Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

Knižnica

Ing. Jozef Trenčan

vedúci oddelenia Knižnice Dekanátu FSEV UK

knihovník
výpožičky
miestnosť: A 015, A018
tel.: 02/206 69 811, 843
e-mail: jozef.trencanfses.uniba.sk

Beáta Jančušová

evidencia publikačnej činnosti
miestnosť: A 018
tel.: 02/206 69 843

knihovník
miestnosť: A 015
tel.: 02/206 69 811
e-mail: beata.jancusovafses.uniba.sk
             kniznicafses.uniba.sk

OZNAMY

Knižnica FSEV UK Bratislava je v súvislosti so zavedením COVID automatu a zákazu vychádzania do odvolania ZATVORENÁ!

Príkaz rektora UK č. 1/2021 Opatrenia UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19).

Predpis je platný a účinný od 2. januára 2021.

Príkaz dekanky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK č. 11/2020

Opatrenia FSEV UK na zabezpečenie prevádzky knižnice FSEV UK v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení súvisiacich s COVID-19

V uvedenom čase bude možné vrátenie kníh. V prípade záujmu o výpožičku, je potrebné vopred si zadať žiadanku na potrebné knihy cez Súborný online katalóg UK
. Je potrebné postupovať v súlade s príkazom dekanky FSEV UK č.11/2020 a s usmerneniami hlavného hygienika. Vstup do knižnice bude povolený len s ochranným rúškom na tvári (či iným povinným prekrytím úst a horných dýchacích ciest). Odporúčané sú rukavice, resp. dezinfekcia rúk na vstupe.

Pri vstupe do knižnice FSEV UK predložte preukaz čitateľa. Pre zamestnancov UK plní funkciu preukazu preukaz zamestnanca a pre študentov UK preukaz študenta (ISIC).

Evidencia publikačnej činnosti a rôznych potvrdení naďalej komunikácia elektronicky, v prípade kvalifikačného rastu je potrebná osobitná komunikácia vopred.

V prípade potreby nás môžete kontaktovať na e-mail adresách:
kniznicafses.uniba.sk
jozef.trencanfses.uniba.sk
beata.jancusovafses.uniba.sk

Výpožičné hodiny

Knižnica FSEV UK Bratislava je v súvislosti so zavedením COVID automatu a zákazu vychádzania do odvolania ZATVORENÁ.

Deň Čas [hod.]
Pondelok - Štvrtok 09:00 - 12:00
Piatok zatvorené (sanitárny deň)

Evidencia publikačnej činnosti

Publikačná činnosť od r. 2013

Vyhláška č. 456/2012 Z.z.
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (z 18.12.2012)

Vnútorný predpis č. 2/2013
Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o evidencii publikačnej činnosti.
Predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňa 22. apríla 2013.

Vnútorný predpis č. 10/2019
Smernica rektora UK o evidencii publikačnej činnosti
Tento dokument nahrádza zrušený predpis VP č. 2/2013
Predpis je platný a účinný od 05. 06. 2019

Publikačná činnosť do roku 2012

Metodické pokyny k realizácii vnútorného predpisu UK č. 7/2008
Uplné znenie smernice rektora UK č. 3/2008 o bibliografickej registrácii a vykazovaní publikačnej činnosti a ohlasov

Elektronické študijné materiály

Upozornenie

UK sa zaviazala dodržiavať všetky podmienky prístupu stanovené tvorcami a poskytovateľmi EIZ. Keďže podmienky sa rôznia v závislosti od konkrétneho EIZ, resp. času - je potrebné si ich pozrieť priamo na stránkach daného informačného zdroja v časti "Terms and Conditions". Vo všeobecnosti však platí, že je zakázané sťahovať úplné texty pomocou akýchkoľvek robotov, či iných programov na automatické a zrýchlené sťahovanie dát. V rámci udelených licencií majú používatelia povolené prezeranie, tlačenie alebo uchovávanie plnotextových článkov pre vlastnú potrebu a to aj v elektronickej forme, ale nepovoľuje sa hromadné sťahovanie dát a ďalšia distribúcia. Nerešpektovanie licenčných podmienok môže viesť k zablokovaniu prístupu k EIZ pre celú univerzitu.