Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

3. Školné a poplatky

Vnútorný predpis 10/2018
Úplné znenie Vnútorného predpisu č. 26/2017
Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2018/2019 v znení dodatku č. 1
Predpis nadobudol platnosť 29.5.2018 a účinnosť 1.9.2018

Vnútorný predpis UK č. 14/2009
Smernica rektora UK v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2010/2011.
Platný od 16. decembra 2009 a účinný od 1. septembra 2010.