Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave

6. Ubytovanie, Štipendiá, Študenti so špecifickými potrebami

Vnútorný predpis č. 9/2018
Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis č. 4/2018
Štipendijný poriadok Univerzity Komenského, Fakulty sociálnych a ekonomických vied

Vnútorný predpis č. 3/2018
Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu č. 3/2016 - Štipendijný poriadok FSEV UK

Vnútorný predpis 2/2015
Vymedzenie mimoškolskej činnosti študentov FSEV UK pre potreby prideľovania ubytovaniaštudentom v ubytovacích zariadeniach UK v Bratislave

Vnútorný predpis 9/2013
Štipendijný poriadok UK v Bratislave
Schválený Akademickým senátom UK v Bratislave.
Tento predpis nadobudol platnosť 19.6.2013 a účinnosť 1.9.2013.
Predpis nahrádza Vnútorný predpis UK 13/2008.Predpis bol nahradený predpisom č. 9/2018

VIAC