Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Knižnica

Ing. Jozef Trenčan

vedúci oddelenia Knižnice Dekanátu FSEV UK

knihovník
výpožičky
miestnosť: A 015, A018
tel.: 02/206 69 811, 843
e-mail: jozef.trencanfses.uniba.sk

Beáta Jančušová

evidencia publikačnej činnosti
miestnosť: A 018
tel.: 02/206 69 843

knihovník
miestnosť: A 015
tel.: 02/206 69 811
e-mail: beata.jancusovafses.uniba.sk
             kniznicafses.uniba.sk

OZNAMY

Od 13. mája 2020 je Knižnica FSEV UK pre výpožičné služby otvorená.

V uvedenom čase bude možné vrátenie kníh. V prípade záujmu o výpožičku, je potrebné vopred si zadať žiadanku na potrebné knihy cez  Súborný online katalóg UK.
Je potrebné postupovať v súlade s usmerneniami hlavného hygienika – Vstup do knižnice bude povolený len s ochranným rúškom na tvári (či iným povinným prekrytím úst a horných dýchacích ciest). Odporúčané sú rukavice, resp. dezinfekcia rúk na vstupe.
Návštevníci knižnice FSEV sa nemôžu voľne pohybovať po fakulte a platí pre nich zákaz používania hygienických zariadení na fakulte.
Evidencia publikačnej činnosti a rôznych potvrdení naďalej komunikácia elektronicky, v prípade kvalifikačného rastu je potrebná osobitná komunikácia vopred.
Reprografické služby: iba pre zamestnancov, pri rešpektovaní hygienických opatrení, úkonov (kontakt, čas exspirácie).

V prípade potreby nás môžete kontaktovať na hore uvedených e-mail adresách.

Výpožičné hodiny

Deň Čas [hod.]
Streda 10:00 - 13:00

Knižnica FSEV UK od 13. júla do 31. júla 2020 zatvorená

(čerpanie dovolenky)

Evidencia publikačnej činnosti

Publikačná činnosť od r. 2013

Vyhláška č. 456/2012 Z.z.
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (z 18.12.2012)

Vnútorný predpis č. 2/2013
Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o evidencii publikačnej činnosti.
Predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňa 22. apríla 2013.

Vnútorný predpis č. 10/2019
Smernica rektora UK o evidencii publikačnej činnosti
Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 2/2013
Predpis je platný a účinný od 05. 06. 2019

Publikačná činnosť do roku 2012

Metodické pokyny k realizácii vnútorného predpisu UK č. 7/2008
Uplné znenie smernice rektora UK č. 3/2008 o bibliografickej registrácii a vykazovaní publikačnej činnosti a ohlasov

Elektronické študijné materiály

Upozornenie

UK sa zaviazala dodržiavať všetky podmienky prístupu stanovené tvorcami a poskytovateľmi EIZ. Keďže podmienky sa rôznia v závislosti od konkrétneho EIZ, resp. času - je potrebné si ich pozrieť priamo na stránkach daného informačného zdroja v časti "Terms and Conditions". Vo všeobecnosti však platí, že je zakázané sťahovať úplné texty pomocou akýchkoľvek robotov, či iných programov na automatické a zrýchlené sťahovanie dát. V rámci udelených licencií majú používatelia povolené prezeranie, tlačenie alebo uchovávanie plnotextových článkov pre vlastnú potrebu a to aj v elektronickej forme, ale nepovoľuje sa hromadné sťahovanie dát a ďalšia distribúcia. Nerešpektovanie licenčných podmienok môže viesť k zablokovaniu prístupu k EIZ pre celú univerzitu.