Fakulta sociálnych
a ekonomických vied
Univerzity Komenského v Bratislave

6. Ubytovanie, Štipendiá, Študenti so špecifickými potrebami

Vnútorný predpis 2/2015
Vymedzenie mimoškolskej činnosti študentov FSEV UK pre potreby prideľovania ubytovaniaštudentom v ubytovacích zariadeniach UK v Bratislave

Vnútorný predpis 9/2013
Štipendijný poriadok UK v Bratislave
Schválený Akademickým senátom UK v Bratislave.
Tento predpis nadobudol platnosť 19.6.2013 a účinnosť 1.9.2013.
Predpis nahrádza Vnútorný predpis UK 13/2008.