Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

4. Doktorandské štúdium, Rigorózne konanie

Vnútorný predpis č./3/2020
Smernica dekanky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK
Úprava organizácie, zabezpečenie kvality a hodnotenie kvality doktorandského štúdia na FSEV UK v Bratislave
Príloha č. 1 - Individuálny študijný plán pre denné doktorandské štúdium
Príloha č. 2 - Individuálny študijný plán pre externú formu doktorandského štúdia

Vnútorný predpis 2/2020
Zriaďovanie a pôsobnosť programových komisií pre doktorandské študijné programy na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis 22/2018
Zásady rigorózneho konania na Univerzite Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis 3/2016
Štipendijný poriadok FSEV UK v Bratislave

Vnútorný predpis 6/2016
Úprava organizácie, zabezpečenie kvality a hodnotenie kvality doktorandského štúdia na FSEV UK v Bratislave

Vnútorný predpis 8/2013
Zriadovanie a pôsobnosť odborových komisií pre doktorandské študijné odbory na FSEV UK v Bratislave.
Smernica dekanky bola schválená Vedeckou radou FSEV UK dňa 18.12.2013. Tento predpis nadobudol platnosť a účinnosť 18.12.2013.

Vnútorný predpis 7/2013
Úprava organizácie, zabezpečenie kvality a hodnotenie kvality doktorandského štúdia na FSEV UK v Bratislave.
Platný od 10.9.2013 a účinný od 11.9.2013.

Vnútorný predpis 5/2013
Vymedzenie použitia neúčelových dotačných prostriedkov na doktorandské štúdium pre potreby čerpania v r. 2013 na FSEV UK.
Platný a účinný od 27.6.2013.

Vnútorný predpis 3/2013
Vymedzenie mimoškolskej činnosti študentov FSEV UK pre potreby ubytovania študentom v ubytovacích zariadeniach UK v Bratislave.
Platný a účinný od 12.6.2013 a nahrádza Vnútorný predpis 2/2012.

Vnútorný predpis 7/2012
Vymedzenie použitia neúčelových dotačných prostriedkov na doktorandské štúdium pre potreby čerpania v r. 2012 na FSEV UK.
Platný a účinný od 12.7.2012.

Vnútorný predpis 12/2009
Smernica dekana FSEV UK - Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu UK č. 6/2009 - Úplné znenie Vnútorného predpisu č. 2/2008 - Smernica rektora UK.
Organizácia doktorandského štúdia na UK v Bratislave.
Platný a účinný od 6. októbra 2009

Vnútorný predpis 5/2009
Smernica dekana FSEV UK - Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu UK č. 2/2008 Smernica rektora UK - Organizácia doktorandského štúdia na UK v Bratislave.
Platný od 17.2.2009, účinný od 5.5.2009

Vnútorný predpis 8/2007
Smernica dekana FSEV UK o rigoróznom konaní na FSEV UK.
Platný od 4.12.2007