integrácie a jeho pripravenosť pôsobiť v rôznych sektoroch verejnej správy a politiky, práca s medzinárodnými databázami, pôsobenie v oblasti médií.

 

Magisterský študijný program: Európske štúdiá

Študijná poradkyňa: doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. 

Profil absolventa:

V rámci magisterského stupňa štúdia si študenti osvoja teoreticko-metodologické základy politického prístupu politických javov s dôrazom na domácu politiku, európske integračné procesy s globálnou politikou. Dôraz je kladený aj na otvorenosť k interdisciplinárnej spolupráci s príbuznými vednými odbormi. Študenti nadobudnú všeobecné vedomosti zo študovaného programu umožňujúce špecializáciu v oblasti politickej vedy, medzinárodných vzťahov so zameraním na európsku integráciu, v rámci verejnej politiky a správy a na základe individuálnych dispozícií v ďalších oblastiach profesionálneho uplatnenia. Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia participujú na výskume s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti a dokážu aplikovať teoretické vedomosti v praktických situáciách a problémoch súvisiacich s ich uplatňovaním v profesionálnej činnosti.

 

Doktorandský študijný program: Európske štúdiá a politiky

Študijná poradkyňa: doc. PhDr. Oľga Gyarfášová, PhD. 

Profil absolventa:

Absolventi tretieho stupňa štúdia programu Európske štúdiá a politiky budú špičkoví odborníci v oblasti výskumu procesov európskej politiky s dôrazom na rozvoj svojej špecializácie ako vedeckej disciplíny. Základným cieľom PhD. štúdia je formovať novú generačnú skupinu profesionálne pripravených a tvorivých vedeckých pracovníkov v oblasti multidisciplinárnej reflexie európskej integrácie v kontexte medzinárodného vývoja. Súčasťou štúdia je individuálny prínos doktoranda k rozpracovaniu teoretických východísk novej európskej politiky, tvorivé definovanie problémov európskeho systému riadenia spoločných záležitostí, špecifických procesov tvorby a implementácie politík európskych inštitúcií a ako aj analýzu programov a ich dopadov v praxi. Absolvent PhD. Štúdia prispieva k rozvoju teoretických základov vedného odboru Teória politiky.

Okruhy otázok na štátne záverečné skúšky v akademickom roku 2023/24