Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

3. Školné a poplatky

VP č. 27/2021 - Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 17/2021 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK.

Predpis je platný a účinný od 23. 12. 2021.

 

VP č. 35/2022 - Smernica rektora UK Dodatok č. 4 k VP č. 17/2021 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK.

Školné a poplatky spojené so štúdiom na UK v akademickom roku 2023/2024

Školné a poplatky spojené so štúdiom na UK v akademickom roku 2023/2024