Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

3. Školné a poplatky

Vnútorný predpis UK č. 14/2009
Smernica rektora UK v Bratislave, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom roku 2010/2011.
Platný od 16. decembra 2009 a účinný od 1. septembra 2010.